Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 24.05.2018 16:18 do 25.05.2018 15:45.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:r

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych
 w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.r

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.r

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.r

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.r

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.r

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.r

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.r

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.r

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust.2 lit. b, g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danychw rozumieniu przepisów o ochronie danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwum;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych wykraczających poza wymóg ustawowy w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z:
  • Kodeksu pracy,
  • ustawy o pracownikach samorządowych.

Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;

 1. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędniczew Urzędzie Miasta Łodzi

24.05.2018
Numer ewidencyjny:114/DFP-Bd.II/4/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. planowania budżetuw Oddziale Planowania Budżetuw Wydziale Budżetuw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:05.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_114_20180524.pdf
24.05.2018
Numer ewidencyjny:113/DOA-PJR.III/8/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. związanych z rejestracją pojazdóww Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:05.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_113_20180524.pdf
23.05.2018
Numer ewidencyjny:112/DFP-Bd.III/3/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. sporządzania wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:04.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_praca_112_180523.pdf
22.05.2018
Numer ewidencyjny:111/DSS-Ed.II/8/V/2018
Nazwa stanowiska:Inspektords. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Oddziale Organizacji Szkół Publicznych w Wydziale Edukacjiw Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:01.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_111_20180522.pdf
22.05.2018
Numer ewidencyjny:110/DAR-UA.I/5/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. architektoniczno-budowlanychw Oddziale Architektoniczno-Budowlanym Iw Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:01.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_110_20180522.pdf
17.05.2018
Numer ewidencyjny:109/DOA-ZP.I/1/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. monitorowania i nadzoru w Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoru w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:28.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_109_180517.pdf
17.05.2018
Numer ewidencyjny:108/DPr-ZSS.II/5/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. kontroli jednostek budżetowych i podmiotów zewnętrznych w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznychw Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:28.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_108_180517.pdf
16.05.2018
Numer ewidencyjny:107/DAR-UA.V/4/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznejw Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:26.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_107_180516.pdf
14.05.2018
Numer ewidencyjny:106/DAR-BAr.I/5/V/2018
Nazwa stanowiska:KierownikOddziału Krajobrazu i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miastaw DepartamencieArchitektury i Rozwoju
Termin składania ofert:24.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_106_20180514.pdf
11.05.2018
Numer ewidencyjny:105/DSS-GK.IV/4/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:22.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_105_180511.pdf
10.05.2018
Numer ewidencyjny:104/DFP-BE.III/1/V/2018
Nazwa stanowiska:Młodszy referent/ referentds. windykacji należności cywilnoprawnych w Oddziale ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnychw Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacjiw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:22.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_104_20180510.pdf
09.05.2018
Numer ewidencyjny:103/DFP-Fn.V/8/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. księgowości podatkowejw Oddziale Księgowości Podatkowejw Wydziale Finansowymw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:21.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_103_20180509.pdf
09.05.2018
Numer ewidencyjny:102/DOA-PJR.I/7/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. nadzoru i kontroliw Oddziale Nadzoru i Kontroliw Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:21.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_102_20180509.pdf
04.05.2018
Numer ewidencyjny:101/DOA-PJR.III/6/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. związanych z rejestracją pojazdóww Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdóww Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:16.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_101_20180504.pdf
04.05.2018
Numer ewidencyjny:100/DM-DM.IV/6/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. ograniczonych praw rzeczowychw Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowychw Wydziale Dysponowania Mieniemw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:15.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_100_20180504.pdf
02.05.2018
Numer ewidencyjny:99/DFP-Fn.IV/7/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. kontroli zobowiązań podatkowychw Oddziale Kontroli Podatkowej w Wydziale Finansowymw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:15.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_99_20180502.pdf
02.05.2018
Numer ewidencyjny:98/DPK-BGM.II/5/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. realizacji polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowejw Biurze Gospodarki Mieszkaniowejw Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert:14.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_98_20180502.pdf
02.05.2018
Numer ewidencyjny:97/DSS-Ed.IV/7/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. inwestycyjno-remontowychw Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacjiw Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:14.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_97_20180502.pdf
30.04.2018
Numer ewidencyjny:96/DFP-Fn.VI/6/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnegow Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnegow Wydziale Finansowymw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:10.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_96_20180430.pdf
30.04.2018
Numer ewidencyjny:95/DPr-ZSS.V/4/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. „Łódzkiej Karty Dużej Rodziny” i promocji zdrowiaw Oddziale ds. Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:10.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_95_20180430.pdf
27.04.2018
Numer ewidencyjny:94/DPr–BZK.III/5/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. planowania i realizacji budżetu w Oddziale ds. Ekonomiczno-Organizacyjnych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:08.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_94_180427.pdf
26.04.2018
Numer ewidencyjny:93/DM-DM.XII/9/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. opracowań geodezyjnych w Oddziale Zlecania Wycen i Opracowań Geodezyjno-Prawnych w Wydziale Dysponowania Mieniemw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:08.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_93_20180426.pdf
25.04.2018
Numer ewidencyjny:92/DAR-BR.III/4/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. koordynacji obszarowejw Oddziale ds. Koordynacjiw Biurze ds. Rewitalizacjiw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:07.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_92_20180425.pdf
23.04.2018
Numer ewidencyjny:91/DPr-ZSS.V/3/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. realizacji procedury zobowiązania do leczenia odwykowego oraz procedury „Niebieskie Karty” w Oddziale ds. Społecznych i Promocji Zdrowia w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:07.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_91_180423.pdf
23.04.2018
Numer ewidencyjny:90/DOA-SO.II/4/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. postępowań administracyjnych w Oddziale Ewidencji Ludności w Wydziale Spraw Obywatelskich w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:04.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_90_180423.pdf
20.04.2018
Numer ewidencyjny:89/DOA-USC.I/3/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:30.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_89_180420.pdf
18.04.2018
Numer ewidencyjny:88/DM-DM.XI/8/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. obsługi zasobu nieruchomości w Oddziale Zasobu Nieruchomości Miasta w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:30.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_88_180418.pdf
18.04.2018
Numer ewidencyjny:87/DOA-PJR.II/5/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. wydawania dokumentów uprawniających do kierowania pojazdami oraz sprawowania nadzoru nad kierującym w Oddziale Praw Jazdy w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:30.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_87_180418.pdf
17.04.2018
Numer ewidencyjny:86/DM-ZNN.V/5/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. zbywania nieruchomości w Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:27.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_86_180417.pdf
17.04.2018
Numer ewidencyjny:85/DFP-Bd.III/2/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. sporządzania wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:27.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_85_180417.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_85_20180522.pdf
17.04.2018
Numer ewidencyjny:84/DSS-Ed.IX/6/IV/2018
Nazwa stanowiska:Główny specjalista ds. analizna Samodzielnym Stanowisku ds. Analiz w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:27.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_84_180417.pdf
13.04.2018
Numer ewidencyjny:83/DOA-ZKM.VI/2/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. skarg w Oddziale ds. Skarg w Wydziale Zarządzania Kontaktami z Mieszkańcami w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:24.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_83_180413.pdf
12.04.2018
Numer ewidencyjny:82/DSS-Ed.VI/5/IV/2018
Nazwa stanowiska:Inspektor ds. wychowania przedszkolnego w Zespole Wychowania Przedszkolnego w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:23.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_82_180412.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_82_20180522.pdf
10.04.2018
Numer ewidencyjny:81/DOA-USC.III/2/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. rejestracji bieżących w Oddziale Rejestracji Stanu Cywilnego i Transkrypcji Aktów Zagranicznych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:20.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_81_180410.pdf
10.04.2018
Numer ewidencyjny:80/DAR-BAr.III/4/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. koncepcji drogowych w Oddziale Koncepcji Drogowych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:20.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_80_180410.pdf
09.04.2018
Numer ewidencyjny:79/DPK-BPK.V/2/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. informacji w zakresie promocji turystycznej miasta w Oddziale Turystyki w Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert:19.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_79_180409.pdf
05.04.2018
Numer ewidencyjny:78/DPr-ZSS.II/2/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. kontroli jednostek budżetowych i podmiotów zewnętrznych w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:16.04.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_78_20180405.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_78_20180515.pdf
04.04.2018
Numer ewidencyjny:77/DPK-BPS.III/3/IV/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi w Oddziale ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Biurze ds. Partycypacji Społecznej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert:14.04.2018
Treść ogłoszenia:
Metryka strony i historia zmian