Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

09.04.2019
Numer ewidencyjny: 96/DFP-Bd.III/9/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 19.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_96_20190409.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_96_20190527.pdf
08.04.2019
Numer ewidencyjny: 95/DM-DM.IV/6/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ograniczonych praw rzeczowych w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 18.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_95_20190408.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_95_190510.pdf
05.04.2019
Numer ewidencyjny: 94/DOA-USC.I/4/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 16.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_94_190405.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_94_190704.pdf
03.04.2019
Numer ewidencyjny: 93/DFP-Ksg.VII/7/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie inwestycji i rozliczania podatku VAT w Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_93_20190403.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_93_wyniki_20190429.pdf
03.04.2019
Numer ewidencyjny: 92/DFP-Fn.VI/5/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_92_20190403.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_92_20190527.pdf
02.04.2019
Numer ewidencyjny: 91/DOA-PJR.III/4/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 12.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_91_20190402.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_91_190510.pdf
02.04.2019
Numer ewidencyjny: 90/DFP-Fn.III/4/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowania i windykacji dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 12.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_90_20190402.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_90_190510.pdf
01.04.2019
Numer ewidencyjny: 89/DES-Ed.I/8/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 11.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_89_190401.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_89_190510.pdf
01.04.2019
Numer ewidencyjny: 88/DFP-Fn.III/3/IV/2019
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. księgowania i windykacji dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 11.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_88_190401.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_88_190510.pdf
29.03.2019
Numer ewidencyjny: 87/DOA-USC.II/3/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w Oddziale Postępowań Administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 10.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_87_20190329.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_87_190510.pdf
29.03.2019
Numer ewidencyjny: 86/DM-BGM.I/12/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami mieszkalnymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 10.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_86_20190329.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_86_20190528.pdf
28.03.2019
Numer ewidencyjny: 85/DOA-PJR.III/3/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 09.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_85_20190328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_85_190510.pdf
28.03.2019
Numer ewidencyjny: 84/DPr-BKS.III/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych na Samodzielnym Stanowisku ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 09.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_84_20190328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_84__20190527.pdf
28.03.2019
Numer ewidencyjny: 83/DES-Ed.I/7/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 09.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_83_20190328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_83_190510.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_83_20190910.pdf
28.03.2019
Numer ewidencyjny: 82/DM-BGM.I/11/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 09.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_82_20190328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_82_20190618.pdf
27.03.2019
Numer ewidencyjny: 81/DFP-Bd.I/9/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie projektów w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_81_20190327.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_81_190510.pdf
27.03.2019
Numer ewidencyjny: 80/DFP-Bd.III/9/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. analiz finansowych i planowania w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_80_20190327.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_80_190510.pdf
26.03.2019
Numer ewidencyjny: 79/DOA-Inf.IV/4/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 05.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_79_20190326.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_79_wyniki_20190429.pdf
26.03.2019
Numer ewidencyjny: 78/DPr-BKS.II/1/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. analiz, projektów internetowych, informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych w Oddziale Komunikacji Społecznej w Biurze Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 05.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_78_20190326.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_78_20190423.pdf
26.03.2019
Numer ewidencyjny: 77/DOA-Inf.I/3/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania infrastrukturą serwerów w Oddziale Infrastruktury Informatycznej w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 05.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_77_20190326.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_77_190510.pdf
25.03.2019
Numer ewidencyjny: 76/DM-BGM.I/10/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami mieszkalnymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 04.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_76_20190325.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_76_20190527.pdf
25.03.2019
Numer ewidencyjny: 75/DFP-Ksg.III/6/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości rejestrowej wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 04.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_75_20190325.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_75_190510.pdf
22.03.2019
Numer ewidencyjny: 74/DFP-Fn.VII/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. koordynacji administracyjno-organizacyjnej w Oddziale ds. Koordynacji w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 03.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_74_20190322.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_74_190502.pdf
22.03.2019
Numer ewidencyjny: 73/DPr-BPM.IV/5/III/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. koordynacji spraw ekonomiczno-organizacyjnych w Zespole ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 03.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_73_20190322.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_73_20190524.pdf
21.03.2019
Numer ewidencyjny: 72/DES-GK.II/6/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych w Oddziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 02.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_72_20190321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_72_20190527.pdf
21.03.2019
Numer ewidencyjny: 71/DES-BPZ.V/3/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i zezwoleń w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 02.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_71_20190321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_71_20190524.pdf
21.03.2019
Numer ewidencyjny: 70/DM-ZNN.V/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 02.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_70_20190321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_70_190510.pdf
21.03.2019
Numer ewidencyjny: 69/DES-BPZ.V/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozpatrywania skarg i kontroli w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 02.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_69_20190321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_69_190510.pdf
20.03.2019
Numer ewidencyjny: 68/DES-GK.I/5/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji projektów termomodernizacyjnych w Oddziale Energetyki Miejskiej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 01.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_68_20190320.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_68_20190423.pdf
20.03.2019
Numer ewidencyjny: 67/DOA-PJR.I/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 01.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_67_20190320.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_67_190510.pdf
19.03.2019
Numer ewidencyjny: 66/DES-Ed.VI/6/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 29.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_66_20190319.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_66_20190423.pdf
19.03.2019
Numer ewidencyjny: 65/DOA-USC.IV/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Zespole Obsługi Biurowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 29.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_65_20190319.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_65_20190412.pdf
18.03.2019
Numer ewidencyjny: 64/DES-Ed.IV/5/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. resocjalizacji i wychowania pozaszkolnego w Oddziale ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 28.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_64_20190318.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_64_190510.pdf
18.03.2019
Numer ewidencyjny: 63/DFP-Bd.V/7/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu na Samodzielnym Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 28.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_63_20190318.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_63_20190415.pdf
15.03.2019
Numer ewidencyjny: 62/DPr-WPr.III/1/III/2019
Nazwa stanowiska: Radca prawny ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 27.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_62_20190315.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_62_20190423.pdf
15.03.2019
Numer ewidencyjny: 61/DM-BGM.II/9/II/2019
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 27.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_61_20190315.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_61_20190415.pdf
14.03.2019
Numer ewidencyjny: 60/DFP-Ksg.VI/5/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_60_20190314.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_60_20190416.pdf
14.03.2019
Numer ewidencyjny: 59/DPS-ZSS.V/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przepływu informacji skierowanych do środowiska osób starszych w Oddziale ds. Polityki Senioralnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 26.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_59_20190314.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_59_20190603.pdf
13.03.2019
Numer ewidencyjny: 58/DPr-BPM.I/4/III/2019
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 25.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_58_20190313.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_58_20190423.pdf
13.03.2019
Numer ewidencyjny: 57/DFP-Bd.II/6/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_57_20190313.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_57_20190423.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (25.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (31.10.2019 13:32)

Informację opracował(a): Magdalena Klaczkowska (21.06.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 128035

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
31.10.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.10.2019 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2019 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2019 12:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
18.01.2019 14:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 14:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.12.2018 14:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.06.2018 09:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.06.2018 09:41 Adrian Beer Modyfikacja strony
22.06.2018 09:40 Adrian Beer Modyfikacja strony
20.06.2018 10:33 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 10:10 Adrian Beer Modyfikacja treści
25.05.2018 15:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2018 16:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.08.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja strony
25.08.2017 12:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:48 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:47 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:42 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:41 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:18 Migracja danych Utworzenie strony