Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 02.01.2018 13:15 do 02.01.2018 13:15.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:r

W przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych w Urzędzie Miasta Łodzi, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.), Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Inspektor ds. trwałego zarządu w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwaw Biurze Zasobu Skarbu Państwa w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Data publikacji:02.01.2018
Numer ewidencyjny:1/DM-BZSP.I/1/I/2018
Ogłoszenie:


Urząd Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,
ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze

 
inspektor
ds. trwałego zarządu
w Oddziale Zasobu i Gospodarowania Nieruchomościami Skarbu Państwa
w Biurze Zasobu Skarbu Państwa
w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Wymiar czasu pracy:    1 etat – pełen wymiar czasu pracy
Numer ewidencyjny naboru:    1/DM-BZSP.I/1/I/2018
Data publikacji ogłoszenia:    2 stycznia 2018 roku
Termin składania ofert:    12 stycznia 2018 roku
Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:    < 6%


Warunki pracy na stanowisku:
-    siedziba Biura – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
-    praca przy komputerze,
-    praca w pozycji siedzącej,
-    możliwa praca poza siedzibą Biura (przeprowadzanie oględzin nieruchomości).

Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:
-    prowadzenie spraw dotyczących przekazania nieruchomości Skarbu Państwa w trwały zarząd państwowym jednostkom organizacyjnym, w tym:    
     -    wydawanie decyzji o wygaśnięciu trwałego zarządu,
     -    orzekanie o przekazaniu trwałego zarządu między państwowymi jednostkami organizacyjnymi,
-    prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa oddanych w trwały zarząd,
-    prowadzenie całości spraw dotyczących aktualizacji opłat rocznych, udzielania, pozbawiania i zmiany bonifikaty od opłat rocznych oraz zmiany stawki procentowej,
-    ustalenie innego niż 31 marca terminu zapłaty opłaty rocznej za nieruchomości oddane w trwały zarząd,
-    bieżące i terminowe przekazywanie dokumentów kończących sprawy do windykacji przez komórki Wydziału Finansowego,
-    przygotowywanie danych do rocznych sprawozdań z gospodarowania nieruchomościami i planu ich wykorzystania,
-    prowadzenie spraw dotyczących reformy rolnej – ustalenie czy nieruchomość ziemska podlega pod działanie dekretu, wydanie zaświadczeń i postanowień,
-    prowadzenie spraw wynikających z dekretu o uwłaszczeniu i uregulowaniu innych spraw związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym,
-    ustalenie w drodze decyzji kwoty niespłaconych należności z tytułu obciążenia ciężarem realnym,
-    przygotowywanie i zgłaszanie wniosków dotyczących zmian wpisów w księgach wieczystych prowadzonych dla nieruchomości oddanych w trwały zarząd,
-    sporządzanie zestawień, wykazów i informacji dla celów sprawozdawczych, statystycznych i raportowania,
-    reprezentowanie Skarbu Państwa w sprawach ustanowienia z mocy prawa na rzecz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad trwałego zarządu na nieruchomościach zajętych pod drogi krajowe, ekspresowe i autostrady,
-    prowadzenie spraw dotyczących stwierdzania przejścia z mocy prawa w trwały zarząd stanowiących własność Skarbu Państwa wód oraz gruntów pokrytych wodami,
-    wykonywanie na polecenie przełożonych innych zadań oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:
-    posiadanie obywatelstwa polskiego,
-    pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
-    niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
-    nieposzlakowana opinia,
-    wykształcenie wyższe,
-    minimum 3 lata stażu pracy,
-    wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych,  o ochronie danych osobowych, o gospodarce nieruchomościami, o księgach wieczystych i hipotece,
-    znajomość Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o przeprowadzeniu reformy rolnej,
-    znajomość Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o wpisywaniu w księgach hipotecznych (gruntowych) prawa własności nieruchomości przejętych na cele reformy rolnej,
-    znajomość Dekretu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego o uwłaszczeniu i regulowaniu innych spraw, związanych z reformą rolną i osadnictwem rolnym,
-    znajomość rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego,
-    znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
-    znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
-    znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
-    umiejętność redagowania pism i decyzji,
-    umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
-    umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

Wymagania dodatkowe:
-    doświadczenie zawodowe w zakresie gospodarki nieruchomościami,
-    doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
-    ukończone kursy/szkolenia w zakresie administracji publicznej i/lub gospodarki nieruchomościami,
-    umiejętność czytania dokumentacji geodezyjno-prawnej (map, wypisów z ewidencji gruntów i budynków, ksiąg wieczystych).

Oferta kandydata musi zawierać:
-    CV wraz z listem motywacyjnym,
-    oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
-    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
-    kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
-    kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
-    oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
     -    oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
     -    oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
     -    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.

Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 1/DM-BZSP.I/1/I/2018” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:

Urząd Miasta Łodzi
Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,
ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,
Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,

w terminie do dnia: 12 stycznia 2018 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.

Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący
Komisji ds. Naboru
Barbara Mrozowska-Nieradko

Termin składania ofert:12.01.2018

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędniczew Urzędzie Miasta Łodzi (2017)

Podinspektor/inspektor ds. ekonomicznych w Oddziale Ekonomiczno-Inwestycyjnym w Wydziale Sportu w Departamencie Spraw Społecznych
Data publikacji:29.12.2017
Numer ewidencyjny:245/DSS-Spt.I/4/XII/2017
Termin składania ofert:09.01.2018
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. ekonomicznych

w Oddziale Ekonomiczno-Inwestycyjnym

w Wydziale Sportu

w Departamencie Spraw Społecznych


Wymiar czasu pracy:1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru:245/DSS-Spt.I/4/XII/2017

Data publikacji ogłoszenia:29 grudnia 2017 roku 

Termin składania ofert:9 stycznia 2018 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:< 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. ks. Skorupki 21 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • planowanie, realizacja oraz rozliczanie wydatków i dochodów budżetu miasta Łodzi w części dotyczącej Wydziału, w szczególności:
 • opracowywanie materiałów planistycznych do projektu budżetu oraz projektów planów i planów finansowych w zakresie realizowanych zadań oraz ich aktualizacja,
 • wnioskowanie w sprawie zmian w budżecie i planach finansowych,
 • sporządzanie projektów harmonogramów i harmonogramów realizacji dochodów i wydatków oraz ich aktualizacja,
 • sporządzanie sprawozdań budżetowych i finansowych oraz analiz i informacji z wykonania budżetu,
 • kontrola formalno-rachunkowa faktur/wydatków, przedkładanie ich do zatwierdzenia i do wypłaty oraz prowadzenie ewidencji dokumentów księgowych,
 • prowadzenie ewidencji zawieranych umów,
 • sporządzanie comiesięcznych zestawień zaangażowania wydatków według szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, w tym wydatków strukturalnych,
 • sporządzanie zapotrzebowania na uruchomienie środków finansowych na realizowane zadania,
 • prowadzenie comiesięcznych uzgodnień z Wydziałem Księgowości dotyczących realizacji dochodów i wydatków, zaangażowania środków oraz sald należności i zobowiązań,
 • analiza zestawień kontrolnych z realizacji wydatków strukturalnych,
 • nadzorowanie Miejskiego Ośrodku Sportu i Rekreacji w Łodzi, w tym:
 • nadzór nad przygotowywaniem aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Ośrodka,
 • opiniowanie planów finansowych Ośrodka, 
 • weryfikowanie oraz zatwierdzanie sprawozdań finansowych sporządzanych przez Ośrodek, 
 • monitorowanie i kontrolowanie działalności Ośrodka,
 • prowadzenie ewidencji kąpielisk oraz ich aktualizacja,
 • przygotowywanie i przekazywanie dokumentacji Oddziału do Archiwum Zakładowego,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora-minimum średnie, na stanowisko inspektora-wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, o rachunkowości, o finansach publicznych, o podatku od towarów i usług, o sporcie, o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność sporządzania i analizy sprawozdań finansowych,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office), 
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie - świadectwo ukończenia szkoły średniej lub/i dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 245/DSS-Spt.I/4/XII/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 9 stycznia 2018 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Podinspektor/inspektor ds. wydawania i obsługi dowodów osobistychw Oddziale Dowodów Osobistych w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji:29.12.2017
Numer ewidencyjny:244/DOA-SO.I/9/XII/2017
Termin składania ofert:08.01.2018
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. wydawania i obsługi dowodów osobistych 

w Oddziale Dowodów Osobistych

w Wydziale Spraw Obywatelskich

w Departamencie Obsługi i Administracji


Wymiar czasu pracy:2 etaty – pełen wymiar czasu pracy na każdym etacie

Numer ewidencyjny naboru:244/DOA-SO.I/9/XII/2017

Data publikacji ogłoszenia:29 grudnia 2017 roku

Termin składania ofert:8 stycznia 2018 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:< 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału (Oddziału Dowodów Osobistych) – al. Piłsudskiego 100 (budynek nie jest przystosowany dla osób 
 • z dysfunkcją narządu ruchu),
 • lokalizacje Wydziału:
  • al. Politechniki 32 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Krzemieniecka 2B (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Pabianicka 2 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 153 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Piotrkowska 110 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
  • ul. Zachodnia 47 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca w archiwum kopert dowodowych,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału (Oddziału Dowodów Osobistych).


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • terminowe i rzetelne wykonywanie powierzonych zadań z zakresu dowodów osobistych, a w szczególności prowadzenie spraw zgodnie          z obowiązującymi przepisami prawa, wewnętrznymi instrukcjami, wytycznymi i procedurami,
 • przyjmowanie wniosków i wydawanie dowodów osobistych, w tym przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego oraz dostarczanie dowodów osobistych w miejscu pobytu osoby, w przypadku niemożności złożenia wniosku bądź odebrania dowodu osobiście w siedzibie Urzędu,
 • przetwarzanie danych w Rejestrze Dowodów Osobistych w procesie wydawania i unieważniania dowodów osobistych,
 • przetwarzanie danych w Rejestrze PESEL w zakresie aktualnych dowodów osobistych,
 • unieważnianie dowodów osobistych,
 • przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego oraz współpraca z organami gmin i placówkami konsularnymi w tym zakresie, 
 • współpraca z innymi komórkami Urzędu, organami administracji publicznej i instytucjami w zakresie niezbędnym do wykonania zadań merytorycznych,
 • gromadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z dowodami osobistymi w formie papierowej w archiwum kopert dowodowych,
 • wydawanie zaświadczeń z Rejestru Dowodów Osobistych,
 • udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym oraz dokumentacji związanej z dowodami osobistymi,
 • przygotowywanie dokumentacji Oddziału do przekazania do Archiwum Zakładowego, w tym dokonywanie przeglądów i uporządkowania akt, sporządzanie spisów zdawczo-odbiorczych akt,
 • przygotowywanie projektów odpowiedzi na pisma skierowane do Oddziału,
 • prowadzenie ksiąg inwentarzowych obiektów będących w użytkowaniu Wydziału (lokalizacji Oddziału),
 • przygotowywanie zapotrzebowania na druki, materiały biurowe, sprzęt oraz urządzenia niezbędne do realizacji zadań przez Oddział,
 • aktualizowanie tablic informacyjnych dotyczących dowodów osobistych,
 • prowadzenie rejestru pism przychodzących i wychodzących,
 • przygotowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Wydziału oraz zadań zleconych Wydziału, pozostających w zakresie jego właściwości. 


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie: na stanowisko podinspektora – minimum średnie, na stanowisko inspektora – wyższe
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem średnim wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, w przypadku stanowiska podinspektora z wykształceniem wyższym staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy, 
 • wiedza z zakresu ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o dowodach osobistych,     o ewidencji ludności, o ochronie danych osobowych, o dostępie do informacji publicznej, o opłacie skarbowej oraz przepisów wykonawczych do tych ustaw,  
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
 • znajomość Statutu Miasta Łodzi oraz Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Łodzi, 
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+, 
 • umiejętność biegłej obsługi komputera,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych, 
 • umiejętność redagowania pism.


Wymagania dodatkowe:

 •    preferowane wykształcenie wyższe magisterskie o kierunku prawo lub administracja,
 •    doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 •    doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z obsługą interesanta.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie świadectwo ukończenia szkoły średniej i/lub dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał świadectwa/dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje,
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 244/DOA-SO.I/9/XII/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 8 stycznia 2018 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Przewodniczący

Komisji ds. Naboru


Barbara Mrozowska-Nieradko

Podinspektor/inspektor ds. współpracy międzynarodowej w Oddziale Współpracy z Zagranicą w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta
Data publikacji:21.12.2017
Numer ewidencyjny:243/DPr-BOIZ.V/3/XII/2017
Termin składania ofert:05.01.2018
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


podinspektor/inspektor

ds. współpracy międzynarodowej

w Oddziale Współpracy z Zagranicą

w Biurze Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą

w Departamencie Prezydenta


Wymiar czasu pracy:1 etat – pełen wymiar czasu pracy 

Numer ewidencyjny naboru:243/DPr-BOIZ.V/3/XII/2017

Data publikacji ogłoszenia:21 grudnia 2017 roku 

Termin składania ofert:5 stycznia 2018 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:< 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Biura – al. Politechniki 32 (budynek jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Biura.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • realizacja spraw związanych ze współpracą z miastami partnerskimi,
 • realizacja współpracy zagranicznej z instytucjami i organizacjami, w tym międzynarodowymi,
 • udział w konferencjach, misjach i targach,
 • opracowywanie programów, organizacja i realizacja wizyt delegacji zagranicznych zapraszanych przez Prezydenta,
 • podejmowanie działań popularyzujących Łódź oraz promujących pozytywny wizerunek Miasta poprzez organizację i współorganizację imprez promocyjnych w Łodzi, w kraju i poza granicami, w szczególności w miastach partnerskich, informujących o potencjale i kreatywności Miasta,
 • realizacja i opracowanie koncepcji poprzez analizy ofert lub rozesłanie zapytania ofertowego, sporządzanie kalkulacji, zaproszenia do negocjacji, sporządzanie harmonogramu i kosztorysu, pozyskiwanie dokumentów rejestracyjnych, sporządzanie umów, zleceń, weryfikacja zgodności danych na dokumencie płatniczym, nadzór prac związanych z realizacją umowy lub zlecenia, opisywanie faktur,
 • realizacja współpracy w zakresie realizowanych zadań, między innymi z: organami administracji rządowej i samorządowej województwa, innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz ich związkami, stowarzyszeniami, łódzkim środowiskiem naukowym,
 • inicjowanie kontaktów między polskimi i zagranicznymi partnerami w sferze międzynarodowej wymiany kulturalnej i działania na rzecz ich utrzymywania i rozwijania,
 • realizacja i przygotowanie sprawozdań z prowadzonej współpracy zagranicznej z miastami partnerskimi, opracowywanie korespondencji w językach obcych dla Prezydenta, Wiceprezydentów Miasta oraz Przewodniczących Rady Miejskiej,
 • realizacja i przygotowywanie projektów zarządzeń Prezydenta Miasta Łodzi, w sprawach należących do zakresu zadań Oddziału,
 • wykonywanie na polecenie przełożonych – innych zadań Oddziału oraz zadań zleconych Oddziałowi, pozostających w zakresie jego właściwości.


Wymagania niezbędne/konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego lub posiadanie obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • wykształcenie wyższe,
 • staż pracy: w przypadku stanowiska podinspektora staż pracy nie jest wymagany, w przypadku stanowiska inspektora wymagany jest minimum 3-letni staż pracy,
 • znajomość języka chińskiego na poziomie zaawansowanym,
 • znajomość ustaw: o samorządzie gminnym, o samorządzie powiatowym, o pracownikach samorządowych, o finansach publicznych, o dostępie do informacji publicznej, o ochronie danych osobowych, Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny,
 • znajomość rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych,
 • znajomość problematyki międzynarodowej,
 • znajomość zasad funkcjonowania organów administracji rządowej oraz samorządowej,
 • znajomość zasad funkcjonowania samorządu terytorialnego i procedur administracyjnych (Kpa),
 • znajomość Strategii Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera (MS Office),
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • umiejętność przygotowywania dokumentów stosownie do obowiązujących procedur w Urzędzie Miasta Łodzi.


Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji publicznej,
 • doświadczenie zawodowe związane ze współpracą międzynarodową,
 • znajomość języka angielskiego oraz innych języków obcych.


Oferta kandydata musi zawierać:

 • CV wraz z listem motywacyjnym,
 • oryginał kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wymagany druk kwestionariusza osobowego do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi),
 • kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie – dyplom ukończenia studiów wyższych (w przypadku złożenia w ofercie aplikacyjnej innego dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie, kandydat wskazany do zatrudnienia jest zobowiązany przedłożyć w Oddziale Spraw Osobowych oryginał dyplomu przed podpisaniem umowy o pracę), ewentualne dodatkowe uprawnienia i kwalifikacje, 
 • kserokopie świadectw pracy i/lub w przypadku pozostawania w stosunku pracy, zaświadczenie o zatrudnieniu potwierdzające wymagany staż pracy,
 • dokument potwierdzający znajomość języka chińskiego na poziomie zaawansowanym,
 • kserokopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 902, z późn. zm.),
 • oświadczenia stanowiące załącznik nr 3 do Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi wprowadzonej zarządzeniem Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. (wymagany druk oświadczeń do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta Łodzi):
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub kserokopia dowodu osobistego,
  • oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kserokopia dokumentu tożsamości potwierdzającego posiadane przez kandydata obywatelstwo,
  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych oraz że nie toczy się wobec kandydata postępowanie karne,
  • oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego):
  • certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
  • dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim,
  • świadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  • świadectwo nabycia uprawnień do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego wydane przez Ministra Sprawiedliwości.


W przypadku przedstawienia przez kandydata dokumentów w języku obcym, należy dołączyć ich tłumaczenie na język polski dokonane bezpośrednio przez kandydata albo biuro tłumaczeń, albo tłumacza przysięgłego.


Dokumenty zawarte w zamkniętej kopercie z podanym imieniem, nazwiskiem i adresem zwrotnym kandydata oraz z dopiskiem: „Nabór Nr 243/DPr-BOIZ.V/3/XII/2017” należy składać osobiście lub przesyłać na adres:


Urząd Miasta Łodzi

Wydział Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji,

ul. Piotrkowska 110 (wejście od Pasażu Schillera), 90-926 Łódź,

Łódzkie Centrum Kontaktu z Mieszkańcami,


w terminie do dnia: 5 stycznia 2018 roku


Za datę doręczenia uważa się datę otrzymania dokumentów przez Urząd (datę wpływu). Dokumenty doręczone po ww. terminie składania dokumentów nie będą rozpatrywane.


Nabór realizowany jest zgodnie z procedurą określoną szczegółowo w zarządzeniu Nr 6755/VII/17 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia Procedury naboru kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi oraz powołania Komisji ds. Naboru.


Zastępca przewodniczącego

Komisji ds. Naboru


Marta Wybór-Sygidus

Główny specjalista ds. ochrony danych osobowych w Oddziale ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym w Departamencie Obsługi i Administracji
Data publikacji:20.12.2017
Numer ewidencyjny:242/DOA-OA.IV/2/XII/2017
Termin składania ofert:05.01.2018
Ogłoszenie:

Urząd Miasta Łodzi

ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź,

ogłasza nabór kandydatów do pracy na wolne stanowisko urzędnicze


główny specjalista

ds. ochrony danych osobowych 

w Oddziale ds. Informacji Publicznej i Ochrony Danych Osobowych

w Wydziale Organizacyjno-Administracyjnym

w Departamencie Obsługi i Administracji


Wymiar czasu pracy:1 etat – pełen wymiar czasu pracy

Numer ewidencyjny naboru:242/DOA-OA.IV/2/XII/2017

Data publikacji ogłoszenia:20 grudnia 2017 roku 

Termin składania ofert:5 stycznia 2018 roku

Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:< 6%


Warunki pracy na stanowisku:

 • siedziba Wydziału – ul. Piotrkowska 104 (budynek nie jest przystosowany dla osób z dysfunkcją narządu ruchu),
 • praca przy komputerze,
 • praca w pozycji siedzącej,
 • możliwa praca poza siedzibą Wydziału.


Do zakresu zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało w szczególności:

 • przygotowywanie, we współpracy z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Łodzi, zgłoszeń projektów zbiorów danych osobowych do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych,
 • prowadzenie, przy współpracy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Łodzi, wykazu zbiorów danych osobowych wraz ze wskazaniem programów służących do ich przetwarzania oraz jego aktualizacja,
 • opracowywanie projektów dokumentacji osobowej i organizacyjnej z zakresu ochrony danych osobowych w Urzędzie Miasta Łodzi, a w szczególności Instrukcji w sprawie zasad postępowania przy przetwarzaniu danych osobowych oraz we współpracy z Wydziałem Informatyki: Polityki bezpieczeństwa w systemach informatycznych i Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych,
 • przygotowywanie upoważnień do przetwarzani
  Metryka strony i historia zmian