Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.05.2018 15:29 do 20.06.2018 10:22.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na stanowisku kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, w której kierownicy są zatrudniani w ramach umowy o pracę, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w jednostce zostaną dołączone do jego akt osobowych.r

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.r

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.r

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.r

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.r

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska;tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko kierownika miejskiej jednostki organizacyjnej, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust.2 lit. b, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z:
  • Kodeksu pracy,
  • ustawy o pracownikach samorządowych.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Oferty pracy na stanowiska kierowników miejskich jednostek organizacyjnych

26.03.2018
Nazwa stanowiska:Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Numer ewidencyjny:69/DPSNarutowicza/1/III/2018
Termin składania ofert:05.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_69_180326.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_69_180427.pdf
12.03.2018
Nazwa stanowiska:Dyrektor 2 Domu Pomocy Społecznej w Łodzi
Numer ewidencyjny:55/DPS2/1/III/2018
Termin składania ofert:22.03.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_55_180312.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_55_180330.pdf