Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego - Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Dolina Łódki, Ruda i Wzniesień Łódzkich oraz Piknik rodzinny z mapą. Teren osiedla Olechów-Janów, Stoki-Sikawa-Podgórze i Retkinia Zachód-Smulsko

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 4891/VIII/20
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 12 sierpnia 2020 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania publicznego wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie wydatków realizowanych w ramach budżetu obywatelskiego - Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Dolina Łódki, Ruda i Wzniesień Łódzkich oraz Piknik rodzinny z mapą. Teren osiedla Olechów-Janów, Stoki-Sikawa-Podgórze i Retkinia Zachód-Smulsko.

I. Rodzaj i cel zadania, wysokość środków publicznych, które miasto Łódź ma zamiar przeznaczyć na realizację tego zadania, termin realizacji zadania oraz dopuszczalne rezultaty zadania:

 1. „Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Dolina Łódki”
  Termin realizacji zadania: wrzesień-grudzień 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 35.513 zł
  Cel zadania to organizacja zajęć fizycznych poprawiających koordynację ruchową z elementami crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, samoobrony - mieszane sztuki walki MMA, krav magi oraz konsultacji z dietetyki i fizjoterapii dla mieszkańców osiedla Dolina Łódki.
  Rekomendowane rezultaty zadania to przeprowadzenie planowanej liczby zajęć w ramach realizacji programu.
  Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych działań (np. zdjęcia, materiały prasowe, oświadczenia trenerów/sędziów, itp.).
  Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. „Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Ruda”
  Termin realizacji zadania: wrzesień-grudzień 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 42.857 zł.
  Cel zadania to organizacja zajęć fizycznych poprawiających koordynację ruchową z elementami crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, samoobrony - mieszane sztuki walki MMA, krav magi oraz konsultacji z dietetyki i fizjoterapii dla mieszkańców osiedla Ruda.
  Rekomendowane rezultaty zadania to przeprowadzenie planowanej liczby zajęć w ramach realizacji programu.
  Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych działań (np. zdjęcia, materiały prasowe, oświadczenia trenerów/sędziów, itp.).
  Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 3. „Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla Wzniesień Łódzkich”
  Termin realizacji zadania: wrzesień-grudzień 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 35.513 zł.
  Cel zadania to organizacja zajęć fizycznych poprawiających koordynację ruchową z elementami crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, samoobrony - mieszane sztuki walki MMA, krav magi oraz konsultacji z dietetyki i fizjoterapii dla mieszkańców osiedla Wzniesienia Łódzkie.
  Rekomendowane rezultaty zadania to przeprowadzenie planowanej liczby zajęć w ramach realizacji programu.
  Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych działań (np. zdjęcia, materiały prasowe, oświadczenia trenerów/sędziów, itp.).
  Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 4. „Piknik rodzinny z mapą. Teren osiedla Olechów-Janów”.
  Termin realizacji zadania: wrzesień-grudzień 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 5.500 zł.
  Cel zadania to zorganizowanie pikniku-imprezy popularyzującej biegi i marsze na orientację na osiedlu Olechów-Janów, wraz z poczęstunkiem dla mieszkańców oraz wykonanie map do biegu na orientację, fragmentu terenu wyżej wymienionego osiedla.
  Rekomendowane rezultaty zadania to sporządzenie 200 map do biegu na orientację oraz zorganizowanie pikniku-imprezy wraz z poczęstunkiem na terenie osiedla.
  Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych działań (np. zdjęcia, materiały prasowe, oświadczenia trenerów/sędziów, itp.).
  Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 5. „Piknik rodzinny z mapą. Teren osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze”.
  Termin realizacji zadania: wrzesień-grudzień 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 5.500 zł.
  Cel zadania to zorganizowanie pikniku-imprezy popularyzującej biegi i marsze na orientację na osiedlu Stoki-Sikawa-Podgórze, wraz z poczęstunkiem dla mieszkańców oraz wykonanie map do biegu na orientację, fragmentu terenu wyżej wymienionego osiedla.
  Rekomendowane rezultaty zadania to sporządzenie 200 map do biegu na orientację oraz zorganizowanie pikniku-imprezy wraz z poczęstunkiem na terenie osiedla
  Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych działań (np. zdjęcia, materiały prasowe, oświadczenia trenerów/sędziów, itp.).
  Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 6. „Piknik rodzinny z mapą. Teren osiedla Retkinia Zachód-Smulsko”.
  Termin realizacji zadania: wrzesień-grudzień 2020 r.
  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 5.500 zł.
  Cel zadania to zorganizowanie pikniku-imprezy popularyzującej biegi i marsze na orientację na osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko, wraz z poczęstunkiem dla mieszkańców oraz wykonanie map do biegu na orientację, fragmentu terenu wyżej wymienionego osiedla.
  Rekomendowane rezultaty zadania to sporządzenie 200 map do biegu na orientację oraz zorganizowanie pikniku-imprezy wraz z poczęstunkiem na terenie osiedla
  Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych działań (np. zdjęcia, materiały prasowe, oświadczenia trenerów/sędziów, itp.).
  Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.

II. Informacja o zrealizowanych zadaniach publicznych z tego samego zakresu co zadanie konkursowe i związanych z nimi kosztach, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 1. w roku poprzedzającym rok ogłoszenia konkursu ofert zrealizowano zadania z zakresu przygotowania map do biegów na orientację na łączną kwotę 14.000 zł.
 2. w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert zadania nie były realizowane.

III. Warunki przyznawania dotacji.

 1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
  1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
  2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
  3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w postaci elektronicznej z wykorzystaniem Generatora Wniosków;
  4. prawidłowo oszacują kwotę sfinansowania w ramach dotacji;
  5. złożą ofertę z wykorzystaniem Generatora Wniosków oraz dostarczą potwierdzenie złożenia oferty w wersji papierowej podpisane przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
  6. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj.:
   1. oświadczenie oferenta, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia (wymagane tylko w przypadku, gdy wzór oferty w ramach konkursu nie zawiera punktów stanowiących zawartość oświadczenia),
   2. aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego (jedynie w sytuacji gdy nie jest on dostępny w elektronicznej bazie Ministerstwa Sprawiedliwości),
   3. kopię umowy lub statutu spółki - w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty. Dopuszcza się możliwość dostarczenia załączników w formie papierowej, składając je wraz z potwierdzeniem złożenia oferty.
 3. Oferty, które spełnią wymogi formalne opiniowane będą pod względem merytorycznym z uwzględnieniem kryteriów określonych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 4. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 5. Kwota wnioskowanej dotacji nie może przekroczyć 100% całkowitego kosztu realizacji zadania.

IV. Warunki realizacji zadania.

 1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/.
 2. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu jego realizacji. Wprowadzone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Istotne zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej i uzyskania zgody Miasta Łodzi. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
 3. Dopuszcza się możliwość dokonania przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcia zwiększające procentową wartość danej pozycji, o więcej niż 25 %, wymagają aneksu do umowy. Zmniejszenie wydatku może nastąpić w dowolnej wysokości.

V. Koszty kwalifikowane.

Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:

 1. niezbędnych do realizacji zadania;
 2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a miastem Łódź;
 3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
 4. faktycznie poniesionych w terminie realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
 5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
 6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo-kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
 7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500 zł;
 8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie.

VI. Koszty niekwalifikowane.

Za koszty, których nie można sfinansować z przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:

 1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
 2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
 4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
 5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
 6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
 7. odliczony podatek VAT.

VII. Termin i warunki składania ofert.

 1. Oferty w konkursach ofert składa się na formularzu oferty, zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego, w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem Generatora Wniosków.
 2. Potwierdzenie złożenia oferty w Generatorze Wniosków powinno zostać wydrukowane, prawidłowo podpisane i złożone w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21 (III piętro, pok. nr 3) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 22 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia.
 3. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
 4. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których termin realizacji zadania jest zgodny z terminem określony w części I ogłoszenia o konkursie.
 5. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
  1. złożenie po terminie;
  2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
  3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części IX ogłoszenia o konkursie;
  4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
  5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
  6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
  7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
  8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu o konkursie;
  9. wnioskowana przez oferenta kwota dofinansowania nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym;
  10. niezłożenie oferty z wykorzystaniem Generatora Wniosków wraz z potwierdzeniem złożenia oferty w wersji papierowej;
  11. złożenie potwierdzenia złożenia oferty niepodpisanego przez osoby uprawnione.
 6. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
  1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty;
  2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne;
  3. potwierdzenie złożenia oferty w postaci papierowej nie posiada tej samej sumy kontrolnej co wersja elektroniczna oferty.
 7. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 6 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty. Powiadomienie przekazane zostanie drogą elektroniczną poprzez konto założone przez oferenta w Generatorze Wniosków.
 8. Nieuzupełnienie wszystkich braków i nieprawidłowości, o których mowa w ust. 6 lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
 9. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
 10. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 11. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 12. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 13. Miasto Łódź zastrzega sobie możliwość uregulowania w umowie kwestii praw autorskich do utworów wytworzonych w ramach realizacji zadania publicznego. Prawa autorskie zostaną przekazane Miastu Łódź albo udostępnione przez Wykonawcę w ramach wolnej licencji.
 14. Miasto Łódź dopuszcza możliwość, że utwory powstałe w ramach wykonywania zadania publicznego będą udostępniane na innych wolnych licencjach niż wskazana wyżej, jeżeli będzie to wynikało z uzasadnienia Oferenta. Oferent powinien wskazać rodzaj wolnej licencji i uzasadnić jej wybór. Miasto Łódź nie jest jednak związane ofertą w tym zakresie.
 15. W przypadku udostępnienia utworu na zasadzie wolnej licencji Miasto Łódź zastrzega konieczność wskazania obok autora informacji, że utwór powstał przy finansowaniu ze środków Miasta Łodzi.
 16. Kwestie przekazania praw autorskich albo udostępnienia utworów na zasadzie wolnej licencji zostaną uregulowane w umowie, która doprecyzuje także informację o dofinansowaniu przez Miasto Łódź.

VIII. Kryteria i tryb wyboru ofert.

 1. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
 2. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
  1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
  2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt; 
  3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
  4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt; 
  5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
  6. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [od 0 do 6] pkt.
 3. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 41 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
 4. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dotacji i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
 5. Komisja Konkursowa opiniuje oferty w terminie do 30 dni od daty określającej końcowy termin składania ofert.
 6. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl/), na Portalu (http://www.uml.lodz.pl/ngo ) i na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
 7. O rozstrzygnięciu co do oferty oraz o przyznanej kwocie dotacji oferent jest zawiadamiany również elektronicznie.
 8. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
  1. nie złożono żadnej oferty;
  2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu;
  3. wystąpi istotna zmiana okoliczności powodujących, że zakończenie procedury wyborem projektu nie leży w interesie publicznym, a zmiany takiej nie można było wcześniej przewidzieć.
 9. Zastrzega się możliwość zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
 10. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert nie później niż do dnia upływu terminu składania ofert.
 11. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.

IX. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadań.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania nr 1 - Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Dolina Łódki - realizacja w terminie: wrzesień - grudzień 2020 r.
Planowana kwota na realizację zadania - do 35.513 zł;

 1. Charakterystyka zadania:
  1. Cel zadania to organizacja zajęć fizycznych poprawiających koordynację ruchową z elementami crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, samoobrony - mieszane sztuki walki MMA, krav magi oraz konsultacji z dietetyki i fizjoterapii dla mieszkańców osiedla Dolina Łódki.
  2. Rekomendowane rezultaty zadania to przeprowadzenie planowanej liczby zajęć w ramach realizacji programu.
  3. Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych działań (np. zdjęcia, materiały prasowe, oświadczenia trenerów/sędziów, itp.).
  4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu otwartych, nieodpłatnych zajęć fizycznych poprawiających koordynację ruchową z elementami crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, samoobrony - mieszane sztuki walki MMA, krav magi oraz konsultacji z dietetyki i fizjoterapii.
 5. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 6. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. wynagrodzenie instruktorów,
  2. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania i strojów sportowych,
  3. ubezpieczenie,
  4. zakup apteczki pierwszej pomocy.
 7. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: miejsca do prowadzenia zajęć o odpowiednim standardzie oraz obsługi instruktorskiej.
 8. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi oferent, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 9. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych.
 10. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
 11. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 12. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 13. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania nr 2 - Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla osiedla Ruda - realizacja w terminie: wrzesień - grudzień 2020 r.
Planowana kwota na realizację zadania – do 42.857 zł;

 1. Charakterystyka zadania:
  1. Cel zadania to organizacja zajęć fizycznych poprawiających koordynację ruchową z elementami crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, samoobrony - mieszane sztuki walki MMA, krav magi oraz konsultacji z dietetyki i fizjoterapii dla mieszkańców osiedla Ruda.
  2. Rekomendowane rezultaty zadania to przeprowadzenie planowanej liczby zajęć w ramach realizacji programu.
  3. Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych działań (np. zdjęcia, materiały prasowe, oświadczenia trenerów/sędziów, itp.).
  4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu otwartych, nieodpłatnych zajęć fizycznych poprawiających koordynację ruchową z elementami crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, samoobrony - mieszane sztuki walki MMA, krav magi oraz konsultacji z dietetyki i fizjoterapii.
 5. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 6. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. wynagrodzenie instruktorów,
  2. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania i strojów sportowych,
  3. ubezpieczenie,
  4. zakup apteczki pierwszej pomocy.
 7. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: miejsca do prowadzenia zajęć o odpowiednim standardzie oraz obsługi instruktorskiej.
 8. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi oferent, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 9. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych.
 10. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
 11. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 12. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 13. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania nr 3 - Zajęcia fizyczne z elementami samoobrony poprawiające koordynację ruchową dla Wzniesień Łódzkich - realizacja w terminie: wrzesień - grudzień 2020 r.
Planowana kwota na realizację zadania – do 35.513 zł.

 1. Charakterystyka zadania:
  1. Cel zadania to organizacja zajęć fizycznych poprawiających koordynację ruchową z elementami crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, samoobrony - mieszane sztuki walki MMA, krav magi oraz konsultacji z dietetyki i fizjoterapii dla mieszkańców osiedla Wzniesień Łódzkich.
  2. Rekomendowane rezultaty zadania to przeprowadzenie planowanej liczby zajęć w ramach realizacji programu.
  3. Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych działań (np. zdjęcia, materiały prasowe, oświadczenia trenerów itp.).
  4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecenie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania.
 4. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu otwartych, nieodpłatnych zajęć fizycznych poprawiających koordynację ruchową z elementami crossfitu, gimnastyki, treningu wytrzymałościowego, samoobrony - mieszane sztuki walki MMA, krav magi oraz konsultacji z dietetyki i fizjoterapii.
 5. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.
 6. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty organizacji zajęć, w tym w szczególności:
  1. wynagrodzenie instruktorów,
  2. zakup sprzętu niezbędnego do realizacji zadania i strojów sportowych,
  3. ubezpieczenie,
  4. zakup apteczki pierwszej pomocy.
 7. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: miejsca do prowadzenia zajęć o odpowiednim standardzie oraz obsługi instruktorskiej.
 8. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi oferent, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 9. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych.
 10. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
 11. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 12. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 13. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania nr 4 - Piknik rodzinny z mapą. Teren osiedla Olechów–Janów - realizacja w terminie: wrzesień - grudzień 2020 r.
Planowana kwota na realizację zadania – do 5.500 zł;

 1. Charakterystyka zadania:
  1. Cel zadania to zorganizowanie pikniku-imprezy popularyzującej biegi i marsze na orientację na osiedlu Olechów-Janów, wraz z poczęstunkiem dla mieszkańców oraz wykonanie map do biegu na orientację, fragmentu terenu wyżej wymienionego osiedla.
  2. Rekomendowane rezultaty zadania to sporządzenie 200 map do biegu na orientację oraz zorganizowanie pikniku-imprezy wraz z poczęstunkiem na terenie osiedla.
  3. Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych działań (np. zdjęcia, materiały prasowe, oświadczenia trenerów/sędziów, itp.).
  4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania
 4. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu pikniku-imprezy popularyzującej biegi i marsze na orientację na osiedlu Olechów-Janów, wraz z poczęstunkiem dla mieszkańców oraz wykonaniu 200 map do biegu na orientację, fragmentu terenu wyżej wymienionego osiedla.
 5. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 6. Mapy powinny zostać wykonane zgodnie z normami dla map sprinterskich w programie umożliwiającym tworzenie tras do biegu na orientację.
 7. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty sporządzenia map oraz organizacji pikniku-imprezy, w tym w szczególności:
  1. wykonanie mapy do biegu na orientację wybranych części terenu osiedla;
  2. zabezpieczenie medyczne i ubezpieczenie uczestników;
  3. wydruk map;
  4. przeprowadzenie pikniku-imprezy;
  5. poczęstunek dla uczestników pikników;
  6. koordynacja zadania.
 8. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: miejsca do prowadzenia biegów oraz pikniku-imprezy oraz obsługi instruktorskiej.
 9. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi oferent, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 10. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych.
 11. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
 12. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 13. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 14. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania nr 5 - Piknik rodzinny z mapą. Teren osiedla Stoki-Sikawa-Podgórze - realizacja w terminie: wrzesień - grudzień 2020 r.
Planowana kwota na realizację zadania – do 5.500 zł;

 1. Charakterystyka zadania:
  1. Cel zadania to zorganizowanie pikniku-imprezy popularyzującej biegi i marsze na orientację na osiedlu Stoki-Sikawa-Podgórze, wraz z poczęstunkiem dla mieszkańców oraz wykonanie map do biegu na orientację, fragmentu terenu wyżej wymienionego osiedla.
  2. Rekomendowane rezultaty zadania to sporządzenie 200 map do biegu na orientację oraz zorganizowanie pikniku-imprezy wraz z poczęstunkiem na terenie osiedla.
  3. Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych działań (np. zdjęcia, materiały prasowe, oświadczenia trenerów/sędziów, itp.).
  4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania
 4. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu pikniku-imprezy popularyzującej biegi i marsze na orientację na osiedlu Stoki-Sikawa-Podgórze, wraz z poczęstunkiem dla mieszkańców oraz wykonaniu 200 map do biegu na orientację, fragmentu terenu wyżej wymienionego osiedla.
 5. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 6. Mapy powinny zostać wykonane zgodnie z normami dla map sprinterskich w programie umożliwiającym tworzenie tras do biegu na orientację.
 7. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty sporządzenia map oraz organizacji pikniku-imprezy, w tym w szczególności:
  1. wykonanie mapy do biegu na orientację wybranych części terenu osiedla;
  2. zabezpieczenie medyczne i ubezpieczenie uczestników;
  3. wydruk map;
  4. przeprowadzenie pikniku-imprezy;
  5. poczęstunek dla uczestników pikników;
  6. koordynacja zadania.
 8. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: miejsca do prowadzenia biegów oraz pikniku-imprezy oraz obsługi instruktorskiej.
 9. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi oferent, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 10. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych.
 11. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
 12. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 13. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 14. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania nr 6 - Piknik rodzinny z mapą. Teren osiedla Retkinia Zachód-Smulsko - realizacja w terminie: wrzesień - grudzień 2020 r.
Planowana kwota na realizację zadania – do 5.500 zł.

 1. Charakterystyka zadania:
  1. Cel zadania to zorganizowanie pikniku-imprezy popularyzującej biegi i marsze na orientację na osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko, wraz z poczęstunkiem dla mieszkańców oraz wykonanie 200 map do biegu na orientację, fragmentu terenu wyżej wymienionego osiedla.
  2. Rekomendowane rezultaty zadania to sporządzenie 200 map do biegu na orientację oraz zorganizowanie pikniku-imprezy wraz z poczęstunkiem na terenie osiedla.
  3. Rekomendowany sposób monitorowania rezultatów to wszelkie źródła informacji potwierdzające przeprowadzenie planowanych działań (np. zdjęcia, materiały prasowe, oświadczenia trenerów/sędziów, itp.).
  4. Zadanie uznaje się za zrealizowane jeżeli oferent zrealizuje 90% założonych w ofercie rezultatów. Nieosiągnięcie rezultatów w ww. wymiarze, może rodzić konsekwencję proporcjonalnego zwrotu przyznanych środków.
 2. Zlecanie zadania publicznego odbędzie się w formie powierzenia jego realizacji.
 3. Podmiot składający ofertę musi być organizacją pozarządową lub podmiotem, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, którego cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania
 4. Realizacja zadania polega na zorganizowaniu pikniku-imprezy popularyzującej biegi i marsze na orientację na osiedlu Retkinia Zachód-Smulsko, wraz z poczęstunkiem dla mieszkańców oraz wykonaniu 200 map do biegu na orientację, fragmentu terenu wyżej wymienionego osiedla.
 5. W związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oferent, realizując zadanie, jest zobowiązany do przestrzegania wszelkich przepisów sanitarno-epidemiologicznych wprowadzanych przez administrację rządową i samorządową, w tym w szczególności rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. 
 6. Mapy powinny zostać wykonane zgodnie z normami dla map sprinterskich w programie umożliwiającym tworzenie tras do biegu na orientację.
 7. W kosztorysie wnioskowanej dotacji oferent powinien uwzględniać przede wszystkim niezbędne koszty sporządzenia map oraz organizacji pikniku-imprezy, w tym w szczególności:
  1. wykonanie mapy do biegu na orientację wybranych części terenu osiedla;
  2. zabezpieczenie medyczne i ubezpieczenie uczestników;
  3. wydruk map;
  4. przeprowadzenie pikniku-imprezy;
  5. poczęstunek dla uczestników pikników;
  6. koordynacja zadania.
 8. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: miejsca do prowadzenia biegów oraz pikniku-imprezy oraz obsługi instruktorskiej.
 9. Pełną odpowiedzialność za wykonanie zadania oraz za bezpieczeństwo uczestników zajęć ponosi oferent, który zobowiązany jest do ich ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków, na zasadach ogólnych.
 10. Oferent nie może ubiegać się o środki finansowe na realizację zadania konkursowego bądź jego części z innych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych.
 11. Zakres rzeczowy, finansowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie, nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi.
 12. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
 13. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 14. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Urzędu Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.

Uwaga!
Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, III piętro, pokój nr 6, w Biuletynie Informacji Publicznej, pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu (http://www.uml.lodz.pl/ngo) oraz nr tel. 42 638-48-21.


Metryka strony i historia zmian