Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

03.08.2020
Numer ewidencyjny: 54/DFP-Bd.I/5/VIII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej środków innych wyodrębnionych rachunków bankowych Miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 21.08.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_54_20200803.pdf
27.07.2020
Numer ewidencyjny: 53/DSP-BPS.III/6/VII/2020
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. dzieci i młodzieży w Oddziale ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 07.08.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_53_20200727.pdf
10.07.2020
Numer ewidencyjny: 52/DAR-UA.XIV/4/VII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym V w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 20.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_52_1_20200724.pdf
02.07.2020
Numer ewidencyjny: 51/DSP-BPS.I/5/VII/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi organizacyjnej jednostek pomocniczych w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 13.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabory_51_1_20200724.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_51_20200728.pdf
26.06.2020
Numer ewidencyjny: 49/DOM-PJR.II/8/VI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 08.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_49_20200626.pdf
26.06.2020
Numer ewidencyjny: 48/DFP-Bd.I/4/VI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej do rachunku podstawowego Miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_48_20200626.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_48_20200727.pdf
26.06.2020
Numer ewidencyjny: 47/DOM-PJR.III/7/VI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 07.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_47_20200626.pdf
26.06.2020
Numer ewidencyjny: 46/DFP-Bd.I/3/VI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej środków innych wyodrębnionych rachunków bankowych Miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 07.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_46_20200626.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_46_20200727.pdf
24.06.2020
Numer ewidencyjny: 45/DM-ZNN.VI/5/VI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Mieszkaniowych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 06.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_45_20200624.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_45_20200722.pdf
24.06.2020
Numer ewidencyjny: 44/DSP-ZSS/5/VI/2020
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 06.07.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_44_20200624.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_44_20200729.pdf
02.06.2020
Numer ewidencyjny: 43/DSP-ZSS.V/4/VI/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przepływu informacji skierowanych do środowiska osób starszych w Oddziale ds. Polityki Senioralnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 12.06.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_43_20200602.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_43_20200717.pdf
28.05.2020
Numer ewidencyjny: 41/DEP-GK.IV/2/V/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 08.06.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_41_20200609.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_41_20200626.pdf
15.05.2020
Numer ewidencyjny: 39/DSP-ZSS.I/4/V/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/ inspektor ds. planowania i realizacji budżetu Wydziału oraz sprawozdawczości budżetowej w Oddziale Finansowym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 27.05.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_39_20200515.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_39_20200624.pdf
15.05.2020
Numer ewidencyjny: 37/DSP-ZSS.II/2/V/2020
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. nadzoru właścicielskiego oraz sprawozdawczości i analiz ekonomicznych w Oddziale Organizacyjno-Inwestycyjnym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 27.05.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_37_20200515.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_37_20200624.pdf
11.03.2020
Numer ewidencyjny: 36/DFP-Fn.VIII/3/III/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. windykacji, sprawozdawczości i planowania dochodów oraz obsługi finansowo-księgowej rachunku bankowego opłaty skarbowej w Oddziale ds. Opłaty Skarbowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_36_20200311.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_36_20200522.pdf
11.03.2020
Numer ewidencyjny: 35/DFP-Fn.III/2/III/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowania i windykacji dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 24.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_35_20200311.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_35_20200522.pdf
11.03.2020
Numer ewidencyjny: 34/DFP-Fn.I/1/III/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych w Oddziale Dochodów Podatkowych w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 24.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_34_20200311.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_34_20200522.pdf
09.03.2020
Numer ewidencyjny: 33/DOM-PJR.II/6/III/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 23.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_33_20200309.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_33_20200522.pdf
09.03.2020
Numer ewidencyjny: 32/DFP-Bd.II/2/III/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 19.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_32_20200309.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_32_20200522.pdf
09.03.2020
Numer ewidencyjny: 31/DOM-PJR.III/5/III/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 23.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_31_20200309.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_31_20200522.pdf
26.02.2020
Numer ewidencyjny: 30/DOM-ZKM.IV/1/II/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi informacyjno-kancelaryjnej w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 09.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_30_20200226.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_30_20200522.pdf
26.02.2020
Numer ewidencyjny: 29/DOM-PJR.II/4/II/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert: 09.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_29_20200226.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_29_20200522.pdf
21.02.2020
Numer ewidencyjny: 28/DPr-ZK.I/1/II/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 03.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_28_20200221.pdf
21.02.2020
Numer ewidencyjny: 27/DRS-BGM.II/3/II/2020
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 03.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_27_20200221.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_27_20200409.pdf
21.02.2020
Numer ewidencyjny: 26/DSP-BPS.IV/4/II/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. finansowych w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 02.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_26_20200221.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_26_20200522.pdf
20.02.2020
Numer ewidencyjny: 25/DEP-BPZ/1/II/2020
Nazwa stanowiska: Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 02.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_25_20200220.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_25_20200522.pdf
17.02.2020
Numer ewidencyjny: 24/DSP-ZSS.I/1/II/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/ inspektor ds. planowania i realizacji budżetu Wydziału oraz sprawozdawczości budżetowej w Oddziale Finansowym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 03.03.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_24_20200217.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_24_20200608.pdf
14.02.2020
Numer ewidencyjny: 23/DSP-BPS.II/3/II/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. konsultacji społecznych w Oddziale ds. Konsultacji Społecznych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 25.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_23_20200214.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.02.2020
Numer ewidencyjny: 22/DAR-BPM.I/1/II/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. promocji i turystyki miasta Łodzi w Oddziale Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 24.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_22_20200214.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
14.02.2020
Numer ewidencyjny: 21/DPr-BRM.II/1/II/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi komisji Rady Miejskiej w Zespole ds. Obsługi Komisji Rady Miejskiej w Biurze Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 25.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_21_20200214.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
12.02.2020
Numer ewidencyjny: 20/DEP -Kul.IV/3/II /2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Zespole ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 24.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_20_20200212.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
03.02.2020
Numer ewidencyjny: 19/DOA-Inf.II/1/II/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamówień publicznych w Oddziale Logistyki w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 14.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_19_20200203.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
03.02.2020
Numer ewidencyjny: 18/DEP-Ed.III/1/II/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. systemu informatycznego i programowania w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 14.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_18_20200203.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
30.01.2020
Numer ewidencyjny: 17/DAR-UA.III/3/I/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 11.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_17_20200130.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
30.01.2020
Numer ewidencyjny: 16/DAR-UA.XIII/2/I/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 11.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_16_20200130.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
28.01.2020
Numer ewidencyjny: 15/DRS-BGM.I/2/I/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami z najmem socjalnym i pomieszczeniami tymczasowymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 10.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_15_20200128.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
28.01.2020
Numer ewidencyjny: 14/DSP-PJR.IV/3/I/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomiczno-administracyjnych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 10.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_14_20200128.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
27.01.2020
Numer ewidencyjny: 13/DEP-Kul.II/2/I/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Oddziale ds. Organizacyjno-Ekonomicznych w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 07.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_13_20200127.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
27.01.2020
Numer ewidencyjny: 12/DEP-Kul.IV/1/I/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy z twórcami kultury w Zespole ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 07.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_12_20200127.pdf
Informacja o wyniku naboru: Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wyniku naboru podlega publikacji w Biuletynie przez okres co najmniej 3 miesięcy. Po upływie tego okresu jawność wyników naboru podlega ograniczeniu na podstawie art. 5 ust. 1 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
27.01.2020
Numer ewidencyjny: 11/DSP-PJR.I/2/I/2020
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 17.02.2020
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_11_20200127.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_11_20200519.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (25.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (10.06.2020 08:27)

Informację opracował(a): Magdalena Klaczkowska (21.06.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 163408

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
10.06.2020 08:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.06.2020 08:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.05.2020 10:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.03.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.01.2020 10:49 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:47 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
31.12.2019 14:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.10.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.10.2019 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2019 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2019 12:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
18.01.2019 14:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 14:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.12.2018 14:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.06.2018 09:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.06.2018 09:41 Adrian Beer Modyfikacja strony
22.06.2018 09:40 Adrian Beer Modyfikacja strony
20.06.2018 10:33 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 10:10 Adrian Beer Modyfikacja treści
25.05.2018 15:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2018 16:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.08.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja strony
25.08.2017 12:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:48 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:47 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:42 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:41 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:18 Migracja danych Utworzenie strony