Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Ogłoszenia z 2017 r. - Oferty pracy w UMŁ

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Data publikacji: 05.06.2017
Numer ewidencyjny: 85/DFP-Ksg.VIII/2/VI/2017
Ogłoszenie:

2017-06-05

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń
w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń
w Wydziale Księgowości
w Departamencie Finansów Publicznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 85/DFP-Ksg.VIII/2/VI/2017
Data publikacji ogłoszenia: 5 czerwca 2017 roku
Termin składania ofert: 16 czerwca 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i sporządzaniem list wynagrodzeń pracowników Wydziałów UMŁ,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczeniem wypłaty diet dla członków Rady Miejskiej i Radnych Rad Osiedli,
 • prowadzenie spraw związanych z naliczaniem i sporządzaniem wypłat zasiłków z funduszu ZUS pracowników UMŁ,
 • prowadzenie całości spraw związanych ze sporządzaniem deklaracji ZUS-DRA oraz raportów ZUS na drukach RCA, RZA, RSA, RMUA,
 • prowadzenie całości spraw związanych z rozliczeniem podatku dochodowego,
 • prowadzenie spraw związanych ze sporządzaniem dla Powiatowego Urzędu Pracy wniosków o refundację wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych w UMŁ,
 • sporządzanie sprawozdań GUS w zakresie wynagrodzeń i innych świadczeń,
 • prowadzenie spraw związanych z rozliczaniem umów cywilno-prawnych i innych,
 • sprawdzanie i zatwierdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym zgodnie z obowiązującym prawem do ujęcia w księgach rachunkowych,
 • sporządzanie poleceń przelewu na podstawie potwierdzonych pod względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym dowodów księgowych,
 • przygotowywanie dokumentacji Oddziału do przekazania do Archiwum Zakładowego, w tym dokonanie przeglądów i uporządkowania akt oraz sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych akt,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Wydziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w tym minimum 2 lata stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym wymagany jest minimum 2-letni staż pracy w jednostkach sektora finansów publicznych, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w tym minimum 2 lata stażu pracy w jednostkach sektora finansów publicznych,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Kodeks pracy, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, o podatku dochodowym od osób fizycznych, Ordynacja podatkowa, o systemie ubezpieczeń społecznych, o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych, o rachunkowości, o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Kodeks cywilny część III Postępowanie egzekucyjne,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa,
 • znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zróżnicowania stopy procentowej składników na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i rowerów niebędących własnością pracodawcy,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe związane z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń,
 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie:
  • naliczania i wypłaty wynagrodzenia,
  • podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • płatnych świadczeń z funduszu ZUS,
  • rachunkowości.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 85/DFP-Ksg.VIII/2/VI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 16 czerwca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 16.06.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_85_170718.pdf
Podinspektor/inspektor ds. regulowania, porządkowania i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 02.06.2017
Numer ewidencyjny: 84/DOA-DM.VII/5/VI/2017
Ogłoszenie:

2017-06-02

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. regulowania, porządkowania
i wyjaśniania stanów prawnych nieruchomości
w Oddziale Regulowania Stanów Prawnych Nieruchomości
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 84/DOA-DM.VII/5/VI/2017
Data publikacji ogłoszenia: 2 czerwca 2017 roku
Termin składania ofert: 14 czerwca 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • wyjaśnianie stanów prawnych nieruchomości prywatnych i o nieuregulowanym stanie prawnym, pod kątem możliwości przejęcia nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Miasta Łódź, w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • przygotowanie dokumentacji dla Wydziału Prawnego niezbędnej do prowadzenia postępowań sądowych w celu pozyskania tytułu własności nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub Miasta Łódź,
 • przygotowanie i składanie wniosków do sądu w celu doprowadzenia do zgodności zapisów ujawnionych w księdze wieczystej z danymi w operacie ewidencji gruntów i budynków, dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub Miasta Łódź,
 • przygotowanie i składanie wniosków do sądu, w celu ujawnienia tytułu własności Skarbu Państwa bądź Miasta Łódź w księgach wieczystych,
 • przygotowanie i składanie wniosków do sądu o założenie księgi wieczystej dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa bądź Miasta Łódź,
 • przygotowanie i składanie wniosków do sądu o sprostowanie lub wykreślenie zapisów w księdze wieczystej (w tym o wykreślenie dawnych hipotek) dla nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa bądź Miasta Łódź,
 • udostępnianie wnioskodawcom informacji publicznej w zakresie zadań Oddziału,
 • prowadzenie rejestrów spraw, sporządzenie wykazów i sprawozdań statystycznych,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych - innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks cywilny (w szczególności przepisów dotyczących zasiedzenia, spadkobrania, przemilczenia), o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych oraz innych aktów prawnych regulujących przejmowanie nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w latach 1945-1990,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, poczta, Internet).

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku: prawo lub administracja lub geodezja i kartografia lub gospodarka przestrzenna,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach w administracji publicznej, instytucjach związanych z gospodarką nieruchomościami, sądownictwie,
 • znajomość języka rosyjskiego,
 • umiejętność czytania map,
 • umiejętność analizy stanu prawnego nieruchomości,
 • umiejętność pracy w bazach danych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 84/DOA-DM.VII/5/VI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 14 czerwca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 14.06.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_84_20170720.pdf
Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno–Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 31.05.2017
Numer ewidencyjny: 83/DAR-UA.III/3/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-31

Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. architektoniczno-budowlanych
w Oddziale Architektoniczno–Budowlanym III
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 83/DAR-UA.III/3/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 31 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 14 czerwca 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału - ul. Piotrkowska 104/110 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw dotyczących przygotowania do realizacji inwestycji w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym:
  • zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
  • zmiany, uchylenia lub wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
  • pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych,
  • wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu realizacji robót budowlanych,
  • ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • rozstrzyganie w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych,
 • właściwe i terminowe realizowanie zadań,
 • archiwizowanie prowadzonych spraw,
 • udzielanie informacji interesantom w sprawach należących do zakresu Oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, a w razie braku możliwości udzielenia informacji – kierowanie interesantów do właściwych merytorycznie pracowników i komórek organizacyjnych Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych,
 • współpracowanie w zakresie niezbędnym do realizacji zadań z komórkami organizacyjnymi UMŁ, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi organami,
 • analizowanie, modelowanie, aktualizowanie i optymalizacja procesów z obszaru architektoniczno–budowlanego wraz z monitorowaniem przebiegu ich realizacji, w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur formalnych oraz w oparciu o uznawane w tym obszarze standardy i dobre praktyki,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych, innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora - minimum średnie techniczne, na stanowisko inspektora - wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim technicznym wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany,
 • w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • kompleksowa wiedza z zakresu Kodeku postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego oraz przepisów, ustaw i rozporządzeń z nim związanych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: architektura i urbanistyka lub budownictwo lub inżynieria środowiska,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • posiadanie uprawnień budowlanych, przynależność do izby samorządu zawodowego,
 • umiejętność przygotowywania pism urzędowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze
 • w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  • z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 83/DAR-UA.III/3/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 14 czerwca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 14.06.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_83_20170802.pdf
Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno – Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 31.05.2017
Numer ewidencyjny: 82/DAR-UA.II/2/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-31

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. architektoniczno - budowlanych
w Oddziale Architektoniczno – Budowlanym II
w Wydziale Urbanistyki i Architektury
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 82/DAR-UA.II/2/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 31 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 13 czerwca 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału - ul. Piotrkowska 104/110 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie całości spraw dotyczących przygotowania do realizacji inwestycji w oparciu o przepisy ustawy Prawo budowlane i Kodeksu postępowania administracyjnego, w tym:
  • zatwierdzanie projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę,
  • zmiany, uchylenia lub wygaszenia decyzji o pozwoleniu na budowę,
  • przeniesienia decyzji o pozwoleniu na budowę na rzecz innego podmiotu,
  • pozwolenia na rozbiórkę obiektów budowlanych,
  • wydanie decyzji o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości w celu realizacji robót budowlanych,
  • ponowne przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
  • rozstrzyganie w sprawie udzielenia zgody na odstępstwo od przepisów techniczno–budowlanych,
 • właściwe i terminowe realizowanie zadań,
 • archiwizowanie prowadzonych spraw,
 • udzielanie informacji interesantom w sprawach należących do zakresu Oddziału z przestrzeganiem właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, a w razie braku możliwości udzielenia informacji – kierowanie interesantów do właściwych merytorycznie pracowników i komórek organizacyjnych Urzędu lub miejskich jednostek organizacyjnych,
 • współpraca w zakresie niezbędnym do realizacji zadań z wydziałami i jednostkami UMŁ, jednostkami organizacyjnymi oraz innymi organami,
 • analizowanie, modelowanie, aktualizowanie i optymalizacja procesów z obszaru architektoniczno–budowlanego wraz z monitorowaniem przebiegu ich realizacji, w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur formalnych oraz w oparciu o uznawane w tym obszarze standardy i dobre praktyki,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych, innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora - minimum średnie techniczne, na stanowisko inspektora - wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim technicznym wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • kompleksowa wiedza z zakresu Kodeku postępowania administracyjnego i Prawa budowlanego oraz przepisów, ustaw i rozporządzeń z nim związanych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • w przypadku wykształcenia wyższego preferowane kierunki: architektura i urbanistyka, budownictwo, inżynieria środowiska,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • uprawnienia budowlane, przynależność do izby samorządu zawodowego,
 • umiejętność przygotowywania pism urzędowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 82/DAR-UA.II/2/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 13 czerwca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 13.06.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_82_20170802.pdf
Podinspektor/inspektor ds. programów sektorowych w Oddziale Monitorowania Strategii i Programów w Biurze Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 31.05.2017
Numer ewidencyjny: 81/DAR-BS.III/1/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-31

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. programów sektorowych
w Oddziale Monitorowania Strategii i Programów
w Biurze Strategii Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 81/DAR-BS.III/1/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 31 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 12 czerwca 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu).
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura (praca wymaga przemieszczania się między pokojami oraz budynkami Urzędu zlokalizowanymi na terenie miasta, a także może wymagać reprezentacji Urzędu w kraju i zagranicą).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie i koordynacja działań w zakresie opracowania i aktualizacji raportów o stanie miasta,
 • prowadzenie i koordynacja działań z zakresu organizacji konferencji, seminariów oraz innych wydarzeń związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym Łodzi,
 • współpraca przy monitorowaniu realizacji strategii oraz wybranych dokumentów strategicznych kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego miasta,
 • wsparcie działań z zakresu dokonywania strategicznych analiz porównawczych miast,
 • współpraca przy realizacji i aktualizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • współpraca przy realizacji i powstawaniu programów sektorowych w ramach realizacji Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • praca nad określaniem strategicznych celów i kierunków rozwoju miasta,
 • opiniowanie dokumentów mających strategiczne znaczenie dla rozwoju Łodzi,
 • zapewnienie właściwej i terminowej realizacji przypisanych zadań,
 • współpraca z Urzędem Statystycznym i jednostkami gromadzącymi dane, w tym ich pozyskiwanie, na potrzeby Urzędu Miasta Łodzi,
 • nawiązywanie kontaktów ze środowiskiem naukowym i gospodarczym Łodzi dla oceny sytuacji społeczno-gospodarczej i potrzeb rozwojowych miasta,
 • udostępnianie informacji z różnych dziedzin osobom i instytucjom kierującym swoje zapytania do Biura,
 • współpraca z innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu Miasta w ramach swoich zadań,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi oraz uchwał Rady Miejskiej, w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, Prawo zamówień publicznych, Kodeks Cywilny,
 • znajomość Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania administracji publicznej i Unii Europejskiej,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (Windows, MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: geografia lub zarządzanie lub ekonomia.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 81/DAR-BS.III/1/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 12 czerwca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 12.06.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_81_170705.pdf
Podinspektor/inspektor ds. historyczno-archiwalnych w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 29.05.2017
Numer ewidencyjny: 80/DOA-OPN/2/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-29

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. historyczno-archiwalnych
w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 80/DOA-OPN/2/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 29 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 9 czerwca 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Oddziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Oddziału,
 • praca w terenie.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie dokumentacji prawnej, niezbędnej w toku prowadzonych postępowań sądowych, dotyczących restytucji prawa własności,
 • pozyskiwanie i analizowanie archiwalnych dokumentów, związanych z realizowanymi zadaniami,
 • sporządzanie drzew genealogicznych w zakresie realizowanych zadań,
 • ustalanie i porządkowanie stanów prawnych nieruchomości poprzez składanie pism i wniosków służących unormowaniu statusu prawnego nieruchomości, będących przedmiotem postępowań restytucyjnych,
 • przygotowywanie niezbędnej dokumentacji prawnej do pozyskania tytułu w innym trybie, w przypadku zagrożenia utraty praw do nieruchomości,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku historia,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora – staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3 letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o księgach wieczystych i hipotece, Kodeks cywilny, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość historii Łodzi z przełomu XIX/XX wieku,
 • znajomość języka rosyjskiego,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność czytania repertoriów hipotecznych,
 • umiejętność pozyskiwania i analizy archiwalnych dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe w Archiwach Państwowych,
 • ukończony kurs archiwistyczny I stopnia,
 • praca magisterska o tematyce miasta Łodzi,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość języka niemieckiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 80/DOA-OPN/2/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 9 czerwca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 09.06.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_80_170705.pdf
Podinspektor/inspektor ds. wsparcia w zarządzaniu Programem EXPO 2022 w Oddziale ds. EXPO w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 24.05.2017
Numer ewidencyjny: 79/DAR-ZPr.VII/3/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-24

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. wsparcia w zarządzaniu Programem EXPO 2022
w Oddziale ds. EXPO
w Wydziale ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 79/DAR-ZPr.VII/3/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 24 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 7 czerwca 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 171 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • organizacja wydarzeń i działań związanych z promocją kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022,
 • realizacja lub udział w realizacji działań związanych z prowadzeniem aktywności służących przyznaniu Rzeczpospolitej Polskiej i Miastu Łódź prawa organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022,
 • realizacja lub udział w realizacji działań podejmowanych przez komórki organizacyjne UMŁ w ramach ubiegania się Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi o prawo organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022,
 • współpraca z różnymi podmiotami dla zapewnienia efektywnej realizacji programu przygotowania, realizacji i zamknięcia Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022, w tym z:
  • Międzynarodowym Biurem Wystaw w Paryżu,
  • organami administracji publicznej po stronie rządowej, koordynującymi i prowadzącymi aktywność w ramach procesu ubiegania się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi,
  • władzami Miasta Łodzi, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
  • reprezentującymi stronę rządową podmiotami działającymi na rzecz programu przygotowania, realizacji i zamknięcia Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022,
  • zespołami, instytucjami oraz ciałami doradczymi, które są lub zostaną powołane w celu efektywnej realizacji programu przygotowania, realizacji i zamknięcia Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022,
 • nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów związanych z planowaniem i organizacją budowania międzynarodowego poparcia dla kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022; uczestnictwo w wyjazdach i spotkaniach związanych z planowaniem i organizacją budowania międzynarodowego poparcia dla kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022,
 • szacowanie wpływu poszczególnych komponentów Programu EXPO 2022 na zależne zadania/projekty; identyfikacja zależności pomiędzy poszczególnymi projektami, stanowiącymi komponenty programu przygotowania, realizacji i zamknięcia Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022, w zakresie związanym z przygotowaniem, realizacją i zamknięciem Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022,
 • współopracowywanie pod nadzorem Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Projektami projektów planów i planów finansowych w zakresie zadań budżetowych realizowanych w Oddziale ds. EXPO oraz współopracowywanie sprawozdań z wykonania budżetu w tym zakresie,
 • kompleksowe zarządzanie przypisanymi projektami lub programami, w szczególności zarządzanie zakresem, zasobami, budżetem, harmonogramem, jakością, komunikacją, ryzykiem w projektach i/lub programach,
 • prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji projektu zgodnie z założonymi wskaźnikami i harmonogramem,
 • prowadzenie prezentacji, szkoleń na temat prowadzonych projektów,
 • przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie Miasta Łodzi procedur i standardów zarządzania projektami i programami,
 • wprowadzanie do Systemu Informatycznego pn. System Monitorowania Projektów aktualnych danych dotyczących prowadzonych projektów, programów i zadań powierzonych odrębnymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach zapewnienia prawidłowej realizacji projektów,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w tym:
  • przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Oddział,
  • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
  • przygotowywanie i zawieranie umów z wykonawcami na wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach przygotowań do kandydowania Łodzi do organizacji EXPO 2022,
 • przygotowywanie danych do raportów dotyczących projektów i programów przydzielonych do realizacji i koordynacji,
 • przygotowywanie materiałów, sprawozdań i referowanie prowadzonych projektów na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, dla Prezydenta Miasta Łodzi etc.,
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady rady i jej komisji oraz projektów zarządzeń Prezydenta w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi i rozstrzygnięć w sprawach przedkładanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, radnych i komisje rady,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków i petycji kierowanych do Oddziału, w tym: prowadzenie dokumentacji, sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji z ich realizacji,
 • udostępnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, będących w dyspozycji Oddziału,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Wydziału oraz zadań zleconych, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku prawo lub ekonomia,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe w organizacji spotkań/konferencji,
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów,
 • prawo jazdy kat. B,
 • posiadanie wiedzy z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami i programami,
 • posiadanie wiedzy z zakresu organizacji międzynarodowych i światowych wystaw EXPO,
 • posiadanie wiedzy z zakresu opracowań dotyczących EXPO 2022,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • podstawowa znajomość języka niemieckiego,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność tworzenia prezentacji.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie w pracy przy projektach międzynarodowych,
 • ukończone kursy i/lub szkolenia z zakresu zarządzania projektami,
 • przynajmniej jeden certyfikat z zakresu: zarządzania projektami organizacji PMI, APMG, IPMA, zarządzania programami projektów MSP Foundation, zarządzania biurami projektów lub programów P3O,
 • znajomość narzędzi do zarządzania projektami i techniki oprogramowania wspierającego i systematyzującego działania nad projektem.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopię prawa jazdy kategorii B,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 79/DAR-ZPr.VII/3/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 7 czerwca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 07.06.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_79_170718.pdf
Podinspektor/inspektor ds. opracowań architektoniczno-urbanistycznych w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 24.05.2017
Numer ewidencyjny: 78/DAR-BAr.I/1/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-24

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. opracowań architektoniczno-urbanistycznych
w Oddziale Krajobrazu i Estetyki Miasta
w Biurze Architekta Miasta
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 78/DAR-BAr.I/1/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 24 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 6 czerwca 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113, II piętro (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych ze współrealizacją z komórkami merytorycznymi UMŁ zadań wynikających ze „Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+”, szczególnie pkt III.8. „Edukacja z zakresu przestrzeni miejskiej - budowanie tożsamości na bazie dziedzictwa kulturowego”,
 • uzupełnianie i wspieranie działań dotyczących architektury i urbanistyki oraz estetyki przestrzeni publicznych w Strefie Wielkomiejskiej,
 • podejmowanie zadań, które nie są realizowane przez inne podmioty, a wiążą się z jakością przestrzeni miejskiej, rewitalizacją oraz rozpowszechnianiem wiedzy o architekturze i kształtowaniu przestrzennym miasta oraz jego tożsamości,
 • raportowanie działań i realizacji Strategii, Polityk i programów realizowanych i koordynowanych przez Oddział, szczególnie w zakresie opracowań graficznych zebranych danych,
 • przygotowywanie konkursów dotyczących przestrzeni miasta jako elementu budowania świadomości i tożsamości mieszkańców Łodzi, w zakresie uwarunkowań przestrzennych,
 • archiwizowanie prowadzonych spraw,
 • udostępnianie informacji publicznej,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe o kierunku architektura i urbanistyka,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o rewitalizacji, o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu,
 • wiedza z zakresu wyzwań i prądów myślowych dotyczących współczesnej urbanistyki,
 • wiedza z zakresu architektury i urbanistyki Łodzi,
 • znajomość Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • wiedza z zakresu kompozycji plastycznej oraz tworzenia materiałów informacyjnych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność obsługi programu Autocad.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w biurze architektonicznym lub/i urbanistycznym,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • posiadanie uprawnień budowlanych w specjalności architektonicznej bez ograniczeń,
 • umiejętność obsługi programu Photoshop, Corel,
 • umiejętność obsługi programów opartych na systemie GIS,
 • umiejętność obsługi programów do tworzenia wizualizacji.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 78/DAR-BAr.I/1/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 6 czerwca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 06.06.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_78_170718.pdf
Podinspektor/inspektor ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości i zbywania nieruchomości w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 24.05.2017
Numer ewidencyjny: 77/DOA-ZNN.IV/7/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-24

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności nieruchomości i zbywania nieruchomości
w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości
w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 77/DOA-ZNN.IV/7/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 24 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 5 czerwca 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • terminowe i zgodne z przepisami prawa prowadzenie spraw związanych w szczególności:
  • z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości Miasta Łodzi i Skarbu Państwa,
  • ze zbywaniem nieruchomości w trybie bezprzetargowym na rzecz użytkowników wieczystych (spółdzielni mieszkaniowych), posiadaczy (osób fizycznych i prawnych) oraz na rzecz właścicieli lokali celem utworzenia działki budowlanej,
  • z rozwiązywaniem umów użytkowania wieczystego,
  • z wyjaśnianiem stanów prawnych i faktycznych nieruchomości,
 • monitorowanie zakończonych spraw dotyczących sprzedaży z bonifikatą, pod kątem ewentualnego żądania zwrotu bonifikaty,
 • prowadzenie, aktualizacja i analiza baz danych Oddziału w ramach prowadzonych spraw,
 • dokonywanie wizji w terenie,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny, o spółdzielniach mieszkaniowych (art. 35, art. 41), o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość przepisów prawa miejscowego w zakresie gospodarki nieruchomościami,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (w tym MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 77/DGM-ZNN.IV/7/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 5 czerwca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 05.06.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_77_170705.pdf
Podinspektor/inspektor ds. organizacyjnych i koordynacji promocji w Oddziale ds. EXPO w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 22.05.2017
Numer ewidencyjny: 76/DAR-ZPr.VII/2/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-22

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. organizacyjnych i koordynacji promocji
w Oddziale ds. EXPO
w Wydziale ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 76/DAR-ZPr.VII/2/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 22 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 5 czerwca 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 171 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • koordynowanie prac związanych z realizacją wybranych projektów prowadzonych w ramach Programu EXPO 2022,
 • realizacja lub udział w realizacji działań podejmowanych przez komórki organizacyjne UMŁ w ramach ubiegania się Łodzi o prawo organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022,
 • realizacja działań organizacyjnych i promocyjnych związanych z wdrażaniem Programu włączania podmiotów gospodarczych i Programu włączania społeczności lokalnej w Program EXPO 2022,
 • udział w pracach związanych z przygotowaniem aplikacji do Międzynarodowego Biura Wystaw w Paryżu,
 • realizowanie wydarzeń i działań związanych z promocją kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Miasta Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022,
 • współpraca z różnymi podmiotami dla zapewnienia efektywnej realizacji programu przygotowania, realizacji i zamknięcia Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022, w tym z:
  • Międzynarodowym Biurem Wystaw w Paryżu,
  • organami administracji publicznej po stronie rządowej, koordynującymi i prowadzącymi aktywność w ramach procesu ubiegania się Rzeczypospolitej Polskiej o przyznanie praw do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022 w Łodzi,
  • władzami Miasta Łodzi, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi,
  • reprezentującymi stronę rządową podmiotami działającymi na rzecz programu przygotowania, realizacji i zamknięcia Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022,
  • zespołami, instytucjami oraz ciałami doradczymi, które są lub zostaną powołane w celu efektywnej realizacji programu przygotowania, realizacji i zamknięcia Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022,
 • nawiązywanie oraz utrzymywanie kontaktów związanych z promocją i budowaniem międzynarodowego poparcia dla kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022; uczestnictwo w wyjazdach i spotkaniach związanych z promocją i budowaniem międzynarodowego poparcia dla kandydatury Rzeczpospolitej Polskiej i Łodzi do organizacji Międzynarodowej Wystawy EXPO 2022,
 • przestrzeganie obowiązujących w Urzędzie Miasta Łodzi procedur i standardów zarządzania projektami i programami,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w tym:
  • przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Oddział,
  • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych,
  • przygotowywanie i zawieranie umów z wykonawcami na wykonanie materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach przygotowań do kandydowania Łodzi do organizacji EXPO 2022,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentów spraw ostatecznie załatwionych do Archiwum Zakładowego,
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady rady i jej komisji oraz projektów zarządzeń Prezydenta w sprawach należących do zakresu zadań Wydziału,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi i rozstrzygnięć w sprawach przedkładanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, radnych i komisje rady,
 • przygotowywanie materiałów, sprawozdań i referowanie prowadzonych projektów na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, dla Prezydenta Miasta Łodzi etc,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Wydziału oraz zadań zleconych, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku prawo,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe w organizacji spotkań/konferencji,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami i programami,
 • posiadanie wiedzy z zakresu organizacji międzynarodowych i światowych wystaw EXPO,
 • posiadanie wiedzy z zakresu opracowań dotyczących EXPO 2022,
 • biegła znajomość języka angielskiego,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność tworzenia prezentacji.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w kancelariach prawnych,
 • doświadczenie w pracy przy projektach marketingowych,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • ukończone kursy i/lub szkolenia z zakresu zarządzania projektami,
 • przynajmniej jeden certyfikat z zakresu: zarządzania projektami organizacji PMI, APMG, IPMA, zarządzania programami projektów MSP Foundation, zarządzania biurami projektów lub programów P3O,
 • umiejętność formułowania pism, protokołów, notatek służbowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 76/DAR-ZPr.VII/2/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 5 czerwca 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 05.06.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_76_170718.pdf
Podinspektor/inspektor ds. obsługi finansowej jednostek pomocniczych w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Data publikacji: 17.05.2017
Numer ewidencyjny: 75/DKZ-BPS.I/2/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-17

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. obsługi finansowej jednostek pomocniczych
w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych
w Biurze ds. Partycypacji Społecznej
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 75/DKZ-BPS.I/2/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 17 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 29 maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia
osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 115 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • siedziba Oddziału ds. Jednostek Pomocniczych ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • lokalizacje Oddziału:
  • ul. Zachodnia 47 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • al. Politechniki 32 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Krzemieniecka 2B (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 153 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • al. Piłsudskiego 100 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • udział w opracowywaniu projektów planów finansowych jednostek pomocniczych, sprawozdań z jego wykonania, przygotowywanie wniosków o dokonanie zmian w tych planach oraz prowadzenie zbioru planów,
 • sporządzanie informacji opisowych z wykonania budżetu w zakresie wydatków jednostek pomocniczych,
 • prowadzenie ewidencji księgowej jednostek pomocniczych: sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym, uzgadnianie wydatków zgodnie z klasyfikacją budżetową, uzgadnianie zgodności wydatkowanych środków finansowych z planem finansowym, uzgadnianie zaangażowania wydatków budżetowych jednostek pomocniczych, uzgadnianie zaangażowania wydatków budżetowych jednostek pomocniczych,
 • prowadzenie rejestru zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się,
 • współdziałanie z Wydziałem Księgowości w zakresie obsługi księgowej jednostek pomocniczych,
 • sporządzanie sprawozdań z realizacji wydatków jednostek pomocniczych,
 • pozyskiwanie opinii prawnej w zakresie obsługi finansowej,
 • przygotowywanie planów wydatków Biura i sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,
 • udzielanie informacji dotyczących planów finansowych jednostek pomocniczych, komórkom organizacyjnym Urzędu Miasta Łodzi i miejskim jednostkom organizacyjnym,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych - innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o ochronie informacji niejawnych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny,
 • znajomość uchwał Rady Miejskiej w Łodzi: w sprawie Statutu Miasta Łodzi, w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym Miasta Łodzi –osiedlom,
 • znajomość zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi dotyczących jednostek pomocniczych,
 • znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność przygotowywania planów i sprawozdań,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie księgowości i/lub finansów,
 • doświadczenie na stanowisku związanym z prowadzeniem rozliczeń finansowych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 75/DKZ-BPS.I/2/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 29 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska – Nieradko

Termin składania ofert: 29.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BdsZK_75_3_20170627.pdf
Główny specjalista ds. koordynacji obszarowej w Oddziale ds. Koordynacji i Monitorowania w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 09.05.2017
Numer ewidencyjny: 74/DAR-BR.IV/10/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-09

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

główny specjalista
ds. koordynacji obszarowej
w Oddziale ds. Koordynacji i Monitorowania
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 74/DAR-BR.IV/10/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 9 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 22 maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura - ul. Piotrkowska 171 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • koordynacja i nadzór merytoryczny nad działaniami komórek/ jednostek Urzędu Miasta Łodzi oraz spółek komunalnych w zakresie realizowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych,
 • prowadzenie całości spraw związanych z monitorowaniem i koordynacją zadań realizowanych w ramach działań rewitalizacyjnych w ramach obszarów objętych projektami 1-8, w tym działań wszystkich interesariuszy tj. wspólnot mieszkaniowych, właścicieli nieruchomości, gestorów sieci, NGO’s etc.,
 • bezpośredni kontakt oraz zapewnienie wsparcia działań rewitalizacyjnych interesariuszy z obszarów projektów1-8,
 • opracowywanie sprawozdań, zestawień i raportów stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięć rewitalizacyjnych na obszarach projektów 1-8, w tym przy wykorzystaniu oprogramowania EPM,
 • zapewnienie koordynacji i spójności działań poszczególnych komórek i jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi na obszarach projektów 1-8,
 • prowadzenie, aktualizacja i archiwizacja elektronicznych wykazów, zestawień zawierających informacje w sprawach dotyczących odpowiednio realizowanych zadań i czynności, w zakresie niezbędnym dla potrzeb bieżącego i w miarę możliwości przyszłego raportowania tych informacji,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • minimum 4 lata stażu pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o rewitalizacji, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość przepisów związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+,
 • znajomość Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • umiejętność obsługi programu MS Project Professional 2013.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 74/DAR-BR.IV/10/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 22 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 22.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_74_170714.pdf
Główny specjalista ds. kontroli legislacyjnej w Oddziale Legislacyjnym w Wydziale Prawnym w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 09.05.2017
Numer ewidencyjny: 73/DOA-Pr.II/1/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-09

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

główny specjalista
ds. kontroli legislacyjnej
w Oddziale Legislacyjnym
w Wydziale Prawnym
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu – niepełny wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 73/DOA-Pr.II/1/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 9 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 22 maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6 %

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • kontrola legislacyjna projektów aktów prawnych przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi lub miejskie jednostki organizacyjne,
 • korekta projektów aktów prawnych i dokonywanie dodatkowych uzgodnień dotyczących ich treści po przeprowadzeniu kontroli legislacyjnej, w tym wnioskowanie do projektodawcy o ponowne przygotowanie projektu aktu prawnego lub ponowną analizę celowości jego procedowania,
 • udział w pracach nad projektami aktów prawnych i ich przygotowanie w uzgodnieniu z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi lub miejskimi jednostkami organizacyjnymi inicjującymi proces legislacyjny w przypadkach określonych w przepisach wewnętrznych,
 • opiniowanie w zakresie zgodności z zasadami techniki prawodawczej projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi, przedkładanych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Łodzi przez grupy inicjatywne co najmniej 15 mieszkańców miasta Łodzi,
 • przygotowywanie indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta Miasta Łodzi, w tym:
  • kontrola poprawności projektów indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Prezydenta przygotowanych przez komórki organizacyjne Urzędu Miasta Łodzi lub miejskie jednostki organizacyjne,
  • dokonywanie korekt dotyczących ich treści,
 • prowadzenie rejestrów indywidualnych upoważnień i pełnomocnictw udzielonych przez Prezydenta Miasta Łodzi,
 • przygotowywanie projektów upoważnień i pełnomocnictw Prezydenta Miasta Łodzi udzielanych Dyrektorowi Wydziału i jego Zastępcy,
 • obsługa uczestnictwa Prezydenta Miasta Łodzi w pracach Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego,
 • świadczenie pomocy legislacyjnej w zakresie konstruowania projektów aktów prawnych,
 • opracowywanie i aktualizowanie szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział,
 • przygotowywanie dokumentacji Oddziału do przekazania do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań pozostających w zakresie właściwości Wydziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • minimum 4 lata stażu pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość organizacji Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość zasad techniki prawodawczej,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość zasad przygotowywania projektów aktów prawnych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, Legislator, programy pocztowe, przeglądarki internetowe),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zakresu legislacji,
 • doświadczenie zawodowe w pracy w administracji publicznej (w tym wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem projektów aktów prawnych).

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 73/DOA-Pr.II/1/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 22 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 22.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BdsZK_73_3_20170619.pdf
Podinspektor/inspektor ds. pełnienia dyżurów w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Data publikacji: 08.05.2017
Numer ewidencyjny: 72/DPr-ZK.I/2/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-08

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. pełnienia dyżurów
w Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa
w Departamencie Prezydenta

Wymiar czasu pracy: 4 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie
Numer ewidencyjny naboru: 72/DPr-ZK.I/2/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 8 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 19 maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 175 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • częsta praca poza siedzibą Wydziału,
 • prowadzenie samochodu służbowego,
 • narażenie na stres.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • pełnienie dyżurów w Centrum Zarządzania Kryzysowego w ruchu ciągłym, według systemu grafikowego w celu zapewnienia przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego,
 • przyjmowanie zgłoszeń i meldunków o zagrożeniach bezpieczeństwa i o wystąpieniu zdarzeń nagłych, a także o awariach lub szkodach infrastruktury krytycznej miasta,
 • ocena zdarzeń, uruchamianie procedur zarządzania kryzysowego oraz przekazywanie zgłoszeń i interwencji o zdarzeniach do właściwych służb i instytucji,
 • praca w terenie – całodobowe monitorowanie, doraźne zabezpieczanie miejsc i zdarzeń niebezpiecznych:
  • koordynacja na miejscu zdarzenia pomocy osobom poszkodowanym (pożary, katastrofy naturalne i budowlane, zagrożenia chemiczne, radiacyjne itp.),
  • nadzorowanie ewakuacji ludności,
  • wizja lokalna i koordynacja działań zabezpieczających przy usuwaniu uszkodzeń infrastruktury miasta (drzewa, przewody, zbiorniki wodne, armatura drogowa),
 • koordynowanie działań służb, straży i inspekcji w sytuacjach szczególnych,
 • współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej w tym przygotowywanie i przekazywanie raportów dobowych i doraźnych,
 • współudział w zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych, katastrof naturalnych, aktów terroryzmu, pożarów, katastrof budowlanych i drogowych oraz awarii w urządzeniach infrastruktury technicznej,
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne,
 • nadzór nad systemem wykrywania i alarmowania oraz systemem wczesnego ostrzegania ludności w ramach obowiązków Centrum Dyspozycyjnego Miejskiego SWA:
  • zbieranie i opracowanie danych o skażeniach, zakażeniach, napromieniowaniu i innych nadzwyczajnych zagrożeniach ludności i środowiska, a także prowadzenie rozpoznania warunków atmosferycznych,
  • prognozowanie i określanie rzeczywistej sytuacji zagrożeń,
  • powiadamianie o zagrożeniach, ostrzeganie i alarmowanie zagrożonej ludności oraz opracowanie wniosków i propozycji dla Prezydenta Miasta Łodzi,
 • realizacja, w ramach obowiązków Centrum Zarządzania Kryzysowego, zadań na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa,
 • realizacja zadań stałego dyżuru Prezydenta Miasta:
  • przyjmowanie zadań, poleceń i informacji z wojewódzkich ogniw kierowania i natychmiastowe przekazywanie ich Prezydentowi,
  • szybkie i sprawne powiadamianie osób odpowiedzialnych za osiąganie wyższych stanów gotowości obronnej w mieście,
  • zbieranie informacji o aktualnej sytuacji obronnej w mieście,
  • przekazywanie decyzji Prezydenta Miasta Łodzi do osób podległych,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej, budownictwa, energetyki, telekomunikacji, kolejowymi, lotniczymi, służbami Państwowej Straży Pożarnej, Policji, Wojewódzkiej Stacji Ratownictwa Medycznego,
 • współpraca z jednostkami administracji samorządowej, organizacjami, spółdzielniami oraz jednostkami prywatnymi w zakresie pomocy i zabezpieczenia bieżących potrzeb mieszkańców Miasta:
  • przyjmowanie i przekazywanie do właściwych służb uwag mieszkańców miasta dotyczących czystości i porządku w mieście, informacji o bezdomnych, rannych i padłych zwierzętach w miejscach publicznych,
  • koordynacja działań służb, jednostek gminnych i innych jednostek usuwających skutki zdarzeń (ŁZUK, itp.),
  • przyjmowanie i przekazywanie do właściwych służb zgłoszeń dotyczących szkód komunikacyjnych, udzielanie informacji o sposobach dochodzenia ewentualnych roszczeń,
  • przyjmowanie zgłoszeń i koordynacja działań firm usuwających skutki kolizji i wypadków drogowych,
  • przyjmowanie zgłoszeń dotyczących infrastruktury drogowej, koordynacja działań służb drogowych (znaki, wyrwy, sygnalizacja drogowa, tramwajowa, kolejowa),
  • przyjmowanie meldunków i zgłoszeń dotyczących funkcjonowania komunikacji miejskiej,
  • powiadamianie i uruchamianie działań innych służb w zakresie skutków zdarzeń komunikacyjnych,
  • przyjmowanie zgłoszeń i koordynacja działań służb w zakresie uszkodzeń oświetlenia ulicznego i sieci energetycznych, wodociągowych, gazowniczych, ciepłowniczych, telekomunikacyjnych, infrastruktury kolejowej i innych,
 • współpraca z podmiotami realizującymi monitoring środowiska, szczególnie w przypadkach wystąpienia zagrożeń środowiska,
 • udzielanie informacji (w ramach obowiązujących przepisów prawa) środkom masowego przekazu o istotnych zdarzeniach i ich skutkach oraz informowanie o przewidywanych zakłóceniach w funkcjonowaniu miasta,
 • dokumentowanie działań podejmowanych przez Centrum:
  • opracowanie raportów zmianowych,
  • opracowanie statystyki zdarzeń,
  • prowadzenie ewidencji rannych i padłych zwierząt,
  • prowadzenie ewidencji wejść z bronią do lasu,
  • prowadzenie ewidencji wyjazdów OSP,
 • opracowywanie raportu dobowego dla Prezydenta o zdarzeniach na terenie Miasta:
  • przyjmowanie i przetwarzanie raportów od służb miejskich,
  • przyjmowanie i przetwarzanie informacji z WSRM o osobach poszkodowanych w zdarzeniach nagłych na terenie Miasta,
  • przyjmowanie i przetwarzanie informacji o zdarzeniach i stanie ilościowym w komunikacji miejskiej,
  • przyjmowanie i przetwarzanie informacji o awariach, szkodach i podejmowanych działaniach firm odpowiadających za zaopatrzenia mieszkańców w podstawowe media,
 • opracowywanie materiałów do publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi w zakresie zadań prowadzonych przez Oddział,
 • tworzenie i aktualizowanie komputerowych baz danych CZK:
  • pozyskiwanie, weryfikacja, wprowadzanie danych do bazy sił i środków systemu zarządzania kryzysowego Arcus 2005, bieżąca aktualizacja danych,
  • pozyskiwanie, weryfikacja, wprowadzanie danych do bazy administracji, zarządców, dyżurnych i firm obsługujących nieruchomości i lokale,
  • pozyskiwanie, weryfikacja, wprowadzanie danych do baz osobowych, sprzętowych i usługowych,
 • prowadzenie pojazdów będących w eksploatacji Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • prowadzenie dokumentacji pojazdów,
 • wykonywanie innych zleconych przez przełożonych zadań, związanych z ustalonym zakresem obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności wynikających z zakresu stanowiska pracy.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora - minimum średnie, na stanowisko inspektora - wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • posiadanie prawa jazdy kategorii B,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o zarządzaniu kryzysowym, o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, o stanie klęski żywiołowej, o ochronie przeciwpożarowej, o świadczeniach w celu zwalczania klęsk żywiołowych, o Państwowej Straży Pożarnej, o Policji, o strażach gminnych, o ochronie prawa lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i zmianie Kodeksu Cywilnego, o własności lokali, Prawo Spółdzielcze, Prawo budowlane, o ochronie przyrody, o ochronie zwierząt, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • znajomość obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych,
 • znajomość procedur postępowania w przypadku zaistnienia zdarzenia, obowiązujące w CZK,
 • znajomość uchwał i zarządzeń w zakresie wykonywanych czynności,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • znajomość aplikacji biurowych,
 • obsługa różnych systemów łączności.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopię prawa jazdy kat. B,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 72/DPr-ZK.I/2/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 19 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 19.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_72_170705.pdf
Podinspektor/inspektor ds. projektów informacyjnych skierowanych do seniorów w Zespole ds. Seniorów w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Data publikacji: 04.05.2017
Numer ewidencyjny: 71/DKZ-ZSS.V/4/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-04

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. projektów informacyjnych skierowanych do seniorów
w Zespole ds. Seniorów
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 71/DKZ-ZSS.V/4/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 4 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 16 maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie działań zmierzających do aktywizacji i poprawy jakości życia seniorów
 • koordynacja projektów o charakterze informacyjnym dla seniorów, m.in. Łódzka Tytka Seniora,
 • współpraca z dzielnicowymi Centrami Aktywności Seniora, organizacjami pozarządowymi, instytucjami i środowiskami działającymi na rzecz osób starszych oraz innymi komórkami organizacyjnymi UMŁ, w tym przygotowywanie korespondencji,
 • prowadzenie działań informacyjno-profilaktycznych dla osób starszych (konferencje, wykłady, spotkania informacyjne),
 • udzielanie informacji w zakresie działań prowadzonych przez Miasto Łódź i Miejską Radę Seniorów na rzecz osób starszych,
 • odpowiedzialność za terminowe wykonywanie zadań przez Zespół, w tym za terminowe udzielanie odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Zespołu,
 • bieżące administrowanie serwisem internetowym UMŁ, skierowanym do seniorów,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Zespołu oraz zadań zleconych Zespołowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych,
 • znajomość Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 71/DKZ-ZSS.V/4/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 16 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 16.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_71_20170802.pdf
Główny specjalista ds. uzgodnień konserwatorskich w Oddziale ds. Uzgodnień w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 04.05.2017
Numer ewidencyjny: 70/DAR-MKZ.II/1/V/2017
Ogłoszenie:

2017-05-04

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

główny specjalista
ds. uzgodnień konserwatorskich
w Oddziale ds. Uzgodnień
w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 70/DAR-MKZ.II/1/V/2017
Data publikacji ogłoszenia: 4 maja 2017 roku
Termin składania ofert: 15 maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 113, II piętro (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • wykonywanie całości spraw związanych z przygotowywaniem i opracowywaniem projektów decyzji i postanowień wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz z ustawy Prawo budowlane w zakresie wynikającym z Porozumienia Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30.12.2011 r.,
 • uzgadnianie decyzji o pozwoleniu na budowę i rozbiórkę,
 • przedstawianie – na wniosek właściciela lub posiadacza zabytku - sposobu korzystania z zabytku, jego zabezpieczenia i wykonania prac konserwatorskich, a także zakresu dopuszczalnych zmian, które mogą być wprowadzone w tym zabytku,
 • przygotowywanie wytycznych konserwatorskich na etapie poprzedzającym wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz pozwoleń na budowę,
 • uzgadnianie programu prac konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków i programu zagospodarowania zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru wraz z otoczeniem oraz dalszego korzystania z tego zabytku,
 • wydawanie decyzji administracyjnych na: prowadzenie prac konserwatorskich lub robót budowlanych przy zabytku, wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, dokonywanie podziału zabytku nieruchomego, zmianę przeznaczenia zabytku lub sposobu korzystania z niego, umieszczanie na zabytku urządzeń technicznych, reklam, tablic, napisów,
 • przygotowywanie wytycznych konserwatorskich do prowadzenia prac remontowych, w odniesieniu do obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków i wpisanych do rejestru zabytków,
 • przygotowywanie i opracowywanie wytycznych konserwatorskich, opinii uzgodnień dla obiektów z obszarów miasta Łodzi wpisanych do gminnej ewidencji zabytków,
 • przygotowywanie wytycznych konserwatorskich do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uzgadnianie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
 • uzgadnianie decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów i obiektów objętych ochroną konserwatorską lub ujętych w gminnej ewidencji zabytków,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami,
 • współdziałanie z komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi oraz innymi organami i instytucjami w sprawach związanych z opiniowaniem projektów budowlano-konserwatorskich i użytkowaniem obiektów zabytkowych,
 • wydawanie decyzji o wstrzymaniu prac prowadzonych niezgodnie z warunkami określonymi w udzielonym pozwoleniu oraz decyzji po wstrzymaniu ww. działań,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: minimum 4-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz przepisów wykonawczych do niej, Prawo budowlane w zakresie dotyczącym obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie dotyczącym obiektów figurujących w gminnej ewidencji zabytków lub wpisanych do rejestru zabytków, o rewitalizacji, o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Porozumienia Wojewody Łódzkiego i Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia Miastu Łódź prowadzenia niektórych spraw z zakresu właściwości Wojewody Łódzkiego, realizowanych przez Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków,
 • znajomość doktryn konserwatorskich i zasad postępowania przy obiektach zabytkowych, umiejętność dokonania zabytkoznawczej analizy wartościującej,
 • znajomość Strategii Przestrzennego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość programów rewitalizacji (gminny, regionalny, krajowy),
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność czytania dokumentacji technicznej, zapisów mpzp.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: architektura i urbanistyka lub budownictwo lub ochrona dóbr kultury lub historia sztuki,
 • ukończone studia podyplomowe w zakresie ochrony dóbr kultury,
 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie w pracy w biurze architektonicznym,
 • uprawnienia budowlane,
 • znajomość języka angielskiego lub/i niemieckiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność obsługi programów graficznych (np. autocad),
 • umiejętność sporządzania projektów decyzji i postanowień.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 70/DAR-MKZ.II/1/V/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 15 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 15.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_70_20170720.pdf
Podinspektor/inspektor ds. opieki nad inwestorem w Oddziale Obsługi Inwestorów w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta
Data publikacji: 28.04.2017
Numer ewidencyjny: 69/DPr-BOIZ.II/2/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-28

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. opieki nad inwestorem
w Oddziale Obsługi Inwestorów
w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
w Departamencie Prezydenta

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 69/DPr-BOIZ.II/2/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 28 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 12maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 104 a (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca poza siedzibą Biura (wyjazdy służbowe),
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • realizacja działań w zakresie pozyskiwania i obsługi inwestorów z przydzielonego sektora, zgodnie ze Szczegółowym Wykazem Zadań Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą,
 • proaktywna działalność opiekuna inwestora związana z kompleksową obsługą inwestorów krajowych i zagranicznych z przydzielonych mu priorytetowych branż, zgodnie z celami określonymi Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 25 czerwca 2012 r. „Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+”,
 • przygotowywanie i bieżące aktualizowanie ofert inwestycyjnych bądź informacji o mieście na potrzeby obsługiwanych inwestorów,
 • budowa i utrzymanie relacji z inwestorami oraz innymi instytucjami publicznymi w Łodzi i w kraju, w tym m. in.: Państwową Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną, uczelniami, jednostkami naukowo-badawczymi, Urzędem Marszałkowskim, Urzędem Wojewódzkim, centrami obsługi inwestora w innych miastach, firmami doradczymi w zakresie obsługi i pozyskiwania inwestorów,
 • wspomaganie organizacyjne inwestorów w fazie przygotowania i realizacji inwestycji oraz dalsza opieka poinwestycyjna, nastawiona na identyfikację problemów inwestorów i ich szybkie rozwiązywanie,
 • prezentowanie ofert inwestycyjnych Miasta na indywidualnych spotkaniach, wybranych targach branżowych, konferencjach, seminariach i spotkaniach z inwestorami,
 • współorganizowanie wydarzeń służących pozyskiwaniu inwestorów,
 • bieżące monitorowanie działań inwestorów, prowadzenie bazy danych obsługiwanych inwestorów oraz rejestru inwestycji z podziałem na branże,
 • regularne raportowanie przełożonemu o postępach prowadzonych spraw i projektów,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych, w tym:
  • przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych,
  • udział w pracach komisji przetargowych,
  • przygotowanie i zawieranie umów,
  • realizacja zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się,
 • wykonywanie czynności dotyczących obiegu i rejestracji dokumentów w wersji papierowej i elektronicznej,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych, pozostających w zakresie właściwości Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość zagadnień z zakresu rozpoczynania działalności gospodarczej, pozyskiwania nieruchomości, etapów procesu inwestycyjnego, zatrudniania i pobytu cudzoziemców,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym swobodną komunikację pisemną i ustną,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office) oraz biegłe posługiwanie się zasobami Internetu,
 • umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej, także w języku angielskim,
 • umiejętność przygotowania prezentacji z wykorzystaniem Power Point i przeprowadzania prezentacji (bardzo dobre umiejętności prezentacyjne),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej lub jednostkach organizacyjnych sektora finansów publicznych,
 • doświadczenie w pracy w zespole,
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta (również w języku angielskim),
 • znajomość innych języków obcych,
 • umiejętność biegłej obsługi MS Excel na poziomie zaawansowanym,
 • umiejętność obsługi programu do podstawowej edycji zdjęć jpg.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 69/DPr-BOIZ.II/2/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 12 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 12.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_69_20170609.pdf
Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta
Data publikacji: 28.04.2017
Numer ewidencyjny: 68/DPr-BOIZ.IX/1/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-28

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. administracyjno-organizacyjnych
na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych
w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą
w Departamencie Prezydenta

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 68/DPr-BOIZ.IX/1/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 28 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 11 maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 104 a (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura,
 • duża samodzielność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • obsługa kancelaryjno-biurowa Biura, w tym:
  • przyjmowanie i ewidencjonowanie wpływającej korespondencji,
  • przekazywanie korespondencji do dekretacji oraz rozdzielanie jej zgodnie z właściwością i dekretacją,
  • wykonywanie czynności związanych z wysyłaniem korespondencji,
  • sprawdzanie pod względem formalnym pism i dokumentów przedkładanych do podpisu bądź parafowania dyrektorowi,
  • prowadzenie terminarza spotkań dyrektora Biura oraz zapewnienie ich obsługi,
  • obsługa ogólnego konta poczty elektronicznej Biura,
  • udzielanie informacji interesantom, w tym kierowanie ich do właściwych komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi bądź innych jednostek organizacyjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników Biura w materiały biurowe i urządzenia techniczne, meble, druki, bilety komunikacji miejskiej itp.,
 • prowadzenie spraw dotyczących czasu pracy pracowników Biura, w tym:
  • przygotowywanie list obecności oraz nadzór nad książkami wyjść służbowych i prywatnych pracowników,
  • prowadzenie ewidencji delegacji służbowych oraz wykonywanie czynności związanych z wyjazdami służbowymi pracowników,
  • prowadzenie spraw związanych z urlopami, zwolnieniami od pracy oraz pracą w godzinach nadliczbowych,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą, w tym prowadzenie książki kontroli (dla kontroli wewnętrznych przeprowadzanych przez kontrolerów Urzędu Miasta Łodzi),
 • prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków i petycji kierowanych do Biura, w tym: prowadzenie dokumentacji, sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji z ich realizacji,
 • udostępnianie wnioskodawcom informacji publicznej,
 • sporządzanie sprawozdań, analiz i informacji dotyczących realizowanych zadań,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Stanowiska do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Biura oraz zadań zleconych, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe związane z obsługą klienta,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, Kodeks pracy,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w pracy w sekretariacie,
 • doświadczenie w organizacji spotkań,
 • znajomość innego języka obcego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 68/DPr-BOIZ.IX/1/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 11 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 11.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BdsZK_68_3_20170619.pdf
Podinspektor/inspektor ds. obsługi informacyjno-kancelaryjnej w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 27.04.2017
Numer ewidencyjny: 67/DOA-ZKM.VIII/1/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-27

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. obsługi informacyjno-kancelaryjnej
w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców
w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 67/DOA-ZKM.VIII/1/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 27 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 10 maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału (Oddziału ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców) – ul. Piotrkowska104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • lokalizacje Oddziału:
  • ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • al. Politechniki 32 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Sienkiewicza 5 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu – winda w budynku),
  • ul. Krzemieniecka 2B (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 110 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 153 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 175 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • al. Piłsudskiego 100 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Inflancka 45 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z obsługą korespondencji papierowej i elektronicznej w szczególności:
  • przyjmowanie, ewidencjonowanie, rozdział, rejestrowanie i przekazywanie korespondencji i przesyłek wpływających do Urzędu Miasta Lodzi,
  • obsługa wewnętrzna korespondencji w Urzędzie,
  • wysyłanie korespondencji i przesyłek z Urzędu,
 • obsługa interesantów w zakresie udzielania informacji na temat funkcjonowania Urzędu, w tym sposobu załatwiania spraw i komórek organizacyjnych właściwych do ich rozpatrywania,
 • obsługa urzędowej skrzynki elektronicznej oraz ESP,
 • opracowywanie projektów odpowiedzi na korespondencję wpływającą do Oddziału,
 • potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie profili zaufanych ePUAP oraz zarządzanie tymi profilami (lokalizacja ŁCKzM ul. Piotrkowska 110),
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie identyfikatorów typu M, S i T upoważniających do wjazdu na ul. Piotrkowską na odcinku od al. Mickiewicza/al. Piłsudskiego do pl. Wolności (lokalizacja ŁCKzM ul. Piotrkowska 110),
 • współpraca z innymi pracownikami Wydziału Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w zakresie zapewnienia właściwej obsługi interesantów,
 • współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi w zakresie realizowanych zadań,
 • dbałość o wizerunek Urzędu Miasta Łodzi jako instytucji przyjaznej mieszkańcom,
 • dokonywanie zakupu usług pocztowych i kurierskich,
 • kontrolowanie oraz opisywanie faktur wystawionych za zakupione usługi pocztowe i kurierskie,
 • przygotowywanie, przeprowadzanie i analiza ankiet badających poziom obsługi mieszkańców,
 • prowadzenie spraw związanych z gospodarowaniem mieniem znajdującym się na wyposażeniu Wydziału, w tym:
  • prowadzenie ewidencji środków trwałych i środków trwałych o charakterze wyposażenia ilościowo- wartościowego, w tym prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz ich aktualizacja,
  • prowadzenie rejestru kart użytkownika,
  • przygotowywanie wniosków o likwidację środków trwałych,
  • udział w inwentaryzacji i jej rozliczaniu,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych - innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Lodzi,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, przeglądarki internetowe, programy pocztowe),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 67/DOA-ZKM.VIII/1/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 10 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 10.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_67_170807.pdf
Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 24.04.2017
Numer ewidencyjny: 66/DOA-PJR.III/3/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-24

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. związanych z rejestracją pojazdów
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 66/DOA-PJR.III/3/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 24 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 9 maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Smugowa 26a i 30/32 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału,
 • praca z trudnym klientem.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie projektów lub wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach związanych z rejestracją pojazdów,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie rejestracji, czasowej rejestracji, wyrejestrowania, wyrejestrowania czasowego pojazdów, wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych, udostępnianie danych o pojazdach i ich właścicielach z ewidencji uprawnionym osobom lub organom,
 • wydawanie kart pojazdów dla pojazdów samochodowych rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP (z wyłączeniem pojazdów fabrycznie nowych, zakupionych na terytorium RP),
 • wydawanie pozwoleń czasowych i tablic tymczasowych na wniosek właściciela w celu przejazdu z miejsca zakupu, konieczności dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego lub naprawy jak również wywozu za granicę,
 • wpisywanie do dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego odpowiednich zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu jest zależne od szczególnych warunków określonych przepisami,
 • aktualizowanie danych w kartach pojazdu ze względu na zmianę stanu faktycznego w dowodzie rejestracyjnym oraz wydawanie nowych dowodów rejestracyjnych z uwagi na zmianę stanu faktycznego,
 • dokonywanie czynności związanych z zamieszczeniem lub wykreśleniem w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o zastawie rejestrowym,
 • przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów danych i informacji o pojazdach zarejestrowanych oraz ich właścicielach lub niektórych posiadaczach,
 • wydawanie skierowań na badania techniczne dodatkowe w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 • wydawanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania,
 • wydawanie wtórników dokumentów, wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt lub stan prawny wynikający z prowadzonych rejestrów lub z informatycznej bazy danych,
 • wysyłanie do organów rejestrujących w terenie zawiadomień o zarejestrowaniu oraz dokonywanie potwierdzeń danych pojazdu i właściciela,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy prawo o ruchu drogowym związanych z realizacją zadań z zakresu rejestracji pojazdów,
 • współpraca z Archiwum Zakładowym w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt, tworzenia teczek i przygotowywania do przekazania do Archiwum Zakładowego w terminie przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej,
 • archiwizowanie dokumentów tj. ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie akt,
 • wydzielanie z zasobów archiwum i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już minął,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo o ruchu drogowym, o ochronie danych osobowych, o opłacie skarbowej oraz znajomość przepisów wykonawczych do ww. ustaw,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone szkolenie z obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel – podstawy i opcje zaawansowane,
 • ukończone szkolenie z obsługi Word – podstawy i opcje zaawansowane,
 • ukończone szkolenie z zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • ukończone szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych,
 • ukończone szkolenie z wdrożenia i stosowania Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z rejestracją pojazdów,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • znajomość systemu informatycznego „POJAZD”,
 • znajomość systemu finansowo-księgowego „KASA”.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 66/DOA-PJR.III/3/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 9 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 09.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_66_170807.pdf
Podinspektor/inspektor ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych w Oddziale Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 24.04.2017
Numer ewidencyjny: 65/DOA-SO.I/4/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-24

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych
w Oddziale Dowodów Osobistych
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 65/DOA-SO.I/4/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 24 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 8 maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału (Oddziału Dowodów Osobistych) – Al. Piłsudskiego 100 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu).
 • lokalizacje Wydziału:
  • al. Politechniki 32 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Krzemieniecka 2B (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 153 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 110 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Pabianicka 2 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca w archiwum kopert dowodowych,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału (Oddziału Dowodów Osobistych).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań z zakresu dowodów osobistych, a w szczególności prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi instrukcjami, wytycznymi i procedurami,
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych, w tym przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz dostarczanie dowodów osobistych w miejscu pobytu osoby w przypadku niemożności złożenia wniosku bądź odebrania dowodu osobiście w siedzibie urzędu,
 • przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych w procesie wydawania i unieważniania dowodów osobistych,
 • przetwarzanie danych w Rejestrze PESEL w zakresie aktualnych dowodów osobistych,
 • unieważnianie dowodów osobistych,
 • przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz współpraca z organami gmin i placówkami konsularnymi w tym zakresie,
 • współpraca z innymi komórkami urzędu, organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zadań merytorycznych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w formie papierowej w archiwum kopert dowodowych,
 • wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 • przygotowywanie dokumentacji Oddziału do przekazania do Archiwum Zakładowego, w tym: dokonywanie przeglądów i uporządkowania akt, sporządzanie spisów zdawczo odbiorczych akt,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma skierowane do Oddziału,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych obiektów będących w użytkowaniu Wydziału (lokalizacji Oddziału),
 • przygotowywanie zapotrzebowań na druki, materiały biurowe, sprzęt oraz urządzenia niezbędne do realizacji zadań przez Oddział,
 • aktualizowanie tablic informacyjnych dotyczących dowodów osobistych,
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 • przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Wydziału oraz zadań zleconych Wydziału, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dowodach osobistych, o ewidencji ludności, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o opłacie skarbowej oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą interesanta.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 65/DOA-SO.I/4/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 8 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 08.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_65_170807.pdf
Główny specjalista ds. koordynacji i monitorowania działań rewitalizacyjnych w Oddziale ds. Koordynacji i Monitorowania w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 21.04.2017
Numer ewidencyjny: 64/DAR-BR.IV/9/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-21

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

główny specjalista
ds. koordynacji i monitorowania działań rewitalizacyjnych
w Oddziale ds. Koordynacji i Monitorowania
w Biurze ds. Rewitalizacji
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełny wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 64/DAR-BR.IV/9/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 21 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 4 maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura - ul. Piotrkowska 171 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowanie projektów w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, w tym:
  • współpraca z interesariuszami (wspólnoty mieszkaniowe, właściciele nieruchomości, przedsiębiorcy, inwestorzy, najemcy, uczelnie wyższe, gestorzy sieci, media),
  • monitoring wskaźników, w tym badania, ewaluacja i raporty postępów realizacji,
  • ewaluacja działań w ramach GPR,
 • projektowanie działań mających na celu pozyskanie budynków i lokali na cele komunalne, w tym nabywanie prawa własności nieruchomości niezbędnych do realizacji procesu rewitalizacji,
 • koordynacja realizacji działań na obszarach projektów Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi 9-20, w tym:
  • analiza stanu i rekomendacje działań we współpracy z właściwymi jednostkami/komórkami UMŁ,
  • wdrażanie działań i współpraca z interesariuszami (wspólnoty mieszkaniowe, organizacje pozarządowe: NGO’S, właściciele, najemcy, etc.),
  • analiza uzyskanych efektów i opracowywanie raportów,
 • opracowywanie sprawozdań i raportów stopnia zaawansowania projektów rewitalizacyjnych, w tym stopnia zaawansowania realizacji przedsięwzięć wynikających z WPF,
 • wsparcie Koordynatorów obszarów we współpracy z interesariuszami, w tym przygotowywanie spotkań, opracowywanie protokołów/notatek z ustaleniami, wdrażanie i monitorowanie realizacji zatwierdzonych kierunków działania,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych realizowanych przez Oddział,
 • archiwizacja dokumentacji,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • minimum 4 lata stażu pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o rewitalizacji, Prawo budowlane wraz z aktami wykonawczymi,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość przepisów związanych z pozyskiwaniem funduszy unijnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Łodzi,
 • znajomość Polityki Miasta Łodzi dotyczącej gminnego zasobu mieszkaniowego 2020+,
 • znajomość Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Łodzi na lata 2016-2020,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 64/DAR-BR.IV/9/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 4 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 04.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_64_20170620.pdf
Podinspektor/inspektor ds. ewidencji i kontroli szkół i placówek niepublicznych w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Data publikacji: 21.04.2017
Numer ewidencyjny: 63/DSS-Ed.IV/6/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-21

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. ewidencji i kontroli szkół i placówek niepublicznych
w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 63/DSS-Ed.IV/6/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 21 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 4 maja 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Krzemieniecka 2B (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie:
  • ewidencji niepublicznych przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych,
  • rejestru wydanych zezwoleń na założenie publicznych szkół i innych placówek oświatowych przez inne osoby fizyczne i prawne, niezaliczane do sektora finansów publicznych,
 • prowadzenie spraw związanych z nadaniem uprawnień szkoły publicznej,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie spraw związanych z wpisem bądź wykreśleniem szkoły lub placówki z ewidencji prowadzonej przez Prezydenta Miasta Łodzi,
 • administrowanie oraz prowadzenie lokalnych baz danych systemu informacji oświatowej (SIO), w tym:
  • sprawdzanie kompletności i poprawności danych wprowadzanych do bazy danych SIO przez szkoły i placówki oświatowe (potwierdzanie prawdziwości przekazywanych danych, informowanie o stwierdzonych nieprawidłowościach dotyczących wprowadzanych danych),
  • wprowadzanie i aktualizowanie danych przekazywanych do Rejestru Szkół i Placówek Oświatowych (RSPO),
  • przekazywanie do zbiorów danych SIO innych danych wynikających z obowiązujących przepisów,
 • prowadzenie spraw związanych z kontrolą liczby uczniów wykazanych w comiesięcznych informacjach o faktycznej liczbie uczniów oraz kontrolą sposobu wykorzystania dotacji, przekazanych szkołom i placówkom niepublicznym zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
 • prowadzenie i aktualizacja elektronicznych wykazów, baz danych oraz zestawień zawierających informacje w sprawach dotyczących odpowiednio realizowanych zadań i czynności, w zakresie niezbędnym dla potrzeb bieżącego i w miarę możliwości przyszłego raportowania tych informacji,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem przez inne gminy dotacji udzielonej przez Miasto Łódź, na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych (innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych), a będących mieszkańcami innych gmin,
 • prowadzenie spraw związanych z zawiadomieniem o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz zawiadomieniami organów ścigania,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości bądź wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem i rozliczaniem dotacji,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych - innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora - minimum średnie ekonomiczne, na stanowisko inspektora - wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o systemie oświaty, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości, o systemie informacji oświatowej,
 • znajomość podstaw zasad rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS -em osób fizycznych i prawnych,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • łatwość w przyswajaniu nowych programów komputerowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem rozliczeń finansowych i kontrolą,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • ukończone kursy w zakresie księgowości i/lub finansów.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 63/DSS-Ed.IV/6/IV/2017 ” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 4 maja 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 04.05.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_63_170529.pdf
Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Data publikacji: 11.04.2017
Numer ewidencyjny: 62/DFP-Bd.II/2/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-11

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. planowania budżetu
w Oddziale Planowania Budżetu
w Wydziale Budżetu
w Departamencie Finansów Publicznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 62/DFP-Bd.II/2/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 11 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 25 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6 %

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Sienkiewicza 5 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • weryfikacja materiałów planistycznych składanych przez komórki organizacyjne UMŁ i miejskie jednostki organizacyjne,
 • podejmowanie działań zmierzających do powstania projektu budżetu miasta w zakresie: dochodów realizowanych przez miasto, wydatków bieżących, wydatków majątkowych,
 • sporządzanie planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i wykonywanych przez powiat,
 • weryfikacja planów finansowych składanych przez jednostki pomocnicze oraz miejskie jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek organizacyjnych podległych Wydziałowi Edukacji,
 • weryfikacja zestawień zbiorczych planów finansowych i ich zmian miejskich jednostek organizacyjnych podległych Wydziałowi Edukacji,
 • prowadzenie całości spraw związanych z dokonywaniem zmian w budżecie,
 • monitorowanie realizacji dochodów i wydatków wraz z oceną wpływu wewnętrznych i zewnętrznych czynników na poziom dochodów i wydatków budżetu,
 • opiniowanie projektów aktów prawnych i innych dokumentów powodujących skutki finansowe dla budżetu miasta,
 • sporządzanie bieżących i okresowych analiz z wybranych obszarów,
 • ustalanie standardów związanych z planowaniem i wykonywaniem budżetu oraz nadzór nad ich wykonywaniem,
 • przygotowywanie dokumentacji Oddziału do przekazania do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenia przełożonych innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o finansach publicznych wraz z przepisami wykonawczymi,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe z uzyskanym tytułem magistra,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe w zakresie rachunkowości,
 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie rachunkowości,
 • podstawowa znajomość jednego języka obcego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 62/DFP-Bd.II/2/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 25 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 25.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BdsZK_w_62_3_20171013.pdf
Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Data publikacji: 11.04.2017
Numer ewidencyjny: 61/DSS-Ed.IV/5/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-11

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. ekonomicznych
w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego
w Wydziale Edukacji
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 61/DSS-Ed.IV/5/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 11 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 24 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Krzemieniecka 2B (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji (ustalanie stawek dotacji) niepublicznym szkołom i placówkom oraz szkołom publicznym prowadzonym przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub osobę fizyczną, w tym:
  • przyjmowanie wniosków oraz informacji o planowanej liczbie uczniów i wychowanków, składanych do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji przez osoby prowadzące podmioty dotowane,
  • przyjmowanie rocznych rozliczeń dotacji przekazywanych podmiotom dotowanym oraz sporządzanie zestawień zbiorczych w tym zakresie, a także kontrola prawidłowości wykorzystania dotacji przyznanych szkołom i placówkom z budżetu Miasta Łodzi,
  • prowadzenie dokumentacji w zakresie naliczania stawek dotacji dla szkół i placówek niepublicznych i publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne nie zaliczane do sektora finansów publicznych,
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie zwrotu nienależnie pobranych dotacji,
 • prowadzenie spraw związanych z comiesięcznym naliczeniem dotacji dla poszczególnych szkół,
 • planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatków i dochodów budżetowych Wydziału w części dotyczącej Oddziału, w szczególności:
  • planowanie dochodów i wydatków budżetowych Oddziału oraz przygotowywanie zbiorczego projektu budżetu oświaty w części dotyczącej szkół i placówek niepublicznych na kolejny rok budżetowy,
  • przygotowywanie zmian w budżecie Oddziału, w tym: analiza zasadności i wysokości planowanych zmian oraz przygotowywanie materiałów planistycznych w tym zakresie,
  • realizacja wydatków i dochodów budżetowych Oddziału, w tym:
   • prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków i dochodów,
   • kontrola formalno-rachunkowa faktur/rachunków oraz przedkładanie ich do zatwierdzenia i do zapłaty,
   • składanie comiesięcznego - do Oddziału Ekonomicznego – zapotrzebowania na bieżące środki finansowe dla Oddziału,
   • kontrola zgodności kwot należnych z faktycznymi przelewami z Wydziału Księgowości,
  • uzgadnianie i sporządzanie zbiorczych sprawozdań z wykonania budżetu w części dotyczącej szkół i placówek niepublicznych,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem przez inne gminy dotacji udzielonej przez Miasto Łódź, na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych (innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych niepublicznych), a będących mieszkańcami innych gmin,
 • prowadzenie spraw związanych ze zwrotem dotacji udzielonej przez inne gminy na dzieci będące mieszkańcami Miasta Łodzi, w tym m.in. przygotowywanie not obciążających inne gminy, z tytułu uczęszczania uczniów przedszkoli będących mieszkańcami tych gmin do przedszkoli niepublicznych i publicznych dotowanych przez Miasto Łódź oraz prowadzenie w tym zakresie korespondencji,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatą dotacji celowej na wyposażenie uczniów szkół niepublicznych i publicznych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w podręczniki do nauki języków obcych oraz materiały ćwiczeniowe,
 • prowadzenie i aktualizacja elektronicznych wykazów, baz danych oraz zestawień zawierających informacje w sprawach dotyczących odpowiednio realizowanych zadań i czynności,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych - innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie ekonomiczne, na stanowisko inspektora – wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o systemie oświaty, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o rachunkowości,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad rozliczeń z urzędem skarbowym i ZUS-em osób fizycznych i prawnych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem rozliczeń finansowych, sprawozdawczością.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 61/DSS-Ed.IV/5/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 24 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 24.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_61_170524.pdf
Podinspektor/inspektor ds. analiz dotyczących realizacji projektów skierowanych do seniorów w Zespole ds. Seniorów w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Data publikacji: 07.04.2017
Numer ewidencyjny: 60/DKZ-ZSS.V/3/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-07

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. analiz dotyczących realizacji projektów skierowanych do seniorów
w Zespole ds. Seniorów
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 60/DKZ-ZSS.V/3/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 7 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 21 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • sporządzanie zestawień i analiz dotyczących realizacji projektów w ramach Programu „Aktywizacja 60+”,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych na potrzeby Zespołu,
 • analiza potrzeb finansowych i wykonania budżetu w zakresie zadań realizowanych przez Zespół,
 • udzielanie informacji w zakresie działań prowadzonych na rzecz osób starszych przez Miasto Łódź i Miejską Radę Seniorów,
 • odpowiedzialność za terminowe wykonywanie zadań przez Zespół, w tym za terminowe udzielanie odpowiedzi na korespondencję kierowaną do Zespołu,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Zespołu oraz zadań zleconych Zespołowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora – staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora – wymagany jest minimum 3 letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość Polityki Społecznej 2020+ dla Miasta Łodzi - Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 60/DKZ-ZSS.V/3/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 21 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska – Nieradko

Termin składania ofert: 21.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_60_20170609.pdf
Podinspektor/inspektor ds. legislacyjnych w Oddziale Organizacyjno-Ekonomicznym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Data publikacji: 07.04.2017
Numer ewidencyjny: 59/DKZ-ZSS.I/2/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-07

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. legislacyjnych
w Oddziale Organizacyjno-Ekonomicznym
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 59/DKZ-ZSS.I/2/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 7 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 20 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w Łodzi oraz zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach objętych zakresem działań Wydziału oraz dalsze ich procedowanie.
 • współudział w realizacji zadań Oddziału związanych ze sprawowaniem funkcji podmiotu tworzącego dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz funkcji nadzorczych nad jednostkami budżetowymi – w zakresie zagadnień organizacyjno-prawnych,
 • prowadzenie spraw związanych z przeprowadzaniem konkursów na stanowiska kierownicze w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora – staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora – wymagany jest minimum 3 letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o działalności leczniczej, o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowych ze środków publicznych, o pomocy społecznej, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • ukończone kursy i szkolenia z zakresu technik prawodawczych.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 59/DKZ-ZSS.I/2/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 20 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska – Nieradko

Termin składania ofert: 20.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_59_170529.pdf
Podinspektor ds. analiz medialnych, serwisu internetowego i projektów informacyjno-promocyjnych w Oddziale Komunikacji Społecznej w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Data publikacji: 05.04.2017
Numer ewidencyjny: 58/DKZ-BPK.II/1/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-05

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor
ds. analiz medialnych, serwisu internetowego
i projektów informacyjno-promocyjnych
w Oddziale Komunikacji Społecznej
w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 58/DKZ-BPK.II/1/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 5 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie i realizacja całości spraw związanych z zadaniami Oddziału, a w szczególności dotyczących:
  • przygotowywania codziennego przeglądu prasy i monitoringu mediów,
  • dokonywania analiz informacji zamieszczanych w środkach masowego przekazu, dotyczących funkcjonowania Urzędu Miasta Łodzi i miejskich jednostek organizacyjnych,
 • aktualizowanie prowadzonego przez Biuro internetowego serwisu Urzędu http://www.uml.lodz.pl,
 • obsługa medialna konferencji prasowych i wydarzeń z udziałem Prezydenta i Wiceprezydentów oraz przedstawicieli UMŁ,
 • prowadzenie archiwum prasowego oraz archiwizacja dokumentów Biura,
 • prowadzenie spraw związanych z obejmowaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi honorowego patronatu Łodzi nad wydarzeniami (przedsięwzięciami) oraz ich ewidencjonowanie,
 • prowadzenie korespondencji okolicznościowej i internetowej Prezydenta Miasta Łodzi,
 • przygotowywanie projektów wystąpień okolicznościowych dla władz miasta,
 • prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych, w tym udział w:
  • sporządzaniu planu zamówień publicznych realizowanych przez Oddział oraz jego aktualizacja,
  • udział w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawców usług, dostaw i robót budowlanych,
 • realizacja zadań z zakresu informacji publicznej, skarg i wniosków, petycji i postulatów obywateli, a także obsługa adresów e-mail o charakterze interwencyjnym,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji do Archiwum Zakładowego,
 • udostępnianie wnioskodawcom informacji publicznej, będącej w dyspozycji Biura,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy nie jest wymagany,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o ochronie danych osobowych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Prawo prasowe, o finansach publicznych, Prawo zamówień publicznych, o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi sprzętu fotograficznego i video,
 • umiejętność obsługi programów graficznych,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe lub kursy/szkolenia z zakresu Public Relations lub grafiki komputerowej lub fotografii lub mediów społecznościowych lub komunikacji społecznej,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające ewentualny staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 58/DKZ-BPK.II/1/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 19 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 19.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_58_20170620.pdf
Podinspektor/inspektor ds. nadzoru administracyjnego nad domami pomocy społecznej w Oddziale Organizacyjno-Ekonomicznym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia
Data publikacji: 05.04.2017
Numer ewidencyjny: 57/DKZ-ZSS.I/1/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-05

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. nadzoru administracyjnego nad domami pomocy społecznej
w Oddziale Organizacyjno-Ekonomicznym
w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych
w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 57/DKZ-ZSS.I/1/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 5 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 19 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru administracyjno-organizacyjnego nad domami pomocy społecznej prowadzonymi przez Miasto Łódź,
 • opracowywanie analiz, sporządzanie sprawozdań i informacji z zakresu spraw związanych ze sprawowanym nadzorem administracyjno-organizacyjnym w szczególności w zakresie opieki stacjonarnej,
 • sporządzanie sprawozdań okresowych w zakresie zadań inwestycyjnych i remontowych realizowanych przez nadzorowane domy pomocy społecznej,
 • dokonywanie rozliczeń środków finansowych przekazywanych nadzorowanym domom pomocy społecznej,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora – staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora – wymagany jest minimum 3 letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o rachunkowości, o pomocy społecznej,
 • znajomość prawa cywilnego w zakresie umów,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, Internet),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 57/DKZ-ZSS.I/1/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 19 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska – Nieradko

Termin składania ofert: 19.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_57_170529.pdf
Podinspektor/inspektor ds. kontaktu z mediami w Zespole Prasowym w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta
Data publikacji: 05.04.2017
Numer ewidencyjny: 56/DPr-BRzM.IV/3/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-05

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. kontaktu z mediami
w Zespole Prasowym
w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów
w Departamencie Prezydenta

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 56/DPr-BRzM.IV/3/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 5 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 18 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura,
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie oraz realizacja konferencji prasowych dla prezydenta i wiceprezydentów Miasta Łodzi,
 • przygotowywanie i dystrybucja materiałów prasowych do mediów lokalnych i ogólnopolskich,
 • współpraca z innymi jednostkami UMŁ w zakresie tworzenia i realizacji polityki informacyjnej,
 • przygotowywanie informacji prasowych na portal UMŁ oraz media społecznościowe Urzędu,
 • udzielanie informacji mediom w zastępstwie rzecznika prasowego, w przypadku jego nieobecności.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe magisterskie,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora - staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora - wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Prawo zamówień publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010-2016,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność efektywnej współpracy z mediami i agencjami kreatywnymi.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym,
 • umiejętność prowadzenia i przygotowywania materiałów na potrzeby fan-page na platformie Facebook.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 56/DPr-BRzM.IV/3/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 18 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 18.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_56_20170609.pdf
Podinspektor/inspektor ds. projektowania graficznego w Oddziale Wsparcia Graficznego w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta
Data publikacji: 05.04.2017
Numer ewidencyjny: 55/DPr-BRzM.I/2/IV/2017
Ogłoszenie:

2017-04-05

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. projektowania graficznego
w Oddziale Wsparcia Graficznego
w Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Mediów
w Departamencie Prezydenta

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 55/DPr-BRzM.I/2/IV/2017
Data publikacji ogłoszenia: 5 kwietnia 2017 roku
Termin składania ofert: 18 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura,
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • tworzenie kompleksowych identyfikacji projektów graficznych,
 • kompleksowe wizualizowanie i opracowanie materiałów promocyjnych na potrzeby realizowanych projektów (całość materiałów DTP: foldery, katalogi, ulotki, zaproszenia, teczki, wizytówki, banery, siatki, tablice, gazetka informacyjna, formy prasowe etc, a także sporządzanie dokumentacji fotograficznej realizacji, całościowe opracowywanie szaty graficznej),
 • przygotowywanie projektów materiałów na potrzeby sieci, social media, platform społecznościowych (fan-page na platformie Facebook), korespondencji elektronicznej etc.,
 • przygotowywanie koncepcji kreatywnych dla działań promocyjnych,
 • przygotowywanie materiałów na potrzeby kampanii reklamowych, społecznych i informacyjnych,
 • przygotowywanie materiałów do druku,
 • stosowanie Księgi Znaku – logo i hasła promującego Miasto we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych Miasta,
 • stosowanie Herbu Miasta Łodzi we wszystkich materiałach promocyjnych i informacyjnych Miasta,
 • tworzenie multimediów i narzędzi mailingowych,
 • wykonywanie projektów dodatkowych: materiałów promocyjnych – gadżety i upominki promocyjne, redagowanie i przygotowywanie newsletterów oraz tekstów promocyjnych, projektowanie stoisk targowych, przygotowywanie prezentacji,
 • współpraca z wykonawcami – drukarnie, media etc.,
 • podejmowanie i inicjowanie działań mających na celu upowszechnianie wiedzy o Łodzi wśród mieszkańców Miasta, prowadzących do budowania tożsamości lokalnej mieszkańców,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych - innych niezbędnych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora - staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora - wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Prawo zamówień publicznych, o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii promocji i komunikacji marketingowej marki Łódź na lata 2010 – 2016,
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość środowiska Adobe (Photoshop, Ilustrator, InDesign),
 • biegła znajomość środowiska CorelDraw, Graphics SuiteX7,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność prowadzenia i przygotowywania materiałów na potrzeby fan-page na platformie Facebook,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone kursy/szkolenia z zakresu projektowania graficznego,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie w wykorzystywaniu narzędzi social media (Facebook, Google+, Twitter),
 • doświadczenie w przygotowywaniu kompleksowej identyfikacji projektowej,
 • doświadczenie w przygotowywaniu materiałów na potrzeby kampanii społecznych i informacyjnych,
 • znajomość rynku wydawniczego i drukarskiego,
 • umiejętność przygotowywania materiałów do druku - znajomość zagadnień drukarskich,
 • umiejętność przygotowywania materiałów na potrzeby publikacji w sieci - znajomość zagadnień z optymalizacją grafiki,
 • umiejętność obsługi i zarządzania serwisami internetowymi oraz innych narzędzi promocji i komunikacji w Internecie,
 • umiejętność efektywnej współpracy z mediami i agencjami kreatywnymi.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 55/DPr-BRzM.I/2/IV/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 18 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska – Nieradko

Termin składania ofert: 18.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_55_20170606.pdf
Podinspektor/inspektor ds. ograniczonych praw rzeczowych w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Data publikacji: 31.03.2017
Numer ewidencyjny: 54/DGM-DM.XVII/4/III/2017
Ogłoszenie:

2017-03-31

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. ograniczonych praw rzeczowych
w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych
w Wydziale Dysponowania Mieniem
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 54/DGM-DM.XVII/4/III/2017
Data publikacji ogłoszenia: 31 marca 2017 roku
Termin składania ofert: 11 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • ustanawianie służebności przesyłu na nieruchomościach Miasta i Skarbu Państwa,
 • ustanawianie służebności gruntowych na nieruchomościach Miasta i Skarbu Państwa,
 • ustanawianie służebności gruntowych na rzecz miejskich jednostek na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych,
 • oddawanie nieruchomości miejskich w użytkowanie,
 • aktualizacja opłat z tytułu użytkowania nieruchomości miejskich,
 • oddawanie nieruchomości miejskich w trwały zarząd miejskim jednostkom organizacyjnym,
 • aktualizacja opłat z tytułu trwałego zarządu nieruchomości miejskich,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi,
 • prowadzenie postępowania z tytułu wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości z powodu posadowionych urządzeń infrastruktury technicznej,
 • przygotowywanie projektów Uchwał Rady Miejskiej,
 • planowanie budżetowe i sprawozdawczość z wykonania budżetu w zakresie zadania,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe o kierunku geodezja lub prawo lub administracja lub zarządzanie,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora - staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora - wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o gospodarce nieruchomościami, Kodeks cywilny, o księgach wieczystych i hipotece, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe lub kursy/szkolenia z zakresu szacowania nieruchomości,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • umiejętność analizy operatów szacunkowych,
 • znajomość zasad dokonywania wyceny nieruchomości.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 54/DGM-DM.XVII/4/III/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 11 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 11.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_54_170524.pdf
Podinspektor/inspektor ds. historyczno-archiwalnych w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 30.03.2017
Numer ewidencyjny: 53/DOA-OPN/1/III/2017
Ogłoszenie:

2017-03-30

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. historyczno-archiwalnych
w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomości
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie
Numer ewidencyjny naboru: 53/DOA-OPN/1/III/2017
Data publikacji ogłoszenia: 30 marca 2017 roku
Termin składania ofert: 14 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia
osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Oddziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Oddziału,
 • praca w terenie.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie dokumentacji prawnej, niezbędnej w toku prowadzonych postępowań sądowych, dotyczących restytucji prawa własności,
 • pozyskiwanie i analizowanie archiwalnych dokumentów, związanych z realizowanymi zadaniami,
 • sporządzanie drzew genealogicznych w zakresie realizowanych zadań,
 • ustalanie i porządkowanie stanów prawnych nieruchomości poprzez składanie pism i wniosków służących unormowaniu statusu prawnego nieruchomości, będących przedmiotem postępowań restytucyjnych,
 • w przypadku zagrożenia utraty praw do nieruchomości, przygotowywanie niezbędnej dokumentacji prawnej do pozyskania tytułu w innym trybie
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku historia,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora – staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3 lata stażu pracy,
 • ukończony kurs archiwistyczny I stopnia,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o księgach wieczystych i hipotece, Kodeks cywilny, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o Instytucie Pamięci Narodowej- Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość historii Łodzi z przełomu XIX/XX wieku,
 • znajomość języka rosyjskiego,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność czytania repertoriów hipotecznych,
 • umiejętność pozyskiwania i analizy archiwalnych dokumentów.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe w Archiwach Państwowych,
 • ukończony kurs archiwistyczny II stopnia,
 • praca magisterska o tematyce miasta Łodzi,
 • znajomość języka angielskiego,
 • znajomość języka niemieckiego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 53/DOA-OPN/1/III/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 14 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 14.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_53_170524.pdf
Podinspektor/inspektor ds. zarządzania projektami w Oddziale ds. Projektów w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju
Data publikacji: 30.03.2017
Numer ewidencyjny: 52/DAR-ZPr.VIII/1/III/2017
Ogłoszenie:

2017-03-30

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. zarządzania projektami
w Oddziale ds. Projektów
w Wydziale ds. Zarządzania Projektami
w Departamencie Architektury i Rozwoju

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 52/DAR-ZPr.VIII/1/III/2017
Data publikacji ogłoszenia: 30 marca 2017 roku
Termin składania ofert: 14 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 171 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • kompleksowe zarządzanie powierzonymi do realizacji projektami lub programami, w szczególności zarządzanie zakresem, zasobami, budżetem, harmonogramem, jakością, komunikacją, ryzykiem w projektach i programach, w tym m.in:
  • opracowywanie projektów i wniosków o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz innych źródeł pozabudżetowych, opracowywanie projektów umów,
  • współpraca z instytucjami oceniającymi, koordynującymi, zarządzającymi i wdrażającymi środki i projekty, w ramach powierzonych do realizacji projektów lub programów,
  • wprowadzanie do Systemu Informatycznego pn. System Monitorowania Projektów danych dotyczących prowadzonych projektów, programów i zadań powierzonych odrębnymi zarządzeniami Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach zapewnienia prawidłowej realizacji projektów,
 • tworzenie zespołów projektowych, udział w zespołach projektowych, zarządzanie zespołami projektowymi oraz zapewnienie przestrzegania procedur i standardów przez Zespół Projektowy,
 • opiniowanie wnioskowanych projektów w ramach przyjętego procesu zarządzania,
 • identyfikacja zależności pomiędzy poszczególnymi projektami, stanowiącymi komponenty Portfela Projektów,
 • śledzenie zmian i ocena wpływu zmian na zadania i projekty zależne oraz reagowanie na zmiany wpływające na powiązania pomiędzy projektami zależnymi,
 • współopracowanie pod nadzorem Dyrektora Wydziału ds. Zarządzania Projektami projektów planów i planów finansowych w zakresie zadań budżetowych realizowanych w Oddziale ds. Projektów oraz współopracowanie sprawozdań z wykonania budżetu w tym zakresie,
 • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych w tym:
  • przygotowywanie materiałów i dokumentów niezbędnych do wszczęcia postępowań o udzielenie zamówień publicznych przez Oddział,
  • uczestniczenie w pracach komisji przetargowych, przygotowywanie i zawieranie umów z wykonawcami,
 • współpraca z wewnętrznymi komórkami organizacyjnymi Wydziału ds. Zarządzania Projektami, komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, miejskimi jednostkami organizacyjnymi, organami administracji publicznej i innymi instytucjami w ramach zadań prowadzonych przez Wydział ds. Zarządzania Projektami,
 • prowadzenie spraw dotyczących skarg, wniosków i petycji kierowanych do Oddziału, w tym: prowadzenie dokumentacji, sporządzanie okresowych sprawozdań i informacji z ich realizacji,
 • udostępnianie wnioskodawcom informacji publicznej oraz informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, będących w dyspozycji Oddziału,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • prowadzenie prezentacji, szkoleń na temat prowadzonych projektów i programów,
 • przygotowywanie danych do raportów dotyczących projektów i programów przydzielonych do realizacji i koordynacji,
 • Przygotowywanie materiałów, sprawozdań i referowanie prowadzonych projektów na posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej, dla Prezydenta Miasta Łodzi etc.,
 • przygotowywanie projektów uchwał i innych materiałów wnoszonych pod obrady rady i jej komisji oraz projektów zarządzeń Prezydenta w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi i rozstrzygnięć w sprawach przedkładanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Łodzi, radnych i komisje rady,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Wydziału oraz zadań zleconych, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • doświadczenie zawodowe w prowadzeniu projektów,
 • pełnienie funkcji kierownika projektu inwestycyjnego,
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • posiadanie wiedzy z zakresu zarządzania projektami i programami,
 • znajomość języka angielskiego - w stopniu podstawowym,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office).

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone studia podyplomowe z zarządzania projektami lub MBA,
 • doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • ukończone kursy i/lub szkolenia z zakresu zarządzania projektami,
 • przynajmniej jeden certyfikat z zakresu: zarządzania projektami organizacji PMI, APMG, IPMA, zarządzania programami projektów MSP Foundation, zarządzania biurami projektów lub programów P3O,
 • znajomość narzędzi do zarządzania projektami i techniki oprogramowania wspierającego i systematyzującego działania nad projektem,

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopia prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenie kandydata o pełnieniu funkcji kierownika projektu inwestycyjnego,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 52/DAR-ZPr.VIII/1/III/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 14 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 14.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_52_170529.pdf
Młodszy referent/referent ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 29.03.2017
Numer ewidencyjny: 51/DOA-PJR.III/2/III/2017
Ogłoszenie:

2017-03-29

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

młodszy referent/referent
ds. związanych z rejestracją pojazdów
w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów
w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 3 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie
Numer ewidencyjny naboru: 51/DOA-PJR.III/2/III/2017
Data publikacji ogłoszenia: 29 marca 2017 roku
Termin składania ofert: 14 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia
osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Smugowa 26a i 30/32 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału,
 • praca z trudnym klientem.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie projektów lub wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach związanych z rejestracją pojazdów,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie rejestracji, czasowej rejestracji, wyrejestrowania, wyrejestrowania czasowego pojazdów,
 • wydawanie dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych, nalepek kontrolnych, zalegalizowanych tablic rejestracyjnych,
 • udostępnianie danych o pojazdach i ich właścicielach z ewidencji uprawnionym osobom lub organom,
 • wydawanie kart pojazdów dla pojazdów samochodowych rejestrowanych po raz pierwszy na terytorium RP (z wyłączeniem pojazdów fabrycznie nowych, zakupionych na terytorium RP),
 • wydawanie pozwoleń czasowych i tablic tymczasowych na wniosek właściciela w celu przejazdu z miejsca zakupu, konieczności dokonania badania homologacyjnego, badania technicznego lub naprawy jak również wywozu za granicę,
 • wpisywanie do dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego odpowiednich zastrzeżeń, jeżeli używanie pojazdu jest zależne od szczególnych warunków określonych przepisami,
 • aktualizowanie danych w kartach pojazdu ze względu na zmianę stanu faktycznego w dowodzie rejestracyjnym oraz wydawanie nowych dowodów rejestracyjnych z uwagi na zmianę stanu faktycznego,
 • dokonywanie czynności związanych z zamieszczeniem lub wykreśleniem w dowodzie rejestracyjnym adnotacji o zastawie rejestrowym,
 • przekazywanie do Centralnej Ewidencji Pojazdów danych i informacji o pojazdach zarejestrowanych oraz ich właścicielach lub niektórych posiadaczach,
 • wydawanie skierowań na badania techniczne dodatkowe w razie uzasadnionego przypuszczenia, że pojazd zagraża bezpieczeństwu ruchu lub narusza wymagania ochrony środowiska,
 • wydawanie zatrzymanych przez Policję dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych po ustaniu przyczyn ich zatrzymania,
 • wydawanie wtórników dokumentów, wymienianie tablic rejestracyjnych oraz wydawanie zaświadczeń potwierdzających fakt lub stan prawny wynikający z prowadzonych rejestrów lub z informatycznej bazy danych,
 • wysyłanie do organów rejestrujących w terenie zawiadomień o zarejestrowaniu oraz dokonywanie potwierdzeń danych pojazdu i właściciela,
 • prowadzenie innych spraw wynikających z ustawy Prawo o ruchu drogowym związanych z realizacją zadań z zakresu rejestracji pojazdów,
 • współpracowanie z Archiwum Zakładowym w zakresie prawidłowego klasyfikowania akt, tworzenia teczek i przygotowywania do przekazania do Archiwum Zakładowego w terminie przewidzianym w instrukcji kancelaryjnej,
 • archiwizowanie dokumentów, tj. ewidencjonowanie, przechowywanie i zabezpieczanie akt,
 • wydzielanie z zasobów archiwum i brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już minął,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań Oddziału, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: minimum średnie,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska młodszego referenta staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska referenta wymagany jest minimum 2-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Prawo o ruchu drogowym, o ochronie danych osobowych, o opłacie skarbowej oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie znajomości:
  • zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego,
  • procedur administracyjnych (Kpa),
  • ochrony danych osobowych,
  • obsługi arkusza kalkulacyjnego MS Excel – podstawy i opcje zaawansowane,
  • obsługi MS Word – podstawy i opcje zaawansowane,
  • Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z rejestracją pojazdów,
 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie w obsłudze klienta,
 • znajomość systemu informatycznego „POJAZD”,
 • znajomość systemu finansowo-księgowego „KASA”.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 51/DOA-PJR.III/2/III/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 14 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 14.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_51_170620.pdf
Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 29.03.2017
Numer ewidencyjny: 50/DOA-Inf.III/4/III/2017
Ogłoszenie:

2017-03-29

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami
w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych
w Wydziale Informatyki
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 50/DOA-Inf.III/4/III/2017
Data publikacji ogłoszenia: 29 marca 2017 roku
Termin składania ofert: 14 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia
osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • analizowanie, modelowanie, realizacja, aktualizowanie i optymalizacja procesów z obszaru infrastruktury teleinformatycznej z monitorowaniem przebiegu ich realizacji, w zakresie wynikającym z obowiązujących procedur formalnych oraz w oparciu o uznawane w tym obszarze standardy i dobre praktyki w zakresie projektów informatycznych,
 • opracowywanie założeń do projektów informatycznych,
 • opis merytoryczny faktur i rachunków dotyczących usług i zakupów informatycznych,
 • planowanie, kierowanie i udział we wdrażaniu systemów informatycznych,
 • planowanie, kierowanie i udział w pracach związanych z realizacją zawartych umów,
 • współpraca z właściwą komórką organizacyjną UMŁ w zakresie spraw związanych z wydawaniem upoważnień dla pracowników firm realizujących umowy,
 • analizowanie rynku oprogramowania pod kątem zastosowania nowych rozwiązań w UMŁ,
 • przygotowywanie dokumentacji oraz czynny udział w postępowaniach przetargowych z zakresu realizacji projektów (zakup usług i dostaw),
 • analizowanie nowych technologii,
 • współpraca i konsultacje merytoryczne z innymi komórkami organizacyjnymi UMŁ w zakresie niezbędnym do realizacji projektów,
 • udział w projektach informatycznych związanych z utrzymaniem, rozwojem i bieżącą eksploatacją systemów informatycznych,
 • analizowanie przepływu informacji pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu pod kątem wymagań stawianych przez informatykę w związku z pracami dotyczącymi realizacji projektów informatycznych (np. logiki nowych systemów),
 • prowadzenie szkoleń stanowiskowych pracowników UMŁ,
 • planowanie budżetu w zakresie planowanych zakupów i utrzymania systemów informatycznych,
 • analizowanie danych,
 • prowadzenie, aktualizacja i archiwizacja elektronicznych wykazów, baz danych oraz zestawień zawierających informacje w sprawach dotyczących odpowiednio realizowanych zadań i czynności, w zakresie niezbędnym dla potrzeb bieżącego i w miarę możliwości przyszłego raportowania tych informacji,
 • podnoszenie kwalifikacji,
 • przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach należących do zakresu zadań zarządzania projektami informatycznymi,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora - staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora - wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o informatyzacji działalności podmiotów realizujących działania publiczne, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych,
 • znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • znajomość zasad publicznych postępowań przetargowych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office, w tym MS Project i systemów operacyjnych WINDOWS),
 • znajomość SQL,
 • podstawowa znajomość zagadnień z zakresu analizy procesowej.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • posiadanie certyfikatu PRINCE2 Fundation,
 • znajomość zagadnień z zakresu architektury korporacyjnej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 50/DOA-Inf.III/4/III/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 14 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 14.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_50_170524.pdf
Podinspektor/inspektor ds. stypendiów sportowych i nagród w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych
Data publikacji: 29.03.2017
Numer ewidencyjny: 49/DSS-Spt.II/1/III/2017
Ogłoszenie:

2017-03-29

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. stypendiów sportowych i nagród
w Oddziale Kultury Fizycznej
w Wydziale Sportu
w Departamencie Spraw Społecznych

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 49/DSS-Spt.II/1/III/2017
Data publikacji ogłoszenia: 29 marca 2017 roku
Termin składania ofert: 13 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. ks. Skorupki 21 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi stypendiów sportowych oraz nagród dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym w zakresie:
  • przygotowywanie informacji o przyjmowaniu wniosków o stypendia i nagrody,
  • rozpatrywanie złożonych wniosków o stypendia i nagrody,
  • przygotowywanie propozycji wysokości stypendiów i nagród lub ich odmowy,
  • przygotowywanie i zawieranie umów z płatnikami stypendiów i nagród,
  • przyjmowanie i analizowanie rozliczeń wypłaconych stypendiów i nagród,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem przez Prezydenta Miasta Łodzi nagród dla trenerów w zakresie:
  • przygotowywanie informacji o przyjmowaniu wniosków o nagrody,
  • rozpatrywanie złożonych wniosków o nagrody,
  • przygotowywanie propozycji wysokości nagród lub ich odmowy,
 • przygotowywanie szczegółowego wykazu zadań realizowanych przez Wydział i jego aktualizacja,
 • prowadzenie strony internetowej http://www.sportowa.lodz.pl,
 • zastępowanie pracownika na stanowisku ds. ewidencji i nadzoru nad klubami sportowymi,
 • przygotowywanie sprawozdawczości zbiorczej, opracowań i prezentacji multimedialnych związanych z działaniami Oddziału,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o sporcie, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie w pracy w jednostkach administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 49/DSS-Spt.II/1/III/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 13 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 13.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_49_170620.pdf
Podinspektor/inspektor ds. postępowań administracyjnych w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 29.03.2017
Numer ewidencyjny: 48/DOA-SO.II/3/III/2017
Ogłoszenie:

2017-03-29

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. postępowań administracyjnych
w Oddziale Ewidencji Ludności
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 48/DOA-SO.II/3/III/2017
Data publikacji ogłoszenia: 29 marca 2017 roku
Termin składania ofert: 13 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału (Oddziału Ewidencji Ludności) – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 • lokalizacje Wydziału:
  • al. Politechniki 32 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Krzemieniecka 2B (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 153 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • al. Piłsudskiego 100 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 110 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań z zakresu ewidencji ludności oraz prawa wyborczego, a w szczególności prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi instrukcjami, wytycznymi i procedurami,
 • prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach o zameldowanie, wymeldowanie, uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania/wymeldowania oraz o ustalenie charakteru pobytu w drodze decyzji administracyjnej,
 • wykonywanie czynności dowodowych w prowadzonych postępowaniach:
  • kontrole meldunkowe,
  • przesłuchania świadków i stron,
  • oględziny lokalu,
  • rozprawy administracyjne
 • zastępstwo procesowe w sprawach o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej i kierowanie w tych sprawach wniosków do sądu powszechnego,
 • przygotowywanie postanowień i decyzji administracyjnych,
 • aktualizacja i weryfikacja danych w rejestrze PESEL w oparciu o dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 • przetwarzanie danych osobowych w rejestrze PESEL przez aplikację Źródło oraz w rejestrze mieszkańców i rejestrze zamieszkania cudzoziemców,
 • współpraca z innymi komórkami urzędu, organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zadań merytorycznych, w tym z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim,
 • potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP oraz zarządzanie tymi profilami,
 • prowadzenie spisu spraw w systemie elektronicznym,
 • prowadzenie, aktualizacja oraz udostępnianie stałego rejestru wyborców.
 • bieżące informowanie przełożonych o podejmowanych działaniach,
 • obsługa klientów urzędu, a w szczególności pomoc w załatwianiu spraw,
 • rejestrowanie danych o zameldowanie, wymeldowanie w rejestrze PESEL oraz w rejestrze zamieszkania cudzoziemców,
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów prawa, z urzędu i na wniosek oraz udostępnianie danych osobowo – adresowych uprawnionym podmiotom,
 • aktualizacja i udostępnianie spisów wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
 • przygotowywanie i przekazywanie akt do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań, z zakresu właściwości merytorycznej Wydziału Spraw Obywatelskich.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ewidencji ludności oraz o dowodach osobistych, a także aktów wykonawczych, o ochronie danych osobowych, o opłacie skarbowej oraz rozporządzenia wykonawczego, kodeks wyborczy oraz rozporządzenia wykonawcze, o dostępie do informacji publicznej, Prawo o ustroju sądów administracyjnych i Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • znajomość Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism, a w szczególności dokumentów tworzonych w toku postępowania administracyjnego.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: Prawo lub Administracja,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 48/DOA-SO.II/3/III/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 13 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 13.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_48_170623.pdf
Podinspektor/inspektor ds. ewidencji ludności w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 29.03.2017
Numer ewidencyjny: 47/DOA-SO.II/2/III/2017
Ogłoszenie:

2017-03-29

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. ewidencji ludności
w Oddziale Ewidencji Ludności
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 2 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie
Numer ewidencyjny naboru: 47/DOA-SO.II/2./III/2017
Data publikacji ogłoszenia: 29 marca 2017 roku
Termin składania ofert: 12 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału (Oddziału Ewidencji Ludności) – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 • lokalizacje Wydziału:
  • al. Politechniki 32 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Krzemieniecka 2B (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 153 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • al. Piłsudskiego 100 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 110 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań z zakresu ewidencji ludności oraz prawa wyborczego, a w szczególności prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi instrukcjami, wytycznymi i procedurami,
 • rejestrowanie danych o zameldowaniu, wymeldowaniu w rejestrze PESEL oraz w rejestrze zamieszkania cudzoziemców,
 • wydawanie zaświadczeń na podstawie przepisów prawa, z urzędu i na wniosek oraz udostępnianie danych osobowo – adresowych uprawnionym podmiotom,
 • aktualizacja i weryfikacja danych w rejestrze PESEL w oparciu o dane z rejestru mieszkańców i rejestru zamieszkania cudzoziemców,
 • przetwarzanie danych osobowych w rejestrze PESEL przez aplikację Źródło oraz w rejestrze mieszkańców i rejestrze zamieszkania cudzoziemców,
 • sprawdzanie danych zawartych w rejestrze PESEL oraz w rejestrach mieszkańców z urzędu oraz na wniosek, usuwanie ewentualnych niezgodności i powiadamianie osoby, której dane dotyczą, o sposobie załatwienia sprawy,
 • obsługa wniosków o nadanie numeru PESEL na podstawie odrębnych przepisów prawa,
 • współpraca z innymi komórkami urzędu, organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zadań merytorycznych, w tym z Łódzkim Urzędem Wojewódzkim,
 • potwierdzanie, przedłużanie i unieważnianie profilu zaufanego ePUAP oraz zarządzanie tymi profilami,
 • obsługa klientów urzędu, a w szczególności pomoc w załatwianiu spraw,
 • prowadzenie spisu spraw w systemie elektronicznym,
 • prowadzenie, aktualizacja oraz udostępnianie stałego rejestru wyborców, w tym przekazywanie danych dot. rejestru wyborców pomiędzy organami gmin z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej – PIA,
 • bieżące informowanie przełożonych o podejmowanych działaniach,
 • aktualizacja i udostępnianie spisów wyborców oraz wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania,
 • przygotowywanie i przekazywanie akt do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań, z zakresu właściwości merytorycznej Wydziału Spraw Obywatelskich.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o ewidencji ludności oraz aktów wykonawczych, o ochronie danych osobowych, o opłacie skarbowej oraz rozporządzenia wykonawczego, kodeks wyborczy oraz rozporządzenia wykonawcze, o dostępie do informacji publicznej, o dowodach osobistych oraz aktów wykonawczych,
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi
 • znajomość Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism.

Wymagania dodatkowe:

 • wykształcenie wyższe o kierunku: prawo lub administracja,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 47/DOA-SO.II/2/III/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 12 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 12.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_47_20170609.pdf
Podinspektor/inspektor ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych w Oddziale Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji: 29.03.2017
Numer ewidencyjny: 46/DOA-SO.I/1/III/2017
Ogłoszenie:

2017-03-29

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych
w Oddziale Dowodów Osobistych
w Wydziale Spraw Obywatelskich
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy: 1 etaty – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru: 46/DOA-SO.I/1/III/2017
Data publikacji ogłoszenia: 29 marca 2017 roku
Termin składania ofert: 11 kwietnia 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych: < 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału (Oddziału Ewidencji Ludności) – ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu,
 • lokalizacje Wydziału:
  • al. Politechniki 32 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Krzemieniecka 2B (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 153 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • al. Piłsudskiego 100 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 110 (budynek przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca w archiwum kopert dowodowych,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału (Oddziału Dowodów Osobistych).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań z zakresu dowodów osobistych, a w szczególności prowadzenie spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi instrukcjami, wytycznymi i procedurami,
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych, w tym przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz dostarczanie dowodów osobistych w miejscu pobytu osoby w przypadku niemożności złożenia wniosku bądź odebrania dowodu osobiście w siedzibie urzędu,
 • przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych w procesie wydawania i unieważniania dowodów osobistych,
 • przetwarzanie danych w Rejestrze PPESEL w zakresie aktualnych dowodów osobistych,
 • unieważnianie dowodów osobistych,
 • przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz współpraca z organami gmin i placówkami konsularnymi w tym zakresie,
 • współpraca z innymi komórkami urzędu, organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zadań merytorycznych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w formie papierowej w archiwum kopert dowodowych,
 • wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 • przygotowywanie dokumentacji Oddziału do przekazania do Archiwum Zakładowego w tym: dokonywanie przeglądów i uporządkowania akt, sporządzanie spisów zdawczo odbiorczych akt,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma skierowane do Oddziału,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych obiektów będących w użytkowaniu Wydziału (lokalizacji Oddziału),
 • przygotowywanie zapotrzebowań na druki, materiały biurowe, sprzęt oraz urządzenia niezbędne do realizacji zadań przez Oddział,
 • aktualizowanie tablic informacyjnych dotyczących dowodów osobistych,
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 • przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Wydziału oraz zadań zleconych Wydziału, pozostających w zakresie jego właściwości.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dowodach osobistych, o ewidencji ludności, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o opłacie skarbowej oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,
 • znajomość Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność redagowania pism.

Wymagania dodatkowe:

 • preferowane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą interesanta,

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • w przypadku niepełnosprawności kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru wprowadzona zarządzeniem Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej* (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego),
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 46/DOA-SO.I/1/III/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 11 kwietnia 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6081/VI/14 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia „Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru”.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert: 11.04.2017
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_naboru_46_20170609.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (10.01.2018 13:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (10.01.2018 13:34)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 7397