Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 17.11.2017 11:55 do 02.01.2018 12:57.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:r

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędniczew Urzędzie Miasta Łodzi

 
Podinspektor/inspektords. nadzoruw Oddziale Nadzoru Właścicielskiegow Biurze Nadzoru Właścicielskiegow Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Data publikacji:16.11.2017
Numer ewidencyjny:201/DM-BNW.I/5/XI/2017
Termin składania ofert:27.11.2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. nadzoru
w Oddziale Nadzoru Właścicielskiego
w Biurze Nadzoru Właścicielskiego
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem

Wymiar czasu pracy:2 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie
Numer ewidencyjny naboru:201/DM-BNW.I/5/XI/2017
Data publikacji ogłoszenia:16 listopada 2017 roku
Termin składania ofert:27 listopada 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnieniaosób niepełnosprawnych:< 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura, w tym w siedzibach spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi,
 • dyspozycyjność.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • opiniowanie pod względem prawnym dokumentów związanych z udziałem Miasta Łodzi w spółkach, m.in. dokumentów na Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia,
 • analiza skutków prawnych dla Spółek i Miasta Łodzi związanych z zaciąganiem zobowiązań przez spółki z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi,
 • przygotowywanie dla pełnomocnika Miasta Łodzi - we współpracy ze stanowiskiem ds. analiz - opinii na Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia zawierającej skutki prawne i finansowe wraz z rekomendacją co do sposobu głosowania,
 • przygotowywanie dokumentów na Zgromadzenia Wspólników/Walne Zgromadzenia zwoływane na wniosek Miasta Łodzi,
 • cykliczne gromadzenie i analizowanie danych ekonomiczno-finansowych i statystycznych dotyczących spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi na potrzeby m.in. Biura, Prezydenta Miasta Łodzi, Rady Miejskiej w Łodzi, w tym prowadzenie zestawień i przygotowywanie prezentacji danych,
 • stała współpraca w Oddziale ze stanowiskami ds. analiz z zakresu zadań Oddziału,
 • opiniowanie pod względem prawnym prywatyzacji, tworzenia, łączenia, podziału, likwidacji spółek oraz sporządzanie we współpracy ze stanowiskiem ds. analiz - rekomendacji zawierającej skutki prawne i ekonomiczne planowanych działań,
 • opracowywanie dokumentów i prowadzenie procedur związanych z prywatyzacją, tworzeniem, łączeniem, podziałem, likwidacją spółek z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi,
 • wykonywanie kontroli w spółkach z kapitałowym udziałem Miasta Łodzi zgodnie z upoważnieniem Prezydenta Miasta Łodzi,
 • przygotowywanie dokumentów związanych z dokapitalizowaniem spółek, w tym m.in. przygotowywanie projektów uchwał, umów, statutów, badanie stanu prawnego nieruchomości będących przedmiotem aportu, analizowanie dokapitalizowania pod kątem pomocy publicznej,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi i rozstrzygnięć w sprawach przedkładanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej, Radnych i Komisje Rady Miejskiej w zakresie właściwości Oddziału,
 • przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań pozostających w zakresie właściwości Oddziału.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny, o rachunkowości, o gospodarce komunalnej, o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, o zasadach zarządzania mieniem państwowym,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z dokonywaniem analiz ekonomiczno-finansowych podmiotów prawa handlowego.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 201/DM-BNW.I/5/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 27 listopada 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Podinspektor/inspektords. rozliczeń finansowych i budżetuw Zespole Ekonomiczno-Organizacyjnymw Wydziale Techniczno-Gospodarczymw Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji:16.11.2017
Numer ewidencyjny:200/DOA-TG.IV/4/XI/2017
Termin składania ofert:27.11.2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. rozliczeń finansowych i budżetu
w Zespole Ekonomiczno-Organizacyjnym
w Wydziale Techniczno-Gospodarczym
w Departamencie Obsługi i Administracji

Wymiar czasu pracy:1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru:200/DOA-TG.IV/4/XI/2017
Data publikacji ogłoszenia:16 listopada 2017 roku
Termin składania ofert:27 listopada 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnieniaosób niepełnosprawnych:< 6%

Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • rozliczanie kosztów utrzymania lokali zajmowanych przez Urząd Miasta Łodzi, sprawdzanie i opisywanie dokumentów wystawianych przez wykonawców i terminowe ich przekazywanie do księgowości,
 • wystawianie dokumentów dochodowych i sprzedaży na podstawie porozumień oraz umów najmu i użyczenia,
 • wprowadzanie dokumentów do rejestrów i programów księgowania,
 • przygotowywanie i rozliczanie umów dla podmiotów zewnętrznych i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami (m. in. Zarząd Lokali Miejskich, dostawcy mediów itp.),
 • kontrolowanie dochodów i wydatków, realizacji umów w ramach budżetu oraz terminów rozliczeń we współpracy z Wydziałem Księgowości,
 • opracowywanie i analiza danych związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami otrzymywanych ze wszystkich komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi; Sporządzanie kwartalnych sprawozdań do Wydziału Budżetu,
 • sporządzanie okresowych informacji i sprawozdań dotyczących wykonania budżetu Wydziału w zakresie realizowanych zadań,
 • prowadzenie ewidencji wydatków dokonywanych ze środków finansowych znajdujących się w dyspozycji Wydziału oraz ewidencji dochodów,
 • uzgadnianie wydatków i dochodów budżetowych z Wydziałem Księgowości,
 • analiza wydatków i dochodów Wydziału i wskazywanie zagrożeń przy realizacji budżetu,
 • stosowanie procedur wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz przestrzeganie jej przepisów i innych aktów prawnych związanych z przywołaną ustawą,
 • wykonywanie z własnej inicjatywy i bez odrębnych poleceń przełożonych wszystkich czynności i obowiązków określonych dla zajmowanego stanowiska, a na polecenie przełożonych wykonywanie także innych prac.

Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora - wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o pracownikach samorządowych, o dostępie informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o finansach publicznych oraz akty wykonawcze, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z realizacją budżetu,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z prowadzeniem rozliczeń finansowych,
 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie księgowości i/lub finansów,
 • ukończone kursy/szkolenia w zakresie rachunkowości i/lub podatku od towarów i usług.

Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy tj. świadectwo/-a pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu, zawierające okres zatrudnienia, w przypadku pozostawania w stosunku pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 200/DOA-TG.IV/4/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 27 listopada 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Podinspektor/inspektor ds. obsługi archiwum zakładowego w Archiwum Zakładowym w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji:15.11.2017
Numer ewidencyjny:199/DOA-ZKM.VI/4/XI/2017
Termin składania ofert:25.11.2017
Ogłoszenie:


Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

podinspektor/inspektor
ds. obsługi archiwum zakładowego
w Archiwum Zakładowym
w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami
w Departamencie Obsługi i Administracji


Wymiar czasu pracy:    1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru:    199/DOA-ZKM.VI/4/XI/2017
Data publikacji ogłoszenia:    15 listopada 2017 roku
Termin składania ofert:    25 listopada 2017 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:    < 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • lokalizacje Archiwum Zakładowego:
  -    ul. Urzędnicza 45 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  -    ul. Wileńska 53/55 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  -    ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  -    al. Piłsudskiego 100 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  -    ul. Krzemieniecka 2B (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  -    al. Politechniki 32 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  -    ul. Piotrkowska 153 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej, wymagająca również schylania się, dźwigania, wchodzenia na drabinę, przenoszenia akt,
 • możliwa praca poza siedzibą Archiwum Zakładowego,
 • warunki uciążliwe – kurz, roztocza (pracownik będzie wyposażony w środki do ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze).


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • udział w przejmowaniu dokumentacji:
  -    spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych oraz sprawdzanie stanu uporządkowania akt,
  -    niearchiwalnej samorządowych jednostek organizacyjnych, których działalność ustała i które nie mają sukcesora,
  -    na nośniku papierowym ze składu chronologicznego,
  -    elektronicznej na informatycznych nośnikach danych, zgromadzonych w składzie informatycznych nośników danych, których zawartości nie skopiowano do systemu EZD,
 • przechowywanie i zabezpieczanie zgromadzonej dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji:
  -    prowadzenie ewidencji pomiaru temperatury i wilgotności w pomieszczeniach magazynowych,
  -    plombowanie drzwi  pomieszczeń magazynowych,
  -    oznaczanie numeryczne regałów i półek,
 • przeprowadzanie skontrum dokumentacji,
 • porządkowanie przechowywanej dokumentacji przejętej w latach wcześniejszych w stanie nieuporządkowanym,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji,
 • wycofywanie dokumentacji ze stanu archiwum zakładowego w przypadku wznowienia sprawy w komórce organizacyjnej,
 • udział w przeprowadzaniu kwerend archiwalnych, czyli poszukiwanie w dokumentacji informacji na temat osób, zdarzeń czy problemów:
  -    wydawanie poświadczonych odpisów,
  -    wydawanie dla pracowników zlikwidowanych jednostek uwierzytelnionych kserokopii dokumentów płacowych i osobowych dla potrzeb emerytalno-rentowych,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz udział w jej komisyjnym brakowaniu,
 • udział w przygotowywaniu materiałów archiwalnych do przekazania i udział w ich przekazaniu do właściwego archiwum państwowego,
 • doradzanie komórkom organizacyjnym w zakresie właściwego postępowania z dokumentacją i w porozumieniu z koordynatorem czynności kancelaryjnych,
 • prowadzenie spraw związanych z obsługą interesanta,
 • prowadzenie spraw związanych obsługą programu ARCHSYS,
 • nadzór nad wyposażeniem apteczki pierwszej pomocy,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań komórki organizacyjnej UMŁ oraz zadań zleconych komórce organizacyjnej UMŁ, pozostających w zakresie jej właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora – wymagany jest minimum roczny staż pracy, w przypadku stanowiska inspektora – wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • ukończone kursy kancelaryjno-archiwalne I i II stopnia,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o opłacie skarbowej, o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą archiwum,
 • umiejętność obsługi programu archiwalnego ARCHSYS,
 • znajomość języka angielskiego na poziomie podstawowym.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy
  o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • dokumenty potwierdzające ukończenie kursu kancelaryjno-archiwalnego I i II stopnia,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  -    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  -    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  -    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  -    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  -    oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922, z późn. zm.),
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 199/DOA-ZKM.VI/4/XI/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 25 listopada 2017 roku

Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.

Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko


Zastępca kierownika Oddziału Postępowań Administracyjnych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji:15.11.2017
Numer ewidencyjny:198/DOA-USC.II/4/XI/2017
Termin składania ofert:25.11.2017
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź
,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze