Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 18.01.2019 14:25 do 27.03.2019 12:00.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Oferty pracy w UMŁ na stanowiskach urzędniczych

Oferty pracy w UMŁ:r

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż w przypadku zaistnienia potrzeby zatrudnienia pracowników na wolnych stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych urzędniczych  w Urzędzie, każdorazowo przeprowadzany jest otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na dane stanowisko.

Ze względu na obowiązującą procedurę naboru, wynikającą z przepisów ustawy o pracownikach samorządowych Urząd Miasta Łodzi będzie rozpatrywał wyłącznie oferty pracy kandydatów, które wpłynęły w związku z ogłoszonymi naborami na wolne stanowiska urzędnicze, umieszczanymi w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Łodzi, 90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104.

Oferty pracy należy składać bądź przesyłać do Urzędu Miasta Łodzi w formie w zakresie i na warunkach określanych w ogłoszeniach o naborach.

 

Pliki do pobrania:

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Urzędzie zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Pozostali kandydaci biorący udział w naborze mogą dokonywać odbioru dokumentów osobiście za potwierdzeniem odbioru bądź mogą upoważnić inną osobę do odbioru swoich dokumentów na podstawie okazanego upoważnienia.

Dokumenty kandydatów są przechowywane przez Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich przez okres 3 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze.

W przypadku niewyłonienia kandydata dokumenty przechowywane są przez okres 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru.

Po upływie tego okresu dokumenty wymienione są protokolarnie niszczone z wyłączeniem załączonych w ofertach oryginałów dokumentów, które podlegają zwrotowi.

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji na wolne stanowisko urzędnicze, a w przypadku zatrudnienia w celu realizacji umowy o pracę na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
  • w przypadku kandydatów do pracy: przez okres 6 miesięcy od dnia zatrudnienia kandydata wyłonionego w naborze (nabór rozstrzygnięty), a w przypadku niewyłonienia kandydata - przez okres 6 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru (nabór nierozstrzygnięty) oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach,
  • w przypadku zatrudnienia: przez okres realizacji umowy o pracę oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odrzucenie oferty aplikacyjnej z powodu braków formalnych lub brak możliwości zawarcia umowy o pracę;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi

18.01.2019
Numer ewidencyjny:16/DM-DM.IX/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. spadków i darowizn w Oddziale Spadków i Darowizn w Wydziale Dysponowania Mieniem w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:18.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_16_190118.pdf
18.01.2019
Numer ewidencyjny:15/DOA-PJR.III/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. związanych z rejestracją pojazdów w Oddziale Rejestracji i Oznaczania Pojazdów w Wydziale Praw Jazdy i Rejestracji Pojazdów w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:30.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_15_190118.pdf
17.01.2019
Numer ewidencyjny:14/DES-Ed. IV/2/ I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. resocjalizacji i wychowania pozaszkolnego w Oddziale ds. Organizacji Kształcenia Specjalnego, Wypoczynku i Pomocy Materialnej dla Uczniów w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:29.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_14_190117.pdf
17.01.2019
Numer ewidencyjny:13/DOA-USC.I/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. sporządzania odpisów w Archiwum Akt Stanu Cywilnego w Urzędzie Stanu Cywilnego w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:29.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_13_190117.pdf
16.01.2019
Numer ewidencyjny:12/DES-GK.V/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. realizacji Programu „Zielone Podwórka” w Oddziale Usług Komunalnychw Wydziale Gospodarki Komunalnejw Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:28.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_12_20190116.pdf
16.01.2019
Numer ewidencyjny:11/DPr-BZK.II/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Inspektor ds. kadr w Oddziale Spraw Osobowych w Biurze ds. Zarządzania Kadrami w Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:28.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_11_20190116.pdf
15.01.2019
Numer ewidencyjny:10/DFP-Fn.III/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. księgowania i windykacji dochodów Gminy w Oddziale Dochodów z Użytkowania Wieczystego w Wydziale Finansowym w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:28.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_10_190115.pdf
15.01.2019
Numer ewidencyjny:9/DM-BGM.II/3/I/2019
Nazwa stanowiska:Główny specjalista ds. polityki mieszkaniowej w Oddziale Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:28.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_9_190115.pdf
15.01.2019
Numer ewidencyjny:8/DFP-Ksg.II/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. prowadzenia ewidencji budżetowej wydatków w Oddziale Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowo-Finansowej w Wydziale Księgowości w Departamencie Finansów Publicznych
Termin składania ofert:25.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_8_190115.pdf
15.01.2019
Numer ewidencyjny:7/DM-BGM.II/2/I /2019
Nazwa stanowiska:Kierownik Oddziału Polityki Lokalowej w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:25.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_7_190115_190116.pdf
10.01.2019
Numer ewidencyjny:6/DPr-ZK.III/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. obrony cywilnej w Oddziale Obrony Cywilnej, Profilaktyki Zagrożeń i Systemu Bezpieczeństwaw Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwaw Departamencie Prezydenta
Termin składania ofert:22.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_6_20190110.pdf
10.01.2019
Numer ewidencyjny:5/DOA-Inf.I/2/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektords. zarządzania infrastrukturą serwerów w OddzialeInfrastruktury Informatycznej w Wydziale Informatykiw Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:22.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_5_20190110.pdf
09.01.2019
Numer ewidencyjny:4/DOA-Inf.IV/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. informatyczno-serwisowych w Oddziale Wsparcia Użytkownika w Wydziale Informatyki w Departamencie Obsługi i Administracji
Termin składania ofert:21.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_4_190109.pdf
09.01.2019
Numer ewidencyjny:3/DM-BGM.I/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. dysponowania lokalami mieszkalnymi w Oddziale Dysponowania Lokalami Mieszkalnymi w Biurze Gospodarki Mieszkaniowej w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:21.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_3_190109.pdf
07.01.2019
Numer ewidencyjny:2/DM-KLT/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Zastępca dyrektora Wydziału Kultury w Departamencie Gospodarowania Majątkiem
Termin składania ofert:17.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_2_190107.pdf
07.01.2019
Numer ewidencyjny:1/DES-Ed.I/1/I/2019
Nazwa stanowiska:Podinspektor/inspektor ds. sprawozdawczości w Oddziale Ekonomicznym w Wydziale Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu
Termin składania ofert:17.01.2019
Treść ogłoszenia:BZK_nabor_1_190107.pdf


Metryka strony i historia zmian