Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 31.10.2019 13:32 do 31.12.2019 14:34.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:r

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

31.10.2019
Numer ewidencyjny:250/DPS-ZKM.IV/4/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. obsługi cudzoziemców posługujących się językiem ukraińskim/rosyjskim w Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańcóww Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcamiw Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert:12.11.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_250_20191031.pdf
30.10.2019
Numer ewidencyjny:249/DAR-UA.IX/21/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. warunków zabudowy i zagospodarowania terenuw Oddziale Urbanistyki IVw Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:12.11.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_249_20191030.pdf
28.10.2019
Numer ewidencyjny:248/DAR-UA.III/20/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. architektoniczno - budowlanychw Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IIIw Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:07.11.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_248_20191028.pdf
25.10.2019
Numer ewidencyjny:247/DFP-Ksg.VII/15/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie inwestycji i rozliczania podatku VATw Oddziale Księgowości ds. Ewidencji i Rozliczeń Podatku VATw Wydziale Księgowościw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:05.11.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_247_20191025.pdf
24.10.2019
Numer ewidencyjny:246/DFP-Ksg.I/14/X/2019
Nazwa stanowiska:Główny specjalista ds. koordynowania w zakresie przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji składników majątkowych UMŁ i Miasta w Oddziale Księgowości Majątku Miasta i Skarbu Państwa w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:05.11.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_246_191024.pdf
24.10.2019
Numer ewidencyjny:245/DAR-UA.I/19/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. architektoniczno-budowlanych w Oddziale Architektoniczno-Budowlanym I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:05.11.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_245_191024.pdf
24.10.2019
Numer ewidencyjny:244/DFP-BE.IV/1/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu oraz prowadzenia spraw administracyjnych Biura na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:04.11.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_244_191024.pdf
22.10.2019
Numer ewidencyjny:243/DAR-UA.III/18/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. architektoniczno - budowlanychw Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IIIw Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:04.11.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_243_20191022.pdf
22.10.2019
Numer ewidencyjny:242/DES-Ed.I/23/X/2019
Nazwa stanowiska:Główny specjalista ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:04.11.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_242_20191022.pdf
18.10.2019
Numer ewidencyjny:241/DPS-ZKM.III/3/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. koordynacji zarządzania dokumentacją elektroniczną i papierową: administrator systemów EZD/Legislatorw Oddziale ds. Elektronicznego Urzęduw Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcamiw Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert:28.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_241_20191018.pdf
18.10.2019
Numer ewidencyjny:240/DOA-USC.II/6/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. prowadzenia postępowań administracyjnych w Oddziale Postępowań Administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnegow Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:28.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_240_20191018.pdf
11.10.2019
Numer ewidencyjny:239/DOA-TG.II/3/X/2019
Nazwa stanowiska:Główny specjalistads. administrowania budynkiem w Zakopanem w Oddziale ds. Obsługi Techniczno-Gospodarczejw Wydziale Techniczno-Gospodarczymw Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:21.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_239_20191011.pdf
09.10.2019
Numer ewidencyjny:238/DAR-UA.II/17/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. architektoniczno - budowlanychw Oddziale Architektoniczno-Budowlanym II w Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:21.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_238_20191009.pdf
08.10.2019
Numer ewidencyjny:237/DAR-BAr.I/4/X/2019
Nazwa stanowiska:Główny specjalista ds. opracowywania koncepcji drogowych w Oddziale Koncepcji Drogowych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Archi tektury i Rozwoju
Termin składania ofert:18.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_237_20191008.pdf
08.10.2019
Numer ewidencyjny:236/DAR-UA.VI/16/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. warunków zabudowy i zagospodarowania terenu w Oddziale Urbanistyki I w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:18.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_236_20191008.pdf
04.10.2019
Numer ewidencyjny:235/DM-DM.IV/15/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. ograniczonych praw rzeczowychw Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowych w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:16.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_235_20191004.pdf
03.10.2019
Numer ewidencyjny:234/DM-BGM.III/23/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zamiany lokali mieszkalnych w Oddziale Regulacji Tytułów Prawnychw Biurze Gospodarki Mieszkaniowejw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:16.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_234_20191003.pdf
02.10.2019
Numer ewidencyjny:233/DOA-ZP.I/2/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. monitorowania i nadzoruw Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoruw Wydziale Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:15.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_233_20191002.pdf
02.10.2019
Numer ewidencyjny:232/DOA-SO.II/4/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. ewidencji ludnościw Oddziale Ewidencji Ludnościw Wydziale Spraw Obywatelskichw Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:15.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_232_20191002.pdf
02.10.2019
Numer ewidencyjny:231/DOA-PJR.III/12/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. związanych z rejestracją pojazdóww Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:15.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_231_20191002.pdf
02.10.2019
Numer ewidencyjny:230/DPr-WPr.III/2/X/2019
Nazwa stanowiska:Radca prawnyds. obsługi prawnej sporów sądowych prowadzonych w imieniu Miasta Łodzi lub Skarbu Państwa w Zespole Radców Prawnych w Wydziale Prawnymw Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:15.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_230_20191002.pdf
01.10.2019
Numer ewidencyjny:229/DES-Ed.VIII/22/X/2019
Nazwa stanowiska:Inspektords. kontroli finansowej w Zespole ds. Kontroli Finansowejw Wydziale Edukacjiw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:14.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_229_20191001.pdf
01.10.2019
Numer ewidencyjny:228/DM-ZNN. IV/7/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zbywania nieruchomości i wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształceniew Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomościw Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomościw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:14.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_228_20191001.pdf
01.10.2019
Numer ewidencyjny:227/DES-Ed.I/21/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. sprawozdawczościw Oddziale Ekonomicznymw Wydziale Edukacjiw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:11.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_227_20191001.pdf
01.10.2019
Numer ewidencyjny:226/DFP-Bd.II/17/X/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. planowania budżetuw Oddziale Planowania Budżetuw Wydziale Budżetuw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:11.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_226_20191001.pdf
30.09.2019
Numer ewidencyjny:225/DPS-ZSS.III/5/IX/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. kontroli w Oddziale ds. Kontroliw Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni
Termin składania ofert:10.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_225_20190930.pdf
30.09.2019
Numer ewidencyjny:224/DES-GK.IV/13/IX/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnejw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:10.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_224_20190930.pdf
25.09.2019
Numer ewidencyjny:223/DAR-BIM.II/2/IX/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. uzgodnień przebiegu infrastrukturyw Oddziale Lokalizacji Sieciw Biurze Inżyniera Miastaw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:07.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_223_20190925.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_223_20191030.pdf
25.09.2019
Numer ewidencyjny:222/DM-DM.I/14/IX/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. obsługi opłat z tytułu użytkowania wieczystego w Oddziale Aktualizacji Opłat za Użytkowanie Wieczystew Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:07.10.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_222_20190925.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_222_20191028.pdf
25.09.2019