Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

27.03.2019
Numer ewidencyjny: 81/DFP-Bd.I/9/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji księgowej środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na dofinansowanie projektów w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczości w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_81_20190327.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_81_190510.pdf
27.03.2019
Numer ewidencyjny: 80/DFP-Bd.III/9/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. analiz finansowych i planowania w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 08.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_80_20190327.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_80_190510.pdf
26.03.2019
Numer ewidencyjny: 79/DOA-Inf.IV/4/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 05.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_79_20190326.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_79_wyniki_20190429.pdf
26.03.2019
Numer ewidencyjny: 78/DPr-BKS.II/1/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. analiz, projektów internetowych, informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych w Oddziale Komunikacji Społecznej w Biurze Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodzi w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 05.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_78_20190326.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_78_20190423.pdf
26.03.2019
Numer ewidencyjny: 77/DOA-Inf.I/3/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zarządzania infrastrukturą serwerów w Oddziale Infrastruktury Informatycznej w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 05.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_77_20190326.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_77_190510.pdf
25.03.2019
Numer ewidencyjny: 76/DM-BGM.I/10/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami mieszkalnymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 04.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_76_20190325.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_76_20190527.pdf
25.03.2019
Numer ewidencyjny: 75/DFP-Ksg.III/6/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. księgowości rejestrowej wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 04.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_75_20190325.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_75_190510.pdf
22.03.2019
Numer ewidencyjny: 74/DFP-Fn.VII/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. koordynacji administracyjno-organizacyjnej w Oddziale ds. Koordynacji w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 03.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_74_20190322.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_74_190502.pdf
22.03.2019
Numer ewidencyjny: 73/DPr-BPM.IV/5/III/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. koordynacji spraw ekonomiczno-organizacyjnych w Zespole ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 03.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_73_20190322.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_73_20190524.pdf
21.03.2019
Numer ewidencyjny: 72/DES-GK.II/6/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. administracyjno-organizacyjnych w Oddziale Gospodarki Odpadami w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 02.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_72_20190321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_72_20190527.pdf
21.03.2019
Numer ewidencyjny: 71/DES-BPZ.V/3/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i zezwoleń w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 02.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_71_20190321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_71_20190524.pdf
21.03.2019
Numer ewidencyjny: 70/DM-ZNN.V/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 02.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_70_20190321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_70_190510.pdf
21.03.2019
Numer ewidencyjny: 69/DES-BPZ.V/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozpatrywania skarg i kontroli w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów Alkoholowych w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 02.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_69_20190321.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_69_190510.pdf
20.03.2019
Numer ewidencyjny: 68/DES-GK.I/5/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. realizacji projektów termomodernizacyjnych w Oddziale Energetyki Miejskiej w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 01.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_68_20190320.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_68_20190423.pdf
20.03.2019
Numer ewidencyjny: 67/DOA-PJR.I/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 01.04.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_67_20190320.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_67_190510.pdf
19.03.2019
Numer ewidencyjny: 66/DES-Ed.VI/6/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 29.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_66_20190319.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_66_20190423.pdf
19.03.2019
Numer ewidencyjny: 65/DOA-USC.IV/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Zespole Obsługi Biurowej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 29.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_65_20190319.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_65_20190412.pdf
18.03.2019
Numer ewidencyjny: 64/DES-Ed.IV/5/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. resocjalizacji i wychowania pozaszkolnego w Oddziale ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 28.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_64_20190318.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_64_190510.pdf
18.03.2019
Numer ewidencyjny: 63/DFP-Bd.V/7/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu na Samodzielnym Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 28.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_63_20190318.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_63_20190415.pdf
15.03.2019
Numer ewidencyjny: 62/DPr-WPr.III/1/III/2019
Nazwa stanowiska: Radca prawny ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnym w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 27.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_62_20190315.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_62_20190423.pdf
15.03.2019
Numer ewidencyjny: 61/DM-BGM.II/9/II/2019
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 27.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_61_20190315.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_61_20190415.pdf
14.03.2019
Numer ewidencyjny: 60/DFP-Ksg.VI/5/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 26.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_60_20190314.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_60_20190416.pdf
14.03.2019
Numer ewidencyjny: 59/DPS-ZSS.V/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. przepływu informacji skierowanych do środowiska osób starszych w Oddziale ds. Polityki Senioralnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 26.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_59_20190314.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_59_20190603.pdf
13.03.2019
Numer ewidencyjny: 58/DPr-BPM.I/4/III/2019
Nazwa stanowiska: Kierownik Oddziału Promocji i Turystyki w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 25.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_58_20190313.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_58_20190423.pdf
13.03.2019
Numer ewidencyjny: 57/DFP-Bd.II/6/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 25.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_57_20190313.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_57_20190423.pdf
12.03.2019
Numer ewidencyjny: 56/DPr-BRM.VI/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej na Samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej w Biurze Rady Miejskiej w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 22.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_56_20190312.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_56_20190423.pdf
12.03.2019
Numer ewidencyjny: 55/DPr-BPM.III/3/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. mediów społecznościowych w Zespole Nowych Mediów w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 22.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_55_20190312.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_55_20190415.pdf
11.03.2019
Numer ewidencyjny: 54/DPr-BPM.II/2/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dokumentacji fotograficznej w Oddziale Wsparcia Graficznego w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 21.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_54_20190311.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_54_20190416.pdf
11.03.2019
Numer ewidencyjny: 53/DPr-BNW.I/1/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego w Biurze Nadzoru Właścicielskiego w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 21.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_53_20190311.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_53_20190409.pdf
11.03.2019
Numer ewidencyjny: 52/DPr-BPM.II/1/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dokumentacji fotograficznej w Oddziale Wsparcia Graficznego w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 21.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_52_20190311.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_52_20190416.pdf
08.03.2019
Numer ewidencyjny: 51/DFP-Ksg.V/4/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. rozliczeń wynagrodzeń i innych świadczeń w Oddziale Rozliczeń Wynagrodzeń i Innych Świadczeń w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 18.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_51_20190308.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_51_20190415.pdf
06.03.2019
Numer ewidencyjny: 50/DPr-ZK.III/3/III/2019
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. profilaktyki pożarowej i ochrony przeciwpożarowej w Oddziale Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwa w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 18.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_50_190306.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_50_20190403.pdf
05.03.2019
Numer ewidencyjny: 49/DM-BGM.II/8/III/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 15.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_49_20190305.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_49_20190410.pdf
05.03.2019
Numer ewidencyjny: 48/DFP-Bd.III/5/III/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sporządzania wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 15.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_48_20190305.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_48_20190403.pdf
28.02.2019
Numer ewidencyjny: 47/DM-DM.II/5/II/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ubezpieczenia majątku i odpowiedzialności cywilnej Miasta w Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 12.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_47_20190228.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_47_20190403.pdf
27.02.2019
Numer ewidencyjny: 46/DES-GK.V/4/II/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. utrzymania szaletów miejskich i placów zabaw w Oddziale Usług Komunalnych w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 11.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_46_20190227.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_46_20190403.pdf
27.02.2019
Numer ewidencyjny: 45/DM-DM.XIII/4/II/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw I w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 11.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_45_20190227.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_45_20190403.pdf
22.02.2019
Numer ewidencyjny: 44/DFP-Bd.III/4/II/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. analiz finansowych i planowania w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_44_20190222.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_44_20190326.pdf
20.02.2019
Numer ewidencyjny: 43/DFP-Ksg.VII/3/II/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie inwestycji i rozliczania podatku VAT w Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 04.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_43_20190220.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_43_20190403.pdf
20.02.2019
Numer ewidencyjny: 42/DM-BGM.I/7/II/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami socjalnymi i pomieszczeniami tymczasowymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 04.03.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_42_20190220.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_42_20190326.pdf