Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 25.05.2018 09:16 do 25.05.2018 10:57.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Staże i Praktyki w UMŁ

 

Staż w Urzędzie Miasta Łodzi

O staż w Urzędzie Miasta Łodzi mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy oraz studenci biorący udział w profilowanych programach stażowych.r

Staż jest finansowany w całości przez Powiatowy Urząd Pracy lub podmioty realizujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.r

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem stażu w Urzędzie Miasta Łodzi prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: (42) 272-63-63,
 • osobisty: ul. Piotrkowska 104, pok. 138a.

Dokumenty do pobrania:r

Wniosek o przyjęcie na staż [>>>.doc] [>>>.pdf]r

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ;
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji oraz przebiegu stażu, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b oraz art. 9 ust. 2 b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania porozumienia/umowy oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia porozumienia/umowy. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia na staż z powodu braków formalnych;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Praktyki w Urzędzie Miasta Łodzi

Praktyki są najprostszą i najszybszą ścieżką, aby spróbować swoich sił w Urzędzie Miasta Łodzi. r

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem praktyki w Urzędzie Miasta Łodzi prosimy o kontakt z p. Joanną Wiśniewską-Mikosik:

 • telefoniczny: (42) 272-63-63,
 • osobisty: ul. Piotrkowska 104, pok. 138a.

Dokumenty do pobrania:r

Wniosek o przyjęcie na praktyki [>>>.doc] [>>>.pdf]r

Dokumenty niezbędne do rozpoczęcia praktyk w UMŁ

 1. Wniosek wewnętrzny o rozpoczęcie praktyk w UMŁ, zaakceptowany przez Kierownika komórki w której będą odbywane praktyki oraz potwierdzony przez osobę upoważnioną stanowiący początek procesu ubiegania się o odbycie praktyk w Urzędzie Miasta Łodzi.
 2. Skierowanie z uczelni/szkoły.
 3. Porozumienie/umowa między uczelnią/szkołą a Urzędem Miasta Łodzi – dwa, jednobrzmiące egzemplarze, podpisane przez przedstawiciela uczelni/szkoły.
 4. Regulamin i harmonogram praktyk.
 5. Zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu NNW w okresie odbywania praktyk.

Postępowanie krok po kroku by odbyć praktyki w UMŁ:

 1. Zgłaszając chęć odbycia praktyk należy rozpocząć od pobrania z pokoju 138a oraz wypełnienia wewnętrznego wniosku o przyjęcie na praktyki, ze wskazaniem terminu rozpoczęcia i zakończenia praktyk.
 2. Z wypełnionym wnioskiem, należy udać się do wybranej komórki, w której student/uczeń chciałby odbyć praktyki, w celu uzyskania zgody kierownika danej komórki na odbycie praktyki.
 3. Wypełniony wniosek wewnętrzny, należy złożyć w pok.138a do akceptacji przez osobę upoważnioną.
 4. Oczekując na akceptację, należy dostarczyć pozostałe dokumenty (wskazane w punktach 2-5 z listy niezbędnych dokumentów) :
  1. skierowanie (jeśli jest wymagany podpis opiekuna przypisanego w komórce odbywania praktyk należy uzupełnić – lokalizacja zwykle lewy dolny róg Skierowania),
  2. porozumienie/umowa ( 2 egzemplarze),
  3. regulamin i harmonogram praktyk,
  4. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu NNW w okresie odbywania praktyk.
 5. Podpisane skierowanie oraz porozumienie należy odebrać przed rozpoczęciem praktyk i dostarczyć na uczelnię/do szkoły.

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych Urząd Miasta Łodzi informuje, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.
 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji przeprowadzania praktyk studenckich/uczniowskich w Urzędzie Miasta Łodzi, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b oraz art. 9 ust. 2 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom danych w rozumieniu przepisów o ochronie danych;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania umowy/porozumienia oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;
 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy/porozumienia. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zrealizowania praktyk studenckich/uczniowskich w Urzędzie Miasta Łodzi z przyczyn formalnych;
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryka strony i historia zmian