Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych
 w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

17.08.2018
Numer ewidencyjny: 183/DOA-TG.III/3/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń finansowych i budżetu w Zespole Ekonomiczno-Organizacyjnym w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 27.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_183_20180817.pdf
14.08.2018
Numer ewidencyjny: 182/DFP-Ksg.VII/7/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie inwestycji i rozliczania podatku VAT w Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 24.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_182_20180814.pdf
14.08.2018
Numer ewidencyjny: 181/DSS-GK.IV/7/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 24.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_181_20180814.pdf
13.08.2018
Numer ewidencyjny: 180/DM-BNW.I/2/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. analiz w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Dysponowania Mieniem
Termin składania ofert: 23.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_180_20180813.pdf
10.08.2018
Numer ewidencyjny: 179/DOA-PJR.III/15/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 20.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_179_180810.pdf
10.08.2018
Numer ewidencyjny: 178/DFP-Fn.V/13/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 20.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_178_180810.pdf
07.08.2018
Numer ewidencyjny: 177/DAR-UA.V/12/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 17.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_177_20180807.pdf
07.08.2018
Numer ewidencyjny: 176/DAR-UA.X/11/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki V w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 17.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_176_20180807.pdf
07.08.2018
Numer ewidencyjny: 175/DAR-UA.III/10/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 17.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_175_20180807.pdf
06.08.2018
Numer ewidencyjny: 174/DAR-UA.IV/9/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych postępowań nieprocesowych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 16.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_174_20180806.pdf
06.08.2018
Numer ewidencyjny: 173/DAR-UA.IX/8/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 16.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_173_20180806.pdf
03.08.2018
Numer ewidencyjny: 172/DOA-BBI.II/2/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. konsultacji i kształtowania spraw z zakresu ochrony danych osobowych w Zespole ds. Konsultacji i Koordynacji Spraw z Zakresu Ochrony Danych Osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 14.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_172_180803.pdf
03.08.2018
Numer ewidencyjny: 171/DOA-PJR.II/14/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 14.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_171_180803.pdf
03.08.2018
Numer ewidencyjny: 170/DSS-Ed.I/14/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 14.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_170_180803.pdf
01.08.2018
Numer ewidencyjny: 169/DFP-Fn.III/12/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowania i windykacji dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 13.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_169_180801.pdf
01.08.2018
Numer ewidencyjny: 168/DFP-Bd.II/7/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 13.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_168_180801.pdf
31.07.2018
Numer ewidencyjny: 167/DAR-UA.VIII/7/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 10.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_167_180731.pdf
30.07.2018
Numer ewidencyjny: 166/DM-BZSP.I/3/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa w Biurze Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 09.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_166_180730.pdf
30.07.2018
Numer ewidencyjny: 165/DOA-PJR.II/13/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 10.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_165_180730.pdf
27.07.2018
Numer ewidencyjny: 164/DSS-GK.III/6/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji rzek i zbiorników wodnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 06.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_164_180727.pdf
26.07.2018
Numer ewidencyjny: 163/DAR-ZPr.I/1/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomiczno-organizacyjnych oraz obsługi projektów unijnych w Oddziale Organizacyjnym w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 06.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_163_180726.pdf
25.07.2018
Numer ewidencyjny: 162/DSS-Ed.II/13/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Oddziale Organizacji Szkół Publicznych w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 04.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_162_180725.pdf
24.07.2018
Numer ewidencyjny: 161/DAR-BIM.II/2/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. uzgodnień przebiegu infrastruktury w Oddziale Lokalizacji Sieci w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 03.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_161_180724.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_161_180817.pdf
23.07.2018
Numer ewidencyjny: 160/DOA-ZP.III/2/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi i Postępowań Kluczowych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 02.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_160_180726.pdf
20.07.2018
Numer ewidencyjny: 159/DM-DM.XI/13/VII/2018
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. obsługi zasobu nieruchomości w Oddziale Zasobu Nieruchomości Miasta w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 31.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_159_180720.pdf
20.07.2018
Numer ewidencyjny: 158/DM-DM.V/12/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. odszkodowań w Oddziale Opłat i Odszkodowań w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 31.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_158_180720.pdf
19.07.2018
Numer ewidencyjny: 157/DPr-BOIZ/3/VII/2018
Nazwa stanowiska: Zastępca dyrektora w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 30.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_157_180719.pdf
19.07.2018
Numer ewidencyjny: 156/DSS-Ed.VI/12/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w Zespole ds. Kształcenia Specjalnego, Opieki i Organizacji Wypoczynku w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 30.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_156_180719.pdf
17.07.2018
Numer ewidencyjny: 155/DOA-PJR.III/12/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 27.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_155_180717.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_155_3_20180814.pdf
17.07.2018
Numer ewidencyjny: 154/DSS-BPZ.II/5/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozpatrywania skarg i kontroli w Oddziale Licencji i Zezwoleń w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 27.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_154_180717.pdf
16.07.2018
Numer ewidencyjny: 153/DOA-PJR.III/11/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 26.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_153_180716.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_153_20180809.pdf
13.07.2018
Numer ewidencyjny: 152/DAR-UA.V/6/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 24.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_152_20180713.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_152_180817.pdf
12.07.2018
Numer ewidencyjny: 151/DSS-OŚR.III/4/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. finansowo - organizacyjnych w Zespole ds. Organizacyjno-Administracyjnych w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 23.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_151_20180712.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_151_180817.pdf
12.07.2018
Numer ewidencyjny: 150/DSS-OŚR.I/3/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 23.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_150_20180712.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_150_180817.pdf
11.07.2018
Numer ewidencyjny: 149/DFP-Fn.V/11/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 21.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_149_20180711.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_149_20180806.pdf
10.07.2018
Numer ewidencyjny: 148/DPK-BGM.II/7/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 20.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_148_20180710.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_148_180817.pdf
09.07.2018
Numer ewidencyjny: 147/DPr-ZK.IV/3/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. akcji kurierskiej i świadczeń obronnych w Oddziale Spraw Obronnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 19.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_147_180709.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_147_20180817.pdf
06.07.2018
Numer ewidencyjny: 146/DFP-Ksg.III/6/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości rejestrowej wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_146_20180706.pdf
05.07.2018
Numer ewidencyjny: 145/DAR-BAr.II/7/VII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania opinii urbanistycznych w Oddziale Opinii Urbanistycznych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 16.07.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_145_20180705.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (25.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (22.06.2018 09:45)

Informację opracował: Magdalena Klaczkowska (21.06.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 53257

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
22.06.2018 09:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.06.2018 09:41 Adrian Beer Modyfikacja strony
22.06.2018 09:40 Adrian Beer Modyfikacja strony
20.06.2018 10:33 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 10:10 Adrian Beer Modyfikacja treści
25.05.2018 15:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2018 16:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.08.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja strony
25.08.2017 12:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:48 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:47 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:42 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:41 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:18 Migracja danych Utworzenie strony