Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 19.03.2020 09:52 do 15.05.2020 10:23.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego, decyzją Przewodniczącej Komisji ds. Naboru – p. Barbary Mrozowskiej-Nieradko realizacja wszystkich obecnie trwających naborów na wolne stanowiska urzędnicze, w tym kierownicze stanowiska urzędnicze, zostaje zawieszona do odwołania. Nabory zostaną wznowione po ustaniu stanu zagrożenia epidemicznego z nowymi terminami składania ofert aplikacyjnych. Oferty, które już wpłynęły do Urzędu Miasta Łodzi wezmą udział we wznowionych naborach.r

Oferty pracy w UMŁ:r

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

11.03.2020
Numer ewidencyjny:36/DFP-Fn.VIII/3/III/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. windykacji, sprawozdawczości i planowania dochodów oraz obsługi finansowo-księgowej rachunku bankowego opłaty skarbowejw Oddziale ds. Opłaty Skarbowejw Wydziale Finansowymw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:25.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_36_20200311.pdf
11.03.2020
Numer ewidencyjny:35/DFP-Fn.III/2/III/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. księgowania i windykacji dochodów Gminyw Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowymw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:24.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_35_20200311.pdf
11.03.2020
Numer ewidencyjny:34/DFP-Fn.I/1/III/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. wymiaru podatku od nieruchomości od osób prawnych w Oddziale Dochodów Podatkowychw Wydziale Finansowymw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:24.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_34_20200311.pdf
09.03.2020
Numer ewidencyjny:33/DOM-PJR.II/6/III/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującymw Oddziale Praw Jazdyw Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert:23.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_33_20200309.pdf
09.03.2020
Numer ewidencyjny:32/DFP-Bd.II/2/III/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. planowania budżetuw Oddziale Planowania Budżetuw Wydziale Budżetuw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:19.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_32_20200309.pdf
09.03.2020
Numer ewidencyjny:31/DOM-PJR.III/5/III/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. związanych z rejestracją pojazdóww Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdóww Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert:23.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_31_20200309.pdf
26.02.2020
Numer ewidencyjny:30/DOM-ZKM.IV/1/II/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. obsługi informacyjno-kancelaryjnejw Oddziale ds. Informacyjno-Kancelaryjnej Obsługi Mieszkańcóww Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcamiw Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert:09.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_30_20200226.pdf
26.02.2020
Numer ewidencyjny:29/DOM-PJR.II/4/II/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującymw Oddziale Praw Jazdyw Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Organizacji Urzędu i Obsługi Mieszkańców
Termin składania ofert:09.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_29_20200226.pdf
21.02.2020
Numer ewidencyjny:28/DPr-ZK.I/1/II/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. operacyjnych w CZKw Centrum Zarządzania Kryzysowegow Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwaw Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:03.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_28_20200221.pdf
21.02.2020
Numer ewidencyjny:27/DRS-BGM.II/3/II/2020
Nazwa stanowiska:Główny specjalistads. polityki mieszkaniowejw Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowejw Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert:03.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_27_20200221.pdf
21.02.2020
Numer ewidencyjny:26/DSP-BPS.IV/4/II/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. finansowychw Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnychw Biurze ds. Partycypacji Społecznejw Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert:02.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_26_20200221.pdf
20.02.2020
Numer ewidencyjny:25/DEP-BPZ/1/II/2020
Nazwa stanowiska:Zastępca Dyrektora Biura Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczej w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert:02.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_25_20200220.pdf
17.02.2020
Numer ewidencyjny:24/DSP-ZSS.I/1/II/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/ inspektor ds. planowania i realizacji budżetu Wydziału oraz sprawozdawczości budżetowej w Oddziale Finansowym w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert:03.03.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_24_20200217.pdf
14.02.2020
Numer ewidencyjny:23/DSP-BPS.II/3/II/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. konsultacji społecznychw Oddziale ds. Konsultacji Społecznych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert:25.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_23_20200214.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_23_20200316.pdf
14.02.2020
Numer ewidencyjny:22/DAR-BPM.I/1/II/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. promocji i turystyki miasta Łodziw Oddziale Promocji i Turystykiw Biurze Promocji i Nowych Medióww Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:24.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_22_20200214.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_22_20200313.pdf
14.02.2020
Numer ewidencyjny:21/DPr-BRM.II/1/II/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. obsługi komisji Rady Miejskiejw Zespole ds. Obsługi Komisji Rady Miejskiejw Biurze Rady Miejskiejw Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:25.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_21_20200214.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_21_20200316.pdf
12.02.2020
Numer ewidencyjny:20/DEP -Kul.IV/3/II /2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Zespole ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kulturyw Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert:24.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_20_20200212.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_20_20200316.pdf
03.02.2020
Numer ewidencyjny:19/DOA-Inf.II/1/II/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zamówień publicznych w Oddziale Logistykiw Wydziale Informatykiw Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:14.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_19_20200203.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_19_20200309.pdf
03.02.2020
Numer ewidencyjny:18/DEP-Ed.III/1/II/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. systemu informatycznego i programowania w Oddziale Organizacyjno-Administracyjnymw Wydziale Edukacjiw Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert:14.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_18_20200203.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_18_20200309.pdf
30.01.2020
Numer ewidencyjny:17/DAR-UA.III/3/I/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. architektoniczno - budowlanychw Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IIIw Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:11.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_17_20200130.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_17_20200309.pdf
30.01.2020
Numer ewidencyjny:16/DAR-UA.XIII/2/I/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. architektoniczno - budowlanychw Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IVw Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:11.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_16_20200130.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_16_20200309.pdf
28.01.2020
Numer ewidencyjny:15/DRS-BGM.I/2/I/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. dysponowania lokalami z najmem socjalnym i pomieszczeniami tymczasowymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymiw Biurze Gospodarki Mieszkaniowejw Departamencie Rewitalizacji i Sportu
Termin składania ofert:10.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_15_20200128.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_15_20200309.pdf
28.01.2020
Numer ewidencyjny:14/DSP-PJR.IV/3/I/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. ekonomiczno-administracyjnychw Zespole Ekonomiczno-Administracyjnymw Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert:10.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_14_20200128.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_14_20200309.pdf
27.01.2020
Numer ewidencyjny:13/DEP-Kul.II/2/I/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. obsługi sekretariatu w Oddziale ds. Organizacyjno-Ekonomicznych w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert:07.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_13_20200127.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_13_20200221.pdf
27.01.2020
Numer ewidencyjny:12/DEP-Kul.IV/1/I/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. współpracy z twórcami kultury w Zespole ds. Mecenatu Kultury w Wydziale Kultury w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury
Termin składania ofert:07.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_12_20200127.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_12_20200309.pdf
27.01.2020
Numer ewidencyjny:11/DSP-PJR.I/2/I/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. nadzoru i kontroliw Oddziale Nadzoru i Kontroliw Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:17.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_11_20200127.pdf
24.01.2020
Numer ewidencyjny:10/DSP-BPS.IV/2/I/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. finansowych w Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnychw Biurze ds. Partycypacji Społecznejw Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert:05.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_10_20200124.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_10_20200221.pdf
24.01.2020
Numer ewidencyjny:9/DSP-BPS.IV/1/I/2020
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. obsługi sekretariatuw Zespole ds. Ekonomiczno-Administracyjnych w Biurze ds. Partycypacji Społecznejw Departamencie Polityki Społecznej
Termin składania ofert:05.02.2020
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_9_20200124.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_9_20200309.pdf
23.01.2020