Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 16.09.2019 08:20 do 31.12.2019 14:35.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na stanowisku kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, w której kierownicy są zatrudniani w ramach umowy o pracę, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy: 
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w jednostce zostaną dołączone do jego akt osobowych.r

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.r

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.r

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.r

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.r

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą
  w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Oferty pracy na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

16.09.2019
Nazwa stanowiska:Dyrektor Zarządu Lokali Miejskichw Łodzi
Numer ewidencyjny:212/ZLM/1/IX/2019
Termin składania ofert:04.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_212_ZLM_20190916.pdf
17.06.2019
Nazwa stanowiska:Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Numer ewidencyjny:141/DPSRojna/1/VI/2019
Termin składania ofert:28.06.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_141_20190617.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_141_190712.pdf

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (22.11.2017 11:00)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (06.10.2020 12:31)

Informację opracował(a): Magdalena Klaczkowska (21.06.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 27570

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
06.10.2020 12:31 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.10.2020 12:30 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.10.2020 12:29 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.10.2020 12:29 Adrian Beer Modyfikacja treści
06.10.2020 12:11 Adrian Beer Modyfikacja treści
10.06.2020 08:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.06.2020 13:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.06.2020 13:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.06.2020 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.06.2020 13:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.06.2020 13:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.06.2020 13:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
04.06.2020 13:10 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.05.2020 15:17 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.05.2020 15:16 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.05.2020 15:15 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.05.2020 15:14 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.05.2020 15:13 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.05.2020 15:09 Adrian Beer Modyfikacja treści
15.05.2020 15:08 Adrian Beer Modyfikacja treści
31.12.2019 14:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.09.2019 08:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2019 12:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.06.2019 12:13 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.06.2018 09:46 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.06.2018 09:41 Adrian Beer Modyfikacja strony
20.06.2018 10:33 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 10:31 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 10:30 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 10:22 Adrian Beer Modyfikacja treści
25.05.2018 15:29 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2018 16:11 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
13.04.2018 09:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:42 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
12.03.2018 15:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:38 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
12.03.2018 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.11.2017 11:00 Tomasz Wilk Utworzenie strony