Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 07.01.2019 12:47 do 07.01.2019 14:49.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:r

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych
 w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.r

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy
o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.r

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.r

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.r

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.r

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.r

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.r

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.r

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi z 2019 r.


Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi z 2018 r.

20.12.2018
Numer ewidencyjny:262/DFP-Bd.II/11/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. planowania budżetuw Oddziale Planowania Budżetuw Wydziale Budżetuw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:07.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_262_20181220.pdf
20.12.2018
Numer ewidencyjny:261/DES-GK.III/14/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. eksploatacji rzek i zbiorników wodnychw Oddziale Inwestycji i Infrastruktury Komunalnej w Wydziale Gospodarki Komunalnejw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:07.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_261_20181220.pdf
20.12.2018
Numer ewidencyjny:260/DES-Ed.II/20/XII/2018
Nazwa stanowiska:Inspektords. nadzoru nad prowadzonymi szkołami w Oddziale Organizacji Szkół Publicznych w Wydziale Edukacjiw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:07.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_260_20181220.pdf
18.12.2018
Numer ewidencyjny:259/DM-DM.XIII/18/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw Iw Wydziale Dysponowania Mieniemw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:03.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_259_20181218.pdf
18.12.2018
Numer ewidencyjny:258/DPr-BRM.IV/1/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. obsługi sekretariatu Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej na Samodzielnym Stanowisku ds. Administracyjno-Organizacyjnychw Biurze Rady Miejskiejw Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:03.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_258_20181218.pdf
17.12.2018
Numer ewidencyjny:257/DM-ZNN.II/9/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. nabywania nieruchomościw Oddziale Nabywania Nieruchomości Na Cele Inwestycyjne Miastaw Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomości w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:04.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_257_20181217.pdf
17.12.2018
Numer ewidencyjny:256/DM-ZNN.V/8/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zbywania nieruchomościw Oddziale Zbywania Nieruchomości Gospodarczych w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomościw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:04.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_256_20181217.pdf
07.12.2018
Numer ewidencyjny:255/DM-DM.XV/17/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zwrotów wywłaszczonych nieruchomości w Oddziale ds. Ochrony Praw Własności do Nieruchomościw Wydziale Dysponowania Mieniemw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:19.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_255_20181207.pdf
07.12.2018
Numer ewidencyjny:254/DFP-Bd.II/10/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. planowania budżetuw Oddziale Planowania Budżetuw Wydziale Budżetuw Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:18.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_254_20181207.pdf
06.12.2018
Numer ewidencyjny:253/DAR-UA.IV/18/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. architektoniczno-budowlanych postępowań nieprocesowychw Oddziale Architektoniczno-Budowlanym Postępowań Nieprocesowych w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:18.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_253_20181206.pdf
06.12.2018
Numer ewidencyjny:252/DFP-Ksg.VI/14/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. prowadzenia ewidencji księgowej w zakresie funduszy europejskich oraz dochodów budżetowych niepodatkowych w Oddziale ds. Ewidencji Funduszy Europejskich oraz Dochodów Budżetowych Niepodatkowych w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:17.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_252_20181206.pdf
05.12.2018
Numer ewidencyjny:251/DM-ZNN.IV/7/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, zbywania nieruchomości i wydawania zaświadczeń potwierdzających przekształceniew Oddziale Ustanawiania i Obsługi Praw do Nieruchomości w Wydziale Zbywania i Nabywania Nieruchomościw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:17.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_251_20181205.pdf
04.12.2018
Numer ewidencyjny:250/DPr-BOIZ/5/XII/2018
Nazwa stanowiska:Zastępca dyrektora Biura Obsługi Inwestora i Współpracy z Zagranicą w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:14.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_250_20181204.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_250_20181231.pdf
03.12.2018
Numer ewidencyjny:249/DAR-UA.III/17/XII/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. architektoniczno - budowlanychw Oddziale Architektoniczno-Budowlanym IIIw Wydziale Urbanistyki i Architekturyw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:13.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_249_20181203.pdf
30.11.2018
Numer ewidencyjny:248/DOA-ZP.II/8/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zamówień publicznychw Oddziale ds. Obsługi Postępowań Bieżącychw Wydziale Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:11.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_248_20181130.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_248_20181221.pdf
30.11.2018
Numer ewidencyjny:247/DOA-PJR.I/20/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. nadzoru i kontrol iw Oddziale Nadzoru i Kontroliw Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:11.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_247_20181130.pdf
29.11.2018
Numer ewidencyjny:246/DPr-BRzM.IV/1/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. polityki informacyjnej i kontaktów z mediamiw Zespole Prasowymw Biurze Rzecznika Prasowego i Nowych Medióww Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:10.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_246_20181129.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_246_20181221.pdf
29.11.2018
Numer ewidencyjny:245/DOA-PJR.III/19/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. związanych z rejestracją pojazdóww Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdóww Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdóww Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:10.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_245_20181129.pdf
28.11.2018
Numer ewidencyjny:244/DPK-KLT/4/XI/2018
Nazwa stanowiska:Zastępca dyrektoraWydziału Kulturyw Departamencie Partycypacji Społecznej i Kultury
Termin składania ofert:10.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_244_20181128.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_244_20181221.pdf
27.11.2018
Numer ewidencyjny:243/DFP-Fn.VI/17/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego w Oddziale Podatku od Nieruchomości od Osób Fizycznych, Rolnego i Leśnego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:07.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_243_181127.pdf
27.11.2018
Numer ewidencyjny:242/DFP-Fn.V/16/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. księgowości podatkowej w Oddziale Księgowości Podatkowej w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:07.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_242_181127.pdf
26.11.2018
Numer ewidencyjny:241/DAR-BS.IV/1/XI/2018
Nazwa stanowiska:Główny specjalistads. projektów społecznychw Oddziale Projektów Społecznychw Biurze Strategii Miastaw Departamencie Architektury i Rozwoju
Termin składania ofert:06.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_241_20181126.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_241_20181221.pdf
26.11.2018
Numer ewidencyjny:240/DOA-ZP.I/7/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektords. monitorowania i nadzoru oraz prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznychw Oddziale ds. Monitorowania i Nadzoruw Wydziale Zamówień Publicznychw Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:06.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_240_20181126.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_240_20181221.pdf
21.11.2018
Numer ewidencyjny:239/DM-DM.II/16/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. budżetu i ewidencji majątku miastaw Oddziale Ekonomiczno-Windykacyjnymw Wydziale Dysponowania Mieniemw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:03.12.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_239_20181121.pdf
Informacja o wyniku naboru:BZK_wyniki_239_181220.pdf
19.11.2018
Numer ewidencyjny:238/DM-DM.XIII/15/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. dzierżaw w Oddziale ds. Dzierżaw Iw Wydziale Dysponowania Mieniemw Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:29.11.2018
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_238_20181119.pdf
19.11.2018
Numer ewidencyjny:237/DSS-Ed.VI/19/XI/2018
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. osobowych dyrektorów nadzorowanych placówek w Zespole Wychowani
Metryka strony i historia zmian