Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych
 w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

19.10.2018
Numer ewidencyjny: 230/DSS-Ed.X/18/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. pomocy materialnej dla uczniów w Oddziale ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 30.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_230_20181019.pdf
17.10.2018
Numer ewidencyjny: 229/DSS-OŚR.I/5/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ocen oddziaływania na środowisko w Oddziale Ocen Oddziaływania na Środowisko w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 29.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_229_20181017.pdf
17.10.2018
Numer ewidencyjny: 228/DPr-BZK.II/6/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. oświadczeń majątkowych w Oddziale Spraw Osobowych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 29.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_228_20181017.pdf
12.10.2018
Numer ewidencyjny: 227/DSS-GK.III/13/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji rzek i zbiorników wodnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 23.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_227_p_20181016.pdf
12.10.2018
Numer ewidencyjny: 226/DFP-Ksg.II/12/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji budżetowej wydatków w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowo-Finansowej w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 23.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_226_20181012.pdf
11.10.2018
Numer ewidencyjny: 225/DOA-Inf.III/2/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. projektów, analiz, wdrożeń oraz administrowania aplikacjami w Oddziale Rozwoju Usług Informatycznych w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 22.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_225_1_20181012.pdf
10.10.2018
Numer ewidencyjny: 224/DAR-UA.III/16/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 22.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_224_181010.pdf
08.10.2018
Numer ewidencyjny: 223/DSS-GK.VI/12/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi ekonomiczno-finansowej w Oddziale ds. Ekonomicznych i Kontrolnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 18.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_223_181008.pdf
08.10.2018
Numer ewidencyjny: 222/DOA-ZP.II/6/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Bieżących w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 18.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_222_181008.pdf
05.10.2018
Numer ewidencyjny: 221/DSS-BPZ.I/6/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi przedsiębiorców w Oddziale Ewidencji Działalności Gospodarczej w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 15.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_221_20181005.pdf
05.10.2018
Numer ewidencyjny: 220/DPr-WPr.III/3/X/2018
Nazwa stanowiska: Radca prawny ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 15.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_220_20181005.pdf
04.10.2018
Numer ewidencyjny: 219/DAR-UA.IV/15/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych postępowań nieprocesowych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 15.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_219_20181004.pdf
04.10.2018
Numer ewidencyjny: 218/DFP-Bd.III/8/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_218_20181004.pdf
03.10.2018
Numer ewidencyjny: 217/DSS-GK.III/11/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji inwestycji w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 13.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_217_20181003.pdf
03.10.2018
Numer ewidencyjny: 216/DAR-UA.IV/14/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych postępowań nieprocesowych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 13.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_216_20181003.pdf
02.10.2018
Numer ewidencyjny: 215/DOA-ZKM.IV/4/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi informacyjno-kancelaryjnej w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 12.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_215_20181002.pdf
02.10.2018
Numer ewidencyjny: 214/DPK-BGM.I/8/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami zamiennymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert: 12.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_214_20181002.pdf
01.10.2018
Numer ewidencyjny: 213/DSS-Ed.VI/17/X/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 11.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_213_20181001.pdf
28.09.2018
Numer ewidencyjny: 212/DOA-SO.II/7/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. postępowań administracyjnych w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 10.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_212_20180928.pdf
28.09.2018
Numer ewidencyjny: 211/DFP-Fn.V/15/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 09.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_211_20180928.pdf
28.09.2018
Numer ewidencyjny: 210/DOA-SO.II/6/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji ludności w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 09.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_210_20180928.pdf
27.09.2018
Numer ewidencyjny: 209/DPr-BOIZ.V/4/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. marketingu inwestycyjnego w Oddziale ds. Marketingu Inwestycyjnego w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 08.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_209_20180927.pdf
27.09.2018
Numer ewidencyjny: 208/DOA-ZP.III/5/IX/2018
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Kluczowych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 08.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_208_20180927.pdf
26.09.2018
Numer ewidencyjny: 207/DAR-UA.V/13/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 08.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_207_180926.pdf
21.09.2018
Numer ewidencyjny: 206/DFP-Ksg.VI/11/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 03.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_206_20180921.pdf
21.09.2018
Numer ewidencyjny: 205/DSS-Ed.V/16/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 02.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_205_20180921.pdf
20.09.2018
Numer ewidencyjny: 204/DSS-GK.III/10/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji inwestycji w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 02.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_204_20180920.pdf
20.09.2018
Numer ewidencyjny: 203/DFP-Ksg.VI/10/IX/2018
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 01.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_203_1_20180920.pdf
19.09.2018
Numer ewidencyjny: 202/DFP-Ksg.VII/9/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie inwestycji i rozliczania podatku VAT w Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 01.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_202_20180919.pdf
19.09.2018
Numer ewidencyjny: 201/DFP-Fn.III/14/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowania i windykacji dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 01.10.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_201_20180919.pdf
18.09.2018
Numer ewidencyjny: 200/DM-ZNN.III/6/IX/2018
Nazwa stanowiska: Referent ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 28.09.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_200_20180918.pdf
18.09.2018
Numer ewidencyjny: 199/DAR-ZPr.I/2/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomiczno-organizacyjnych oraz obsługi projektów unijnych w Oddziale Organizacyjnym w Wydziale ds. Zarządzania Projektami w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 28.09.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_199_180918.pdf
14.09.2018
Numer ewidencyjny: 198/DOA-ZP.III/4/IX/2018
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. zamówień publicznych w Oddziale ds. Obsługi Postępowań Kluczowych w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 24.09.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_198_180914.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_198_181011.pdf
14.09.2018
Numer ewidencyjny: 197/DPr-ZSS.II/6/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli jednostek budżetowych i podmiotów zewnętrznych w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 24.09.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_197_180914.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_197_p_20181016.pdf
07.09.2018
Numer ewidencyjny: 196/DSS-GK.III/9/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji rzek i zbiorników wodnych w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert: 17.09.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_196_180907.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_196_p_20181016.pdf
05.09.2018
Numer ewidencyjny: 195/DOA-PJR.III/18/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 15.09.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_195_20180905.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_195_20181009.pdf
04.09.2018
Numer ewidencyjny: 194/DAR-BIM.III/3/IX/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania organizacją ruchu w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.09.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_194_1_20180905.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_194_20181009.pdf
31.08.2018
Numer ewidencyjny: 193/DPr-WPr.I/2/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi kancelaryjnej w Oddziale Administracyjno-Ekonomicznym w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 11.09.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_193_180831.pdf
31.08.2018
Numer ewidencyjny: 192/DOA-ZKM.IV/3/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. realizacji obsługi pocztowej w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 11.09.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_192_180831.pdf
30.08.2018
Numer ewidencyjny: 191/DOA-PJR.IV/17/VIII/2018
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomiczno-administracyjnych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 30.08.2018
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_191_180830.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_191_181003.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (25.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (22.06.2018 09:45)

Informację opracował: Magdalena Klaczkowska (21.06.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 58650

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
22.06.2018 09:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.06.2018 09:41 Adrian Beer Modyfikacja strony
22.06.2018 09:40 Adrian Beer Modyfikacja strony
20.06.2018 10:33 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 10:10 Adrian Beer Modyfikacja treści
25.05.2018 15:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2018 16:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.08.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja strony
25.08.2017 12:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:48 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:47 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:42 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:41 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:18 Migracja danych Utworzenie strony