Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

02.10.2019
Numer ewidencyjny: 230/DPr-WPr.III/2/X/2019
Nazwa stanowiska: Radca prawny ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 15.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_230_20191002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_230_20191125.pdf
01.10.2019
Numer ewidencyjny: 229/DES-Ed.VIII/22/X/2019
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli finansowej w Zespole ds. Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 14.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_229_20191001.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_229_20191115.pdf
01.10.2019
Numer ewidencyjny: 228/DM-ZNN. IV/7/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zbywania nieruchomości i wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie w Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 14.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_228_20191001.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_228_20191125.pdf
01.10.2019
Numer ewidencyjny: 227/DES-Ed.I/21/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 11.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_227_20191001.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_227_20191125.pdf
01.10.2019
Numer ewidencyjny: 226/DFP-Bd.II/17/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 11.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_226_20191001.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_226_20191118.pdf
30.09.2019
Numer ewidencyjny: 225/DPS-ZSS.III/5/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 10.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_225_20190930.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_225_20191125.pdf
30.09.2019
Numer ewidencyjny: 224/DES-GK.IV/13/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 10.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_224_20190930.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_224_20191118.pdf
25.09.2019
Numer ewidencyjny: 223/DAR-BIM.II/2/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. uzgodnień przebiegu infrastruktury w Oddziale Lokalizacji Sieci w Biurze Inżyniera Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 07.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_223_20190925.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_223_20191030.pdf
25.09.2019
Numer ewidencyjny: 222/DM-DM.I/14/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi opłat z tytułu użytkowania wieczystego w Oddziale Aktualizacji Opłat za Użytkowanie Wieczyste w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 07.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_222_20190925.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_222_20191028.pdf
25.09.2019
Numer ewidencyjny: 221/DFP-Fn.V/12/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 07.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_221_20190925.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_221_20191115.pdf
23.09.2019
Numer ewidencyjny: 220/DPr-BPM.I/7/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. promocji i turystyki w Oddziale Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 03.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_220_20190923.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_220_20191125.pdf
20.09.2019
Numer ewidencyjny: 219/DM-BGM.II/22/IX/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 02.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_219_20190920.pdf
20.09.2019
Numer ewidencyjny: 218/DOA-BBI.III/1/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitoringu i nadzoru nad przestrzeganiem prawa i praktyk w zakresie ochrony danych osobowych w Zespole ds. Monitoringu i Nadzoru nad Przestrzeganiem Prawa i Praktyk w Dziedzinie Ochrony Danych Osobowych w Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 02.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_218_20190920.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_218_20191018.pdf
20.09.2019
Numer ewidencyjny: 217/DM-BGM.IV/21/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami w Oddziale Zasobu Nieruchomości w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 02.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_217_20190920.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_217_20191125.pdf
19.09.2019
Numer ewidencyjny: 216/DPS-BPS.IV/5/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 01.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_216_20190919.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_216_20191115.pdf
19.09.2019
Numer ewidencyjny: 215/DAR-UA.III/15/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 01.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_215_20190919.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_215_20191022.pdf
18.09.2019
Numer ewidencyjny: 214/DAR-UA.V/14/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznej w Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 30.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_214_20190918.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_214_20191115.pdf
18.09.2019
Numer ewidencyjny: 213/DAR-UA.I/13/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 30.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_213_20190918.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_213_20191022.pdf
11.09.2019
Numer ewidencyjny: 211/DES-Ed.I/20/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 23.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_211_20190911.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_211_20191018.pdf
11.09.2019
Numer ewidencyjny: 210/DPr-BNW.I/2/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. analiz w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 23.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_210_20190911.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_210_20191018.pdf
10.09.2019
Numer ewidencyjny: 209/DPr-ZK.II/6/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. finansowo-księgowych w Oddziale Budżetu i Gospodarowania Sprzętem w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 20.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_209_20190910.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_209_20191018.pdf
10.09.2019
Numer ewidencyjny: 208/DOA-PJR.III/11/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 20.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_208_20190910.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_208_20191018.pdf
09.09.2019
Numer ewidencyjny: 207/DES-Ed.I/19/ IX/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 19.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_207_20190909.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_207_20191022.pdf
09.09.2019
Numer ewidencyjny: 206/DAR-MKZ.II/2/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. parku kulturowego w Oddziale ds. Zarządzania Dziedzictwem w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 19.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_206_20190909.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_206_20191206.pdf
06.09.2019
Numer ewidencyjny: 205/DPS-ZSS.V/4/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przepływu informacji skierowanych do środowiska osób starszych w Oddziale ds. Polityki Senioralnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 17.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_205_20190906.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_205_20191030.pdf
06.09.2019
Numer ewidencyjny: 204/DAR-MKZ.III/1/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. finansowych w Zespole Organizacyjno-Ekonomicznym w Biurze Miejskiego Konserwatora Zabytków w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 17.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_204_20190906.pdf
05.09.2019
Numer ewidencyjny: 203/DFP-Ksg.VII/13/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie inwestycji i rozliczania podatku VAT w Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 16.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_203_20190905.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_203_20191022.pdf
05.09.2019
Numer ewidencyjny: 202/DOA-USC.III/5/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rejestracji bieżącej w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego i Transkrypcji Aktów Zagranicznych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 16.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_202_20190905.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_202_20191115.pdf
03.09.2019
Numer ewidencyjny: 201/DAR-BAr.I/3/IX/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. opracowywania koncepcji drogowych w Oddziale Koncepcji Drogowych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 18.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_201_20190903.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_201_20191008.pdf
03.09.2019
Numer ewidencyjny: 200/DM-ZNN.V/6/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 13.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_200_20190903.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_200_20191018.pdf
03.09.2019
Numer ewidencyjny: 199/DM-ZNN.III/5/IX/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprzedaży lokali mieszkalnych, użytkowych, garaży i nieruchomości zabudowanych domami jednorodzinnymi w Oddziale Sprzedaży Lokali w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 13.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_199_20190903.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_199_20191008.pdf
30.08.2019
Numer ewidencyjny: 198/DOA-TG.II/2/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. technicznych w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 11.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_198_20190830.pdf
30.08.2019
Numer ewidencyjny: 197/DAR-BS.II/1/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi kancelaryjno-biurowej w Oddziale Ekonomiczno- Organizacyjnym w Biurze Strategii Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 11.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_197_20190830.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_197_20191008.pdf
30.08.2019
Numer ewidencyjny: 196/DFP-Bd.II/16/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 11.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_196_20190830.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_196_20191018.pdf
29.08.2019
Numer ewidencyjny: 195/DOA-ZP.I/1/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania i nadzoru w Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoru w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 10.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_195_20190829.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_195_20191001.pdf
29.08.2019
Numer ewidencyjny: 194/DPS-ZKM.III/2/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. koordynacji zarządzania dokumentacją elektroniczną i papierową: administrator systemów EZD/Legislator w Oddziale ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 10.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_194_20190829.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_194_20191018.pdf
29.08.2019
Numer ewidencyjny: 193/DOA-SO.I/3/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych w Oddziale Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 10.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_193_20190829.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_193_20191029.pdf
29.08.2019
Numer ewidencyjny: 192/DPr-BRM.I/3/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. obsługi medialnej Rady Miejskiej w Łodzi w Zespole ds. Komunikacji w Biurze Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 10.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_192_20190829.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_192_20190920.pdf
28.08.2019
Numer ewidencyjny: 191/DFP-Fn.V/11/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 09.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_191_20190828.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_191_20191008.pdf
28.08.2019
Numer ewidencyjny: 190/DFP-Fn.III/10/VIII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowania i windykacji dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 09.09.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_190_20190828.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_190_20191002.pdf