Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 20.06.2018 10:10 do 20.06.2018 10:33.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:r

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych
 w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.r

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.r

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.r

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.r

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.r

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.r

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.r

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.r

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędniczew Urzędzie Miasta Łodzi

19.06.2018
Numer ewidencyjny:132/DFP-Bd.II/6/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. planowania budżetu w Oddziale Planowania Budżetu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:29.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_132_180619.pdf
19.06.2018
Numer ewidencyjny:131/DSS-Ed.I/10/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. planowania w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:02.07.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_131_180619.pdf
18.06.2018
Numer ewidencyjny:130/DSS-Ed.I/9/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. sprawozdawczościw Oddziale Ekonomicznymw Wydziale Edukacjiw Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:28.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_130_20180618.pdf
15.06.2018
Numer ewidencyjny:129/DPK-BGM.IV/6/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. gospodarowania nieruchomościami w Oddziale Zasobu Nieruchomości w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert:27.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_129_180615.pdf
14.06.2018
Numer ewidencyjny:128/DOA-USC.I/4/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:26.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_128_180614.pdf
13.06.2018
Numer ewidencyjny:127/DPK-BPK.IV/3/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. obsługi w zakresie nośników reklamowych Miasta, gospodarowanie materiałami informacyjno – promocyjnymi oraz promocji Miasta w ramach realizacji imprez zewnętrznychw Oddziale Promocji Miastaw Biurze Promocji, Komunikacji Społecznej i Turystyki w Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert:25.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_127_20180613.pdf
13.06.2018
Numer ewidencyjny:126/DFP-Bd.I/5/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. ewidencji księgowej do rachunku podstawowego miasta w Oddziale Ewidencji Księgowej Budżetu i Sprawozdawczościw Wydziale Budżetuw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:25.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_126_20180613.pdf
11.06.2018
Numer ewidencyjny:125/DSS-GK.IV/5/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:21.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_125_180611.pdf
11.06.2018
Numer ewidencyjny:124/DAR-BAr.III/6/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. koncepcji drogowych w Oddziale Koncepcji Drogowych w Biurze Architekta Miasta w Departamencie Architektury i Rozwoj
Termin składania ofert:21.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_124_180611.pdf
08.06.2018
Numer ewidencyjny:123/DFP-Fn.II/9/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. księgowania i windykacji dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:19.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_123_180608.pdf
08.06.2018
Numer ewidencyjny:122/DSS-OŚR.V/2/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. rolnictwa, ochrony zwierząt, łowiectwa i rybactwa w Zespole ds. Rolnictwa, Ochrony Zwierząt, Łowiectwa i Rybactwa w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:19.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_122_180608.pdf
07.06.2018
Numer ewidencyjny:121/DM-DM.V/11/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. odszkodowań w Oddziale Opłat i Odszkodowańw Wydziale Dysponowania Mieniemw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:18.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_121_20180607.pdf
06.06.2018
Numer ewidencyjny:120/DAR-BR.V/5/VI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. organizacyjno-administracyjnych w Zespole ds. Administracyjno-Organizacyjnych w Biurze ds. Rewitalizacji w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:18.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_120_180606.pdf
25.05.2018
Numer ewidencyjny:119/DSS-BPZ.II/4/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. kontroli oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych i zezwoleńw Oddziale Licencji i Zezwoleńw Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczejw Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:04.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_119_20180525.pdf
25.05.2018
Numer ewidencyjny:118/DSS-BPZ.II/3/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. transportu drogowego osób/rzeczy oraz niezarobkowego przewozu drogowegow Oddziale Licencji i Zezwoleńw Biurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczejw Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:04.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_118_20180528.pdf
25.05.2018
Numer ewidencyjny:117/DSS-BPZ.II/2/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. rozpatrywania skarg i kontroli w Oddziale Licencji i ZezwoleńwBiurze Promocji Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczejw Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:04.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_117_20180525.pdf
25.05.2018
Numer ewidencyjny:116/DSS-BPZ.II/1/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowychw Oddziale Licencji i Zezwoleńw Biurze Promocji i Zatrudnienia i Obsługi Działalności Gospodarczejw Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:04.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_116_20180525.pdf
25.05.2018
Numer ewidencyjny:115/DOA-BBI.III/1/V/2018
Nazwa stanowiska:Główny specjalistads. monitoringu i nadzoru nad przestrzeganiem prawa i praktyk w zakresie ochrony danych osobowychw Zespole ds. Monitoringu i Nadzoru nad Przestrzeganiem Prawa i Praktyk w Dziedzinie Ochrony Danych Osobowychw Biurze Bezpieczeństwa Informacji i Ochrony Danych Osobowychw Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:04.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_115_20180525.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_115_180615.pdf
24.05.2018
Numer ewidencyjny:114/DFP-Bd.II/4/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. planowania budżetuw Oddziale Planowania Budżetuw Wydziale Budżetuw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:05.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_114_20180524.pdf
24.05.2018
Numer ewidencyjny:113/DOA-PJR.III/8/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. związanych z rejestracją pojazdóww Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:05.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_113_20180524.pdf
23.05.2018
Numer ewidencyjny:112/DFP-Bd.III/3/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. sporządzania wykazu przedsięwzięć w Wieloletniej Prognozie Finansowej w Oddziale ds. Planowania Wieloletniego i Polityki Długu w Wydziale Budżetu w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:04.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_praca_112_180523.pdf
22.05.2018
Numer ewidencyjny:111/DSS-Ed.II/8/V/2018
Nazwa stanowiska:Inspektords. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Oddziale Organizacji Szkół Publicznych w Wydziale Edukacjiw Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:01.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_111_20180522.pdf
22.05.2018
Numer ewidencyjny:110/DAR-UA.I/5/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. architektoniczno-budowlanychw Oddziale Architektoniczno-Budowlanym Iw Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:01.06.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_110_20180522.pdf
17.05.2018
Numer ewidencyjny:109/DOA-ZP.I/1/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. monitorowania i nadzoru w Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoru w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:28.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_109_180517.pdf
17.05.2018
Numer ewidencyjny:108/DPr-ZSS.II/5/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. kontroli jednostek budżetowych i podmiotów zewnętrznych w Oddziale ds. Kontroli w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznychw Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:28.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_108_180517.pdf
16.05.2018
Numer ewidencyjny:107/DAR-UA.V/4/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. infrastruktury technicznejw Oddziale Infrastruktury w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:26.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_107_180516.pdf
14.05.2018
Numer ewidencyjny:106/DAR-BAr.I/5/V/2018
Nazwa stanowiska:KierownikOddziału Krajobrazu i Estetyki Miasta w Biurze Architekta Miastaw DepartamencieArchitektury i Rozwoju
Termin składania ofert:24.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_106_20180514.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_106_180618.pdf
11.05.2018
Numer ewidencyjny:105/DSS-GK.IV/4/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. utrzymania czystości i porządku w mieście w Oddziale Oczyszczania Miasta w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:22.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_105_180511.pdf
10.05.2018
Numer ewidencyjny:104/DFP-BE.III/1/V/2018
Nazwa stanowiska:Młodszy referent/ referentds. windykacji należności cywilnoprawnych w Oddziale ds. Windykacji Należności Cywilnoprawnychw Biurze Egzekucji Administracyjnej i Windykacjiw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:22.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_104_20180510.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_104_180618.pdf
09.05.2018
Numer ewidencyjny:103/DFP-Fn.V/8/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. księgowości podatkowejw Oddziale Księgowości Podatkowejw Wydziale Finansowymw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:21.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_103_20180509.pdf
09.05.2018
Numer ewidencyjny:102/DOA-PJR.I/7/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. nadzoru i kontroliw Oddziale Nadzoru i Kontroliw Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:21.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_102_20180509.pdf
04.05.2018
Numer ewidencyjny:101/DOA-PJR.III/6/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. związanych z rejestracją pojazdóww Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdóww Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:16.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_101_20180504.pdf
04.05.2018
Numer ewidencyjny:100/DM-DM.IV/6/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. ograniczonych praw rzeczowychw Oddziale Ograniczonych Praw Rzeczowychw Wydziale Dysponowania Mieniemw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:15.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_100_20180504.pdf
02.05.2018
Numer ewidencyjny:99/DFP-Fn.IV/7/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. kontroli zobowiązań podatkowychw Oddziale Kontroli Podatkowej w Wydziale Finansowymw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:15.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_99_20180502.pdf
02.05.2018
Numer ewidencyjny:98/DPK-BGM.II/5/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. realizacji polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowejw Biurze Gospodarki Mieszkaniowejw Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert:14.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_98_20180502.pdf
02.05.2018
Numer ewidencyjny:97/DSS-Ed.IV/7/V/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. inwestycyjno-remontowychw Oddziale ds. Projektów i Inwestycji w Wydziale Edukacjiw Departamencie Spraw Społecznych
Termin składania ofert:14.05.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_97_20180502.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_97_180615.pdf
30.04.2018
Metryka strony i historia zmian