Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 22.06.2018 08:52 do 31.12.2019 14:33.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Staż w Urzędzie Miasta Łodzi

 

Staż w Urzędzie Miasta Łodzi

O staż w Urzędzie Miasta Łodzi mogą ubiegać się osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy oraz studenci biorący udział w profilowanych programach stażowych.r

Staż jest finansowany w całości przez Powiatowy Urząd Pracy lub podmioty realizujące projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.r

Jeśli jesteś zainteresowana/y odbyciem stażu w Urzędzie Miasta Łodzi prosimy o kontakt:

 • telefoniczny: (42) 272-63-63,
 • osobisty: ul. Piotrkowska 104, pok. 138a.

Dokumenty do pobrania:
(Uwaga, nowe załączniki)
r

Wniosek o przyjęcie na staż [>>>.doc] [>>>.pdf]r

 

Klauzula Informacyjna

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi przy Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44,  fax: +48 (42) 272-60-01, e-mail: lckm@uml.lodz.pl / Kontakt z UMŁ.

 2. inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miasta Łodzi jest Pani Agnieszka Kozłowska; tel. +48 (42) 638-59-50, e-mail: iod@uml.lodz.pl ;

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji i dokumentacji procesu rekrutacji oraz przebiegu stażu, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a, b, c oraz art. 9 ust. 2 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania porozumienia/umowy oraz do czasu określonego w przepisach o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

 6. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie wyrażonej zgody również do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody przetwarzania danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych;

 8. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia porozumienia/umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie odmowa przyjęcia na staż z powodu braków formalnych;

 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Metryka strony i historia zmian