Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 30.01.2018 12:00 do 30.01.2018 12:03.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Praca - pozostałe oferty 2017

1514502000
Nazwa stanowiska:Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
Ogłoszenie:

Załącznik

do zarządzenia Nr 7562/VII/17

Prezydenta Miasta Łodzi

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi

ponownie ogłasza konkurs na stanowisko

Dyrektora

Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi

z siedzibą w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7.


Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.


Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, w tym (jeśli dotyczy) – dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. 
  Dokumenty powinny być składane w oryginale albo w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów;
 5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.


        Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz nr. telefonu kontaktowego z adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi”. 

        Oferty będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź, I p., pok. 103 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.

        Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi wynosi do 14 dni po upływie terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, z podaniem godziny zgłoszenia się na konkurs, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. 

        Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi będą udostępnione w miejscu składania ofert.

Termin składania ofert:08.01.2018
Źródło:Departament Prezydenta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację opracował:Elżbieta Łukowicz
1512687600
Nazwa stanowiska:Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
Ogłoszenie:

Załącznik
do zarządzenia Nr 7385/VII/17
Prezydenta Miasta Łodzi
z dnia 7 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie

Prezydent Miasta Łodzi
ogłasza konkurs na stanowisko
Dyrektora
Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi
z siedzibą w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7.

Kandydatem przystępującym do konkursu może być osoba, która:

 1. posiada wykształcenie wyższe;
 2. posiada wiedzę i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi;
 3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku kierowniczym albo ukończone studia podyplomowe na kierunku zarządzanie i co najmniej trzyletni staż pracy;
 4. nie została prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie.

Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

 1. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem;
 2. dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania stanowiska kierownika podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą, w tym (jeśli dotyczy) – dokument potwierdzający prawo wykonywania zawodu. Dokumenty powinny być składane w oryginale albo w odpisie poświadczonym za zgodność z oryginałem przez notariusza;
 3. opisany przez kandydata przebieg pracy zawodowej;
 4. inne dokumenty potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata, poświadczone za zgodność z oryginałem, przy czym poświadczenie może być dokonane przez kandydata. Na prośbę właściwego podmiotu lub komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały tych dokumentów;
 5. informację o kandydacie z Krajowego Rejestru Karnego opatrzoną datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu;
 6. oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska;
 7. oświadczenie zawierające zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko objęte konkursem.

Oferty należy składać w zaklejonej kopercie, z podaniem imienia i nazwiska, adresu korespondencyjnego oraz nr telefonu kontaktowego z adnotacją o treści „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi”.
Oferty będą przyjmowane w sekretariacie Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta Urzędu Miasta Łodzi ul. Zachodnia 47, 91-066 Łódź, I p., pok. 103 w terminie 10 dni od daty opublikowania ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi.
Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi wynosi do 14 dni po upływie terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu, z podaniem godziny zgłoszenia się na konkurs, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.
Materiały informacyjne o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi będą udostępnione w miejscu składania ofert.

Termin składania ofert:18.12.2017
Źródło:Departament Prezydenta, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Informację opracował:Elżbieta Łukowicz
1508450400
Nazwa stanowiska:Dyrektor Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi
Ogłoszenie:

Prezydent Miasta Łodzi ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
dyrektora
Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi

§ 1.

 1. Do udziału w konkursie mogą być dopuszczone osoby spełniające następujące wymogi:
  1. posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
  3. niebycie skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
  4. niebycie karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311);
  5. posiadanie nieposzlakowanej opinii;
  6. wyrażenie zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935);
  7. posiadanie wykształcenia wyższego magisterskiego;
  8. posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy artystycznej związanej z teatrem;
  9. znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  10. odpowiedni stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku dyrektora teatru;
  11. znajomość aktów prawnych dotyczących organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, samorządu gminnego, finansów publicznych, w tym zasad gospodarki finansowej instytucji kultury oraz zamówień publicznych.
 2. Preferowane jest spełnianie dodatkowych wymagań:
  1. doświadczenie w kierowaniu projektami w sferze kultury;
  2. znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem środków pozabudżetowych, w tym środków unijnych;
  3. ukończenie studiów wyższych lub studiów podyplomowych (reżyserskie, aktorskie, lalkarskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, zarządzanie).
 3. Oferta kandydata musi zawierać następujące dokumenty:
  1. pisemne oświadczenie o przystąpieniu do konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi;
  2. własnoręcznie podpisane CV z adresem do korespondencji elektronicznej wraz z listem motywacyjnym;
  3. autorski program merytoryczny (podpisany przez autora, a każda ze stron przez niego parafowana) z celami rozpisanymi na każdy kolejny rok koniecznie uwzględniający:
   1. dotychczasowy dorobek Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi i jego tradycję,
   2. ofertę dla dzieci i młodzieży tworzoną przez instytucje kultury na terenie miasta Łodzi,
   3. potrzeby młodego widza – najważniejszego odbiorcy działalności Teatru Lalek „Arlekin” i formy ich realizacji,
   4. założenia Polityki Rozwoju Kultury 2020+ dla Miasta Łodzi wraz z uwzględnieniem innych dokumentów strategicznych dotyczących Miasta Łodzi,
   5. propozycję działań służących pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na działanie merytoryczne i/lub inwestycje,
   6. plan współpracy ponadregionalnej z innymi instytucjami kultury i podmiotami zewnętrznymi,
   7. koncepcję budowania publiczności,
   8. plan działań komunikacyjno-promocyjnych na rzecz świadomego kreowania wizerunku Teatru;
  4. koncepcję organizacyjną działalności Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi z rozpisaniem celów na poszczególne lata uwzględniającą kierunki i harmonogram zmian w strukturze organizacyjnej instytucji służących racjonalizacji kosztów administracji i obsługi instytucji;
  5. wykaz oraz krótki opis realizowanych i współrealizowanych przez kandydata projektów w sferze kultury;
  6. kserokopie dyplomów studiów wyższych magisterskich potwierdzających posiadane wykształcenie;
  7. udokumentowane posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia w pracy artystycznej związanej z teatrem;
  8. certyfikaty potwierdzające znajomość języków obcych lub pisemne oświadczenie kandydata o znajomości języka w stopniu komunikatywnym w mowie i piśmie;
  9. aktualne (ważne 3 miesiące od daty wystawienia) zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na pracę na stanowisku dyrektora;
  10. oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego (lub kserokopię dowodu osobistego) lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej, lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  11. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz, że nie toczy się wobec niego postępowanie karne;
  12. oświadczenie o niekaralności wraz ze zobowiązaniem do wystąpienia do Krajowego Rejestru Karnego celem uzyskania zaświadczenia o niekaralności w przypadku wyłonienia kandydata w konkursie albo kserokopię posiadanego, ważnego zaświadczenia potwierdzającego spełnianie tego warunku, uzyskanego z Krajowego Rejestru Karnego;
  13. oświadczenie o niebyciu karanym karą zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o której mowa w ustawie z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
  14. oświadczenie o wyrażeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej przewidzianej przy dopuszczeniu do informacji niejawnych, o której mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
  15. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla jego realizacji i dokumentacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922);
  16. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
 4. Dostarczenie dokumentów wymienionych w ust. 3 stanowi warunek dopuszczenia kandydata do konkursu.
 5. Oferta kandydata może dodatkowo zawierać:
  1. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, osiągnięciach zawodowych;
  2. kserokopie posiadanych referencji lub opinii;
  3. kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub podyplomowych (reżyserskie, aktorskie, lalkarskie, wiedzy o teatrze lub teatrologii, zarządzanie);
  4. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie stopni naukowych i tytułów, certyfikatów i innych.
 6. W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

§ 2. Termin rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego:

 1. kandydaci przystępujący do konkursu mogą składać swoje oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi – NIE OTWIERAĆ”, w Urzędzie Miasta Łodzi w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji, ul. Piotrkowska 110 (wejście od strony Pasażu Schillera), 90-926 Łódź, Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami lub przesłać ofertę na ww. adres w terminie do dnia 20 listopada 2017 r.;
 2. za datę doręczenia uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Urząd Miasta Łodzi (datę wpływu do Urzędu Miasta Łodzi);
 3. dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie są rozpatrywane i podlegają zwrotowi;
 4. o zakwalifikowaniu do konkursu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej uczestnicy spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni indywidualnie;
 5. przewidywany termin rozpatrzenia wniosków to 31 grudnia 2017 r.

§ 3. Z warunkami organizacyjno-finansowymi Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi kandydaci mogą zapoznać się u organizatora, tj. w Wydziale Kultury w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury Urzędu Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 102, tel. 42 638-43-73, po uprzednim umówieniu telefonicznym.

§ 4. Powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Lalek „Arlekin” im. Henryka Ryla w Łodzi może nastąpić najwcześniej od dnia 1 stycznia 2018 r.

§ 5. Informacja o trybie pracy i składzie Komisji Konkursowej zostanie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi pod adresem internetowym: http://bip.uml.lodz.pl/.

Termin składania ofert:20.11.2017
Źródło:Departament Partycypacji Społecznej i Kultury, Wydział Kultury
Informację opracował:Krzysztof Kowalewicz
1508364000
Nazwa stanowiska:Dyrektor Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi
Ogłoszenie: