Otwarty konkurs ofert w formie wsparcia realizacji zadania publicznego dotyczącego wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w zakresie: „Organizowania programów wspierających z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej oraz rodziców przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze”

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 527/2023
Prezydenta Miasta Łodzi


Metryka strony i historia zmian