Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi (2019)

02.05.2019
Numer ewidencyjny: 117/DFP-Bd.II/12/V/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.05.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_117_190502.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_117_20190527.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_117_190704.pdf
29.04.2019
Numer ewidencyjny: 116/DFP-Ksg.VII/9/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie inwestycji i rozliczania podatku VAT w Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 10.05.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_116_20190429.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_116_20190603.pdf
29.04.2019
Numer ewidencyjny: 115/DAR-BAr.I/1/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. koncepcji drogowych w Oddziale Koncepcji Drogowych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 10.05.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_115_20190429.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_115_20190603.pdf
29.04.2019
Numer ewidencyjny: 114/DES-GK.VIII/10/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno - Organizacyjnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 09.05.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_114_20190429.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_114_20190603.pdf
24.04.2019
Numer ewidencyjny: 113/DAR-BIM.III/1/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania organizacją ruchu w Oddziale Zarządzania Ruchem na Drogach w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 07.05.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_113_20190424.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_113_20190527.pdf
23.04.2019
Numer ewidencyjny: 112/DES-GK.III/9/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji inwestycji w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 07.05.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_112_20190423.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_112_20190528.pdf
23.04.2019
Numer ewidencyjny: 111/DES-GK.IV/8/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 06.05.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_111_20190423.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_111_20190603.pdf
23.04.2019
Numer ewidencyjny: 110/DES-GK.III/7/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. eksploatacji kanalizacji deszczowej w Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 06.05.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_110_20190423.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_110_20190603.pdf
19.04.2019
Numer ewidencyjny: 109/DAR-UA.III/6/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 02.05.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_109_190419.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_109_20190527.pdf
19.04.2019
Numer ewidencyjny: 108/DES-BPZ.IV/5/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. polityki rynku pracy w Oddziale ds. Polityki Rynku Pracy w Biurze Promocji i Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 02.05.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_108_190419.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_108_20190607.pdf
18.04.2019
Numer ewidencyjny: 107/DAR-UA.XII/5/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. archiwizacji w Oddziale ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 30.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_107_20190418.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_107_20190611.pdf
18.04.2019
Numer ewidencyjny: 106/DPS-BPS.IV/2/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 30.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_106_20190418.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_106_20190617.pdf
17.04.2019
Numer ewidencyjny: 105/DAR-UA.IV/4/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych postępowań nieprocesowych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 29.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_105_20190417.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_105_20190527.pdf
17.04.2019
Numer ewidencyjny: 104/DFP-Ksg.VI/8/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 29.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_104_20190417.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_104_20190527.pdf
16.04.2019
Numer ewidencyjny: 103/DSS-Ed.I/9/IV/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 26.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_103_190416.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_103_20190603.pdf
16.04.2019
Numer ewidencyjny: 102/DOA-PJR.III/5/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracj i i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 26.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_102_190416.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_102_20190528.pdf
15.04.2019
Numer ewidencyjny: 101/DM-BGM.II/13/IV/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 25.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_101_20190415.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_101_20190524.pdf
15.04.2019
Numer ewidencyjny: 100/DFP-Bd.III/11/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. opracowywania projektów aktów prawnych Prezydenta Miasta Łodzi w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_100_20190415.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_100_20190527.pdf
12.04.2019
Numer ewidencyjny: 99/DM-DM.II/7/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 24.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_99_20190412.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_99_20190527.pdf
11.04.2019
Numer ewidencyjny: 98/DPS-BPS.I/1/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi finansowej jednostek pomocniczych w Oddziale ds. Jednostek Pomocniczych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 23.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_98_20190411.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_98_20190514.pdf
10.04.2019
Numer ewidencyjny: 97/DES-BPZ.II/4/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. transportu drogowego osób/rzeczy oraz niezarobkowego przewozu drogowego w Oddziale ds. Krajowego Transportu Drogowego w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 23.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_97_20190410.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_97_20190527.pdf
09.04.2019
Numer ewidencyjny: 96/DFP-Bd.III/9/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 19.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_96_20190409.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_96_20190527.pdf
08.04.2019
Numer ewidencyjny: 95/DM-DM.IV/6/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ograniczonych praw rzeczowych w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 18.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_95_20190408.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_95_190510.pdf
05.04.2019
Numer ewidencyjny: 94/DOA-USC.I/4/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 16.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_94_190405.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_94_190704.pdf
03.04.2019
Numer ewidencyjny: 93/DFP-Ksg.VII/7/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie inwestycji i rozliczania podatku VAT w Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_93_20190403.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_93_wyniki_20190429.pdf
03.04.2019
Numer ewidencyjny: 92/DFP-Fn.VI/5/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_92_20190403.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_92_20190527.pdf
02.04.2019
Numer ewidencyjny: 91/DOA-PJR.III/4/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 12.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_91_20190402.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_91_190510.pdf
02.04.2019
Numer ewidencyjny: 90/DFP-Fn.III/4/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowania i windykacji dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 12.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_90_20190402.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_90_190510.pdf
01.04.2019
Numer ewidencyjny: 89/DES-Ed.I/8/IV/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 11.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_89_190401.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_89_190510.pdf
01.04.2019
Numer ewidencyjny: 88/DFP-Fn.III/3/IV/2019
Nazwa stanowiska: Młodszy referent/referent ds. księgowania i windykacji dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 11.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_88_190401.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_88_190510.pdf
29.03.2019
Numer ewidencyjny: 87/DOA-USC.II/3/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w Oddziale Postępowań Administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 10.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_87_20190329.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_87_190510.pdf
29.03.2019
Numer ewidencyjny: 86/DM-BGM.I/12/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami mieszkalnymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 10.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_86_20190329.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_86_20190528.pdf
28.03.2019
Numer ewidencyjny: 85/DOA-PJR.III/3/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 09.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_85_20190328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_85_190510.pdf
28.03.2019
Numer ewidencyjny: 84/DPr-BKS.III/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych na Samodzielnym Stanowisku ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych w Biurze Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 09.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_84_20190328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_84__20190527.pdf
28.03.2019
Numer ewidencyjny: 83/DES-Ed.I/7/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 09.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_83_20190328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_83_190510.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_83_20190910.pdf
28.03.2019
Numer ewidencyjny: 82/DM-BGM.I/11/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 09.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_82_20190328.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_82_20190618.pdf
27.03.2019
Numer ewidencyjny: 81/DFP-Bd.I/9/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie projektów w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_81_20190327.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_81_190510.pdf
27.03.2019
Numer ewidencyjny: 80/DFP-Bd.III/9/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. analiz finansowych i planowania w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_80_20190327.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_80_190510.pdf
26.03.2019
Numer ewidencyjny: 79/DOA-Inf.IV/4/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 05.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_79_20190326.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_79_wyniki_20190429.pdf
26.03.2019
Numer ewidencyjny: 78/DPr-BKS.II/1/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. analiz, projektów internetowych, informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych w Oddziale Komunikacji Społecznej w Biurze Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 05.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_78_20190326.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_78_20190423.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (25.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (09.01.2020 10:49)

Informację opracował(a): Magdalena Klaczkowska (21.06.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 138966

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
09.01.2020 10:49 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:47 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
31.12.2019 14:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.10.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.10.2019 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2019 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2019 12:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
18.01.2019 14:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 14:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.12.2018 14:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.06.2018 09:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.06.2018 09:41 Adrian Beer Modyfikacja strony
22.06.2018 09:40 Adrian Beer Modyfikacja strony
20.06.2018 10:33 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 10:10 Adrian Beer Modyfikacja treści
25.05.2018 15:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2018 16:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.08.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja strony
25.08.2017 12:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:48 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:47 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:42 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:41 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:18 Migracja danych Utworzenie strony