Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Rejestr kandydatów do pracy w UMŁ

Urząd Miasta Łodzi uprzejmie informuje, iż Oddział Rozwoju Zasobów Ludzkich prowadzi Rejestr kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi.

O wpis do rejestru mogą się ubiegać osoby, które chcą:

 • podjąć pracę na stanowiskach urzędniczych wyłącznie w celu zastępstw pracowników w czasie ich usprawiedliwionej nieobecności;
 • podjąć pracę na stanowiskach pomocniczych i obsługi.

Ważne! Rejestr kandydatów do pracy nie ma związku z oddzielnie prowadzonymi procedurami naborów kandydatów na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Łodzi.

Aby dołączyć do bazy kandydatów prosimy:

 • zgłosić się osobiście do pokoju 138a (ul. Piotrkowska 104);
 • wypełnić wniosek o wpis do rejestru kandydatów do pracy wraz z wymaganymi oświadczeniami;
 • dołączyć m.in. kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadane wykształcenie oraz wypełniony kwestionariusz.

 W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: (42) 638-50-13,
 • osobisty: ul. Piotrkowska 104, pok. 138a.

Obowiązujące dokumenty, które należy załączać do składanych ofert pracy:
(Uwaga, nowe załączniki)

 • Wniosek o wpisanie do Rejestru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi [>>>.doc] [>>>.pdf]
 • Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie [>>>.doc] [>>>.pdf]

 

Klauzula Informacyjna

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.

 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu w celu dokumentacji Rejestru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b, g, h rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), Kodeksu pracy, ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów w Rejestrze kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi;

 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wpisania do Rejestru kandydatów do pracy w Urzędzie Miasta Łodzi z powodu braków formalnych;

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Informację wprowadził(a): Migracja danych (25.08.2017 10:19)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (31.12.2019 14:33)

Informację opracował(a): Magdalena Klaczkowska (21.06.2018)

Źródło: Departament Prezydenta, Biuro ds. Zarządzania Kadrami

Ilość odwiedzin: 9762