Projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ po rozpatrzeniu uwag wynikających z pierwszego etapu konsultacji oraz drugi etap konsultacji z mieszkańcami miasta Łodzi

Załącznik
do zarządzenia Nr 6855/VIII/21
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 30 marca 2021 r. 

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ogłasza projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ po rozpatrzeniu uwag wynikających z pierwszego etapu konsultacji oraz ogłasza drugi etap konsultacji z mieszkańcami miasta Łodzi.

 

§ 1.

 1. Ogłaszam na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi Projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+ po rozpatrzeniu uwag wynikających z pierwszego etapu konsultacji.
 2. Ogłaszam przeprowadzenie w terminie od 6 kwietnia 2021 r. do 12 maja 2021 r. drugiego etapu konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi, których przedmiotem jest projekt Strategii Rozwoju Miasta Łodzi 2030+, zwany dalej projektem Strategii stanowiący załącznik Nr 1 do ogłoszenia.
 3. Celem konsultacji projektu Strategii, jest zebranie propozycji i opinii mieszkańców miasta Łodzi.
 4. Jako grupę interesariuszy, których uczestnictwo w konsultacjach jest szczególnie pożądane z punktu widzenia tematyki konsultacji i interesu publicznego, określa się mieszkańców miasta Łodzi.

§ 2

 1. Formularz konsultacyjny, który stanowi załącznik Nr 2 do ogłoszenia wraz z projektem Strategii, będzie dostępny od dnia 30 marca 2021 r.:
  1. w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi (http://bip.uml.lodz.pl);
  2. na stronie internetowej Urzędu Miasta Łodzi (www.lodz.pl/lodzjutra);
  3. w sali obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 w godzinach pracy urzędu.
 1. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, będą również rozesłane do jednostek pomocniczych Miasta Łodzi – rad osiedli.

§ 3. Drugi etap konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Łodzi, dotyczących projektu Strategii, zostanie przeprowadzony w formach:

 1. protokołowanych publicznych spotkań konsultacyjnych, które zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość zapewniających jednoczesną transmisję wizji i dźwięku, do których link dostępny będzie na stronie: www.lodz.pl/lodzjutra, które odbędą się w dniach:
  1. 13 kwietnia 2021 r., godz. 17:00-19:00 – spotkanie dla mieszkańców,
  2. 15 kwietnia 2021 r., godz. 13:00-15:00 – spotkanie dla mieszkańców, w tym dla partnerów społeczno-gospodarczych;
 2. telefonicznych dyżurów konsultacyjnych z możliwością składania uwag, propozycji i opinii do protokołu pod numerem 42-638-44-53, które odbędą się w dniach:
  1. 09.04.2021 r. w godz. 10:00-12:00,
  2. 16.04.2021 r. w godz. 10:00-12:00,
  3. 23.04.2021 r. w godz. 10:00-12:00,
  4. 30.04.2021 r. w godz. 10:00-12:00,
  5. 07.05.2021 r. w godz. 10:00-12:00;
 3. zbierania propozycji i opinii na piśmie, w tym drogą elektroniczną, wyłącznie na formularzu konsultacyjnym.

§ 4. Wypełnione formularze konsultacyjne należy złożyć:

 1. drogą elektroniczną na adres: lodzjutra@uml.lodz.pl lub poprzez wypełnienie na stronie internetowej do której link zostanie podany na stronie www.lodz.pl/lodzjutra;
 2. poprzez wrzucenie do oznakowanej urny bezpośrednio w sali obsługi Łódzkiego Centrum Kontaktu z Mieszkańcami, ul. Piotrkowska 110 oraz w miejscach i terminach wskazanych na stronie www.lodz.pl/lodzjutra.

§ 5. Nie będą rozpatrywane propozycje i opinie:

 1. przekazane w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem propozycji opinii zgłoszonych podczas protokołowanych publicznych spotkań konsultacyjnych oraz telefonicznych dyżurów konsultacyjnych);
 2. złożone na formularzu konsultacyjnym z datą wpływu przed dniem 6 kwietnia 2021 r. albo po 12 maja 2021 r. (w przypadku przekazanych drogą korespondencyjną decyduje data stempla pocztowego).

Metryka strony i historia zmian