Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021

Załącznik Nr 1
do zarządzenia 6484/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 9 lutego 2021 r.

Ogłoszenie
Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia realizacji zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, w ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2021.

 1. Zadania, wysokość środków publicznych na ich realizację oraz termin realizacji:

  Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie luty - grudzień 2021 r.

  Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania – do 240.000 zł
 2. Warunki przyznawania dotacji

  1. W otwartym konkursie ofert, zwanym dalej konkursem, dotacje mogą otrzymać podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym zwane dalej oferentami, które łącznie spełniają następujące warunki formalne:
   1. prowadzą działalność statutową w zakresie objętym konkursem;
   2. złożą ofertę w terminie, a działania zaplanują w okresie wskazanym w ogłoszeniu konkursowym;
   3. przedstawią ofertę poprawnie sporządzoną na formularzu zgodnym ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do ogłoszenia;
   4. złożą ofertę podpisaną przez wszystkie osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferenta;
   5. załączą poprawnie wypełnione załączniki tj:
    1. oświadczenie oferenta zgodnie z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stanowiące załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
    2. oświadczenie oferenta o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia,
    3. aktualny odpis z odpowiedniego rejestru (np. KRS) - kluby wpisane do ewidencji klubów sportowych prowadzonych przez Prezydenta Miasta Łodzi za pośrednictwem Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi zwolnione są ze składania wyciągów z tych ewidencji,
  2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym.
 3. Warunki realizacji zadania

  1. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu Miasta Łodzi. Informacja, wraz z logotypem Miasta Łodzi, powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: „Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu Miasta Łodzi”. Logotyp dostępny jest na stronie: http://uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/o-miescie/herb-logo-i-symbole-lodzi/logo-lodzi/.
  2. Dopuszcza się możliwość dokonania pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie przesunięć do 10% wysokości dotacji, z zachowaniem kwoty dotacji, bez konieczności aneksowania umowy. Przesunięcie w tym trybie w ramach danej dotacji nie może być większe niż kwota 5.000,00 zł.

   Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania. O przesunięciach, wraz z uzasadnieniem, należy poinformować w sprawozdaniu końcowym z realizacji zadania.
  3. Przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami w kosztorysie, w części dotyczącej przyznanej dotacji, które przekroczą 10%, wymagają pisemnej zgody realizatora konkursu ofert, po wcześniejszym złożeniu przez zleceniobiorcę stosownego wniosku wraz z uzasadnieniem. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań / harmonogramu po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany nie wymagają aneksu do umowy.
  4. Przesunięcia wydatków po stronie finansowego wkładu własnego w uzasadnionych okolicznościach mogą przekraczać próg 10%, jeśli ich konieczność zostanie wykazana w sprawozdaniu. Powyższe przesunięcia nie mogą zwiększać wysokości środków przewidzianych na pokrycie kosztów obsługi zadania, w tym kosztów administracyjnych i wynagrodzeń za czynności związane z obsługą zadania.
 4. Koszty kwalifikowane

  Środki z przyznanej dotacji mogą być wydatkowane wyłącznie na pokrycie wydatków:
  1. niezbędnych do realizacji zadania;
  2. przewidzianych w ofercie, uwzględnionych w kosztorysie stanowiącym załącznik do umowy zawartej pomiędzy oferentem a Miastem Łódź;
  3. spełniających wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów;
  4. faktycznie poniesionych na realizację zadania, w terminie od daty obowiązywania umowy do daty zakończenia realizacji zadania i zapłaconych nie później niż 14 dni po jego zakończeniu, jednak w terminie nie późniejszym niż przed zakończeniem roku budżetowego;
  5. możliwych do zidentyfikowania i zweryfikowania oraz popartych dowodami księgowymi i wykazanych w dokumentacji finansowej oferenta;
  6. związanych z kosztami obsługi zadania, w tym kosztami administracyjnymi (m.in.: koordynacja administracyjna zadania, wykonywanie zadań administracyjno-nadzorczo - kontrolnych, obsługa prawna i finansowa zadania);
  7. związanych z zakupem środków trwałych, których jednostkowy koszt nie przekracza 3.500,00 zł;
  8. zgodnych z wymaganiami szczegółowymi realizacji zadania zawartymi w części VIII ogłoszenia.
 5. Koszty niekwalifikowane.

  Za koszty, których nie można sfinansować z  przyznanej dotacji uznaje się w szczególności:
  1. zobowiązania powstałe przed terminem rozpoczęcia zadania;
  2. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
  3. wydatki związane z działalnością gospodarczą;
  4. odsetki od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności;
  5. koszty kar i grzywien, koszty egzekucji komorniczej i administracyjnej, a także koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień;
  6. wydatki związane z umową leasingu, a w szczególności: podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, koszty ogólne, opłaty ubezpieczeniowe;
  7. odliczony podatek VAT.
 6. Miejsce, termin i warunki składania ofert

  1. Oferty do konkursu ofert należy składać w postaci papierowej w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi w nieprzekraczalnym terminie do 14 dni od daty ukazania się ostatniego ogłoszenia. Termin składania ofert upływa 25 lutego 2021 r. Nie będą rozpatrywane oferty, które zostaną złożone albo wpłyną po ww. terminie (w przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Wydziału Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi).
  2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie, na której należy napisać nazwę i adres oferenta oraz nazwę zadania oraz adnotację „KONKURS OFERT”.
  3. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadania jest zgodny z określonym w części I ogłoszenia o konkursie terminem realizacji zadania.
  4. Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do ogłoszenia, do pobrania pod adresem internetowym Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu Urzędu Miasta Łodzi (uml.lodz.pl/ngo), a także w siedzibie Wydziału  Sportu w Departamencie Rewitalizacji i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. ks. Skorupki 21.
  5. Przed złożeniem oferty pracownicy realizatora konkursu ofert mogą sprawdzić ofertę pod względem formalnym i udzielić stosownych wyjaśnień najpóźniej w terminie do 2 dni roboczych przed upływem terminu składania ofert.
  6. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
  7. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności.
 7. Kryteria i tryb wyboru ofert

  1. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych:
   1. złożenie po terminie;
   2. niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty;
   3. złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w części VIII ogłoszenia o konkursie;
   4. złożenie na niewłaściwym formularzu;
   5. złożenie przez podmiot nieuprawniony;
   6. złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem;
   7. złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz Miasta Łodzi lub jego mieszkańców;
   8. złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu;
   9. wnioskowana przez oferenta kwota nie spełnia kryterium określonego w części I ogłoszenia konkursowego;
   10. złożenie oferty niepodpisanej przez osoby uprawnione.
  2. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
   1. brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych (nie dotyczy sytuacji gdy do reprezentacji organizacji uprawniona jest tylko jedna osoba);
   2. nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletne.
  3. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 2 mogą zostać usunięte w terminie do 3 dni od daty otrzymania przez oferenta powiadomienia o konieczności uzupełnienia oferty (powiadomienie może być przekazane drogą pisemną lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej - email).
  4. Nieuzupełnienie wszystkich wskazanych braków i nieprawidłowości lub uzupełnienie ich po terminie skutkuje odrzuceniem oferty na etapie oceny formalnej.
  5. Oferty będą opiniowane przez Komisję Konkursową w sposób określony w Regulaminie pracy Komisji Konkursowej.
  6. Kryteria oceny złożonych ofert i skale punktowe:
   1. możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – [od 0 do 6] pkt;
   2. przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – [od 0 do 8] pkt;
   3. proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – [od 0 do 14] pkt;
   4. planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – [od 0 do 5] pkt;
   5. ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – [od -2 do 2] pkt;
   6. ocena specyfiki dyscypliny lub przedsięwzięcia, atrakcyjność programu zawartego w ofercie i jego znaczenie dla łódzkiego sportu – [od 0 do 6] pkt.
  7. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 41 pkt. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 55% punktów możliwych do uzyskania w konkursie.
  8. Komisja Konkursowa może zmienić wysokość dofinansowania i zakres realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
  9. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi w terminie 1 miesiąca od daty zakończenia składania ofert.  Oferent może odwołać się od rozstrzygnięcia konkursu ofert do Przewodniczącego Komisji Konkursowej w ciągu 5 dni od daty opublikowania w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu uml.lodz.pl/dla-mieszkancow/lodzianie-decyduja/ngo/ i  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi informacji o rozstrzygnięciu konkursu. Odwołanie zostanie rozpatrzone w terminie 7 dni.
  10. Ogłoszenie wyników konkursu ofert nastąpi niezwłocznie po jego rozstrzygnięciu w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem internetowym (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu https://uml.lodz.pl/ngo/ oraz  na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.
  11. Konkurs ofert zostaje unieważniony jeżeli:
   1. nie złożono żadnej oferty;
   2. żadna ze złożonych ofert nie spełniała wymogów zawartych w ogłoszeniu.
  12. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu składania ofert. Przedłużenie terminu może być dokonane nie później niż do dnia poprzedzającego ten dzień.
  13. Zastrzega się możliwość przedłużenia terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny.
  14. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu na składanie ofert.
  15. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności.
 8. Wymagania szczegółowe dotyczące realizacji zadania pn. Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej, realizacja w terminie luty – 15 grudnia 2021 r.  

Planowana kwota na realizację zadania –  do 240.000 zł

 1. Celem zadania jest wspieranie działań promujących styl życia wolny od alkoholu, w tym także działań profilaktycznych o charakterze sportowym kierowanych do ogółu dzieci i młodzieży w ramach organizacji czasu wolnego jako alternatywa dla podejmowania zachowań ryzykownych (profilaktyka uniwersalna) poprzez:
  1. stworzenie uczestnikom zadania możliwości udziału w różnych formach aktywności fizycznej poprzez organizację wśród dzieci i młodzieży szkolnej zajęć i zawodów promujących kulturę fizyczną;
  2. podniesienie poziomu wiedzy na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych;
  3. rozwijanie wśród uczestników postaw aktywności, kreatywności, fair play oraz eliminowanie negatywnych postaw społecznych.
 2. Do złożenia oferty uprawnione są podmioty o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, których cele statutowe wiążą się z zakresem przedmiotowym zadania. 
 3. Podmiot przystępujący do konkursu obowiązany jest przygotować ofertę, która będzie zakładała przygotowanie i realizację:
  1. Szkolnych Mistrzostw Łodzi (tj. dokończenie rozgrywek szkolnych 2020/2021 oraz rozpoczęcie rozgrywek szkolnych 2021/2022) dla jak największej liczby szkół podstawowych i szkół średnich, w co najmniej 4 dyscyplinach sportowych, (z uwzględnieniem, w pierwszej kolejności dyscyplin z kalendarza wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego) z zachowaniem następujących warunków:
   1. planowane terminarze Szkolnych Mistrzostw Łodzi należy dostosować do kalendarza roku szkolnego oraz do terminów finałów wojewódzkich i Mistrzostw Polski,
   2. w rozgrywkach obowiązują regulaminy Zarządu Głównego SZS i przepisy polskich związków sportowych, przy czym każdy uczeń może reprezentować szkołę w jednej grze zespołowej i dwóch dyscyplinach indywidualnych,
   3. celem współzawodnictwa prowadzonego w ramach zadania jest wyłonienie Mistrza Łodzi w rozgrywkach szkolnych. Oferent nie może pobierać opłat od adresatów zadania.
   4. w przyznanej dotacji lub w ramach środków własnych należy zapewnić drużynom mistrzowskim udział w rozgrywkach szczebla wojewódzkiego i ogólnopolskiego.
  2. bloku zawodów promujących kulturę fizyczną wśród łódzkich uczniów i uczennic, z zachowaniem następujących warunków:
   1. organizacja zawodów w co najmniej 4 dyscyplinach sportowych dla jak największej liczby łódzkich szkół podstawowych i szkół średnich (wymagany jest udział w zawodach co najmniej 30 łódzkich szkół),
   2. organizacja zawodów dla dzieci i młodzieży łódzkich szkół specjalnych,
   3. organizacja zawodów promujących gry i zabawy sportowe według wewnętrznego regulaminu realizatora zadania, opracowanego na podstawie uproszczonych przepisów polskich związków sportowych (np. Kids Athletic),
   4. oferent nie może pobierać opłat za udział w zawodach;
   5. organizacja zawodów w sposób umożliwiający udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, zgodnie z „Łódzkim standardem dostępności”, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 7120/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 20 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia „Łódzkiego standardu dostępności”;
  3. ogólnodostępnych, nieodpłatnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w miesiącach wakacyjnych lipiec, sierpień dla dzieci i młodzieży.
  4. Organizacja zajęć i zawodów musi być powiązana z elementami edukacyjnymi w zakresie w zakresie profilaktyki uzależnień takimi jak: pogadanki, prelekcje, warsztaty profilaktyczne kształtujące zdrowy styl życia i właściwe normy zachowań wobec używek (wskazane jest aby osoby prowadzące działania profilaktyczne miały odpowiednie kompetencje merytoryczne),
  5. Dokonany zostanie wybór jednego oferenta, który spełni łącznie warunki wymienione w pkt 3;
  6. W konkursie preferowane będą organizacje sportowe mogące wykazać doświadczenie w organizacji zawodów szkolnych na wszystkich poziomach nauczania;
  7. Realizator zadania zobowiązany jest do zapewnienia: obiektów do rozgrywek o odpowiednim standardzie, obsługi sędziowskiej oraz obsługi technicznej i medycznej;
  8. Zakres rzeczowy i termin realizacji zadania zawarty w ofercie nie może być zbieżny z ofertą, która uzyskała dotację w wyniku konkursu ofert, przeprowadzonego w jakiejkolwiek innej komórce organizacyjnej Urzędu Miasta Łodzi;
  9. Oferent nie może posiadać wymagalnego zadłużenia wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  10. Wobec oferenta nie mogą być prowadzone egzekucje sądowe, administracyjne bądź zajęcia wierzytelności;
  11. Miasto Łódź zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zawarcia umowy lub natychmiastowego jej rozwiązania, jeżeli po zakończeniu procedury konkursowej, do Urzędu Miasta Łodzi wpłynie informacja o wymagalności zadłużenia oferenta wobec Miasta Łodzi, Urzędu Skarbowego oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub zostanie wobec oferenta rozpoczęta egzekucja sądowa, administracyjna bądź zajęcie wierzytelności;
  12. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie zgodne z wymogami art. 15 ust. 6 pkt 2-5 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, stanowiące załącznik Nr 2 do ogłoszenia.
  13. Oferent zobowiązany jest załączyć do oferty oświadczenie o nieposiadaniu zobowiązań, stanowiące załącznik Nr 3 do zarządzenia;
  14. Zadanie musi być zorganizowane zgodnie z obowiązującymi w Polsce obostrzeniami, związanymi z epidemią koronawirusa SARS-CoV-2. Realizacja działań opisanych w ofercie musi uwzględniać spełnianie wszelkich aktualnych wymagań związanych z bieżącą sytuacją epidemiczną, zgodnie z obowiązującymi i aktualizowanymi przepisami o ograniczeniach, nakazach i zakazach określonych w związku z wystąpieniem stanu epidemii w Polsce;
  15. Oferentowi przysługuje prawo złożenia jednej oferty.
  16. podmiot, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.[1]), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781); ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 i 2473 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320); 
  17. Oferent, realizując zadanie nie może dopuścić się działań noszących znamiona dyskryminacji pośredniej lub bezpośredniej ze względu na: wiek, płeć, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, religię, wyznanie, światopogląd, niepełnosprawność, orientację seksualną; różnicowanie ze względu na obiektywnie uzasadnione przyczyny (np. potrzeby lub sytuację osób doświadczających dyskryminacji) nie stanowi dyskryminacji; oferowane zadania muszą być oparte o współczesną wiedzę naukową i aktualny stan prawny oraz zapewniać neutralność światopoglądową; w miarę możliwości oferowane działania powinny być dostępne dla osób nie posługujących się biegle językiem polskim; klauzula antydyskryminacyjna dotyczy realizowanych zadań, usług i sprzedawanych towarów.

Uwaga!

Informacje o konkursie można uzyskać bezpośrednio w Wydziale Sportu w Departamencie Rewitalizacji  i Sportu Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Skorupki 21, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: (http://bip.uml.lodz.pl), na Portalu uml.lodz.pl/ngo, a także pod nr telefonu: (42) 638-48-36.

[1] Zmiana wymienionego rozporządzenia została ogłoszona w  Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2.


Metryka strony i historia zmian