Nabór wniosków na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2021 r.

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4120/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 25.05.2020 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza nabór wniosków na wykonanie robót budowlanych polegających
na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich
na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
na które miasto Łódź udzieli dotacji w 2021 r.

 1. Nabór wniosków ogłaszany jest na podstawie uchwały Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1291), zmienionej uchwałami Rady Miejskiej w Łodzi Nr XLV/1182/17 z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 2337) i Nr XI/399/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 4415).
 2. W naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej z budżetu miasta Łodzi mogą wziąć udział właściciele lub użytkownicy wieczyści (w tym m.in. wspólnoty mieszkaniowe) nieruchomości położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, jeżeli wnioskowane działania służą realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 802).
 3. Do dotacji na roboty lub prace stosuje się odpowiednio art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2020 r. poz. 282 i 782).
 4. Warunkiem ubiegania się o dotację i udzielenia dotacji z budżetu miasta Łodzi jest udokumentowanie posiadania finansowych środków własnych na wykonanie części robót i prac objętych wnioskiem.
 5. Dotacja może być udzielona w wysokości:
  1. nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót w przypadku nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków;
  2. nieprzekraczającej 50% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypadku nieruchomości wpisanych do gminnej ewidencji zabytków lub położonych na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków z wyłączeniem nieruchomości, o których mowa w pkt 1;
  3. nieprzekraczającej 30% nakładów koniecznych, o których mowa w art. 77 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, na wykonanie robót lub prac w przypadku pozostałych nieruchomości.
 6. Wnioski należy składać w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r. na druku, którego wzór stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 4120/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków i powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie przez miasto Łódź w 2021 r. dotacji na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie lub przebudowie oraz prac konserwatorskich i prac restauratorskich na nieruchomościach położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, w godzinach pracy Urzędu. Druk wniosku jest dostępny w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi ul. Wólczańskiej 36 tel. 42 6384333, 42 6384384, 42 6384330, 42 2726250, a także pod adresem internetowym bip.uml.lodz.pl.
 7. Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po uchwaleniu przez Radę Miejską w Łodzi budżetu miasta Łodzi na 2021 r.

Metryka strony i historia zmian