Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Praca - pozostałe oferty 2017

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
Data publikacji: 29.12.2017
Ogłoszenie:

Załącznik

do zarządzenia Nr 7562/VII/17

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ponownie ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

z siedzibą w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7.


Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.


Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, w tym (jeśli dotyczy) – dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. 
  Dokumenty powinny być składane w oryginale albo w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów;
 5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.


        Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz nr. telefonu kontaktowego z adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi”. 

        Oferty będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź, I p., pok. 103 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

        Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi wynosi do 14 dni po upływie terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, z podaniem godziny zgłoszenia się na konkurs, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

        Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi będą udostępnione w miejscu składania ofert.

Termin składania ofert: 08.01.2018
Informację opracował: Elżbieta Łukowicz
Źródło: Departament Prezydenta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
Data publikacji: 08.12.2017
Ogłoszenie:

Załącznik
do zarządzenia Nr 7385/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 7 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora
Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7.

Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, w tym (jeśli dotyczy) – dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. Dokumenty powinny być składane w oryginale albo w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów;
 5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz nr telefonu kontaktowego z adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi”.
Oferty będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź, I p., pok. 103 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi wynosi do 14 dni po upływie terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, z podaniem godziny zgłoszenia się na konkurs, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi będą udostępnione w miejscu składania ofert.

Termin składania ofert: 18.12.2017
Informację opracował: Elżbieta Łukowicz
Źródło: Departament Prezydenta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Dyrektor Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi
Data publikacji: 20.10.2017
Ogłoszenie:

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora
Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi

§ 1.

 1. Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  6. wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935);
  7. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego;
  8. posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy artystycznej związanej z teatrem;
  9. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  10. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora teatru;
  11. znajomość aktów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, samorządu gminnego, finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury oraz zamówień publicznych.
 2. Preferowane jest spełnianie dodatkowych wymagań:
  1. doświadczenie w kierowaniu projektami w sferze kultury;
  2. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych;
  3. ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych (reżyserskie, aktorskie, lalkarskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, zarządzanie).
 3. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
  1. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi;
  2. własnoręcznie podpisane CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem motywacyjnym;
  3. autorski program merytoryczny (podpisany przez autora, a każda ze stron przez niego parafowana) z celami rozpisanymi na każdy kolejny rok koniecznie uwzględniający:
   1. dotychczasowy dorobek Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi i jego tradycję,
   2. ofertę dla dzieci i młodzieży tworzoną przez instytucje kultury na terenie miasta Łodzi,
   3. potrzeby młodego widza – najważniejszego odbiorcy działalności Teatru Lalek „Arlekin” i formy ich realizacji,
   4. założenia Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,
   5. propozycję działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,
   6. plan współpracy ponadregionalnej z innymi instytucjami kultury i podmiotami zewnętrznymi,
   7. koncepcję budowania publiczności,
   8. plan działań komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku Teatru;
  4. koncepcję organizacyjną działalności Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi z rozpisaniem celów na poszczególne lata uwzględniającą kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji służących racjonalizacji kosztów administracji i obsługi instytucji;
  5. wykaz oraz krótki opis realizowanych i współrealizowanych przez kandydata projektów w sferze kultury;
  6. kserokopie dyplomów studiów wyższych magisterskich potwierdzających posiadane wykształcenie;
  7. udokumentowane posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy artystycznej związanej z teatrem;
  8. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  9. aktualne (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku dyrektora;
  10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  11. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
  12. oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
  13. oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
  16. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 4. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 3 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do konkursu.
 5. Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, osiągnięciach zawodowych;
  2. kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych (reżyserskie, aktorskie, lalkarskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, zarządzanie);
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.
 6. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:

 1. kandydaci przystępujący do konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 20 listopada 2017 r.;
 2. za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);
 3. dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi;
 4. o zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
 5. przewidywany termin rozpatrzenia wniosków to 31 grudnia 2017 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi może nastąpić najwcześniej od dnia 1 stycznia 2018 r.

§ 5. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

Termin składania ofert: 20.11.2017
Informacja o wynikach naboru: DPSiK_wyniki_arlekin_180201.pdf
Informację opracował: Krzysztof Kowalewicz
Źródło: Departament Partycypacji Społecznej i Kultury, Wydział Kultury
Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Data publikacji: 19.10.2017
Ogłoszenie:


Ogłoszenie


 


Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi,
z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 44


 


§ 1.1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Sienkiewicza 44, zwany dalej Konkursem.

2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:

1.   posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2.   posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

3.   niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

4.   niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);

5.   posiadanie nieposzlakowanej opinii;

6.   wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935);

7.   posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra, (atutem będzie dodatkowe wykształcenie z zakresu zarządzania);

8.   minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (preferowane instytucje kultury);

9.   znajomość zagadnień będących przedmiotem działalności instytucji wystawienniczej;

10.  przedstawienie autorskiego programu działania Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych, (o objętości maksymalnie 16 stron A4);

11.  znajomość przynajmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie;

12.  odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;

13. znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury, w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 i 1089) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579);

14. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym środków unijnych.


3. Dodatkowe preferowane umiejętności:


1. doświadczenie w zakresie zarządzania projektami;

2. umiejętności kierowania dużym zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie;


4. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:


1. pisemne zgłoszenie do Konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi;

2. autorski program działania Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi podpisany przez autora, a każda ze stron przez niego parafowana, (o objętości maksymalnie 16 stron A4) uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji oraz cele rozpisane na każdy kolejny rok koniecznie uwzględniający:

a. dotychczasowy dorobek Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi i jej tradycję,

b. ofertę dla dzieci i młodzieży tworzoną przez instytucję kultury na terenie miasta Łodzi,

c. założenia Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,

d. propozycję działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,

e. plan współpracy ponadregionalnej z innymi instytucjami kultury i podmiotami zewnętrznymi,

f. koncepcję budowania publiczności,

g. plan działań komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku Galerii;

3.   kwestionariusz osobowy z fotografią zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894);

4.   życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;

5.   oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzony przez uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza;

6.   dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym (kopie świadectw pracy lub zaświadczeń);

7.   inne dokumenty (ewentualnie rekomendacje), które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu oferty;

8.   certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka;

9.   aktualne (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza profilaktyka;

10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

11. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;

12. oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;

13. oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;

15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);

16. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.

5. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.

6. Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:

 1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje;
 2. kserokopie posiadanych referencji lub opinii.

7. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:


1.   kandydaci przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do 20 listopada 2017 r.;

2.   za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);

3.   dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi;

4.   o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie;

5.   złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.


§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się siedzibie Miejskiej Galerii Sztuki przy ul. Sienkiewicza 44 w Łodzi lub u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.


§ 4. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/

Termin składania ofert: 20.11.2017
Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi
Data publikacji: 17.08.2017
Ogłoszenie:

2017-08-17

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Biblioteki Miejskiej w Łodzi,
z siedzibą w Łodzi

§ 1.

 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi, zwany dalej Konkursem.
 2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260);
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  6. wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948);
  7. posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra, (atutem będzie dodatkowe wykształcenie z zakresu zarządzania);
  8. minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych (preferowane instytucje kultury);
  9. znajomość zagadnień będących przedmiotem działalności bibliotek;
  10. przedstawienie autorskiego programu działania Biblioteki Miejskiej w Łodzi z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych, (o objętości maksymalnie 16 stron A4);
  11. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie;
  12. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
  13. znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury, w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Z 1997 r nr 8, poz. 539), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 poz. 177, Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579, 1920, 2260, z 2017 r. poz. 933;
  14. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym środków unijnych.
 3. Dodatkowe preferowane umiejętności:
  1. doświadczenie w zakresie zarządzania projektami;
  2. umiejętności kierowania dużym zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie;
 4. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
  1. pisemne zgłoszenie do Konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejskiej w Łodzi;
  2. autorski program działania Biblioteki Miejskiej w Łodzi z podziałem na kolejne trzy lata (o objętości maksymalnie 16 stron A4) uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji i zawierający następujące elementy:
   1. sformułowanie misji i celów strategicznych,
   2. projekt struktury organizacyjnej,
   3. sposoby pozyskania środków zewnętrznych,
   4. plan promocji Biblioteki Miejskiej w Łodzi,
   5. propozycje rozwoju czytelnictwa w Łodzi,
   6. efektywne wykorzystanie bazy lokalowej i zasobów bibliotecznych,
   7. określenie współpracy z innymi instytucjami oraz organizacjami pozarządowymi,
   8. sposób i zakres realizacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi;
  3. kwestionariusz osobowy z fotografią zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894);
  4. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
  5. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzony przez uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza;
  6. dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej oraz co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym (kopie świadectw pracy lub zaświadczeń);
  7. inne dokumenty (ewentualnie rekomendacje), które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu oferty;
  8. certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka;
  9. aktualne (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza profilaktyka;
  10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  11. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
  12. oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
  13. oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
  16. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 5. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.
 6. Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
  1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje;
  2. kserokopie posiadanych referencji lub opinii.
 7. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:

 1. kandydaci przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejskiej w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do 30 września 2017 r.;
 2. za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);
 3. dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi;
 4. o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie;
 5. złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 października 2017 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Biblioteki Miejskiej w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora Biblioteki Miejskiej w Łodzi może nastąpić najwcześniej od dnia 1 stycznia 2018 r.

§ 5. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

Termin składania ofert: 30.09.2017
Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w: Publicznym Gimnazjum nr 16, Publicznym Gimnazjum nr 21, Szkole Podstawowej nr 162
Data publikacji: 14.06.2017
Ogłoszenie:

2017-06-14

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Publicznym Gimnazjum nr 16 ul. Syrenki 19a w Łodzi
 2. Publicznym Gimnazjum nr 21 ul. Balonowa 1 w Łodzi
 3. Szkole Podstawowej nr 162 ul. Powszechna 15 w Łodzi
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.):

  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. -ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
   2. - w przypadku gimnazjum: ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
    - w przypadku szkoły podstawowej: ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończył kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
   3. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny
   4. z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   5. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela
   6. lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   7. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
     • a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych
     • lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881),
   8. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   9. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 ze zm.) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   10. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   11. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   12. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.),

  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
   6. lub postępowanie dyscyplinarne,
   7. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   8. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   9. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   10. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania
  6. albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  7. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  8. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.),
  11. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2016, poz. 1721 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  13. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  15. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  16. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

  Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305 III piętro.

 4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych:

  • tel. 42 638 48 27, 42 638 48 67
Termin składania ofert: 28.06.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_SP162_PG21_PG16_20170925.pdf
Dyrektor w Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich, Zespole Szkół Gastronomicznych, XII Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5, Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7, Publicznym Gimnazjum nr 6, Szkole Podstawowej nr 170
Data publikacji: 30.05.2017
Ogłoszenie:

2017-05-30

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno- Hotelarskich ul. Drewnowska 171 w Łodzi
 2. Zespole Szkół Gastronomicznych ul. Sienkiewicza 88 w Łodzi
 3. XII Liceum Ogólnokształcącym ul. Anstadta 7 w Łodzi
 4. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 4 ul. Stawowa 28 w Łodzi
 5. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 5 ul. Królewska 13/15
 6. Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 ul. Minerska 1/3 w Łodzi
 7. Publicznym Gimnazjum nr 6 ul. Limanowskiego 124 a w Łodzi
 8. Szkole Podstawowej nr 170 ul. Miedziana 1/3 w Łodzi
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.):

  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. -ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
    - w przypadku zespołu szkół; posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,
    - w przypadku gimnazjum: ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
    - w przypadku szkoły podstawowej: ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończył kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   4. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
     • a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881),
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 ze zm.) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.),

  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.),
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2016, poz. 1721 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
   Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305 III piętro.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych:

 • tel. 42 638 48 27, 42 638 48 18, 42 638 48 50, 42 638 48 67
Termin składania ofert: 13.06.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_SP170_PG6_20170925.pdf
Dyrektor w Przedszkolu Miejskim nr 33, Przedszkolu Miejskim nr 52, Przedszkolu Miejskim nr 88, Przedszkolu Miejskim nr 117, Przedszkolu Miejskim nr 131, Przedszkolu Miejskim nr 146, Przedszkolu Miejskim nr 151, Przedszkolu Miejskim nr 230
Data publikacji: 24.05.2017
Ogłoszenie:

2017-05-24

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Przedszkole Miejskie nr 33 w Łodzi, ul. Zielna 5
 2. Przedszkole Miejskie nr 52 w Łodzi, ul. Zacisze 3/5
 3. Przedszkole Miejskie nr 88 w Łodzi, ul. Rogozińskiego 4
 4. Przedszkole Miejskie nr 117 w Łodzi, ul. Kadłubka 38
 5. Przedszkole Miejskie nr 131 w Łodzi, ul. Podgórna 57a
 6. Przedszkole Miejskie nr 146 w Łodzi, ul. Morcinka 3
 7. Przedszkole Miejskie nr 151 w Łodzi, ul. Narciarska 20/22
 8. Przedszkole Miejskie nr 230 w Łodzi, ul. Przylesie 22

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zm.):
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub
    ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
    ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   4. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danego przedszkola,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
  10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły (placówki)” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych:
  • tel. 42 638 48 73, 42 638 48 63

Termin składania ofert: 07.06.2017
Informacja o wynikach naboru: WEd_wyniki_PM_52_88_117__230_20170725.pdf
Dyrektor Muzeum Miasta Łodzi
Data publikacji: 18.05.2017
Ogłoszenie:

2017-05-18

Załącznik
do zarządzenia Nr 5995/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 15 maja 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Muzeum Miasta Łodzi,
z siedzibą w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15

§ 1.

 1. Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Ogrodowej 15, zwany dalej Konkursem.
 2. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260);
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  6. wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948);
  7. posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra, preferowane w jednej z dziedzin związanych z działalnością podstawową muzeów lub humanistyczne (atutem będzie dodatkowe wykształcenie z zakresu prawa lub zarządzania);
  8. minimum 7-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letni staż pracy na stanowiskach kierowniczych w sferze kultury (preferowane instytucje kultury lub inne podmioty publiczne o profilu muzealnym);
  9. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności muzeum;
  10. przedstawienie autorskiego programu działania Muzeum Miasta Łodzi z uwzględnieniem warunków organizacyjno-finansowych, (o objętości maksymalnie 10 stron A4);
  11. znajomość przynajmniej jednego języka obcego w mowie i piśmie;
  12. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
  13. znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury, w szczególności ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987, z 2015 r. poz. 1505, z 2016 r. poz. 352, 749, 868 i 1330 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132), ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2014 r. poz. 1446, z 2015 r. poz. 397, 774 i 1505, z 2016 r. poz. 1330, 1887 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 60), ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191 i 659);
  14. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym środków unijnych.
 3. Dodatkowe preferowane umiejętności:
  1. doświadczenie w zakresie zarządzania dużymi projektami;
  2. umiejętności kierowania zespołem, zdolności menedżerskie i organizatorskie;
  3. doświadczenie związane z działalnością podstawową muzeum.
 4. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
  1. pisemne zgłoszenie do Konkursu wraz z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Łodzi;
  2. autorski program działania Muzeum Miasta Łodzi (o objętości maksymalnie 10 stron A4) uwzględniający warunki organizacyjno-finansowe instytucji i zawierający następujące elementy:
   1. sformułowanie misji i celów strategicznych,
   2. plan zatrudnienia i strukturę organizacyjną,
   3. sposoby pozyskania środków zewnętrznych,
   4. propozycje planów inwestycyjnych,
   5. organizacji wydarzeń promujących Miasto Łódź,
   6. efektywne wykorzystanie bazy lokalowej i zasobów muzealnych,
   7. określenie współpracy z innymi instytucjami kultury oraz organizacjami pozarządowymi,
   8. sposób i zakres realizacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi;
  3. kwestionariusz osobowy z fotografią zgodny ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 2017 r. poz. 894);
  4. życiorys z opisem dotychczasowej pracy zawodowej;
  5. oryginał lub odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych sporządzony przez uczelnię lub uwierzytelniony przez notariusza;
  6. dokumenty potwierdzające przebieg pracy zawodowej oraz co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierowniczym (kopie świadectw pracy lub zaświadczeń);
  7. inne dokumenty (ewentualnie rekomendacje), które mogą mieć znaczenie przy rozpatrywaniu oferty;
  8. oświadczenie kandydata zawierające informację o jego dorobku zawodowym w zakresie związanym z działalnością podstawową muzeum;
  9. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w mowie i piśmie;
  10. aktualne (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza profilaktyka;
  11. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  12. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
  13. oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
  14. oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  16. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
  17. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 5. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 4 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.
 6. Oferta kandydata powinna dodatkowo zawierać:
  1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane dodatkowe umiejętności i kwalifikacje;
  2. kserokopie posiadanych referencji lub opinii.
 7. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:

 1. kandydaci przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r.;
 2. za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);
 3. dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi;
 4. o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie;
 5. złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 10 lipca 2017 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Muzeum Miasta Łodzi kandydaci mogą zapoznać się w siedzibie Muzeum Miasta Łodzi, Łódź, ul. Ogrodowa 15, tel. 42 254-90-15 lub u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora Muzeum Miasta Łodzi może nastąpić najwcześniej od dnia 15 lipca 2017 r.

§ 5. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

Termin składania ofert: 19.06.2017
Informacja o wynikach naboru: WKul_wyniki_MML_170720.pdf
Dyrektor Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi
Data publikacji: 02.05.2017
Ogłoszenie:

2017-05-02

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora Teatru Lalek „Arlekin”
im. Henryka Ryla w Łodzi

§ 1.

 1. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260);
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  6. wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948);
  7. posiadanie wykształcenia wyższego;
  8. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy zawodowej w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury (w tym obowiązkowo 3-letniego stażu w teatrze dla dzieci i/lub teatrze lalek) lub 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą (w tym obowiązkowo przez 3 lata w teatrze dla dzieci i/lub teatrze lalek);
  9. posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy zawodowej w kierowaniu przynajmniej 15-osobowym zespołem;
  10. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  11. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora teatru.
 2. Preferowane jest spełnianie dodatkowych wymagań:
  1. znajomość aktów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, samorządu gminnego, finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury oraz zamówień publicznych;
  2. doświadczenie w kierowaniu projektami;
  3. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych;
  4. ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych (reżyserskie, aktorskie, lalkarskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, zarządzanie).
 3. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
  1. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do Konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi;
  2. własnoręcznie podpisane CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem motywacyjnym;
  3. autorski program merytoryczny (podpisany przez autora, a każda ze stron przez niego parafowana) z rozpisaniem celów na poszczególne lata w okresie wrzesień 2017 r. – wrzesień 2020 r., który powinien przede wszystkim uwzględniać:
   1. dotychczasowy dorobek Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi i jego tradycję,
   2. założenia Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,
   3. propozycję działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,
   4. plan współpracy ponadregionalnej z innymi instytucjami kultury i podmiotami zewnętrznymi,
   5. plan działań komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku Teatru;
  4. koncepcję organizacyjną działalności Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi z rozpisaniem celów na poszczególne lata w okresie wrzesień 2017 r. – wrzesień 2020 r. uwzględniającą kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji służących racjonalizacji kosztów administracji i obsługi instytucji;
  5. wykaz oraz krótki opis realizowanych i współrealizowanych przez kandydata projektów w sferze kultury, przede wszystkim w teatrze dla dzieci i/lub teatrze lalek;
  6. kserokopie dyplomów studiów wyższych potwierdzających posiadane wykształcenie;
  7. udokumentowane posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy zawodowej w instytucjach kultury lub innych podmiotach prowadzących działalność w obszarze kultury (w tym obowiązkowo 3-letniego stażu w teatrze dla dzieci i/lub teatrze lalek) lub 5 lat prowadzenia działalności gospodarczej związanej z kulturą (w tym obowiązkowo 3 lata w teatrze dla dzieci i/lub teatrze lalek);
  8. udokumentowane posiadanie co najmniej 5-letniego stażu pracy zawodowej w kierowaniu przynajmniej 15-osobowym zespołem;
  9. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  10. aktualne (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku dyrektora;
  11. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  12. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
  13. oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
  14. oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  16. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
  17. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 4. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 3 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.
 5. Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, osiągnięciach zawodowych;
  2. kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych (reżyserskie, aktorskie, lalkarskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, zarządzanie);
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.
 6. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:

 1. kandydaci przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 31 maja 2017 r.;
 2. za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);
 3. dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi;
 4. o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
 5. złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 18 sierpnia 2017 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi może nastąpić najwcześniej od dnia 1 września 2017 r.

§ 5. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

Termin składania ofert: 31.05.2017
Informacja o wynikach naboru: WKul_wyniki_arl_20170713.pdf
Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 44, Szkole Podstawowej nr 45, Szkole Podstawowej nr 54, Szkole Podstawowej nr 122, Szkole Podstawowej nr 139, Szkole Podstawowej nr 142, Szkole Podstawowej nr 153, Szkole Podstawowej nr 174, Szkole Podstawowej nr 199
Data publikacji: 24.04.2017
Ogłoszenie:

2017-04-24

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Szkole Podstawowej nr 44 ul. J. Kusocińskiego 100 w Łodzi,
 2. Szkole Podstawowej nr 45 ul. Boj. Getta Warszawskiego 3 w Łodzi,
 3. Szkole Podstawowej nr 54 ul. Wróbla 5 w Łodzi,
 4. Szkole Podstawowej nr 122 ul. Jesionowa 38 w Łodzi,
 5. Szkole Podstawowej nr 139 ul. Giewont 28 w Łodzi,
 6. Szkole Podstawowej nr 142 ul. Łupkowa 6 w Łodzi,
 7. Szkole Podstawowej nr 153 ul. Obr. Westerplatte 28 w Łodzi,
 8. Szkole Podstawowej nr 174 ul. Gałczyńskiego 6 w Łodzi,
 9. Szkole Podstawowej nr 199 ul. Elsnera 8 w Łodzi,
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.):

  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
    • ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub,
    • ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończył kolegium nauczycielskie, albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
   1. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   3. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
     • a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881),
   4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   5. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 ze zm.) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   7. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.),
  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.),
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1388 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 1842z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305 III piętro.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych:

  • tel. 42 638 48 27, 42 638 48 67

Termin składania ofert: 08.05.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_wyn_44_45_54_122_139_142_153_174_199_170720.pdf
Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 65, Przedszkolu Miejskim nr 83, Przedszkolu Miejskim nr 143, Przedszkolu Miejskim nr 164, Przedszkolu Miejskim nr 175, Przedszkolu Miejskim nr 183, Przedszkolu Miejskim nr 215
Data publikacji: 21.04.2017
Ogłoszenie:

2017-04-21

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Przedszkole Miejskie nr 65 w Łodzi, ul. Przybyszewskiego 92
 2. Przedszkole Miejskie nr 83 w Łodzi, ul. Zbiorcza 3
 3. Przedszkole Miejskie nr 143 w Łodzi, ul. Jana 18
 4. Przedszkole Miejskie nr 164 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 4
 5. Przedszkole Miejskie nr 175 w Łodzi, ul. Ćwiklińskiej 9
 6. Przedszkole Miejskie nr 183 w Łodzi, ul. Czernika 18
 7. Przedszkole Miejskie nr 215 w Łodzi, ul. Budowlana 11/13

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zm.):
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub
    ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
    ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   4. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danego przedszkola,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
  10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły (placówki)” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych:
  • tel. 42 638 48 73, 42 638 48 63

Termin składania ofert: 05.05.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_PM65_83_143_164_175_183_215_20170704.pdf
Dyrektor w: Szkole Podstawowej nr 3, Szkole Podstawowej nr 5, Szkole Podstawowej nr 7, Szkole Podstawowej nr 11, Szkole Podstawowej nr 14, Szkole Podstawowej nr 19, Szkole Podstawowej nr 26, Szkole Podstawowej nr 30, Szkole Podstawowej nr 35, Szkole Podstawowej nr 36, Szkole Podstawowej nr 37, Szkole Podstawowej nr 111, Szkole Podstawowej nr 113, Szkole Podstawowej nr 125, Szkole Podstawowej nr 130, Szkole Podstawowej nr 137, Szkole Podstawowej nr 143, Szkole Podstawowej nr 190, Szkole Podstawowej nr 204, Szkole Podstawowej nr 206, Publicznym Gimnazjum nr 24, Publicznym Gimnazjum nr 36, Zespole Szkół Ekonomii i Usług
Data publikacji: 13.04.2017
Ogłoszenie:

2017-04-13

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Szkole Podstawowej nr 3 ul. Harcerzy Zatorowców 6 w Łodzi
 2. Szkole Podstawowej nr 5 ul. Łęczycka 23 w Łodzi
 3. Szkole Podstawowej nr 7 ul. Wiosenna 1 w Łodzi
 4. Szkole Podstawowej nr 11 ul. Hufcowa 20 w Łodzi
 5. Szkole Podstawowej nr 14 ul. Wigury 8/10 w Łodzi
 6. Szkole Podstawowej nr 19 ul. Balonowa 1 w Łodzi
 7. Szkole Podstawowej nr 26 ul. Pogonowskiego 27/29 w Łodzi
 8. Szkole Podstawowej nr 30 ul. Rysownicza 1/3 w Łodzi
 9. Szkole Podstawowej nr 35 ul. Tybury 4 w Łodzi
 10. Szkole Podstawowej nr 36 ul. Więckowskiego 35 w Łodzi
 11. Szkole Podstawowej nr 37 ul. Szpitalna 9/11 w Łodzi
 12. Szkole Podstawowej nr 111 ul. Jaracza 44/46 w Łodzi
 13. Szkole Podstawowej nr 113 ul. Unicka 6 w Łodzi
 14. Szkole Podstawowej nr 125 ul. Dzwonowa 18/20 w Łodzi
 15. Szkole Podstawowej nr 130 ul. Gościniec 1 w Łodzi
 16. Szkole Podstawowej nr 137 ul. Florecistów 3b w Łodzi
 17. Szkole Podstawowej nr 143 ul. Kuźnicka 12 w Łodzi
 18. Szkole Podstawowej nr 190 ul. J. Malczewskiego 37/47
 19. Szkole Podstawowej nr 204 ul. Gajcego 7/11 w Łodzi
 20. Szkole Podstawowej nr 206 ul. Łozowa 9 w Łodzi
 21. Publicznym Gimnazjum nr 24 ul. Żeromskiego 26 w Łodzi
 22. Publicznym Gimnazjum nr 36 ul. Dąbrówki 1 w Łodzi
 23. Zespole Szkół Ekonomii i Usług ul. Astronautów 19 w Łodzi
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.):

  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

    • ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
    • w przypadku zespołu szkół;
     posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,
    • w przypadku gimnazjum:
     ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
    • w przypadku szkoły podstawowej:
     ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończył kolegium nauczycielskie lub nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
   1. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   3. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
     • a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881),
   4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   5. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 ze zm.) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016, poz. 1842 z późn. zm), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   7. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.),

  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.),
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1388 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 1842z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

 3. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305 III piętro.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych:

  • tel. 42 638 48 27, 42 638 48 67

Termin składania ofert: 27.04.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_wyniki_SP3_7_11___20170620.pdf
Dyrektor w Poleskim Ośrodku Sztuki
Data publikacji: 31.03.2017
Ogłoszenie:

2017-03-31

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora
Poleskiego Ośrodka Sztuki

§ 1.
 1. Do udziału w Konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 168, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2016 r. poz. 1020, 1250, 1920 i 2260);
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  6. wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948);
  7. posiadanie wykształcenia wyższego, z uzyskanym dyplomem magistra;
  8. minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w sferze kultury;
  9. co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych;
  10. znajomość przynajmniej jednego języka obcego (w tym języka angielskiego) w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  11. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku kierowniczym;
  12. znajomość aktów prawnych regulujących prowadzenie instytucji kultury;
  13. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych w tym z UE;
  14. posiadanie doświadczenia w zarządzaniu;
  15. znajomość specyfiki i problemów obszaru funkcjonowania domu kultury oraz zagadnień rewitalizacji społecznej, animacji społeczno-kulturalnej i edukacji kulturalnej.
 2. Dodatkowe preferowane umiejętności:
  1. umiejętność kierowania zespołem;
  2. doświadczenie w kierowaniu projektami;
  3. ukończone studia podyplomowe z dziedziny kultury i/lub zarządzania lub stopień doktora nauk z zakresu kultury, pedagogiki lub zarządzania.
 3. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
  1. CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem motywacyjnym;
  2. autorski program merytoryczny prowadzenia Poleskiego Ośrodka Sztuki uwzględniający profil poszczególnych filii Ośrodka i zawierający następujące elementy:
   1. plan ukierunkowania funkcjonowania domu kultury w stronę idei centrów aktywności lokalnej, koncentrujący się na działaniach z zakresu animacji społeczno-kulturalnej wobec środowiska, wykraczający swoim zakresem oddziaływania poza siedzibę domu kultury i jego bezpośrednie otoczenie,
   2. sposób i zakres realizacji Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,
   3. propozycje działań służących pozyskiwaniu przez instytucję zewnętrznych środków finansowych na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,
   4. plan zróżnicowania działalności edukacyjno-warsztatowej uwzględniający różne grupy społeczne oraz zasoby infrastrukturalne instytucji,
   5. plan współpracy między domem kultury a podmiotami zewnętrznymi i opis sposobu pełnienia funkcji kulturalnej, edukacyjnej, społecznej, integracyjnej w środowisku,
   6. plan komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku domu kultury;
  3. koncepcję organizacyjną działalności Poleskiego Ośrodka Sztuki uwzględniającą kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji służących racjonalizacji kosztów administracji i obsługi instytucji.
  4. Uwaga! Autorski program merytoryczny i koncepcja organizacyjna powinny zakładać strategię na minimum 3 lata z rozpisaniem celów do realizacji na poszczególne lata od lipca 2017 r. do lipca 2020 r. Oczekuje się, że przedstawiony materiał określi nie tylko założone plany, ale również sposoby ich realizacji. Powyższe plany powinny dotyczyć zarówno zagadnień merytorycznych jak i organizacyjnych. Oczekuje się, by kandydat na dyrektora placówki określił wizję placówki, do której zmierzać będzie w perspektywie minimum 3-letniej.

  5. wykaz oraz krótki opis realizowanych i współrealizowanych przez kandydata projektów w sferze kultury;
  6. kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
  7. dokumenty poświadczające minimum 5-letnie doświadczenie w pracy zawodowej w sferze kultury;
  8. dokumenty poświadczające co najmniej 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych;
  9. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  10. aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym wystawione przez lekarza profilaktyka;
  11. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  12. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
  13. oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w Konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
  14. oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  16. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
  17. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 4. Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
  1. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności i kwalifikacji;
  2. kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów podyplomowych z dziedziny kultury, oświaty lub zarządzania;
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.
 5. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 3 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do Konkursu.
 6. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:

 1. kandydaci przystępujący do Konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Poleskiego Ośrodka Sztuki” osobiście w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 28 kwietnia 2017 r.
 2. za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);
 3. dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi;
 4. o zakwalifikowaniu do Konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
 5. złożone wnioski zostaną rozpatrzone w terminie do dnia 31 maja 2017 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno – finansowymi Poleskiego Ośrodka Sztuki kandydaci mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Komunikacji Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora Poleskiego Ośrodka Sztuki może nastąpić najwcześniej od dnia 1 lipca 2017 r.

§ 5. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

Termin składania ofert: 28.04.2017
Informacja o wynikach naboru: WKul_wyniki_POS_170530.pdf
Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 2, Przedszkolu Miejskim nr 4, Przedszkolu Miejskim nr 15, Przedszkolu Miejskim nr 16, Przedszkolu Miejskim nr 28, Przedszkolu Miejskim nr 43, Przedszkolu Miejskim nr 54, Przedszkolu Miejskim nr 77, Przedszkolu Miejskim nr 89, Przedszkolu Miejskim nr 114, Przedszkolu Miejskim nr 119, Przedszkolu Miejskim nr 122, Przedszkolu Miejskim nr 130, Przedszkolu Miejskim nr 138, Przedszkolu Miejskim nr 142, Przedszkolu Miejskim nr 170, Przedszkolu Miejskim nr 192, Przedszkolu Miejskim nr 200, Przedszkolu Miejskim nr 202, Przedszkolu Miejskim nr 234
Data publikacji: 29.03.2017
Ogłoszenie:

2017-03-29

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Przedszkole Miejskie nr 2 w Łodzi, ul. Sygnałowa 1
 2. Przedszkole Miejskie nr 4 w Łodzi, ul. A. Kmicica 5
 3. Przedszkole Miejskie nr 15 w Łodzi, ul. Wysoka 28
 4. Przedszkole Miejskie nr 16 w Łodzi, ul. Jesionowa 33
 5. Przedszkole Miejskie nr 28 w Łodzi, ul. Racjonalizatorów 5
 6. Przedszkole Miejskie nr 43 w Łodzi, ul. Obornicka 6
 7. Przedszkole Miejskie nr 54 w Łodzi, ul. Wólczańska 33
 8. Przedszkole Miejskie nr 77 w Łodzi, ul. Bracka 23
 9. Przedszkole Miejskie nr 89 w Łodzi, ul. Ciołkowskiego7a
 10. Przedszkole Miejskie nr 114 w Łodzi, ul. Starosikawska 18
 11. Przedszkole Miejskie nr 119 w Łodzi, ul. Rydla 17
 12. Przedszkole Miejskie nr 122 w Łodzi, ul. Będzińska 3
 13. Przedszkole Miejskie nr 130 w Łodzi, ul. Podhalańska 18
 14. Przedszkole Miejskie nr 138 w Łodzi, ul. Przędzalniana 40
 15. Przedszkole Miejskie nr 142 w Łodzi, ul. Jana Brzechwy 3
 16. Przedszkole Miejskie nr 170 w Łodzi, ul. ks. J. Popiełuszki 13a
 17. Przedszkole Miejskie nr 192 w Łodzi, ul. Mieszczańska 15
 18. Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi, ul. Zamknięta 1
 19. Przedszkole Miejskie nr 202 w Łodzi, ul. Sędziowska 8/10
 20. Przedszkole Miejskie nr 234 w Łodzi, ul. Ziemowita 23
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zm.):

  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub
    ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
    ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   4. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danego przedszkola,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
  10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły (placówki)” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych:

  • tel. 42 638 48 73, 42 638 48 63

Termin składania ofert: 12.04.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_wyniki_170622.pdf
Zastępca Dyrektora ds. medycznych Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
Data publikacji: 14.03.2017
Ogłoszenie:

2017-03-14

Ogłoszenie

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
z siedzibą w Łodzi przy ul. Felińskiego 7

ogłasza konkurs na stanowisko

zastępcy dyrektora ds. medycznych Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba:

 1. posiadająca tytuł zawodowy lekarza,
 2. posiadająca tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w dziedzinie medycyny,
 3. posiadająca prawo wykonywania zawodu w Rzeczpospolitej Polskiej,
 4. posiadająca co najmniej ośmioletni staż pracy w zawodzie.

Wymagania pożądane:

 1. posiadanie co najmniej trzyletniego stażu pracy na stanowiskach kierowniczych w placówkach służby zdrowia,
 2. posiadanie znajomości przepisów prawa dotyczących funkcjonowania podmiotów leczniczych,
 3. znajomość zasad gospodarki finansowej w podmiotach leczniczych,
 4. umiejętność sprawnej organizacji pracy i zarządzania dużym zespołem,
 5. kreatywność, samodzielność, komunikatywność,
 6. zdolności menedżerskie,
 7. nie posiadanie prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.

Kandydaci zgłaszający się do konkursu składają:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem,
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,
 3. dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu lekarza,
 4. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej,
 5. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata poświadczone za zgodność z oryginałem (dokumenty przedłożone przez kandydata winny być kserokopią poświadczoną za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis na kserokopii. Na prośbę komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów),
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego orzeczenia wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszania prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,
 7. oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu i numeru kontaktowego z adnotacją o treści: ”Konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. medycznych Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi."

Oferty będą przyjmowane w sekretariacie Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi przy ul. Felińskiego 7, II piętro, dział administracji, pokój nr 6, od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:35 w ciągu 14 dni od daty ukazania się ogłoszenia. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów decyduje data ich wpływu. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane.

Przewidywany termin rozpatrzenia ofert wynosi do 45 dni po upływie terminu składania ofert. O terminie i miejscu przeprowadzania konkursu z podaniem godziny zgłoszenia się na konkurs kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie (telefonicznie).

Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi będą udostępnione w miejscu składania ofert tj. w Łodzi przy ul. Felińskiego 7, II piętro, dział administracji, pokój nr 6 od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-15:35.

Termin składania ofert: 28.03.2017
Informacja o wynikach naboru: WZSS_z-ca_dyr_MCM_Gorna_20170515.pdf
Dyrektor w: Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych, Zespole Szkół Rzemiosła, Zespole Szkół Specjalnych nr 5, Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1, Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3, Bursie Szkolnej nr 12
Data publikacji: 10.03.2017
Ogłoszenie:

2017-03-10

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Zespole Szkół Geodezyjno-Technicznych w Łodzi, ul. Skrzydlata 15
 2. Zespole Szkół Rzemiosła w Łodzi, ul. Żubardzka 2
 3. Zespole Szkół Specjalnych nr 5 w Łodzi, ul. Plantowa 7
 4. Zespole Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2 w Łodzi, al. Pierwszej Dywizji 16/18
 5. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Łodzi, ul. Hipoteczna 3/5
 6. Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym nr 3 w Łodzi, ul. Drewnowska 151
 7. Bursie Szkolnej nr 12 w Łodzi, ul. Podgórna 9/11

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zm.):
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym zespole szkół, danej placówce lub
    • w przypadku młodzieżowego ośrodka wychowawczego, bursy szkolnej:
     ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela danej placówce,
    • a w przypadku zespołu szkół: posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole lub placówce wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,
     a ponadto
    • w przypadku zespołu szkół specjalnych:
     posiada kwalifikacje w zakresie odpowiednim do niepełnosprawności uczniów danego zespołu,
   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   4. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881),
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379, z późn. zm.) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danego zespołu szkół, danej placówki,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721, z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, publiczną placówkę kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły (placówki)” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji:
  • tel. 42 638 48 27, 42 638 48 14 (dot. konkursów na stanowisko dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej)
  • tel. 42 638 48 28, 42 638 48 14 (dot. konkursów na stanowisko dyrektora w pozostałych placówkach).

Termin składania ofert: 24.03.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_24_03_2017.zip
Dyrektor w: II Liceum Ogólnokształcącym, III Liceum Ogólnokształcącym, XIII Liceum Ogólnokształcącym, Zespole Szkół Ekonomii i Usług, Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego, Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6
Data publikacji: 03.03.2017
Ogłoszenie:

2017-03-01

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. II Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Nowa 11/13
 2. III Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Sienkiewicza 46
 3. XIII Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi, ul. Pacanowskiej 4
 4. Zespole Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi, ul. Astronautów 19
 5. Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi, ul. Franciszkańska 137
 6. Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 w Łodzi, al. Politechniki 38
 7. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 3 w Łodzi, ul. Dowborczyków 5
 8. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Łodzi, al. Piłsudskiego 101
 9. Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 6 w Łodzi, ul. Rzgowska 25
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zm.):

  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole, danym zespole szkół, danej placówce
    • a w przypadku zespołu szkół:
     posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole wchodzącej w skład zespołu, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe,
   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   4. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1881 ),
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),

  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły, danego zespołu szkół, danej placówki,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r., poz. 1721 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r. – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, publiczną placówkę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły (placówki)” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305.

 5. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji:
  • tel. 42 638 48 27, 42 638 48 14 (dot. konkursu na stanowisko dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej),
  • tel. 42 638 48 28, 42 638 48 14 (dot. konkursu na stanowisko dyrektora placówki).
Termin składania ofert: 15.03.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_15_03_2017.zip
Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 57, Przedszkolu Miejskim nr 75, Przedszkolu Miejskim nr 115, Przedszkolu Miejskim nr 141, Przedszkolu Miejskim nr 159, Przedszkolu Miejskim nr 164, Przedszkolu Miejskim nr 176, Przedszkolu Miejskim nr 221, Przedszkolu Miejskim nr 224, Przedszkolu Miejskim nr 231
Data publikacji: 14.02.2017
Ogłoszenie:

2017-02-14

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Przedszkole Miejskie nr 57 w Łodzi, ul. Narutowicza 30
 2. Przedszkole Miejskie nr 75 w Łodzi, al. Kościuszki 81
 3. Przedszkole Miejskie nr 115 w Łodzi, ul. Traktorowa 37a
 4. Przedszkole Miejskie nr 141 w Łodzi, ul. Pasjonistów 15
 5. Przedszkole Miejskie nr 159 w Łodzi, ul. Łączna 53
 6. Przedszkole Miejskie nr 164 w Łodzi, ul. Czajkowskiego 4
 7. Przedszkole Miejskie nr 176 w Łodzi, ul. Blacharska 21
 8. Przedszkole Miejskie nr 221 w Łodzi, al. Rydza Śmigłego 38
 9. Przedszkole Miejskie nr 224 w Łodzi, ul. Kopcińskiego 54
 10. Przedszkole Miejskie nr 231 w Łodzi, ul. Syrenki 19a

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zm.):
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub
    ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
    ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   4. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danego przedszkola,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168 z późn. zm.),
  10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842 z późn. zm.) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły (placówki)” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych:
  • tel. 42 638 48 73, 42 638 48 63
Termin składania ofert: 28.02.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_wyniki_1402_170522.pdf
Dyrektor w: Przedszkolu Miejskim nr 39, Przedszkolu Miejskim nr 86, Przedszkolu Miejskim nr 133, Przedszkolu Miejskim nr 149, Przedszkolu Miejskim nr 153, Przedszkolu Miejskim nr 165, Przedszkolu Miejskim nr 174, Przedszkolu Miejskim nr 214
Data publikacji: 03.02.2017
Ogłoszenie:

2017-02-03

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Przedszkole Miejskie nr 39 w Łodzi, ul. Wierzbowa 6
 2. Przedszkole Miejskie nr 86 w Łodzi, ul. Demokratyczna 61/63
 3. Przedszkole Miejskie nr 133 w Łodzi, ul. Krzemieniecka 22b
 4. Przedszkole Miejskie nr 149 w Łodzi, ul. Murarska 42
 5. Przedszkole Miejskie nr 153 w Łodzi, ul. Sierakowskiego 47
 6. Przedszkole Miejskie nr 165 w Łodzi, ul. Hufcowa 14
 7. Przedszkole Miejskie nr 174 w Łodzi, ul. Kusocińskiego 122a
 8. Przedszkole Miejskie nr 214 w Łodzi, ul. Bat. Chłopskich 21

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zm.):
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub
    ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
    ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   4. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danego przedszkola,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
  10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły (placówki)” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych:
  • tel. 42 638 48 73, 42 638 48 63

Termin składania ofert: 17.02.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_wyn_PM_39_86_133_149_153_165_174_214_170428.pdf
Dyrektor w Przedszkolu Miejskim nr 36, Przedszkolu Miejskim nr 41, Przedszkolu Miejskim nr 44, Przedszkolu Miejskim nr 47, Przedszkolu Miejskim nr 50, Przedszkolu Miejskim nr 56, Przedszkolu Miejskim nr 66, Przedszkolu Miejskim nr 73, Przedszkolu Miejskim nr 74, Przedszkolu Miejskim nr 76
Data publikacji: 24.01.2017
Ogłoszenie:

2017-01-24

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Przedszkole Miejskie nr 36 w Łodzi, ul. Ceramiczna 7/9
 2. Przedszkole Miejskie nr 41 w Łodzi, ul. Gdańska 17/19
 3. Przedszkole Miejskie nr 44 w Łodzi, ul. Sędziowska 18a
 4. Przedszkole Miejskie nr 47 w Łodzi, ul. Deczyńskiego 24
 5. Przedszkole Miejskie nr 50 w Łodzi, ul. Boj. G. Warszawskiego 14
 6. Przedszkole Miejskie nr 56 w Łodzi, ul. St. Pogonowskiego 71
 7. Przedszkole Miejskie nr 66 w Łodzi, ul. Grażyny 34
 8. Przedszkole Miejskie nr 73 w Łodzi, ul. Gandhiego 3
 9. Przedszkole Miejskie nr 74 w Łodzi, ul. Długosza 28a
 10. Przedszkole Miejskie nr 76 w Łodzi, ul. Gałczyńskiego 9

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zm.):

  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

   1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
    ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   4. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).
 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danego przedszkola,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • tażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
  10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.
 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły (placówki)” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305.

  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych:

  • tel. 42 638 48 73, 42 638 48 63

Termin składania ofert: 07.02.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_wyn_PM_36_41_44_47_50_56_66_73_74_76_170428.pdf
Dyrektor w: Przedszkolu Specjalnym nr 1, Przedszkolu Miejskim nr 5, Przedszkolu Miejskim nr 12, Przedszkolu Miejskim nr 17, Przedszkolu Miejskim nr 20, Przedszkolu Miejskim nr 22, Przedszkolu Miejskim nr 34, Przedszkolu Miejskim nr 125
Data publikacji: 13.01.2017
Ogłoszenie:

2017-01-13

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

 1. Przedszkole Specjalne nr 1 w Łodzi, ul. Gandhiego 26
 2. Przedszkole Miejskie nr 5 w Łodzi, al. Kościuszki 54
 3. Przedszkole Miejskie nr 12 w Łodzi, ul. Daniłowskiego 2
 4. Przedszkole Miejskie nr 17 w Łodzi, ul. Kossaka 13
 5. Przedszkole Miejskie nr 20 w Łodzi, ul. Leszczyńskiej 2
 6. Przedszkole Miejskie nr 22 w Łodzi, ul. Rybna 20
 7. Przedszkole Miejskie nr 34 w Łodzi, ul. Zarzewska 26/30
 8. Przedszkole Miejskie nr 125 w Łodzi, ul. Małachowskiego 14/20
 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. nr 184, poz. 1436 ze zm.):

  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

   1. ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu lub
    ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub
    ukończył kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym przedszkolu,
   2. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   4. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1881),
   5. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   6. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r., poz. 1379) – dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   7. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   8. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   9. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),

  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danego przedszkola,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 168),
  10. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  12. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1842) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  14. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
  Na żądanie organu prowadzącego publiczne przedszkole, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.


 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły (placówki)” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305.

  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
  Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych:

  • tel. 42 638 48 73, 42 638 48 63

Termin składania ofert: 27.01.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_wyniki_PS1_PM_5_12_17_20_22_34_125_20170428.pdf
Dyrektor w Publicznym Gimnazjum nr 7 w Łodzi
Data publikacji: 09.01.2017
Ogłoszenie:

2017-01-09

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora w:

Publicznym Gimnazjum nr 7 ul. Rojna 33 w Łodzi

 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora... (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 ze zm.):
  • nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
    • ukończył studia magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
    • ukończył studia pierwszego stopnia lub studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne, lub ukończył nauczycielskie kolegium języków obcych, posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole,
   1. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego,
   3. uzyskał:
    1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
    2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
    3. w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej
     • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora,
     • a w przypadku, o którym mowa w art. 36 a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943), jeżeli nie przeprowadzono konkursu – przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
     • wymóg posiadania co najmniej dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego nie dotyczy nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych zatrudnionych na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, oraz nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych urlopowanych lub zwolnionych z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015, poz. 1881),
   4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   5. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379) - dotyczy nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016, poz. 1842), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
   6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   7. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,
   8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn.zm.),
  • osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
   1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
   2. ukończyła studia magisterskie,
   3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym,
   4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
   5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
   6. ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
   7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
   8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
   9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.).

 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
  1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju danej szkoły,
  2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
  3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
   • stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
   • stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego albo
   • stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy o którym mowa w pkt. 3,
  5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
  6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym, wydane przez lekarza uprawnionego do przeprowadzenia badań profilaktycznych,
  7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
  8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 168 z późn. zm.),
  10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust.1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 - 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. 2013, poz. 1388 z późn. zm.) – dotyczy osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,
  11. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego wraz z uzasadnieniem - w przypadku nauczyciela,
  12. oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub ocenę dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  13. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016, poz. 1379) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2016, poz. 1842) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
  14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
  15. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016, poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 3. Na żądanie organu prowadzącego publiczną szkołę, kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały powyższych dokumentów.

 4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym kandydata i dopiskiem „Konkurs – nazwa szkoły” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia, w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, ul. Krzemieniecka 2 B, pokój 305 III piętro.
  Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Prezydenta Miasta Łodzi.
  O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Kandydat zgłasza się na konkurs z dokumentem tożsamości.
  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu będą udzielane w siedzibie Wydziału Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych:
   - tel. 42 638 48 27, 42 638 48 67.
Termin składania ofert: 23.01.2017
Informacja o wynikach naboru: WE_wyniki_PG7_170522.pdf

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (30.01.2018 11:58)

Informację zmodyfikował(a): Sylwia Stańczyk (30.01.2018 12:15)

Ilość odwiedzin: 3471