Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

06.12.2019
Numer ewidencyjny: 270/DFP-Ksg.VI/16/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 17.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_270_20191206.pdf
06.12.2019
Numer ewidencyjny: 269/DM-DM.VI/17/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnym w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 17.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_269_20191206.pdf
04.12.2019
Numer ewidencyjny: 268/DSP-USC.II/7/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w Oddziale Postępowań Administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 16.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_268_20191204.pdf
04.12.2019
Numer ewidencyjny: 267/DEP-BPZ.V/8/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym w Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 16.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_267_20191204.pdf
02.12.2019
Numer ewidencyjny: 266/DSP-PJR.III/15/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 12.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_266_20191202.pdf
02.12.2019
Numer ewidencyjny: 265/DEP-Ed.I/25/XII/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 12.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_265_20191202.pdf
26.11.2019
Numer ewidencyjny: 264/DAR-UA.XIII/22/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 10.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_264_20191126.pdf
26.11.2019
Numer ewidencyjny: 263/DRS-BGM.IV/27/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektora/inspektora ds. gospodarowania nieruchomościami w Oddziale Zasobu Nieruchomoś ci w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 09.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_263_20191126.pdf
26.11.2019
Numer ewidencyjny: 262/DPr-ZK.I/7/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. operacyjnych w CZK w Centrum Zarządzania Kryzysowego w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 09.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_262_20191126.pdf
26.11.2019
Numer ewidencyjny: 261/DEP-GK.IV/14/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektora/inspektora ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 06.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_261_20191126.pdf
26.11.2019
Numer ewidencyjny: 260/DAR-BPM.III/8/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nowych mediów w Zespole Nowych Mediów w Biurze Promocji i Nowych Mediów w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 06.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_260_20191126.pdf
21.11.2019
Numer ewidencyjny: 259/DSP-PJR.III/14/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert: 02.12.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_259_20191121.pdf
19.11.2019
Numer ewidencyjny: 258/DPr-BPr.I/1/XI/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. obsługi asystenckiej w Zespole Obsługi Asystenckiej w Biurze Prezydenta w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert: 29.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_258_20191120.pdf
19.11.2019
Numer ewidencyjny: 257/DM-DM.IV/16/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ograniczonych praw rzeczowych w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 29.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_257_20191119.pdf
19.11.2019
Numer ewidencyjny: 256/DOA-ZP.I/3/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania i nadzoru w Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoru w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 29.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_256_20191119.pdf
15.11.2019
Numer ewidencyjny: 255/DEP-Ed.VIII/24/XI/2019
Nazwa stanowiska: Inspektor ds. kontroli finansowej w Zespole ds. Kontroli Finansowej w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert: 25.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_255_20191115.pdf
15.11.2019
Numer ewidencyjny: 254/DRS-BGM.III/26/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamiany lokali mieszkalnych w Oddziale Regulacji Tytułów Prawnych w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert: 25.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_254_20191115.pdf
04.11.2019
Numer ewidencyjny: 253/DM-BGM.I/25/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami zamiennymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 14.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_253_20191104.pdf
04.11.2019
Numer ewidencyjny: 252/DOA-PJR.I/13/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. nadzoru i kontroli w Oddziale Nadzoru i Kontroli w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 14.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_252_20191104.pdf
04.11.2019
Numer ewidencyjny: 251/DM-BGM.I/24/XI/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami mieszkalnymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 14.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_251_20191104.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_251_20191206.pdf
31.10.2019
Numer ewidencyjny: 250/DPS-ZKM.IV/4/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi cudzoziemców posługujących się językiem ukraińskim/rosyjskim w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańców w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 12.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_250_20191031.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_250_20191126.pdf
30.10.2019
Numer ewidencyjny: 249/DAR-UA.IX/21/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki IV w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 12.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_249_20191030.pdf
28.10.2019
Numer ewidencyjny: 248/DAR-UA.III/20/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 07.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_248_20191028.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_248_20191206.pdf
25.10.2019
Numer ewidencyjny: 247/DFP-Ksg.VII/15/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie inwestycji i rozliczania podatku VAT w Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VAT w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_247_20191025.pdf
24.10.2019
Numer ewidencyjny: 246/DFP-Ksg.I/14/X/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. koordynowania w zakresie przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych UMŁ i Miasta w Oddziale Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 05.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_246_191024.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_246_20191202.pdf
24.10.2019
Numer ewidencyjny: 245/DAR-UA.I/19/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 05.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_245_191024.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_245_20191205.pdf
24.10.2019
Numer ewidencyjny: 244/DFP-BE.IV/1/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu oraz prowadzenia spraw administracyjnych Biura na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert: 04.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_244_191024.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_244_20191125.pdf
22.10.2019
Numer ewidencyjny: 243/DAR-UA.III/18/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym III w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 04.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_243_20191022.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_243_20191205.pdf
22.10.2019
Numer ewidencyjny: 242/DES-Ed.I/23/X/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert: 04.11.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_242_20191022.pdf
18.10.2019
Numer ewidencyjny: 241/DPS-ZKM.III/3/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. koordynacji zarządzania dokumentacją elektroniczną i papierową: administrator systemów EZD/Legislator w Oddziale ds. Elektronicznego Urzędu w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert: 28.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_241_20191018.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_241_20191125.pdf
18.10.2019
Numer ewidencyjny: 240/DOA-USC.II/6/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia postępowań administracyjnych w Oddziale Postępowań Administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 28.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_240_20191018.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_240_20191206.pdf
11.10.2019
Numer ewidencyjny: 239/DOA-TG.II/3/X/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. administrowania budynkiem w Zakopanem w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczej w Wydziale Techniczno-Gospodarczym w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 21.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_239_20191011.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_239_20191031.pdf
09.10.2019
Numer ewidencyjny: 238/DAR-UA.II/17/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno - budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 21.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_238_20191009.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_238_20191125.pdf
08.10.2019
Numer ewidencyjny: 237/DAR-BAr.I/4/X/2019
Nazwa stanowiska: Główny specjalista ds. opracowywania koncepcji drogowych w Oddziale Koncepcji Drogowych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 18.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_237_20191008.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_237_20191206.pdf
08.10.2019
Numer ewidencyjny: 236/DAR-UA.VI/16/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert: 18.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_236_20191008.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_236_20191115.pdf
04.10.2019
Numer ewidencyjny: 235/DM-DM.IV/15/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ograniczonych praw rzeczowych w Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 16.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_235_20191004.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_235_20191115.pdf
03.10.2019
Numer ewidencyjny: 234/DM-BGM.III/23/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. zamiany lokali mieszkalnych w Oddziale Regulacji Tytułów Prawnych w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert: 16.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_234_20191003.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_234_20191115.pdf
02.10.2019
Numer ewidencyjny: 233/DOA-ZP.I/2/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. monitorowania i nadzoru w Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoru w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 15.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_233_20191002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_233_20191115.pdf
02.10.2019
Numer ewidencyjny: 232/DOA-SO.II/4/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. ewidencji ludności w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 15.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_232_20191002.pdf
02.10.2019
Numer ewidencyjny: 231/DOA-PJR.III/12/X/2019
Nazwa stanowiska: Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert: 15.10.2019
Treść ogłoszenia: BZK_nabor_231_20191002.pdf
Informacja o wyniku naboru: BZK_wyniki_231_20191115.pdf