Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi (2019)

30.08.2019
Numer ewidencyjny: 198/DOA-TG.II/2/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. technicznych w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 11.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_198_20190830.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_198_20200115.pdf
30.08.2019
Numer ewidencyjny: 197/DAR-BS.II/1/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi kancelaryjno-biurowej w Oddziale Ekonomiczno- Organizacyjnym w Biurze Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 11.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_197_20190830.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_197_20191008.pdf
30.08.2019
Numer ewidencyjny: 196/DFP-Bd.II/16/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 11.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_196_20190830.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_196_20191018.pdf
29.08.2019
Numer ewidencyjny: 195/DOA-ZP.I/1/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania i nadzoru w Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoru w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 10.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_195_20190829.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_195_20191001.pdf
29.08.2019
Numer ewidencyjny: 194/DPS-ZKM.III/2/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. koordynacji zarządzania dokumentacją elektroniczną i papierową: administrator systemów EZD/Legislator w Oddziale ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 10.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_194_20190829.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_194_20191018.pdf
29.08.2019
Numer ewidencyjny: 193/DOA-SO.I/3/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych w Oddziale Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 10.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_193_20190829.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_193_20191029.pdf
29.08.2019
Numer ewidencyjny: 192/DPr-BRM.I/3/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. obsługi medialnej Rady Miejskiej w Łodzi w Zespole ds. Komunikacji w Biurze Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 10.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_192_20190829.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_192_20190920.pdf
28.08.2019
Numer ewidencyjny: 191/DFP-Fn.V/11/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 09.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_191_20190828.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_191_20191008.pdf
28.08.2019
Numer ewidencyjny: 190/DFP-Fn.III/10/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowania i windykacji dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 09.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_190_20190828.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_190_20191002.pdf
27.08.2019
Numer ewidencyjny: 189/DES-Ed.I/18/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 06.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_189_20190827.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_189_20191001.pdf
26.08.2019
Numer ewidencyjny: 188/DES-GK.III/12/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji kanalizacji deszczowej w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 05.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_188_20190826.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_188_20191002.pdf
22.08.2019
Numer ewidencyjny: 187/DFP-Fn.X/9/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Oddziale ds. Opłaty za Gospodarowanie Odpadami w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 03.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_187_20190822.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_187_20191008.pdf
21.08.2019
Numer ewidencyjny: 186/DAR-UA.III/12/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 02.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_186_20190821.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_186_20191003.pdf
21.08.2019
Numer ewidencyjny: 185/DM-ZNN.IV/4/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zbywania nieruchomości i wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 02.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_185_20190821.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_185_20190916.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_185_20191009.pdf
21.08.2019
Numer ewidencyjny: 184/DAR-UA.IX/11/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 02.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_184_20190821.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_184_20190924.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_184_20191030.pdf
21.08.2019
Numer ewidencyjny: 183/DPr-ZK.IV/5/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania operacyjnego funkcjonowania Miasta Łodzi w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny w Oddziale Spraw Obronnych w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 02.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_183_20190821.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_183_20191008.pdf
16.08.2019
Numer ewidencyjny: 182/DES-Spt.II/1/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. upowszechniania kultury fizycznej – organizacja imprez sportowych w Oddziale Kultury Fizycznej w Wydziale Sportu w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 28.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_182_190816.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_182_20190918.pdf
14.08.2019
Numer ewidencyjny: 181/DPS-OŚR.II/2/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ochrony terenów zieleni w Oddziale Ochrony Terenów Zieleni w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 27.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_181_20190814.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_181_20190918.pdf
14.08.2019
Numer ewidencyjny: 180/DOA-PJR.I/10/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 26.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_180_20190814.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_180_20190918.pdf
14.08.2019
Numer ewidencyjny: 179/DOA-PJR.III/9/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 26.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_179_20190814.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_179_20190919.pdf
14.08.2019
Numer ewidencyjny: 178/DOA-PJR.II/8/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 26.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_178_20190814.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_178_20191115.pdf
14.08.2019
Numer ewidencyjny: 177/DFP-Fn.V/8/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_177_20190814.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_177_20190919.pdf
14.08.2019
Numer ewidencyjny: 176/DAR-BAr.V/2/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomiczno-administracyjnych w Zespole ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 26.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_176_20190814.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_176_20190924.pdf
12.08.2019
Numer ewidencyjny: 175/DES-Ed.VI/17/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 22.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_175_20190812.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_175_20190918.pdf
12.08.2019
Numer ewidencyjny: 174/DOA-SO.II/2/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji ludności w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 22.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_174_20190812.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_174_20191002.pdf
12.08.2019
Numer ewidencyjny: 173/DM-DM.XI/13/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi zasobu nieruchomości w Oddziale Zasobu Nieruchomości Miasta w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 22.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_173_20190812.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_173_20190910.pdf
02.08.2019
Numer ewidencyjny: 172/DAR-UA.III/10/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_172_190802.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_172_20190910.pdf
02.08.2019
Numer ewidencyjny: 171/DAR-UA.II/9/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 14.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_171_190802.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_171_20190910.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_171_20191008.pdf
30.07.2019
Numer ewidencyjny: 170/DPS-BPS.IV/4/VII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 16.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_170_20190730.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_170_20190918.pdf
26.07.2019
Numer ewidencyjny: 169/DFP-Bd/15/VII/2019
Nazwa stanowiska: Zastępca dyrektora Wydziału Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.08.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_169_20190726.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_169_20190827.pdf
19.07.2019
Numer ewidencyjny: 168/DES-Ed.I/16/VII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 31.07.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_168_20190719.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_168_20190827.pdf
19.07.2019
Numer ewidencyjny: 167/DES-Ed.I/15/VII/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 31.07.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_167_20190719.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_167_20190822.pdf
18.07.2019
Numer ewidencyjny: 166/DM-BGM.II/20/VII/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 29.07.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_166_190718.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_166_20190822.pdf
15.07.2019
Numer ewidencyjny: 165/DOA-BHP/2/VII/2019
Nazwa stanowiska: Specjalista ds. bhp w Oddziale ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 26.07.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_165_190715.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_165_20190822.pdf
12.07.2019
Numer ewidencyjny: 164/DAR-BR.II/2/VII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. społecznego aspektu rewitalizacji w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 23.07.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_164_190712.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_164_p_20190916.pdf
12.07.2019
Numer ewidencyjny: 163/DPr-BRG.IV/2/VII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. współpracy międzynarodowej w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Rozwoju Gospodarczego i Współpracy Międzynarodowej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 23.07.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_163_190712.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_163_190809.pdf
11.07.2019
Numer ewidencyjny: 162/DPr-ZK.I/4/VII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania w zakresie zarządzania kryzysowego w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 22.07.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_162_190711.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_162_20190807.pdf
11.07.2019
Numer ewidencyjny: 161/DPS-ZSS.III/3/VII/2019
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 22.07.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_161_190711.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_161_20190906.pdf
09.07.2019
Numer ewidencyjny: 160/DAR-BR.II/1/VII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. komunikacji z mieszkańcami (Gospodarz Obszaru) w Oddziale ds. Działań Społeczno-Gospodarczych w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 20.07.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_160_190709.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_160_p_20190916.pdf
08.07.2019
Numer ewidencyjny: 159/DM-ZNN.III/3/VII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 19.07.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_159_190708.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_159_190809.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (25.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (09.01.2020 10:49)

Informację opracował(a): Magdalena Klaczkowska (21.06.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 138973

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
09.01.2020 10:49 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:47 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
31.12.2019 14:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.10.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.10.2019 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2019 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2019 12:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
18.01.2019 14:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 14:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.12.2018 14:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.06.2018 09:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.06.2018 09:41 Adrian Beer Modyfikacja strony
22.06.2018 09:40 Adrian Beer Modyfikacja strony
20.06.2018 10:33 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 10:10 Adrian Beer Modyfikacja treści
25.05.2018 15:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2018 16:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.08.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja strony
25.08.2017 12:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:48 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:47 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:42 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:41 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:18 Migracja danych Utworzenie strony