Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenia z 2017 r. - Oferty pracy w UMŁ

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

Podinspektor/inspektor ds. ochrony środowiska w Oddziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Data publikacji: 23.11.2017
Numer ewidencyjny: 205/DSS-GK.I/4/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. ochrony środowiska
w Oddziale Gospodarki Odpadami
w Wydziale Gospodarki Komunalnej
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 205/DSS-GK.I/4/XI/2017
Data publikacji ogłoszenia: 23 listopada 2017 roku
Termin składania ofert: 4 grudnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 175 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed odpadami, w tym: opracowywanie sposobów postępowania z odpadami komunalnymi oraz organizowanie odzyskiwania surowców wtórnych z odpadów komunalnych,
 • kontrola wykonywania obowiązków przez firmy opróżniające zbiorniki bezodpływowe i transportujące nieczystości ciekłe. Prowadzenie spraw związanych ze sprawozdawczością w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, o których mowa w rozdziale 4b oraz 4d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • opracowywanie i aktualizowanie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Łodzi,
 • przygotowywanie projektów sprawozdań, ocen, analiz i informacji dotyczących zadań realizowanych przez Wydział,
 • przygotowywanie i aktualizowanie materiałów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi do publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, Prawo zamówień publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej lub/i dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 205/DSS-GK.I/4/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 4 grudnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 04.12.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_205_180228.pdf
Podinspektor/inspektor ds. obsługi spraw związanych z nieruchomościami lokalowymi po zawarciu aktu notarialnego w Oddziale Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Data publikacji: 22.11.2017
Numer ewidencyjny: 204/DM-DM.VIII/16/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. obsługi spraw związanych z nieruchomościami lokalowymi po zawarciu aktu notarialnego
w Oddziale Rozliczeń Udziałów we Wspólnotach Mieszkaniowych
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 204/DM-DM.VIII/16/XI/2017
Data publikacji ogłoszenia: 22 listopada 2017 roku
Termin składania ofert: 2 grudnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie postępowań w zakresie korygowania umów sprzedaży lokali i regulowania stanów prawnych nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych,
 • prowadzenie postępowań w zakresie zwrotu bonifikat udzielonych przy sprzedaży lokali komunalnych,
 • prowadzenie postępowań dotyczących wyrażenia zgody na wykreślenie hipotek ustanowionych na rzecz Miasta Łodzi tytułem zabezpieczenia:
  • spłaty reszty ceny za lokal mieszkalny/użytkowy nabyty na raty,
  • spłaty zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej przy sprzedaży przez Miasto lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy,
  • dotacji budżetowej na budowę domu, urządzeń infrastruktury (wodociągi, kanalizacje, itp.) w sytuacji, gdy zabezpieczenie hipoteczne, na skutek spłaty należności wraz z odsetkami, stało się bezprzedmiotowe,
  • spłaty należnych opłat za użytkowanie wieczyste gruntu,
 • rejestrowanie spraw w celach sprawozdawczych i aktualizowanie informatycznej bazy danych dotyczącej użytkowania wieczystego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w sprawach pozostających w zakresie właściwości Oddziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny (wybrane zagadnienia), o własności lokali, o księgach wieczystych i hipotece,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo lub ekonomia lub administracja.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 204/DM-DM.VIII/16/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 2 grudnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 02.12.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_204_180130.pdf
Główny specjalista ds. bezpieczeństwa informacji w zakresie IT w Oddziale ds. Projektów i Rozliczeń w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 21.11.2017
Numer ewidencyjny: 203/DOA-Inf.V/7/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

główny specjalista
ds. bezpieczeństwa informacji w zakresie IT
w Oddziale ds. Projektów i Rozliczeń
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 203/DOA-Inf.V/7/XI/2017
Data publikacji ogłoszenia: 21 listopada 2017 roku
Termin składania ofert: 1 grudnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • koordynowanie, analizowanie, modelowanie, dokumentowanie, realizacja, aktualizowanie i optymalizacja procesów z obszaru polityki bezpieczeństwa IT wynikających z obowiązujących przepisów formalnych oraz w oparciu o uznawane w tym obszarze standardy i dobre praktyki,
 • planowanie oraz prowadzenie i weryfikacja prac przygotowawczych dotyczących nowych projektów IT w zakresie bezpieczeństwa informacji,
 • koordynowanie przygotowania i weryfikacja dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa informacji w obszarze IT,
 • koordynowanie, weryfikacja, aktualizacja i archiwizacja elektronicznych wykazów, baz danych oraz zestawień zawierających informacje w sprawach dotyczących odpowiednio realizowanych zadań i czynności, w zakresie niezbędnym dla potrzeb bieżącego i w miarę możliwości przyszłego raportowania tych informacji,
 • współpraca i konsultacje merytoryczne z innymi komórkami organizacyjnymi UMŁ w zakresie niezbędnym do realizacji polityki bezpieczeństwa informacji w obszarze IT,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawach należących do zakresu zadań,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych - innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: wymagany jest minimum 4-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych,
 • o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe o kierunku: informatyka,
 • ukończone kursy/szkolenia z zakresu zasad bezpieczeństwa informacji w obszarze IT,
 • ukończone kursy/szkolenia z zakresu metodyki zarządzania prowadzenia projektów,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem spraw w zakresie bezpieczeństwa informacji w obszarze IT.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 203/DOA-Inf.V/7/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 1 grudnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 01.12.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_203_180108.pdf
Zastępca dyrektora w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 17.11.2017
Numer ewidencyjny: 202/DAR-BR/16/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

Zastępca dyrektora
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 202/DAR-BR/16/XI/2017
Data publikacji ogłoszenia: 17 listopada 2017 roku
Termin składania ofert: 28 listopada 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 171 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura,
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • uczestniczenie w procesie koordynowania i nadzorowania wykonywania pracy podległych wewnętrznych komórek organizacyjnych,
 • nadzór nad realizacją zadań Oddziału ds. Koordynacji i Zespołu ds. Monitorowania GPR,
 • organizowanie wykonywania zadań określonych w ustawach, uchwałach Rady Miejskiej w Łodzi, zarządzeniach Prezydenta Miasta Łodzi i innych aktach prawnych, a także wynikających z wniosków i ustaleń podjętych na posiedzeniach Kolegium Prezydenta Miasta Łodzi z obszaru pozostającego we właściwości podległych wewnętrznych komórek organizacyjnych,
 • uczestnictwo w sesjach rady i posiedzeniach komisji rady zgodnie z dyspozycją przełożonego,
 • nadzór nad opracowywaniem i aktualizowaniem projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi z obszaru pozostającego we właściwości podległych wewnętrznych komórek organizacyjnych,
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji przypisanych zadań,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań pozostających w zakresie właściwości Biura.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
 • niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • minimum 4 lata stażu pracy lub okresy prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisku,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, o rewitalizacji,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość przepisów dotyczących pozyskiwania funduszy unijnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy i/lub kserokopia zaświadczenia potwierdzającego okres wykonywania działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi dla ww. stanowiska,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie doświadczenia zawodowego na stanowisku kierowniczym,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
  • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, z późn. zm.),
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 202/DAR-BR/16/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 28 listopada 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 28.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_202_20171215.pdf
Podinspektor/inspektor ds. nadzoru w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Data publikacji: 16.11.2017
Numer ewidencyjny: 201/DM-BNW.I/5/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. nadzoru
w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego
w Biurze Nadzoru Właścicielskiego
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie
Numer ewidencyjny naboru: 201/DM-BNW.I/5/XI/2017
Data publikacji ogłoszenia: 16 listopada 2017 roku
Termin składania ofert: 27 listopada 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura, w tym w siedzibach spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi,
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • opiniowanie pod względem prawnym dokumentów związanych z udziałem Miasta Łodzi w spółkach, m.in. dokumentów na Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia,
 • analiza skutków prawnych dla Spółek i Miasta Łodzi związanych z zaciąganiem zobowiązań przez spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi,
 • przygotowywanie dla pełnomocnika Miasta Łodzi - we współpracy ze stanowiskiem ds. analiz - opinii na Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia zawierającej skutki prawne i finansowe wraz z rekomendacją co do sposobu głosowania,
 • przygotowywanie dokumentów na Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek Miasta Łodzi,
 • cykliczne gromadzenie i analizowanie danych ekonomiczno-finansowych i statystycznych dotyczących spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi na potrzeby m.in. Biura, Prezydenta Miasta Łodzi, Rady Miejskiej w Łodzi, w tym prowadzenie zestawień i przygotowywanie prezentacji danych,
 • stała współpraca w Oddziale ze stanowiskami ds. analiz z zakresu zadań Oddziału,
 • opiniowanie pod względem prawnym prywatyzacji, tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji spółek oraz sporządzanie we współpracy ze stanowiskiem ds. analiz - rekomendacji zawierającej skutki prawne i ekonomiczne planowanych działań,
 • opracowywanie dokumentów i prowadzenie procedur związanych z prywatyzacją, tworzeniem, łączeniem, podziałem, likwidacją spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi,
 • wykonywanie kontroli w spółkach z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi zgodnie z upoważnieniem Prezydenta Miasta Łodzi,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z dokapitalizowaniem spółek, w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał, umów, statutów, badanie stanu prawnego nieruchomości będących przedmiotem aportu, analizowanie dokapitalizowania pod kątem pomocy publicznej,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi i rozstrzygnięć w sprawach przedkładanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych i Komisje Rady Miejskiej w zakresie właściwości Oddziału,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań pozostających w zakresie właściwości Oddziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, o rachunkowości, o gospodarce komunalnej, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z dokonywaniem analiz ekonomiczno-finansowych podmiotów prawa handlowego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 201/DM-BNW.I/5/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 27 listopada 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 27.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_201_171222.pdf
Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu w Zespole Ekonomiczno-Organizacyjnym w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 16.11.2017
Numer ewidencyjny: 200/DOA-TG.IV/4/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. rozliczeń finansowych i budżetu
w Zespole Ekonomiczno-Organizacyjnym
w Wydziale Techniczno-Gospodarczym
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 200/DOA-TG.IV/4/XI/2017
Data publikacji ogłoszenia: 16 listopada 2017 roku
Termin składania ofert: 27 listopada 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • rozliczanie kosztów utrzymania lokali zajmowanych przez Urząd Miasta Łodzi, sprawdzanie i opisywanie dokumentów wystawianych przez wykonawców i terminowe ich przekazywanie do księgowości,
 • wystawianie dokumentów dochodowych i sprzedaży na podstawie porozumień oraz umów najmu i użyczenia,
 • wprowadzanie dokumentów do rejestrów i programów księgowania,
 • przygotowywanie i rozliczanie umów dla podmiotów zewnętrznych i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami (m. in. Zarząd Lokali Miejskich, dostawcy mediów itp.),
 • kontrolowanie dochodów i wydatków, realizacji umów w ramach budżetu oraz terminów rozliczeń we współpracy z Wydziałem Księgowości,
 • opracowywanie i analiza danych związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymywanych ze wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi; Sporządzanie kwartalnych sprawozdań do Wydziału Budżetu,
 • sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań dotyczących wykonania budżetu Wydziału w zakresie realizowanych zadań,
 • prowadzenie ewidencji wydatków dokonywanych ze środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Wydziału oraz ewidencji dochodów,
 • uzgadnianie wydatków i dochodów budżetowych z Wydziałem Księgowości,
 • analiza wydatków i dochodów Wydziału i wskazywanie zagrożeń przy realizacji budżetu,
 • stosowanie procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przestrzeganie jej przepisów i innych aktów prawnych związanych z przywołaną ustawą,
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków określonych dla zajmowanego stanowiska, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych prac.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora - wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych oraz akty wykonawcze, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją budżetu,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem rozliczeń finansowych,
 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie księgowości i/lub finansów,
 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie rachunkowości i/lub podatku od towarów i usług.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 200/DOA-TG.IV/4/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 27 listopada 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 27.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_200_180130.pdf
Podinspektor/inspektor ds. obsługi archiwum zakładowego w Archiwum Zakładowym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 15.11.2017
Numer ewidencyjny: 199/DOA-ZKM.VI/4/XI/2017
Ogłoszenie:


Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. obsługi archiwum zakładowego
w Archiwum Zakładowym
w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji


Wymiar czasu pracy:    1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru:    199/DOA-ZKM.VI/4/XI/2017
Data publikacji ogłoszenia:    15 listopada 2017 roku
Termin składania ofert:    25 listopada 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:    < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • lokalizacje Archiwum Zakładowego:
  -    ul. Urzędnicza 45 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  -    ul. Wileńska 53/55 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  -    ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  -    al. Piłsudskiego 100 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  -    ul. Krzemieniecka 2B (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  -    al. Politechniki 32 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  -    ul. Piotrkowska 153 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej, wymagająca również schylania się, dźwigania, wchodzenia na drabinę, przenoszenia akt,
 • możliwa praca poza siedzibą Archiwum Zakładowego,
 • warunki uciążliwe – kurz, roztocza (pracownik będzie wyposażony w środki do ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze).


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • udział w przejmowaniu dokumentacji:
  -    spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie stanu uporządkowania akt,
  -    niearchiwalnej samorządowych jednostek organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora,
  -    na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,
  -    elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD,
 • przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji:
  -    prowadzenie ewidencji pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych,
  -    plombowanie drzwi  pomieszczeń magazynowych,
  -    oznaczanie numeryczne regałów i półek,
 • przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
 • porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 • udział w przeprowadzaniu kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów:
  -    wydawanie poświadczonych odpisów,
  -    wydawanie dla pracowników zlikwidowanych jednostek uwierzytelnionych kserokopii dokumentów płacowych i osobowych dla potrzeb emerytalno-rentowych,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 • udział w przygotowywaniu materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
 • doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją i w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą interesanta,
 • prowadzenie spraw związanych obsługą programu ARCHSYS,
 • nadzór nad wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań komórki organizacyjnej UMŁ oraz zadań zleconych komórce organizacyjnej UMŁ, pozostających w zakresie jej właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora – wymagany jest minimum roczny staż pracy, w przypadku stanowiska inspektora – wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • ukończone kursy kancelaryjno-archiwalne I i II stopnia,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o opłacie skarbowej, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą archiwum,
 • umiejętność obsługi programu archiwalnego ARCHSYS,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy
  o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego I i II stopnia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  -    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  -    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  -    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  -    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  -    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 199/DOA-ZKM.VI/4/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 25 listopada 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Termin składania ofert: 25.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_199_180130.pdf
Zastępca kierownika Oddziału Postępowań Administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 15.11.2017
Numer ewidencyjny: 198/DOA-USC.II/4/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


na stanowisko
zastępcy kierownika
Oddziału Postępowań Administracyjnych
w Urzędzie Stanu Cywilnego
w Departamencie Obsługi i Administracji


 


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 198/DOA-USC.II/4/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 15 listopada 2017 roku

Termin składania ofert: 25 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Oddziału – al. Piłsudskiego 100 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą,
 • praca wg indywidualnych rozkładów czasu pracy opracowanych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
•    koordynowanie prowadzenia spraw należących do zadań Oddziału wraz z monitorowaniem przebiegu ich realizacji,  w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur formalnych oraz w oparciu o uznawane w tym obszarze standardy, dobre praktyki zgodne z orzecznictwem sądowym i doktryną,
•    opracowywanie i aktualizowanie odpowiednio do potrzeb i wytycznych kierownictwa Urzędu formalnych procedur    z obszaru pracy Urzędu Stanu Cywilnego,
•    koordynowanie zadań polegających na wykonywaniu zmian w aktach na podstawie prawomocnych orzeczeń sądu, oświadczeń, ostatecznych decyzji administracyjnych, aktów stanu cywilnego oraz innych dokumentów,
•    przyjmowanie oświadczeń określonych w przepisach Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
•    nadzór nad należytym przechowywaniem, zabezpieczeniem i konserwacją ksiąg a w szczególności nad włączaniem dokumentów stanowiących podstawę zmian w aktach do akt zbiorowych oraz nad aktualizacją i archiwizacją elektronicznych baz danych,
•    koordynowanie całości pracy w zakresie korespondencji z zagranicy i prawidłowego powiadamiania właściwych urzędów w wykonaniu umów i konwencji międzynarodowych,
•    przygotowanie projektów wniosków do sądu w sprawie sprostowania i ustalenia treści aktu,
•    prowadzenie sprawozdawczości dla GUSu oraz zestawień zawierających informacje w sprawach dotyczących odpowiednio realizowanych zadań i czynności, w zakresie niezbędnym dla potrzeb bieżącego i w miarę możliwości przyszłego raportowania tych informacji,
•    wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań pozostających w zakresie właściwości Urzędu Miasta Łodzi.

Wymagania niezbędne/konieczne:
•    posiadanie obywatelstwa polskiego,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    niekaralność za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
•    niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
•    nieposzlakowana opinia,
•    wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja lub wykształcenie wyższe z ukończonymi studiami podyplomowymi z zakresu administracji,
•    staż pracy: minimum 5 lat stażu pracy na stanowiskach urzędniczych w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, w służbie cywilnej lub w urzędach państwowych, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi lub w służbie zagranicznej, z wyjątkiem stanowisk pomocniczych i obsługi,
•    znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo prywatne międzynarodowe, o opłacie skarbowej, o zmianie imienia i nazwiska, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
•    znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
•    umiejętność stosowania konwencji i umów międzynarodowych w zakresie dotyczącym rejestracji stanu cywilnego,
•    znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
•    znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
•    umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
•    doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
•    znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.


Oferta kandydata musi zawierać:
•    CV wraz z listem motywacyjnym,
•    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
•    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
•    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
•    oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
   •    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
   •    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
   •    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   •    oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.),
   •    oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311, z późn.zm.),
   •    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:  „Nabór 198/DOA-USC.II/4/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 25 listopada 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska – Nieradko


Termin składania ofert: 25.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_198_171229.pdf
Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych
Data publikacji: 14.11.2017
Numer ewidencyjny: 197/DSS-Spt.II/3/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor
ds. obsługi sekretariatu
w Oddziale Kultury Fizycznej
w Wydziale Sportu
w Departamencie Spraw Społecznych


Wymiar czasu pracy:    1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru:    197/DSS-Spt.II/3/XI/2017
Data publikacji ogłoszenia:    14 listopada 2017 roku
Termin składania ofert:    24 listopada 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:
•    siedziba Wydziału – ul. Skorupki 21 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
•    duża samodzielność,
•    praca przy komputerze,
•    praca w pozycji siedzącej,
•    dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
•    obsługa kancelaryjno-biurowa Wydziału i Departamentu, w tym:
  o    przyjmowanie i ewidencjonowanie wpływającej korespondencji,
  o    przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz rozdzielanie jej zgodnie z właściwością i dekretacją,
  o    wykonywanie czynności związanych z wysyłaniem korespondencji,
  o    sprawdzanie pod względem formalnym pism i dokumentów przedkładanych do podpisu bądź parafowania dyrektorowi,
  o    prowadzenie terminarza spotkań oraz zapewnienie ich obsługi,
  o    obsługa ogólnego konta poczty elektronicznej Wydziału,
  o    udzielanie informacji interesantom, w tym kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi bądź innych miejskich jednostek organizacyjnych,
•    prowadzenie spraw związanych z:
  o    zaopatrzeniem pracowników Wydziału w materiały biurowe i urządzenia techniczne, meble, druki, bilety komunikacji miejskiej, pieczątki, identyfikatory itp.,
  o    gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu Wydziału, w szczególności:
      -    prowadzenie ewidencji środków trwałych i środków trwałych o charakterze wyposażenia ilościowo-wartościowego, w tym prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz ich aktualizacja,
      -    przygotowywanie wniosków o likwidację środków trwałych,
      -    udział w inwentaryzacji i jej rozliczaniu,
•    prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy pracowników Wydziału, w tym:
   o    przygotowywanie list obecności oraz nadzór nad książkami wyjść służbowych i prywatnych pracowników,
   o    prowadzenie ewidencji delegacji służbowych oraz wykonywanie czynności związanych z wyjazdami służbowymi,
   o    prowadzenie spraw związanych z urlopami, zwolnieniami od pracy oraz pracą w godzinach nadliczbowych,
•    prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków i petycji kierowanych do Wydziału, w tym prowadzenie dokumentacji, sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji z ich realizacji,
•    prowadzenie spraw związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w Wydziale, w tym:
   o    przygotowywanie wniosków o wydanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych oraz kierowanie pracowników na przeszkolenie w tym zakresie,
   o    prowadzenie ewidencji osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,
   o    prowadzenie ewidencji użytkowników systemu informatycznego oraz jej aktualizacja w związku z rejestracją/ rozszerzeniem lub odebraniem uprawnień użytkownika w sieci lub aplikacji/bazie danych,
   o    przygotowywanie projektów zgłoszeń przetwarzanych zbiorów danych osobowych do rejestracji przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz aktualizacji,
•    udostępnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, będących w dyspozycji Wydziału,
•    prowadzenie rejestru kontroli przeprowadzanych przez Wydział oraz książki kontroli przeprowadzanych w Wydziale,
•    przygotowywanie korespondencji dotyczącej pracowników Wydziału w sprawach: osobowych, podnoszenia wiedzy i kwalifikacji zawodowych, badań profilaktycznych, opisów stanowisk itp.,
•    przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji stanowiska do Archiwum Zakładowego,
•    przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw dla pracowników Wydziału,
•    wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Wydziału oraz zadań zleconych Wydziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:
•    posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia,
•    wykształcenie: wyższe,
•    staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora - staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
•    znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o sporcie,
•    znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
•    znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
•    znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
•    umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
•    umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
•    doświadczenie w pracy w sekretariacie,
•    doświadczenie w organizacji spotkań,
•    znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:
•    CV wraz z listem motywacyjnym,
•    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
•    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
•    kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
•    kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
•    oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
   •    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
   •    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
   •    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
   •    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   •    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
•    dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
   •    certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
   •    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
   •    świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
   •    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 197/DSS-Spt.II/3/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 24 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodnicząca
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska–Nieradko

Termin składania ofert: 24.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_197_171222.pdf
Radca prawny ds. obsługi prawnej komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy majątku Miasta, Skarbu Państwa, praw do nieruchomości i nadzoru właścicielskiego w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Data publikacji: 13.11.2017
Numer ewidencyjny: 196/DPr-WPr.III/3/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

radca prawny
ds. obsługi prawnej komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za sprawy majątku Miasta, Skarbu Państwa, praw do nieruchomości i nadzoru właścicielskiego
w Zespole Radców Prawnych
w Wydziale Prawnym
w Departamencie Prezydenta
Wymiar czasu pracy:    1/2 etatu – niepełny wymiar czasu pracy na każdym z 3 stanowisk (ilość poszukiwanych pracowników – 3)
Numer ewidencyjny naboru:    196/DPr-WPr.III/3/XI/2017
Data publikacji ogłoszenia:    13 listopada 2017 roku
Termin składania ofert:    23 listopada 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:    < 6%


Warunki pracy na stanowisku:
•    siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
•    praca przy komputerze,
•    praca w pozycji siedzącej,
•    możliwa praca poza siedzibą Wydziału,
•    praca w warunkach silnego stresu,
•    dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
•    zastępstwo procesowe w postępowaniach administracyjnych i sądowych,
•    udzielanie porad prawnych,
•    przygotowywanie projektów aktów prawnych i opiniowanie takich projektów przygotowywanych przez pracowników innych komórek organizacyjnych UMŁ,
•    przygotowywanie lub opiniowanie projektów umów,
•    prowadzenie szkoleń z zakresu prawa dla pracowników innych komórek organizacyjnych UMŁ,
•    udział w negocjacjach wymagających wiedzy z zakresu prawa,
•    udział w spotkaniach, naradach i posiedzeniach w celu czuwania nad ich zgodnością z przepisami prawa oraz w celu udzielania na bieżąco porad prawnych,
•    informowanie pracowników innych komórek organizacyjnych UMŁ o zmieniających się przepisach prawa
i tendencjach w orzecznictwie sądów,
•    wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Wydziału oraz zadań zleconych pozostających w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:
•    posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
•    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
•    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
•    nieposzlakowana opinia,
•    wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo,
•    staż pracy: minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem obsługi prawnej o zakresie adekwatnym do stanowiska, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem obsługi prawnej spółki prawa handlowego, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe
na stanowisku związanym z wykonywaniem zastępstwa procesowego w sporach sądowych lub postępowaniach administracyjnych dotyczących praw do nieruchomości,
•    posiadanie czynnego prawa wykonywania zawodu radcy prawnego,
•    wpis na listę radców prawnych,
•    wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
•    znajomość przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
•    specjalistyczna znajomość przepisów prawa dotyczących spółek prawa handlowego, gospodarki komunalnej, prawa pomocy publicznej, prawa konkurencji, prawa gospodarki nieruchomościami, prawa spadkowego,
•    znajomość Statutu Miasta Łodzi,
•    znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
•    znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
•    znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym, w tym znajomość języka angielskiego prawniczego,
•    umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, prawnicze bazy danych).

Wymagania dodatkowe:
•    posiadanie tytułu doktora nauk prawnych o specjalności adekwatnej do stanowiska,
•    ukończone studia podyplomowe o kierunku adekwatnym do stanowiska,
•    doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych z zakresu prawa,
•    doświadczenie zawodowe w obsłudze prawnej spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego lub podmiotów sprawujących nadzór właścicielski nad takimi spółkami,
•    znajomość języka obcego innego niż język angielski w stopniu średnio zaawansowanym, pozwalającym na czytanie ze zrozumieniem tekstów prawnych.

Oferta kandydata musi zawierać:
•    CV wraz z listem motywacyjnym,
•    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
•    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
•    oświadczenie kandydata, że posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym
z prowadzeniem obsługi prawnej o zakresie adekwatnym do stanowiska, a także, oświadczenie, że posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem obsługi prawnej spółki prawa handlowego oraz oświadczenie, że posiada minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym
z wykonywaniem zastępstwa procesowego w sporach sądowych lub postępowaniach administracyjnych dotyczących praw do nieruchomości,
•    kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające posiadany staż pracy,
•    kserokopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych,
•    kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
•    oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):    
     •    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
     •    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
     •    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
     •    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
     •    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
•    dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
     •    certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
     •    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
     •    świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
     •    świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 196/DPr-WPr.III/3/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 23 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 23.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_196_180108.pdf
Podinspektor/inspektor ds. pełnienia dyżurów w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Data publikacji: 10.11.2017
Numer ewidencyjny: 195/DPr-ZK.I/4/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. pełnienia dyżurów  

w Centrum Zarządzania Kryzysowego

w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa

w Departamencie Prezydenta


Wymiar czasu pracy: 5 etatów – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie

Numer ewidencyjny naboru: 195/DPr-ZK.I/4/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 10 listopada 2017 roku 

Termin składania ofert: 21 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 175 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • częsta praca poza siedzibą Wydziału,
 • prowadzenie samochodu służbowego,
 • narażenie na stres.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • pełnienie dyżurów w Centrum Zarządzania Kryzysowego w ruchu ciągłym, według systemu grafikowego w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o zagrożeniach bezpieczeństwa i o wystąpieniu zdarzeń nagłych, a także o awariach lub szkodach infrastruktury krytycznej miasta,
 • ocena zdarzeń, uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego oraz przekazywanie zgłoszeń i interwencji o zdarzeniach do właściwych służb i instytucji,
 • praca w terenie – całodobowe monitorowanie, doraźne zabezpieczanie miejsc i zdarzeń niebezpiecznych:
  • koordynacja na miejscu zdarzenia pomocy osobom poszkodowanym (pożary, katastrofy naturalne i budowlane, zagrożenia chemiczne, radiacyjne itp.),
  • nadzorowanie ewakuacji ludności,
  • wizja lokalna i koordynacja działań zabezpieczających przy usuwaniu uszkodzeń infrastruktury miasta (drzewa, przewody, zbiorniki wodne, armatura drogowa),
 • koordynowanie działań służb, straży i inspekcji w sytuacjach szczególnych,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w tym przygotowywanie i przekazywanie raportów dobowych i doraźnych,
 • współudział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, aktów terroryzmu, pożarów, katastrof budowlanych i drogowych oraz awarii w urządzeniach infrastruktury technicznej,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności w ramach obowiązków Centrum Dyspozycyjnego Miejskiego SWA:
  • zbieranie i opracowanie danych o skażeniach, zakażeniach, napromieniowaniu i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności i środowiska, a także prowadzenie rozpoznania warunków atmosferycznych,
  • prognozowanie i określanie rzeczywistej sytuacji zagrożeń,
  • powiadamianie o zagrożeniach, ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności oraz opracowanie wniosków i propozycji dla Prezydenta Miasta Łodzi,
 • realizacja, w ramach obowiązków Centrum Zarządzania Kryzysowego, zadań na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa, 
 • realizacja zadań stałego dyżuru Prezydenta Miasta:
  • przyjmowanie zadań, poleceń i informacji z wojewódzkich ogniw kierowania i natychmiastowe przekazywanie ich Prezydentowi,
  • szybkie i sprawne powiadamianie osób odpowiedzialnych za osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej w mieście,
  • zbieranie informacji o aktualnej sytuacji obronnej w mieście,
  • przekazywanie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi do osób podległych,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej, budownictwa, energetyki, telekomunikacji, kolejowymi, lotniczymi, służbami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego,
 • współpraca z jednostkami administracji samorządowej, organizacjami, spółdzielniami oraz jednostkami prywatnymi w zakresie pomocy i zabezpieczenia bieżących potrzeb mieszkańców Miasta:
  • przyjmowanie i przekazywanie do właściwych służb uwag mieszkańców miasta dotyczących czystości i porządku w mieście, informacji o bezdomnych, rannych i padłych zwierzętach w miejscach publicznych,
  • koordynacja działań służb, jednostek gminnych i innych jednostek usuwających skutki zdarzeń (ŁZUK, itp.),
  • przyjmowanie i przekazywanie do właściwych służb zgłoszeń dotyczących szkód komunikacyjnych, udzielanie informacji o sposobach dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • przyjmowanie zgłoszeń i koordynacja działań firm usuwających skutki kolizji i wypadków drogowych,
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących infrastruktury drogowej, koordynacja działań służb drogowych (znaki, wyrwy, sygnalizacja drogowa, tramwajowa, kolejowa),
  • przyjmowanie meldunków i zgłoszeń dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej, 
  • powiadamianie i uruchamianie działań innych służb w zakresie skutków zdarzeń komunikacyjnych,
  • przyjmowanie zgłoszeń i koordynacja działań służb w zakresie uszkodzeń oświetlenia ulicznego i sieci energetycznych, wodociągowych, gazowniczych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, infrastruktury kolejowej i innych,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, szczególnie w przypadkach wystąpienia zagrożeń środowiska,
 • udzielanie informacji (w ramach obowiązujących przepisów prawa) środkom masowego przekazu o istotnych zdarzeniach i ich skutkach oraz informowanie o przewidywanych zakłóceniach w funkcjonowaniu miasta, 
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum:
  • opracowanie raportów zmianowych, 
  • opracowanie statystyki zdarzeń,
  • prowadzenie ewidencji rannych i padłych zwierząt,
  • prowadzenie ewidencji wejść z bronią do lasu,
  • prowadzenie ewidencji wyjazdów OSP,
 • opracowywanie raportu dobowego dla Prezydenta o zdarzeniach na terenie Miasta:
  • przyjmowanie i przetwarzanie raportów od służb miejskich, 
  • przyjmowanie i przetwarzanie informacji z WSRM o osobach poszkodowanych w zdarzeniach nagłych na terenie Miasta,
  • przyjmowanie i przetwarzanie informacji o zdarzeniach i stanie ilościowym w komunikacji miejskiej,
  • przyjmowanie i przetwarzanie informacji o awariach, szkodach i podejmowanych działaniach firm odpowiadających za zaopatrzenia mieszkańców w podstawowe media,
  • opracowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w zakresie zadań prowadzonych przez Oddział,
 • tworzenie i aktualizowanie komputerowych baz danych CZK:
  • pozyskiwanie, weryfikacja, wprowadzanie danych do bazy sił i środków systemu zarządzania kryzysowego Arcus 2005, bieżąca aktualizacja danych,
  • pozyskiwanie, weryfikacja, wprowadzanie danych do bazy administracji, zarządców, dyżurnych i firm obsługujących nieruchomości i lokale,
  • pozyskiwanie, weryfikacja, wprowadzanie danych do baz osobowych, sprzętowych i usługowych,
 • prowadzenie pojazdów będących w eksploatacji Centrum Zarządzania Kryzysowego, 
 • prowadzenie dokumentacji pojazdów,
 • wykonywanie innych zleconych przez przełożonych zadań, związanych z ustalonym zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikających z zakresu stanowiska pracy.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora - minimum średnie, na stanowisko inspektora - wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o zarządzaniu kryzysowym, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o stanie klęski żywiołowej, o ochronie przeciwpożarowej, o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych, o Państwowej Straży Pożarnej, o Policji, o strażach gminnych, o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, o własności lokali, Prawo Spółdzielcze, Prawo budowlane, o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o utrzymaniu czystości     i porządku w gminach, o odpadach, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • znajomość obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość procedur postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia, obowiązujące w CZK,
 • znajomość uchwał i zarządzeń w zakresie wykonywanych czynności,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość aplikacji biurowych,
 • obsługa różnych systemów łączności.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego.
 • Oferta kandydata musi zawierać:
 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
 • kserokopię prawa jazdy kat. B, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 195/DPr-ZK.I/4/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 21 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 21.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_195_180108.pdf
Podinspektor/inspektor ds. księgowości w Oddziale Ekonomicznym w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Data publikacji: 09.11.2017
Numer ewidencyjny: 194/DFP-BE.VIII/1/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. księgowości

w Oddziale Ekonomicznym

w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji

w Departamencie Finansów Publicznych


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 194/DFP-BE.VIII/1/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 9 listopada 2017 roku 

Termin składania ofert: 21 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Wierzbowa 49 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie księgowości Biura, w tym:
  • rozliczanie pod względem rachunkowym zdawanej przez poborców służby (kwitariuszy, wpłat na konta bankowe pobranej gotówki, zrealizowanych tytułów wykonawczych),
  • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wypłaty prowizji dla pracowników Oddziału ds. Egzekucji Należności Pieniężnych,
  • obciążanie opłatą komorniczą spraw wierzycielskich od obcych wierzycieli,
  • księgowanie na konta syntetyczne i analityczne kwot wpływających na konta Biura po ich rozdysponowaniu przez pracowników komórek egzekucji administracyjnej i windykacji,
  • współpraca z bankiem w ramach obsługi rachunków,
  • prowadzenie księgi głównej Biura,
  • przygotowywanie wymaganych sprawozdań okresowych i bilansów rocznych z prowadzonych kont,
 • prowadzenie ewidencji i windykacji kar pieniężnych nałożonych, umorzeń i ich zwrotów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • przygotowywanie projektów korespondencji wynikającej z prowadzonych spraw do instytucji i osób fizycznych,
 • współpraca z wydziałami Urzędu w zakresie realizowanych zadań,
 • prowadzenie dokumentacji według rzeczowego wykazu akt oraz przygotowywanie i przekazywanie jej do Archiwum Zakładowego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych, o ochronie mienia, o ochronie danych osobowych oraz tajemnicy skarbowej,
 • przestrzeganie przepisów wynikających z polityki bezpieczeństwa w systemach informatycznych Urzędu Miasta Łodzi,
 • udział w naradach, posiedzeniach i szkoleniach zleconych przez przełożonych,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań oraz zadań zleconych, pozostających w zakresie właściwości stanowiska pracy pracownika.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, 
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o rachunkowości,  o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy administracji publicznej.  


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia,  o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo 
  • do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:„Nabór Nr 194/DFP-BE.VIII/1/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 21 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 21.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_194_20171215.pdf
Podinspektor/inspektor ds. kontroli gospodarki odpadami w Oddziale ds. Kontroli Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Data publikacji: 09.11.2017
Numer ewidencyjny: 193/DSS-GK.XIII/3/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. kontroli gospodarki odpadami

w Oddziale ds. Kontroli Gospodarki Odpadami

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

w Departamencie Spraw Społecznych


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 193/DSS-GK.XIII/3/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 9 listopada 2017 roku 

Termin składania ofert: 20 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 175 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze, 
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała w szczególności:

 • prowadzenie kontroli nad działalnością firm odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
 • prowadzenie kontroli funkcjonowania selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
 • współpraca z firmami odbierającymi odpady komunalne w zakresie przygotowywania dla nich niezbędnych danych oraz informacji, koniecznych do prawidłowego prowadzenia działalności,
 • przyjmowanie i realizacja zgłoszeń dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi,
 • obsługa telefoniczna mieszkańców w zakresie prawidłowości świadczenia usług przez firmy odbierające odpady komunalne,
 • przygotowywanie i aktualizowanie materiałów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi do publikacji na stronach internetowych Urzędu Miasta Łodzi,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, Prawo zamówień publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, 
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa), 
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office), 
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi informatycznych systemów mapowych dostępnych online (Łódzki Internetowy System Informacji o Terenie - InterSIT, Google Maps, Bing Maps).


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej lub/i dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
  • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 193/DSS-GK.XIII/3/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 20 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 20.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_193_171222.pdf
Podinspektor/inspektor ds. nadzoru konserwatorskiego w Oddziale Nadzoru Konserwatorskiego w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 08.11.2017
Numer ewidencyjny: 192/DAR-MKZ.I/5/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. nadzoru konserwatorskiego

w Oddziale Nadzoru Konserwatorskiego

w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

w Departamencie Architektury i Rozwoju


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru: 192/DAR-MKZ.I/5/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 8 listopada 2017 roku

Termin składania ofert: 20 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113, II piętro (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura (z uwzględnieniem sprawowania nadzoru nad realizowanymi pracami na wysokościach).


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • wykonywanie prac związanych ze sprawowaniem kontroli  konserwatorskich - prowadzenie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, sporządzanie protokołów kontroli, wydawanie zaleceń pokontrolnych i decyzji oraz podejmowanie wszelkich dalszych czynności przewidzianych przepisami prawa, 
 • wydawanie decyzji o wstrzymaniu wykonywanych bez pozwolenia lub w sposób odbiegający od zakresu i warunków określonych w pozwoleniu prac konserwatorskich, restauratorskich, badań konserwatorskich lub architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru, robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru lub w jego otoczeniu oraz innych działań, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 6-8, 10 i 11 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz wydawanie decyzji po wstrzymaniu prac określonych w art. 43 ww. ustawy,
 • przyjmowanie od właściciela lub posiadacza zabytku wpisanego do rejestru lub zabytku znajdującego się w wojewódzkiej ewidencji zabytków zawiadomień o: uszkodzeniu, zagrożeniu dla zabytku, zmianach dotyczących stanu prawnego zabytku,
 • kierowanie do właściwego organu wniosku o ukaranie sprawcy niewykonania zaleceń pokontrolnych, 
 • kierowanie odpowiednio do Policji, prokuratury albo sądu zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia w przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów art. 108, 110, 112-115, 117 i 118 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
 • wydawanie decyzji nakazujących przeprowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku, 
 • sprawowanie nadzoru nad zapewnieniem warunków należytego utrzymania, konserwacji i opieki nad zabytkami będącymi własnością miasta lub powiatu,
 • wykonywanie czynności związanych z udzielaniem dotacji celowych na ochronę i konserwację zabytków wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Łodzi,
 • wykonywanie czynności związanych z udzielaniem dotacji celowych na wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości nie wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi oraz innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z opiniowaniem prac budowlano-konserwatorskich i użytkowaniem obiektów zabytkowych,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych do niej, o rewitalizacji, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość Porozumienia Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • znajomość finansowania opieki nad zabytkami na poziomie gminnym,
 • znajomość zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy obiektach zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności Miasta Łodzi, sposobu ich rozliczania i kontroli wykonania zleconych zadań, (stanowiących załącznik do uchwały Nr LXXII/1383/06 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 lipca 2006 r. zmienionej uchwałą Nr LXXIII/1415/06 z 30 sierpnia 2006 r.),
 • znajomość zasad i trybu udzielania i rozliczania dotacji na wykonanie robót budowlanych oraz prac konserwatorskich i restauratorskich w odniesieniu do nieruchomości nie wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Specjalnej Strefy Rewitalizacji, (stanowiących załącznik do uchwały Nr XLII/1095/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lutego 2017 r. w sprawie ustanowienia na obszarze rewitalizacji Miasta Łodzi Specjalnej Strefy Rewitalizacji Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z dnia 15 marca 2017 r. poz. 1291, z późn. zm),
 • znajomość doktryn konserwatorskich i zasad postępowania przy obiektach zabytkowych, prawidłowego prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych w obiektach zabytkowych,
 • znajomość procedur dotyczących prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami, wydawania decyzji administracyjnych oraz trybu egzekucji,
 • znajomość programów rewitalizacyjnych na poziomie gminnym,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność analizowania dokumentacji technicznych z zakresu konserwacji, restauracji i robót budowlanych 
 • w obiektach zabytkowych.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku architektura i urbanistyka lub ochrona dóbr kultury lub budownictwo lub konserwacja i restauracja dzieł sztuki,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie w wykonywaniu prac konserwatorskich, robót budowlanych w obiektach zabytkowych,
 • posiadanie uprawnień w zakresie kierowania pracami konserwatorskimi, robotami budowlanymi,
 • posiadanie uprawnień budowlanych,
 • znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność przygotowywania projektów decyzji z zakresu prowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej lub/i dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć  w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.).


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „192/DAR-MKZ.I/5/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 20 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru. 


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 20.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_192_171222.pdf
Podinspektor/inspektor ds. dokumentowania obiektów zabytkowych w Oddziale ds. Zarządzania Dziedzictwem w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 08.11.2017
Numer ewidencyjny: 191/DAR-MKZ.III/4/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. dokumentowania obiektów zabytkowych

w Oddziale ds. Zarządzania Dziedzictwem

w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

w Departamencie Architektury i Rozwoju


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru: 191/DAR-MKZ.III/4/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 8 listopada 2017 roku

Termin składania ofert: 18 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113, II piętro (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie magazynu detalu architektonicznego, 
 • prowadzenie ewidencji magazynu detalu,
 • wykonywanie fotografii obiektów zabytkowych na terenie Łodzi,
 • prowadzenie archiwum dokumentacji fotograficznej Biura, 
 • prowadzenie archiwum dokumentacji architektoniczno-konserwatorskiej Biura, 
 • prowadzenie rejestru wydawanych przez Biuro postanowień i decyzji, 
 • prowadzenie rejestru spraw Miejskiego Konserwatora Zabytków,
 • podejmowanie czynności związanych z ochroną dóbr kultury w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innych przepisach,
 • przyjmowanie zawiadomień w przypadku ujawnienia przedmiotu, który posiada cechy zabytku oraz o znalezieniu przedmiotu archeologicznego lub odkryciu wykopaliska oraz przekazywanie zawiadomień do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego Łodzi,
 • przygotowywanie materiałów informacyjnych, prezentacji, zestawień dotyczących łódzkich zabytków w celu popularyzowania wiedzy o nich,
 • przygotowywanie dokumentacji Biura do przekazania do Archiwum Zakładowego,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi UMŁ oraz administracją rządową, w tym z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie związanym z prowadzeniem prac budowlano-konserwatorskich i użytkowaniem obiektów zabytkowych,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych do niej, o rewitalizacji, o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość Porozumienia Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku architektura i urbanistyka lub ochrona dóbr kultury lub historia sztuki lub archiwistyka lub fotografia,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi programów graficznych,
 • umiejętność obsługi programów typu PowerPoint.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej lub/i dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 191/DAR-MKZ.III/4/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 18 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru. 


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 18.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_191_171222.pdf
Podinspektor/inspektor ds. parku kulturowego w Oddziale ds. Zarządzania Dziedzictwem w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 07.11.2017
Numer ewidencyjny: 190/DAR-MKZ.III/3/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. parku kulturowego

w Oddziale ds. Zarządzania Dziedzictwem

w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków

w Departamencie Architektury i Rozwoju


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru: 190/DAR-MKZ.III/3/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 7 listopada 2017 roku

Termin składania ofert: 17 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113, II piętro (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca poza siedzibą Biura.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • monitoring zjawisk i reagowanie na pojawiające się na terenie parku kulturowego zjawiska, 
 • sprawowanie stałej obserwacji terenu parku kulturowego w zakresie standardów estetycznych i technicznych obiektów na nim się znajdujących,
 • prowadzenie kontroli przestrzegania regulaminu parku kulturowego,
 • prowadzenie akcji informacyjnych i edukacyjnych dotyczących parku kulturowego, 
 • prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem urządzeń reklamowych, elementów małej architektury, prac budowlanych oraz wydarzeń artystycznych i kulturalnych na terenie parku kulturowego, 
 • współpraca ze Strażą Miejską w celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania parku kulturowego, 
 • obsługa administracyjno-organizacyjna Komitetu Sterującego Parkiem Kulturowym ulicy Piotrkowskiej,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi oraz innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z opiniowaniem projektów budowlano-konserwatorskich i użytkowaniem obiektów zabytkowych,
 • podejmowanie czynności związanych z ochroną dóbr kultury w zakresie przewidzianym w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz innych przepisach,
 • popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy z zakresu dziedzictwa kulturowego Łodzi,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo budowlane, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych do niej, o rewitalizacji, o egzekucji w administracji publicznej, o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość Uchwały Nr XXI/483/15 Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie utworzenia Parku Kulturowego ulicy Piotrkowskiej,
 • znajomość Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Miasta Łodzi na lata 2014-2017,
 • znajomość Porozumienia Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość Strategii przestrzennego rozwoju Łodzi 2020+, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Łodzi,
 • posiadanie wiedzy z zakresu historii sztuki, historii architektury i urbanistyki Łodzi, kompozycji plastycznej,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania tekstu,
 • umiejętność pracy z klientem,
 • umiejętność negocjacji.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku architektura i urbanistyka lub ochrona dóbr kultury lub historia lub gospodarka przestrzenna lub kierunki projektowe lub plastyczne,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego w stopniu komunikatywnym.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych 
 • (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 190/DAR-MKZ.III/3/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 17 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru. Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 17.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_190_171222.pdf
Podinspektor/inspektor ds. informacji i promocji w Oddziale ds. Koordynacji w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 07.11.2017
Numer ewidencyjny: 189/DAR-BR.VI/15/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. informacji i promocji

w Oddziale ds. Koordynacji

w Biurze ds. Rewitalizacji

w Departamencie Architektury i Rozwoju


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru: 189/DAR-BR.VI/15/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 7 listopada 2017 roku

Termin składania ofert: 21 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 171 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowanie i realizacja działań promocyjnych zaplanowanych w projektach w celu rozpowszechniania wiedzy z zakresu realizowanych projektów, w szczególności:
  • przygotowanie dokumentacji pozwalającej na ogłoszenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wyłonienie wykonawców działań promocyjnych w ramach projektów 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi,
  • udział w komisjach przetargowych, wybór wykonawców,
  • współpraca z wykonawcami w zakresie realizowanych zamówień, weryfikacja podejmowanych działań promocyjnych,
  • przygotowywanie części merytorycznej do wniosku o płatność przekazywanego do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Łódzkiego w zakresie informacji i promocji,
  • uzgadnianie działań informacyjnych i promocyjnych z Biurem Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów oraz Biurem Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki,
 • przygotowywanie i przekazywanie materiałów, sprawozdań, opracowań, prezentacji w zakresie realizacji ośmiu projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, w szczególności opracowywanie materiałów dla Komitetu Sterującego ds. projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, Komitetu Rewitalizacji, Prezydenta Miasta Łodzi i jego Zastępców oraz Rady Miejskiej w Łodzi,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych realizowanych przez Oddział,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego, 
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o rewitalizacji, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 189/DAR-BR.VI/15/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 21 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru. 


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 21.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_189_180226.pdf
Podinspektor/inspektor ds. koordynacji obszarowej w Oddziale ds. Koordynacji w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 07.11.2017
Numer ewidencyjny: 188/DAR-BR.VI/14/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. koordynacji obszarowej

w Oddziale ds. Koordynacji

w Biurze ds. Rewitalizacji

w Departamencie Architektury i Rozwoju


Wymiar czasu pracy: 4 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie 

Numer ewidencyjny naboru: 188/DAR-BR.VI/14/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 7 listopada 2017 roku

Termin składania ofert: 21 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 171 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • koordynowanie realizacji projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8, w tym:
  • monitorowanie i kontrola kosztów, harmonogramu, problemów, priorytetów projektów i podejmowanie odpowiednich działań, gdy jest to niezbędne,
  • zarządzanie ryzykiem projektowym,
  • zarządzanie komunikacją w projektach,
  • zarządzanie zakresem rzeczowym i finansowym oraz harmonogramem poszczególnych projektów,
  • zarządzanie dokumentacją w poszczególnych projektach,
  • planowanie zadań przypisanych do realizacji oraz weryfikacja planów projektów,
  • uzgadnianie kwestii merytorycznych z partnerami projektów,
  • zbieranie informacji i analiza zebranych danych dotyczących procesu przeprowadzek pod kątem terminowej realizacji harmonogramów projektów,
  • analiza przedsięwzięć podejmowanych przez interesariuszy rewitalizacji na obszarze projektów 1-8 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w kontekście komplementarności z zakresem projektów,
  • wnioskowanie do Komitetu Sterującego ds. projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi w celu zapewnienia na czas odpowiednich zasobów niezbędnych do realizacji projektów,
 • przygotowywanie części merytorycznej do wniosku o płatność przekazywanego do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym dla Województwa Łódzkiego,
 • obsługa systemu SZ3P w zakresie ośmiu projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, w tym wprowadzania bieżącego zaawansowania projektu, harmonogramu, kosztów, wskaźników,
 • raportowanie do Komitetu Sterującego, w szczególności:
  • stanu zaawansowania projektów,
  • istniejącego ryzyka, które wymaga neutralizacji,
  • istotnych problemów, które wymagają rozwiązania,
  • wymaganych zmian, które wpływają na zakres rzeczowy, finansowy, harmonogram i jakość projektów,
 • przygotowywanie i przekazywanie materiałów, sprawozdań, opracowań, prezentacji w zakresie realizacji ośmiu projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, w szczególności opracowywanie materiałów dla Komitetu Sterującego ds. projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, Komitetu Rewitalizacji, Prezydenta Miasta Łodzi i jego Zastępców oraz Rady Miejskiej w Łodzi, 
 • monitorowanie utrzymania trwałości projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi oraz przygotowywanie i przekazywanie do Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego sprawozdań związanych z utrzymaniem trwałości projektów,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego, 
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o rewitalizacji, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość przepisów związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+,
 • znajomość Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+,
 • znajomość Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • umiejętność obsługi programu MS Project Professional 2013.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych 
 • (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 188/DAR-BR.VI/14/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 21 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru. 


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 21.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_188_171212.pdf
Podinspektor/inspektor ds. finansowych w Oddziale Ekonomicznym w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 07.11.2017
Numer ewidencyjny: 187/DAR-BR.VIII/13/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. finansowych

w Oddziale Ekonomicznym

w Biurze ds. Rewitalizacji

w Departamencie Architektury i Rozwoju


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru: 187/DAR-BR.VIII/13/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 7 listopada 2017 roku

Termin składania ofert: 21 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 171 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • poszukiwanie różnych form finansowania inwestycji w ramach procesu rewitalizacji, opracowywanie montaży finansowych, w tym m.in. analiz dotyczących realizacji inwestycji poprzez emisję obligacji przychodowych, partnerstwo publiczno-prywatne czy pozyskiwanie finansowego wsparcia z Banku Gospodarstwa Krajowego, 
 • przygotowywanie wniosków alokacyjnych i rozliczanie wydatkowanych środków finansowych w ramach umowy zawartej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym dotyczących współfinansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 • prowadzenie i koordynowanie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym:
  • sporządzanie planu zamówień publicznych Biura oraz jego aktualizacja, 
  • przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych Oddziału, 
  • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych dotyczących zamówień publicznych przygotowywanych przez Oddział, 
  • przygotowywanie umów dla udzielanych przez Oddział zamówień publicznych,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o rewitalizacji, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+,
 • znajomość Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 187/DAR-BR.VIII/13/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 21 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru. 


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 21.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_187_20171215.pdf
Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń w Oddziale ds. Rozliczeń Projektów w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 07.11.2017
Numer ewidencyjny: 186/DAR-BR.VII/12/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. rozliczeń

w Oddziale ds. Rozliczeń Projektów

w Biurze ds. Rewitalizacji

w Departamencie Architektury i Rozwoju


Wymiar czasu pracy: 5 etatów – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie 

Numer ewidencyjny naboru: 186/DAR-BR.VII/12/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 7 listopada 2017 roku

Termin składania ofert: 21 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 171 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie rozliczeń finansowych środków pozyskiwanych z funduszy zewnętrznych na proces rewitalizacji, w tym m.in.: przygotowywanie wniosków o płatność, wprowadzanie danych do Centralnego systemu teleinformatycznego SL2014, 
 • uzgadnianie z Instytucjami Zarządzającymi Krajowymi i Regionalnymi Programami Operacyjnymi interpretacji postanowień dokumentów w ramach Perspektywy Finansowej 2014-2020 związanych z procesem rewitalizacji,
 • rozliczanie środków w ramach projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 1-8, w tym przygotowywanie procedur obiegu dokumentów i sprawozdawczości pomiędzy Biurem a innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi i innymi podmiotami,
 • sprawowanie bieżącej kontroli nad sposobem wykonania usługi w ogólnym interesie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem jakości, efektywności, prawidłowości jej wykonania oraz podnoszenia jakości i standardu świadczenia UOI, 
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych realizowanych przez Oddział, 
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego, 
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o rewitalizacji,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Łodzi 2026+,
 • znajomość dokumentów Programowych obowiązujących w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe w rozliczaniu projektów unijnych,
 • doświadczenie zawodowe w pracy służb finansowo-księgowych,
 • umiejętność przygotowywania analiz finansowych, zestawień, prognoz danych finansowych.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych 
 • (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 186/DAR-BR.VII/12/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 21 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru. 


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 21.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_186_20171215.pdf
Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 07.11.2017
Numer ewidencyjny: 185/DOA-PJR.III/7/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor 

ds. związanych z rejestracją pojazdów

w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów

w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów

w Departamencie Obsługi i Administracji


Wymiar czasu pracy: 3 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie

Numer ewidencyjny naboru: 185/DOA-PJR.III/7/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 7 listopada 2017 roku 

Termin składania ofert: 17 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Smugowa 26a i 30/32 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału,
 • praca z trudnym klientem.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie projektów lub wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach związanych z rejestracją pojazdów,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie rejestracji, czasowej rejestracji, wyrejestrowania, wyrejestrowania czasowego pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, udostępnianie danych o pojazdach i ich właścicielach z ewidencji uprawnionym osobom lub organom,
 • wydawanie kart pojazdów dla pojazdów samochodowych rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP (z wyłączeniem pojazdów fabrycznie nowych, zakupionych na terytorium RP),
 • wydawanie pozwoleń czasowych i tablic tymczasowych na wniosek właściciela w celu przejazdu z miejsca zakupu, konieczności dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego lub naprawy jak również wywozu za granicę,
 • wpisywanie do dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego odpowiednich zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu jest zależne od szczególnych warunków określonych przepisami,
 • aktualizowanie danych w kartach pojazdu ze względu na zmianę stanu faktycznego w dowodzie rejestracyjnym oraz wydawanie nowych dowodów rejestracyjnych z uwagi na zmianę stanu faktycznego,
 • dokonywanie czynności związanych z zamieszczeniem lub wykreśleniem w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o zastawie rejestrowym,
 • przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów danych i informacji o pojazdach zarejestrowanych oraz ich właścicielach lub niektórych posiadaczach,
 • wydawanie skierowań na badania techniczne dodatkowe w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 • wydawanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania,
 • wydawanie wtórników dokumentów, wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt lub stan prawny wynikający z prowadzonych rejestrów lub z informatycznej bazy danych,
 • wysyłanie do organów rejestrujących w terenie zawiadomień o zarejestrowaniu oraz dokonywanie potwierdzeń danych pojazdu i właściciela,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym związanych z realizacją zadań z zakresu rejestracji pojazdów,
 • współpraca z Archiwum Zakładowym w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt, tworzenia teczek i przygotowywania do przekazania do Archiwum Zakładowego w terminie przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej,
 • archiwizowanie dokumentów tj. ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie akt,
 • wydzielanie z zasobów archiwum i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już minął,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, 
 • w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: Prawo o ruchu drogowym, o ochronie danych osobowych, o opłacie skarbowej oraz znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw, o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • ukończone szkolenie z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel – podstawy i opcje zaawansowane,
 • ukończone szkolenie z obsługi Word – podstawy i opcje zaawansowane,
 • ukończone szkolenie z zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • ukończone szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
 • ukończone szkolenie z wdrożenia i stosowania Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z rejestracją pojazdów,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • znajomość systemu informatycznego „POJAZD”,
 • znajomość systemu finansowo-księgowego „KASA”.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 185/DOA-PJR.III/7/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 17 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 17.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_185_20180202.pdf
Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 06.11.2017
Numer ewidencyjny: 184/DOA-ZKM.III/3/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. skarg

w Oddziale ds. Skarg

w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami

w Departamencie Obsługi i Administracji


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 184/DOA-ZKM.III/3/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 6 listopada 2017 roku 

Termin składania ofert: 16 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Oddziału - ul. Piotrkowska 113/Piotrkowska 153 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Oddziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • obsługa interesantów zgłaszających się w sprawach skarg i wniosków,
 • udzielanie informacji i poradnictwa w sprawach indywidualnych,
 • organizowanie przyjęć interesantów zgłaszających się w sprawach skarg, wniosków i petycji do Prezydenta i Wiceprezydentów Miasta Łodzi, w tym obsługa organizacyjno-protokolarna spotkań,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na wnoszone skargi, interwencje i wnioski,
 • podejmowanie działań interwencyjnych oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach będących przedmiotem skarg i wniosków oraz w sprawach prowadzonych przez merytoryczne komórki organizacyjne,
 • prowadzenie ewidencji skarg i wniosków,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań pozostających w zakresie właściwości Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, 
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność biegłej obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 184/DOA-ZKM.III/3/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 16 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi  z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 16.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_184_171222.pdf
Podinspektor/inspektor ds. rejestracji bieżących w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego i Transkrypcji Aktów Zagranicznych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 06.11.2017
Numer ewidencyjny: 183/DOA-USC.III/3/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. rejestracji bieżących

w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego 

i Transkrypcji Aktów Zagranicznych

w Urzędzie Stanu Cywilnego

w Departamencie Obsługi i Administracji


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 183/DOA-USC.III/3/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 6 listopada 2017 roku 

Termin składania ofert: 16 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • miejsce wykonywania pracy – Al. Piłsudskiego 100 lub ul. Pabianicka 2 lub ul. Zgierska 71 (budynki nie są przystosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Urzędu,
 • praca według indywidualnych rozkładów czasu pracy opracowanych przez Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • sporządzanie projektów aktów stanu cywilnego,
 • sporządzanie odpisów aktów stanu cywilnego i zaświadczeń,
 • rejestrowanie, sprawdzanie i usuwanie niezgodności danych w rejestrze PESEL na podstawie aktów stanu cywilnego,
 • prowadzenie sprawozdawczości dla GUS-u,
 • powiadamianie urzędów stanu cywilnego za granicą oraz placówek dyplomatycznych w wykonywaniu umów i konwencji międzynarodowych,
 • dokonywanie zmian w aktach i dbanie o prawidłowość dokumentów włączonych do akt zbiorowych,
 • sporządzanie projektów decyzji administracyjnych,
 • przyjmowanie wniosków o nadanie medali „Za długoletnie pożycie małżeńskie,
 • podejmowanie wszelkich starań w tworzeniu pozytywnego wizerunku urzędu i pracujących urzędników,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań pozostających w zakresie właściwości Urzędu Stanu Cywilnego.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,        w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, 
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych,  Prawo o aktach stanu cywilnego, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego, Prawo prywatne międzynarodowe, o opłacie skarbowej, o zmianie imienia i nazwiska, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość konwencji i umów międzynarodowych dotyczących stanu cywilnego,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia,  o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 183 /DOA-USC.III/3/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 16 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 16.12.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_183_180130.pdf
Podinspektor/inspektor ds. organizacyjnych i obsługi administracyjnej w Oddziale Administracyjno-Ekonomicznym w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Data publikacji: 03.11.2017
Numer ewidencyjny: 182/DPr-WPr.I/2/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. organizacyjnych i obsługi administracyjnej

w Oddziale Administracyjno-Ekonomicznym

w Wydziale Prawnym

w Departamencie Prezydenta 


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 182/DPr-WPr.I/2/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 3 listopada 2017 roku 

Termin składania ofert: 14 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w warunkach silnego stresu,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • sporządzanie informacji z realizacji spraw dotyczących należności cywilnoprawnych Skarbu Państwa i Miasta Łodzi 
 • oraz informacji o prowadzonych postępowaniach sądowych,
 • współudział w prowadzeniu repertorium spraw kierowanych na drogę sądową,
 • prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem, ewidencjonowaniem i przekazywaniem korespondencji wpływającej 
 • do Wydziału i wychodzącej z Wydziału,
 • prowadzenie spraw związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w Wydziale,
 • sporządzanie zbiorczych sprawozdań, analiz i informacji dotyczących realizacji zadań Wydziału,
 • udzielanie informacji interesantom, w tym kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych UMŁ bądź miejskich jednostek organizacyjnych,
 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych funkcjonujących w Urzędzie,
 • prowadzenie spraw związanych z przekazywaniem akt Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań pozostających w zakresie właściwości Wydziału.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, 
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.  


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia,  o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze  w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 182/DPr-WPr.I/2/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 14 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 14.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_182_171211.pdf
Podinspektor/inspektor ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i zbywania nieruchomości w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Data publikacji: 03.11.2017
Numer ewidencyjny: 181/DM-ZNN.IV/10/XI/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego 

w prawo własności nieruchomości i zbywania nieruchomości

w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości

w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 181/DM-ZNN.IV/10/XI/2017

Data publikacji ogłoszenia: 3 listopada 2017 roku 

Termin składania ofert: 14 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • terminowe i zgodne z przepisami prawa prowadzenie spraw związanych w szczególności:
  • z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Miasta Łodzi i Skarbu Państwa,
  • ze zbywaniem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych (spółdzielni mieszkaniowych), posiadaczy (osób fizycznych i prawnych) oraz na rzecz właścicieli lokali celem utworzenia działki budowlanej,
  • z rozwiązywaniem umów użytkowania wieczystego,
  • z wyjaśnianiem stanów prawnych i faktycznych nieruchomości,
 • monitorowanie zakończonych spraw dotyczących sprzedaży z bonifikatą, pod kątem ewentualnego żądania zwrotu bonifikaty,
 • udostępnianie wnioskodawcom informacji publicznej,
 • przekazywanie materiałów do zamieszczenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • dokonywanie wizji w terenie,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks postępowania administracyjnego, Kodeks cywilny, o spółdzielniach mieszkaniowych  (art. 35, art. 41), o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,  
 • znajomość przepisów prawa miejscowego z zakresu gospodarowania nieruchomości,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (w tym MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 181/DM-ZNN.IV/10/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 14 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 14.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_181_171211.pdf
Kierownik Oddziału Turystyki w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Data publikacji: 31.10.2017
Numer ewidencyjny: 180/DPK-BPK.V/2/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


Kierownik

Oddziału Turystyki

w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki

w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 180/DPK-BPK.V/2/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 31 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 10 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura,


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw obejmujących rozwój i promocję turystyczną miasta Łodzi, udział w targach, seminariach, konferencjach, tworzenie i upowszechnianie produktów turystycznych, 
 • nadzór nad realizowanymi przez Oddział zadaniami z obszaru promocji turystycznej, 
 • opracowywanie projektu budżetu i zadań budżetowych realizowanych przez Oddział, 
 • nadzór nad realizacją wydatków budżetowych Oddziału, 
 • sprawdzanie pod względem formalnym przygotowywanych przez Oddział dokumentów finansowych (umowy, zlecenia) i korespondencji bieżącej, 
 • współpraca i nadzór nad Centrum Informacji Turystycznej, 
 • współpraca w zakresie realizowanych zadań z polskimi i zagranicznymi organizacjami i stowarzyszeniami turystycznym, biurami i touroperatorami, 
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawach należących do zakresu zadań oddziału turystyki, 
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości,


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • niekaralność za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),
 • niekaralność karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: minimum 5-letni staż pracy lub okresy prowadzenia działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami określonymi na ww. stanowisku, 
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Prawo zamówień publicznych, o usługach turystycznych, 
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem projektem oraz rozliczaniem projektów finansowanych ze środków zewnętrznych,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu średnio zaawansowanym,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu zarządzania w turystyce,
 • ukończone specjalistyczne szkolenia z zakresu zarządzania projektami lub rozliczania projektów, 
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze 
 • w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest prawomocnie skazany za przestępstwa, o których mowa w art. 54 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.), 
  • oświadczenie, że kandydat nie był jak również nie jest karany karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1311, z późn.zm.), 
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem:  „Nabór Nr 180/DPK-BPK.V/2/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 10 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 10.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_180_171205.pdf
Podinspektor/inspektor ds. postępowań administracyjnych w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 31.10.2017
Numer ewidencyjny: 179/DOA-SO.II/8/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. postępowań administracyjnych

w Oddziale Ewidencji Ludności

w Wydziale Spraw Obywatelskich

w Departamencie Obsługi i Administracji


Wymiar czasu pracy: 1 etaty – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru: 179/DOA-SO.II/8/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 31 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 10 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału (Oddziału Ewidencji Ludności) – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • lokalizacje Wydziału:
  • al. Politechniki 32 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Krzemieniecka 2B (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 153 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • al. Piłsudskiego 100 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 110 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań z zakresu ewidencji ludności oraz prawa wyborczego, a w szczególności prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi instrukcjami, wytycznymi i procedurami,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie,  uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania/wymeldowania oraz o ustalenie charakteru pobytu w drodze decyzji administracyjnej,
 • wykonywanie czynności dowodowych w prowadzonych postępowaniach:
  • kontrole meldunkowe,
  • przesłuchania świadków i stron,
  • oględziny lokalu,
  • rozprawy administracyjne
 • zastępstwo procesowe w sprawach o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej i kierowanie w tych sprawach wniosków do sądu powszechnego,
 • przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych,
 • aktualizacja i weryfikacja danych w rejestrze PESEL w oparciu o dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 • przetwarzanie danych osobowych w rejestrze PESEL przez aplikację Źródło oraz w rejestrze mieszkańców i rejestrze zamieszkania cudzoziemców, 
 • współpraca z innymi komórkami urzędu, organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zadań merytorycznych, w tym z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, 
 • potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP oraz zarządzanie tymi profilami,
 • prowadzenie spisu spraw w systemie elektronicznym,
 • prowadzenie, aktualizacja oraz udostępnianie stałego rejestru wyborców.
 • bieżące informowanie przełożonych o podejmowanych działaniach, 
 • obsługa klientów urzędu, a w szczególności pomoc w załatwianiu spraw,
 • rejestrowanie danych o zameldowanie, wymeldowanie w rejestrze PESEL oraz w rejestrze zamieszkania cudzoziemców, 
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów prawa, z urzędu i na wniosek oraz udostępnianie danych osobowo – adresowych uprawnionym podmiotom,
 • aktualizacja i udostępnianie spisów wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania, 
 • przygotowywanie i przekazywanie akt do Archiwum Zakładowego, 
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań, z zakresu właściwości merytorycznej Wydziału Spraw Obywatelskich.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, 
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, a także aktów wykonawczych, o ochronie danych osobowych, o opłacie skarbowej    oraz rozporządzenia wykonawczego, Kodeks wyborczy oraz rozporządzenia wykonawcze, o dostępie do informacji publicznej, Prawo o ustroju sądów administracyjnych, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, 
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, 
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych, 
 • umiejętność redagowania pism, a w szczególności dokumentów tworzonych w toku postępowania administracyjnego.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: prawo lub administracja, 
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 179/DOA-SO.II/8/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 10 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 10.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_179_3_20180122.pdf
Inspektor ds. koordynacji prac budżetowych w Zespole ds. Rozliczeń Budżetowych w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta
Data publikacji: 30.10.2017
Numer ewidencyjny: 178/DPr-ZSS.V/10/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


inspektor

ds. koordynacji prac budżetowych

w Zespole ds. Rozliczeń Budżetowych 

w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 

w Departamencie Prezydenta


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 178/DPr-ZSS.V/10/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 30 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 9 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • Siedziba Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • koordynacja prac budżetowych i finansowo-księgowych prowadzonych przez Zespół ds. Rozliczeń Budżetowych,
 • prowadzenie spraw budżetowych w tym:
  • przygotowanie materiałów planistycznych, opracowanie projektów planów finansowych i planów finansowych w zakresie realizowanych przez Wydział zadań budżetowych w szczególności,
  • opracowanie projektu budżetu miasta, 
  • wnioskowanie w sprawach zmian w planach dochodów i wydatków,
 • prowadzenie spraw finansowo-księgowych Wydziału w tym:
  • prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków oraz wykonania dochodów i wydatków budżetowych według szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, w tym wydatków strukturalnych oraz kontrola zgodności wydatkowania kwot, 
  • opisywanie umów oraz dokumentów księgowych do wypłaty (m. in. faktur, rachunków oraz dyspozycji dot. przekazania środków finansowych pod względem szczegółowej klasyfikacji wydatków), 
  • sporządzanie zapotrzebowania na uruchomienie środków finansowych,
 • opracowywanie i analizowanie (monitorowanie) sprawozdań finansowych domów pomocy społecznej nadzorowanych przez Wydział w tym sporządzanie sprawozdań okresowych, analiz, informacji z wykonania budżetu realizowanego przez Wydział, 
 • opracowywanie i analizowanie (monitorowanie) sprawozdań finansowych domów pomocy społecznej nadzorowanych przez Wydział, 
 • sporządzanie sprawozdań okresowych, analiz, informacji z wykonania budżetu realizowanego przez Wydział, 
 • analiza potrzeb finansowych i wykonania budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Zespół,
 • opracowywanie analiz i informacji z zakresu zadań realizowanych przez Zespół, 
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: ekonomia lub zarządzanie lub finanse i rachunkowość lub matematyka,
 • staż pracy: minimum 3 lata stażu pracy na stanowisku związanym z księgowością,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o pomocy społecznej,
 • znajomość zasad gospodarki finansowej jednostek budżetowych,
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe o kierunku zarządzanie,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach sektora finansów publicznych, 
 • posiadanie uprawnień do zajmowania stanowiska głównego księgowego.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych 
 • (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

 

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 178/DPr-ZSS.V/10/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 9 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

 

Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 09.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_178_180222.pdf
Podinspektor/inspektor administracyjno-organizacyjnych w Oddziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Data publikacji: 30.10.2017
Numer ewidencyjny: 177/DSS-GK.I/2/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

administracyjno-organizacyjnych

w Oddziale Gospodarki Odpadami

w Wydziale Gospodarki Komunalnej

w Departamencie Spraw Społecznych


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 177/DSS-GK.I/2/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 30 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 9 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 175 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze, 
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należała w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych w Wydziale,
 • przygotowywanie korespondencji dotyczącej pracowników Wydziału, 
 • prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy pracowników Wydziału, 
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników w materiały biurowe i urządzenia techniczne, meble, druki, pieczęcie i pieczątki, identyfikatory itp., 
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu Wydziału, 
 • prowadzenie rejestru skarg i wniosków Wydziału, 
 • sporządzanie wyciągów z jednolitego rzeczowego wykazu akt dla potrzeb Wydziału i jego aktualizacja, 
 • przygotowywanie projektów uchwał, zarządzeń i innych materiałów przedkładanych Radzie Miejskiej w Łodzi oraz Prezydentowi Miasta, 
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego, 
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,       w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, Prawo zamówień publicznych, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, Kodeksu Pracy,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa), 
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office), 
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej lub/i dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz.902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 177/DSS-GK.I/2/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 9 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 09.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_177_180130.pdf
Podinspektor/inspektor ds. muzeów i galerii w Oddziale ds. Instytucji Kultury w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Data publikacji: 27.10.2017
Numer ewidencyjny: 176/DPK-KLT.IV/3/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. muzeów i galerii 

w Oddziale ds. Instytucji Kultury

w Wydziale Kultury

w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 176/DPK-KLT.IV/3/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 27 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 8 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 102 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału,
 • dyspozycyjność


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem miejskich instytucji kultury (domów kultury, bibliotek, muzeów, galerii, teatrów, Centrum Dialogu im. Marka Edelmana, EC1 Łódź Miasto Kultury, Fabryki Sztuki), których organizatorem jest miasto Łódź, w szczególności:
  • przygotowywanie propozycji dotyczących tworzenia, łączenia, podziału i likwidacji instytucji kultury,
  • opracowywanie projektów statutów instytucji kultury oraz ich zmian,  
  • opiniowanie regulaminów organizacyjnych instytucji kultury oraz ich zmian, 
  • prowadzenie spraw związanych z powoływaniem i odwoływaniem dyrektorów, zmianą wysokości ich wynagrodzenia,   nagrodami, ocenami okresowymi itp., 
  • przygotowywanie projektów pełnomocnictw i upoważnień udzielanych przez Prezydenta Miasta Łodzi kierownikom instytucji kultury,
 • nadzorowanie i kontrolowanie realizacji zadań statutowych, programowych i artystycznych oraz polityki kulturalnej miasta Łodzi przez miejskie instytucje kultury, 
 • współpraca z Oddziałem ds. Organizacyjno-Ekonomicznych w sprawach zabezpieczenia środków finansowych dla instytucji kultury,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowych miejskim instytucjom kultury, 
 • prowadzenie spraw związanych z organizowaniem imprez kulturalnych - koordynacja działań miejskich instytucji kultury i współpraca z nimi w tym zakresie, 
 • opracowywanie projektów, wdrażanie, monitorowanie i ewaluacja założeń „Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi” w zakresie miejskich instytucji kultury,
 • przygotowywanie do udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi materiałów i informacji dotyczących zadań Oddziału oraz ich aktualizacja, 
 • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dotyczących realizowanych zadań przez Oddział,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego, 
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o prowadzeniu i organizowaniu działalności kulturalnej, o finansach publicznych o muzeach, o bibliotekach, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, internet),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

Wymagania dodatkowe:

 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym. 


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 176/DPK-KLT.IV/3/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 8 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 08.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_176_171205.pdf
Podinspektor/inspektor ds. inwestycyjno-remontowych w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Data publikacji: 26.10.2017
Numer ewidencyjny: 175/DSS-Ed.VII/16/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. inwestycyjno-remontowych

w Oddziale ds. Projektów i Inwestycji 

w Wydziale Edukacji

w Departamencie Spraw Społecznych


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru: 175/DSS-Ed.VII/16/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 26 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 7 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6 %


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Krzemieniecka 2b (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • udzielanie pomocy i instruktażu dyrektorom szkół i nadzorowanych placówek w zakresie realizacji zadań remontowych, 
 • prowadzenie bazy danych dotyczącej stanu technicznego budynków i obiektów oświatowych zajmowanych przez nadzorowane szkoły i placówki oświatowe w oparciu o:
  • zgłaszane potrzeby w zakresie remontów i inwestycji,
  • informacje o wykonanych inwestycjach i remontach oraz naprawach,
  • dokonane przeglądy techniczne,
 • koordynowanie spraw związanych z dokonywaniem przez dyrektorów szkół i placówek oświatowych czynności prawnych w zakresie zwykłego zarządu mieniem będącym w posiadaniu szkoły lub placówki oświatowej, w tym przeprowadzanie kontroli w zakresie gospodarowania mieniem,
 • udział w opracowywaniu planów rzeczowo-finansowych w zakresie potrzeb inwestycyjno-remontowych nadzorowanych szkół i placówek oświatowych oraz wnioskowanie o umieszczenie ich w budżecie Miasta,
 • monitorowanie, kontrolowanie i rozliczanie zadań inwestycyjno-remontowych realizowanych przez szkoły i placówki oświatowe prowadzone przez miasto, w tym:
  • kontrolowanie realizacji robót, 
  • uczestniczenie w naradach technicznych oraz odbiorach robót remontowych i odbiorach inwestycji, 
  • rozliczanie nakładów poniesionych na realizację zadań inwestycyjnych po ich zakończeniu (we współpracy z Oddziałem Ekonomicznym), 
 • prowadzenie, aktualizacja elektronicznych wykazów, baz danych oraz zestawień zawierających informacje w sprawach dotyczących odpowiednio realizowanych zadań i czynności,
 • udział w pracach komisji przetargowych,
 • przekazanie szkołom i placówkom oświatowym składników majątkowych zrealizowanych zadań inwestycyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z realizacją zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (zadania inwestycyjne i remontowe),
 • prowadzenie konsultacji społecznych w zakresie spraw prowadzonych przez Oddział,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora - staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora - wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych, Prawo budowlane, znajomość aktów wykonawczych do ww. ustaw,  
 • znajomość przepisów dotyczących eksploatacji budynków, 
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość Polityki Rozwoju Edukacji Miasta Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 175/DSS-Ed.VII/16/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 7 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 07.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_175_20171215.pdf
Podinspektor/inspektor ds. odszkodowań w Oddziale Opłat i Odszkodowań w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Data publikacji: 25.10.2017
Numer ewidencyjny: 174/DM-DM.V/15/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. odszkodowań 

w Oddziale Opłat i Odszkodowań  

w Wydziale Dysponowania Mieniem

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 174/DM-DM.V/15/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 25 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 7 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca przy komputerze,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w postępowaniach o ustalenie odszkodowania za drogi nabyte na podstawie art. 73 ustawy Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
 • reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w postępowaniach o ustalenie odszkodowania za drogi nabyte na podstawie art. 98  ustawy o gospodarce nieruchomościami,
 • reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w postępowaniach o ustalenie odszkodowania za drogi nabyte na podstawie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, 
 • reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w postępowaniach dotyczących wywłaszczenia nieruchomości, 
 • reprezentowanie Prezydenta Miasta Łodzi w postępowaniach w sprawie o ustalenie odszkodowania w przypadku likwidacji rodzinnego ogrodu działkowego lub jego części w związku z realizacją roszczenia osoby trzeciej, 
 • prowadzenie postępowań w związku ze zmniejszeniem wartości nieruchomości, uniemożliwieniem bądź istotnym ograniczeniem korzystania z nieruchomości w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem, na skutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywanie projektów zawiadomień, postanowień i decyzji,
 • przygotowywanie projektów odwołań od decyzji,
 • planowanie budżetowe i sprawozdawczość z wykonania budżetu,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo lub administracja lub geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna lub planowanie przestrzenne,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, o rodzinnych ogrodach działkowych, Kodeks cywilny, o księgach wieczystych i hipotece, o ochronie danych osobowych,  
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność czytania map,
 • umiejętność analizy stanu prawnego nieruchomości.


Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu wyceny nieruchomości,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • umiejętność analizy operatów szacunkowych.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości. 


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 174/DM-DM.V/15/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 7 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 07.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_174_171211.pdf
Podinspektor/inspektor ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych w Oddziale Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 24.10.2017
Numer ewidencyjny: 173/DOA-SO.I/7/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych 

w Oddziale Dowodów Osobistych

w Wydziale Spraw Obywatelskich

w Departamencie Obsługi i Administracji


Wymiar czasu pracy: 1 etaty – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru: 173/DOA-SO.I/7/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 24 października 2017 roku

Termin składania ofert: 6 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału (Oddziału Dowodów Osobistych) – al. Piłsudskiego 100 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 • lokalizacje Wydziału:
  • al. Politechniki 32 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Krzemieniecka 2B (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Pabianicka 2(budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 153 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 110 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Zachodnia 47(budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca w archiwum kopert dowodowych,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału (Oddziału Dowodów Osobistych).


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań z zakresu dowodów osobistych, a w szczególności prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi instrukcjami, wytycznymi i procedurami,
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych, w tym przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz dostarczanie dowodów osobistych w miejscu pobytu osoby w przypadku niemożności złożenia wniosku bądź odebrania dowodu osobiście w siedzibie Urzędu,
 • przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych w procesie wydawania i unieważniania dowodów osobistych,
 • przetwarzanie danych w Rejestrze PESEL w zakresie aktualnych dowodów osobistych,
 • unieważnianie dowodów osobistych,
 • przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz współpraca z organami gmin i placówkami konsularnymi w tym zakresie, 
 • współpraca z innymi komórkami urzędu, organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zadań merytorycznych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w formie papierowej w archiwum kopert dowodowych,
 • wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 • przygotowywanie dokumentacji Oddziału do przekazania do Archiwum Zakładowego w tym: dokonywanie przeglądów  i uporządkowania akt, sporządzanie spisów zdawczo odbiorczych akt,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma skierowane do Oddziału,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych obiektów będących w użytkowaniu Wydziału (lokalizacji Oddziału),
 • przygotowywanie zapotrzebowania na druki, materiały biurowe, sprzęt oraz urządzenia niezbędne do realizacji zadań przez Oddział,
 • aktualizowanie tablic informacyjnych dotyczących dowodów osobistych,
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 • przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Wydziału oraz zadań zleconych Wydziału, pozostających w zakresie jego właściwości. 


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, 
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dowodach osobistych, o ewidencji ludności, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o opłacie skarbowej oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,  
 • znajomość Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, 
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, 
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
 • umiejętność redagowania pism.


Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą interesanta,


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata 

oraz z dopiskiem: „Nabór Nr173/DOA-SO.I/7/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 6 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 06.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_173_3_20180122.pdf
Podinspektor/inspektor ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Oddziale Licencji i Zezwoleń w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych
Data publikacji: 23.10.2017
Numer ewidencyjny: 172/DSS/BPZ.II/4/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor 

ds. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

w Oddziale Licencji i Zezwoleń

w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej

w Departamencie Spraw Społecznych


Wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie

Numer ewidencyjny naboru: 172/DSS/BPZ.II/4/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 23 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 4 listopada 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – al. Politechniki 32 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca z klientem.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • realizowanie wniosków oraz prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach związanych z wydawaniem, wygaszaniem lub zmianą zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydawaniem zaświadczeń, w tym m.in.  przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych,
 • opracowywanie pism w sprawach dotyczących prowadzenia sprzedaży napojów alkoholowych,
 • prowadzenie ewidencji oświadczeń przedsiębiorców o wartości sprzedaży napojów alkoholowych oraz naliczanie wysokości opłat za korzystanie z zezwoleń w systemie rocznym i ratalnym oraz kontrola nad ich uiszczaniem w terminie,
 • weryfikowanie oświadczeń o wartości sprzedaży, terminowości oraz wysokości dokonywanych przez przedsiębiorców opłat za korzystanie z zezwoleń,
 • sporządzanie dokumentów księgowych w przedmiocie opłat za korzystanie z zezwoleń,
 • przekazywanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie lub wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
 • archiwizowanie dokumentów wytwarzanych i przetwarzanych w Oddziale,
 • kancelaryjne i elektroniczne rejestrowanie dokumentów wpływających do Oddziału,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, o swobodzie działalności gospodarczej, o opłacie skarbowej, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, o własności lokali, Kodeks cywilny, Kodeks spółek handlowych i przepisy wykonawcze do ww. aktów prawnych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: administracja lub ekonomia,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność poprawnego redagowania pism,
 • znajomość podstaw sporządzania decyzji administracyjnych.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „172/DSS/BPZ.II/4/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 4 listopada 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 04.11.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_172_180221.pdf
Podinspektor/inspektor ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Data publikacji: 20.10.2017
Numer ewidencyjny: 171/DFP-Fn.XII/5/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami 

w Wydziale Finansowym

w Departamencie Finansów Publicznych


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 171/DFP-Fn.XII/5/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 20 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 31 października 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Sienkiewicza 5 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca z klientem.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw z zakresu opłaty za odpady komunalne dla nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, 
 • kontrola złożonych deklaracji pod względem formalnym, merytorycznym i rachunkowym,
 • wprowadzanie danych do systemu informatycznego,
 • wysyłanie wezwań do złożenia deklaracji,
 • prowadzenie postępowań podatkowych,
 • przygotowywanie projektów decyzji,
 • sporządzanie sprawozdań i analiz w zakresie dochodów, wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami oraz windykacji należności,
 • prowadzenie rejestru przypisów i odpisów należności z tytułu  opłat za gospodarowanie odpadami,
 • współpraca ze stanowiskami ds. księgowości w celu uzgodnienia zobowiązań z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
 • prowadzenie ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej Oddziału,
 • przyjmowanie interesantów w powierzonym zakresie działania,
 • prowadzenie dokumentacji i przygotowywanie jej do archiwizowania zgodnie z wymogami Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
 • współpraca z właściwymi rzeczowo wydziałami i biurami Urzędu w zakresie realizowanych zadań, 
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe o kierunku: ekonomia lub prawo lub administracja,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Ordynacja podatkowa, o opłacie skarbowej, o ochronie danych osobowych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w służbach finansowych lub podatkowych,
 • umiejętność przygotowywania projektów decyzji.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „171/DFP-Fn.XII/5/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 31 października 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 31.10.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_171_180222.pdf
Podinspektor/inspektor ds. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w Zespole ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Data publikacji: 20.10.2017
Numer ewidencyjny: 170/DSS-Ed.VI/15/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży

w Zespole ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku

w Wydziale Edukacji

w Departamencie Spraw Społecznych


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru: 170/DSS-Ed.VI/15/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 20 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 31 października 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Krzemieniecka 2b (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw związanych z organizacją wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji zadań dotyczących organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • tworzenie bazy danych szkół i placówek poległych Zespołowi ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji   Wypoczynku,
 • opracowywanie i przygotowywanie informacji dotyczących organizacji pracy szkół i placówek specjalnych, resocjalizacyjnych, socjoterapeutycznych oraz placówek pozaszkolnych,
 • prowadzenie zadań związanych z gromadzeniem, weryfikowaniem i opracowywaniem danych w zakresie SIO,
 • wnioskowanie do koordynatora Zespołu w sprawach dotyczących realizacji zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem,
 • wykonywanie zadań z zakresu ochrony danych osobowych,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawach należących do zakresu zadań Zespołu,
 • uczestnictwo w pracach komisji konkursowych na stanowiska dyrektorów placówek specjalnych, resocjalizacyjnych i placówek pozaszkolnych, sporządzanie protokołów z posiedzeń komisji,
 • bieżąca współpraca z innymi wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału w zakresie: realizacji zadań związanych      z organizacją wypoczynku oraz opinii prawnych i legislacyjnych dotyczących realizowanych zadań,
 • rozpatrywanie skarg i wniosków dotyczących nadzorowanych szkół/placówek,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Zespołu oraz zadań zleconych Zespołowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora - minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim – wymagany jest minimum 3 - letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym - staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora - wymagany jest minimum 3 - letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, o systemie informacji oświatowej, o finansach publicznych, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o stowarzyszeniach, o fundacjach, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem otwartych konkursów ofert,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • doświadczenie w pracy z organizacjami pozarządowymi.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 170/DSS-Ed.VI/15/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 31 października 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 31.10.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_170_180131.pdf
Podinspektor/inspektor ds. rozwoju miasta w Zespole Rozwoju Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 19.10.2017
Numer ewidencyjny: 169/DAR-BAr.IV/6/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. rozwoju miasta

w Zespole Rozwoju Miasta

w Biurze Architekta Miasta

w Departamencie Architektury i Rozwoju


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 169/DAR-BAr.IV/6/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 19 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 30 października 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113, II piętro (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie analiz dotyczących chłonności mieszkaniowej, komunikacyjnej i inwestycyjnej miasta oraz opracowywanie analiz możliwości lokalizacji inwestycji jako wytycznych do sporządzenia ofert inwestycyjnych i planów miejscowych,
 • sporządzanie oceny studium i planów miejscowych pod kątem konieczności wprowadzenia zamian urealniających i aktualizujących ich treść,
 • sporządzanie koncepcji i analiz programowo – przestrzennych dla wybranych obszarów miasta oraz planistycznych opracowań szczegółowych potrzebnych dla spójnego rozwoju miasta lub niezbędnych dla stymulacji rozwoju np. opracowań ofertowych,
 • formułowanie projektów wniosków i opinii Prezydenta Miasta Łodzi do planów miejscowych, studiów oraz innych opracowań z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego sporządzonych przez gminy sąsiednie, samorząd województwa i administrację rządową,
 • opiniowanie rozwiązań komunikacyjnych pod kątem spójności ze strukturą miasta, jakości przestrzeni publicznej, optymalizacji rozwiązań projektowych oraz zgodności ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego,
 • opracowywanie studiów korytarzy komunikacyjnych dla podstawowego układu komunikacyjnego Miasta,
 • sporządzanie opinii dotyczących zagospodarowania przestrzennego do postępowań administracyjnych i cywilno – prawnych,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Zespołu do Archiwum Zakładowego,
 • organizowanie i prowadzenie konkursów urbanistycznych,
 • sporządzanie - na wniosek komórek organizacyjnych UMŁ lub miejskich jednostek organizacyjnych – opinii oraz propozycji zmian dla przygotowywanych przez nie specyfikacji istotnych warunków zamówienia publicznego i umów, w związku ze zlecaniem podmiotom zewnętrznym opracowań w zakresie zagospodarowania przestrzennego,
 • współpraca z Wydziałem Urbanistyki i Architektury przy wydawaniu decyzji o warunkach zabudowy i pozwoleń na wybranych obszarach Miasta,
 • analiza architektonicznych propozycji inwestycyjnych zgłaszanych do UMŁ,
 • udzielanie informacji publicznej,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Zespołu oraz zadań zleconych Zespołowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe o kierunku architektura,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,       w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o dostępie do informacji publicznej, 
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi programu Autocad.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej, 
 • uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, 
 • umiejętność obsługi programu Photoshop, Morel,
 • umiejętność obsługi programów opartych na systemie GIS,
 • umiejętność obsługi programów do tworzenia wizualizacji.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór nr 169/DAR-BAr.IV/6/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 30 października 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 30.10.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_169_171222.pdf
Podinspektor/inspektor ds. nadzoru budowlanego w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 19.10.2017
Numer ewidencyjny: 168/DOA-TG.II/3/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. nadzoru budowlanego

w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej

w Wydziale Techniczno-Gospodarczym

w Departamencie Obsługi i Administracji


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru: 168/DOA-TG.II/3/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 19 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 30 października 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca na wysokościach,
 • częsta praca poza siedzibą Oddziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • planowanie inwestycji i remontów w obiektach Urzędu Miasta Łodzi,
 • opiniowanie i uzgadnianie projektów inwestycyjnych i remontów kapitalnych,
 • koordynowanie prac remontowych,
 • koordynowanie bieżących napraw i prac konserwacyjnych,
 • stosowanie procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przestrzeganie jej przepisów i innych aktów prawnych związanych z powołaną ustawą,
 • opracowywanie dokumentów dotyczących postępowań o udzielenie zamówień publicznych na wykonanie określonych prac i robót remontowych, 
 • organizowanie zakupów materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji prac remontowych,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie techniczne, na stanowisko inspektora-wyższe z uzyskanym tytułem inżyniera lub wyższe z uzyskanym tytułem magistra inżyniera,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim technicznym wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym z uzyskanym tytułem inżyniera lub wykształceniem wyższym z uzyskanym tytułem magistra inżyniera staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora z wykształceniem wyższym z uzyskanym tytułem inżyniera lub z uzyskanym tytułem magistra inżyniera wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • dokument potwierdzający przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych, o finansach publicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy jednostkach administracji publicznej,
 • umiejętność kosztorysowania.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 168/DOA-TG.II/3/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 30 października 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 30.10.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_168_171206.pdf
Podinspektor/inspektor na Samodzielnym Stanowisku Rzecznika ds. Seniorów w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta
Data publikacji: 18.10.2017
Numer ewidencyjny: 167/DPr-ZSS.VIII/9/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

na Samodzielnym Stanowisku Rzecznika ds. Seniorów

w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych 

w Departamencie Prezydenta


Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu – niepełny wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru: 167/DPr-ZSS.VIII/9/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 18 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 28 października 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia

osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • Siedziba Wydziału – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • dyspozycyjność.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • wspieranie i promowanie inicjatyw seniorskich i proseniorskich oraz wspieranie osób starszych w zgłaszanych przez nich problemach,
 • interwencje w instytucjach realizujących działania/oferty dedykowane osobom starszym (instytucje, organizacje i inne podmioty),
 • informowanie o podmiotach działających na rzecz osób starszych oraz projektach dedykowanych seniorom realizowanym przez Urząd Miasta Łodzi,
 • informowanie o programach rządowych dla osób starszych, 
 • propagowanie w mediach problematyki osób starszych, 
 • informowanie o prawach osób starszych, ulgach i udogodnieniach dla mieszkańców Łodzi 60+,
 • prowadzenie dyżurów informacyjnych dla seniorów,
 • współpraca z Miejską Radą Seniorów, 
 • monitorowanie, diagnozowanie problemów społecznych i potrzeb seniorów, 
 • reagowanie na wszelkie przejawy dyskryminacji osób starszych, 
 • konsultowanie działań dedykowanych seniorom realizowanych przez poszczególne komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi i miejskie jednostki organizacyjne, 
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Wydziału oraz zadań zleconych Wydziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, 
 • znajomość Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • znajomość Programu Łódź łączy pokolenia – łódzka polityka demograficzna,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej lub/i dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 167/DPr-ZSS.VIII/9/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 28 października 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

 

Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 28.10.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_167_171211.pdf
Podinspektor/inspektor ds. ograniczonych praw rzeczowych w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Data publikacji: 17.10.2017
Numer ewidencyjny: 166/DM-DM.IV/14/X/2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. ograniczonych praw rzeczowych

w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych

w Wydziale Dysponowania Mieniem

w Departamencie Gospodarowania Majątkiem


Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru: 166/DM-DM.IV/14/X/2017

Data publikacji ogłoszenia: 17 października 2017 roku 

Termin składania ofert: 27 października 2017 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia

osób niepełnosprawnych: < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach Miasta i Skarbu Państwa,
 • ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach Miasta i Skarbu Państwa,
 • ustanawianie ograniczonych praw rzeczowych na rzecz miejskich jednostek na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych,
 • oddawanie nieruchomości miejskich w użytkowanie,
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania nieruchomości miejskich,
 • oddawanie nieruchomości miejskich w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym,
 • aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości miejskich,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi,
 • pozyskiwanie ograniczonych praw rzeczowych na rzecz miasta Łodzi i Skarbu Państwa na nieruchomościach stanowiących własność lub użytkowanie wieczyste podmiotów prywatnych, niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania miejskich jednostek organizacyjnych oraz w związku z realizacją celów inwestycyjnych Miasta,
 • przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miejskiej,
 • planowanie budżetowe i sprawozdawczość z wykonania budżetu w zakresie zadania,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe o kierunku geodezja lub prawo lub administracja lub zarządzanie lub ukończone studia wyższe w specjalności gospodarowanie nieruchomościami.,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora - staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora - wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny, o księgach wieczystych i hipotece, o ochronie danych osobowych, 
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • posiadanie uprawnień geodezyjnych,
 • umiejętność analizy operatów szacunkowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
  • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz 

z dopiskiem: „Nabór Nr 166/DM-DM.IV/14/X/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 27 października 2017 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 27.10.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_166_171211.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (10.01.2018 13:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (10.01.2018 13:34)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 7439