Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 27.03.2019 12:00 do 27.03.2019 12:02.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:r

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

15.01.2019
Numer ewidencyjny:9/DM-BGM.II/3/I/2019
Nazwa stanowiska:Główny specjalista ds. polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:28.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_9_190115.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_9_20190304.pdf
27.03.2019
Numer ewidencyjny:80/DFP-Bd.III/9/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. analiz finansowych i planowaniaw Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długuw Wydziale Budżetuw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:08.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_80_20190327.pdf
15.01.2019
Numer ewidencyjny:8/DFP-Ksg.II/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji budżetowej wydatków w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowo-Finansowej w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:25.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_8_190115.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_8_20190225.pdf
26.03.2019
Numer ewidencyjny:79/DOA-Inf.IV/4/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownikaw Wydziale Informatykiw Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:05.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_79_20190326.pdf
26.03.2019
Numer ewidencyjny:78/DPr-BKS.II/1/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. analiz, projektów internetowych, informacyjnych, promocyjnych i wydawniczych w Oddziale Komunikacji Społecznej w Biurze Komunikacji Społecznej i Dziedzictwa Łodziw Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:05.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_78_20190326.pdf
26.03.2019
Numer ewidencyjny:77/DOA-Inf.I/3/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zarządzania infrastrukturą serwerów w Oddziale Infrastruktury Informatycznej w Wydziale Informatykiw Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:05.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_77_20190326.pdf
25.03.2019
Numer ewidencyjny:76/DM-BGM.I/10/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. dysponowania lokalami mieszkalnymiw Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymiw Biurze Gospodarki Mieszkaniowejw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:04.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_76_20190325.pdf
25.03.2019
Numer ewidencyjny:75/DFP-Ksg.III/6/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. księgowości rejestrowej wydatków budżetowych w Oddziale Księgowości Rejestrowej Wydatków Budżetowych w Wydziale Księgowościw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:04.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_75_20190325.pdf
22.03.2019
Numer ewidencyjny:74/DFP-Fn.VII/2/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. koordynacji administracyjno-organizacyjnej w Oddziale ds. Koordynacji w Wydziale Finansowymw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:03.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_74_20190322.pdf
22.03.2019
Numer ewidencyjny:73/DPr-BPM.IV/5/III/2019
Nazwa stanowiska:Główny specjalistads. koordynacji spraw ekonomiczno-organizacyjnych w Zespole ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych w Biurze Promocji i Nowych Medióww Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:03.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_73_20190322.pdf
21.03.2019
Numer ewidencyjny:72/DES-GK.II/6/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. administracyjno-organizacyjnych w Oddziale Gospodarki Odpadamiw Wydziale Gospodarki Komunalnejw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:02.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_72_20190321.pdf
21.03.2019
Numer ewidencyjny:71/DES-BPZ.V/3/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i zezwoleń w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów AlkoholowychwBiurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczejw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:02.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_71_20190321.pdf
21.03.2019
Numer ewidencyjny:70/DM-ZNN.V/2/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zbywania nieruchomościw Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczychw Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomościw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:02.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_70_20190321.pdf
15.01.2019
Numer ewidencyjny:7/DM-BGM.II/2/I /2019
Nazwa stanowiska:Kierownik Oddziału Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:25.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_7_190115_190116.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_7_20190214.pdf
21.03.2019
Numer ewidencyjny:69/DES-BPZ.V/2/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. rozpatrywania skarg i kontroli w Oddziale ds. Zezwoleń na Sprzedaż Napojów AlkoholowychwBiurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczejw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:02.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_69_20190321.pdf
20.03.2019
Numer ewidencyjny:68/DES-GK.I/5/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. realizacji projektów termomodernizacyjnychw Oddziale Energetyki Miejskiejw Wydziale Gospodarki Komunalnejw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:01.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_68_20190320.pdf
20.03.2019
Numer ewidencyjny:67/DOA-PJR.I/2/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. nadzoru i kontroliw Oddziale Nadzoru i Kontroliw Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:01.04.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_67_20190320.pdf
19.03.2019
Numer ewidencyjny:66/DES-Ed.VI/6/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. ekonomicznychw Oddziale ds. Szkolnictwa Niepublicznego w Wydziale Edukacjiw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:29.03.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_66_20190319.pdf
19.03.2019
Numer ewidencyjny:65/DOA-USC.IV/2/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. obsługi sekretariatu w Zespole Obsługi Biurowejw Urzędzie Stanu Cywilnegow Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:29.03.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_65_20190319.pdf
18.03.2019
Numer ewidencyjny:64/DES-Ed.IV/5/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. resocjalizacji i wychowania pozaszkolnego w Oddziale ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacjiw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:28.03.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_64_20190318.pdf
18.03.2019
Numer ewidencyjny:63/DFP-Bd.V/7/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatuna Samodzielnym Stanowisko ds. Obsługi Sekretariatu w Wydziale Budżetuw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:28.03.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_63_20190318.pdf
15.03.2019
Numer ewidencyjny:62/DPr-WPr.III/1/III/2019
Nazwa stanowiska:Radca prawny ds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwaw Zespole Radców Prawnychw Wydziale Prawnymw Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:27.03.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_62_20190315.pdf
15.03.2019
Numer ewidencyjny:61/DM-BGM.II/9/II/2019
Nazwa stanowiska:Kierownik Oddziału Polityki Lokalowejw Biurze Gospodarki Mieszkaniowejw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:27.03.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_61_20190315.pdf
14.03.2019
Numer ewidencyjny:60/DFP-Ksg.VI/5/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowychw Wydziale Księgowościw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:26.03.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_60_20190314.pdf
10.01.2019
Numer ewidencyjny:6/DPr-ZK.III/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. obrony cywilnej w Oddziale Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwaw Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwaw Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:22.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_6_20190110.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_6_20190214.pdf
14.03.2019
Numer ewidencyjny:59/DPS-ZSS.V/2/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. przepływu informacji skierowanych do środowiska osób starszychw Oddziale ds. Polityki Senioralnej w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert:26.03.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_59_20190314.pdf
13.03.2019
Numer ewidencyjny:58/DPr-BPM.I/4/III/2019
Nazwa stanowiska:KierownikOddziału Promocji i Turystykiw Biurze Promocji i Nowych Medióww Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:25.03.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_58_20190313.pdf
13.03.2019
Numer ewidencyjny:57/DFP-Bd.II/6/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. planowania budżetuw Oddziale Planowania Budżetuw Wydziale Budżetuw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:25.03.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_57_20190313.pdf
12.03.2019
Numer ewidencyjny:56/DPr-BRM.VI/2/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. obsługi sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiej na Samodzielnym Stanowisku ds. Obsługi Sekretariatu Przewodniczącego Rady Miejskiejw Biurze Rady Miejskiejw Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:22.03.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_56_20190312.pdf
12.03.2019
Numer ewidencyjny:55/DPr-BPM.III/3/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. mediów społecznościowych w Zespole Nowych Mediów w Biurze Promocji i Nowych Medióww Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:22.03.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_55_20190312.pdf

Informację wprowadził(a): Migracja danych (25.08.2017 10:18)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (10.06.2020 08:27)

Informację opracował(a): Magdalena Klaczkowska (21.06.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 166021

Historia zmian
11.03.2019
Numer ewidencyjny:54/DPr-BPM.II/2/III/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. dokumentacji fotograficznejw Oddziale Wsparcia Graficznegow Biurze Promocji i Nowych Medióww Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:21.03.2019
Data Redaktor Akcja
10.06.2020 08:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.06.2020 08:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.05.2020 10:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.03.2020 09:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
09.01.2020 10:49 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:47 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
09.01.2020 10:44 Adrian Beer Modyfikacja treści
31.12.2019 14:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.10.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.10.2019 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2019 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
27.03.2019 12:00 Adrian Beer Modyfikacja treści
18.01.2019 14:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.01.2019 09:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 14:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:46 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:45 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:44 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:42 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
18.12.2018 14:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.06.2018 09:45 Adrian Beer Modyfikacja treści
22.06.2018 09:41 Adrian Beer Modyfikacja strony
22.06.2018 09:40 Adrian Beer Modyfikacja strony
20.06.2018 10:33 Adrian Beer Modyfikacja treści
20.06.2018 10:10 Adrian Beer Modyfikacja treści
25.05.2018 15:45 Sylwia Stańczyk Modyfikacja treści
24.05.2018 16:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:40 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.01.2018 13:36 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:09 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:07 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:04 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 13:03 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:59 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2018 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 11:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
23.10.2017 16:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:46 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:43 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:37 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.09.2017 11:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.08.2017 15:47 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:43 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:41 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:39 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:37 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.08.2017 15:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:47 Migracja danych Modyfikacja strony
25.08.2017 12:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
25.08.2017 10:52 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:51 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:50 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:49 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:48 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:47 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:42 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:41 Migracja danych Modyfikacja treści
25.08.2017 10:18 Migracja danych Utworzenie strony