Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.6.2019
Data dokumentu: 14.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.6.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), że na wniosek z dnia 19.12.2018 r. Pani Joanny Ignar, reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa Spółkę ATAL S.A. z siedzibą w Cieszynie przy ul. Stawowej 27, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

realizacji miejsc parkingowych i garaży podziemnych na potrzeby inwestycji dot. „budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budynkiem portierni, miejscami parkingowymi/garażami, zjazdem z ulicy Pienistej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą na terenach zlokalizowanych w Łodzi przy ulicy Pienistej (działki ewidencyjne o numerach 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/5 i 45/6 w obrębie geodezyjnym P-35)”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 63) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 18 lutego 2019 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Izabela Zelcer
Data opracowania: 14.02.2019
DPS-OŚR-I.6220.7.2019
Data dokumentu: 14.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 lutego 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.7.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), że na wniosek z dnia 21.12.2018 r. Pana Henryka Gosa, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Pana Szymona Arabskiego i Pana Mariusza Makowskiego prowadzących działalność jako Pracownia Projektowa „BLOK – ART.” s.c. Szymon Arabski, Mariusz Makowski z siedzibą w Łodzi przy ul. Wigury 7, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie Centrum Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach ewidencyjnych o numerach 25/3, 27/5, 29/5, 29/11, 33, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/8, 32/2, 34/14, 34/10, 35/4, 36/3, 37/3, 38/8, 40/2 oraz fragmentach działek 29/2, 38/1, 40/1 i 39/4 w obrębie geodezyjnym G-31, zlokalizowanym w Łodzi przy ulicy Tomaszowska/Przyjacielska.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 63) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 18 lutego 2019 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Izabela Zelcer
Data opracowania: 14.02.2019
DPS-OŚR-I.6220.16.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.118.2018)
Data dokumentu: 12.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-02-12

DPS-OŚR-I.6220.16.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.118.2018)

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek ”MARKO-KOLOR” SPÓŁKA JAWNA (...), 93-412 Łódź, ul. Barwna 3/5, w dniu 12.02.2019r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na:

wykonaniu urządzenia wodnego – studni wierconej nr 1 w Łodzi przy ul. Barwnej 3/5.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 12.02.2019
DPS-OŚR-I.6220.5.2019 (Dot. DSS-OŚR-I.6220.119.2018)
Data dokumentu: 11.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104,  90-926 Łódź

Łódź, dnia 11 lutego 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.5.2019
(Dot. DSS-OŚR-I.6220.119.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 11.02.2019 r. wydał decyzję Nr 9/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

rozbudowie salonu i serwisu samochodowego o serwis blacharsko-lakierniczy w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 33/35, na działkach o numerach ewidencyjnych 28/2, 29/55, 24/10 obręb W-7.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 11.02.2019
DPS-OŚR-I.6220.14.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.45.2018)
Data dokumentu: 04.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 lutego 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.14.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.45.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 4 lutego 2019 r. wydał decyzję Nr 8/U/2019 umarzającą w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie budynków produkcyjno-magazynowych z liniami technologicznymi oraz infrastrukturą towarzyszącą zakładu, w Łodzi, przy ul. Granicznej 64/66.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. (42) 638-47-03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 04.02.2019
DPS-OŚR-I.6220.1.2019 (dot. DSS-OŚR-I.6220.121.2018)
Data dokumentu: 04.02.2019
Treść:

Łódź, dnia 04.02.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.1.2019
(dot. DSS-OŚR-I.6220.121.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 04.02.2019 r. wydał decyzję Nr 7/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie Centrum Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego – 4 hale produkcyjno – magazynowo – biurowe wraz z infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej/ Jędrzejowskiej – dz. ew. nr 10/14, 10/21, 11/12, 11/13, 14/4, 12/5, 13/3, 15/6, 16/13, 16/14, 17/8, 18/15, 19/7, 20/9, 20/15, 23/10, 23/9, 25/5, 29/7, 29/13, 31/1, 30/10, 32/4, 28/2, 28/3, 34/12, 34/4, 34/5, 35/6 oraz fragmenty działek: 22/4, 22/14, 23/11, 27, 36/2, 37/2, 37/1, 38/4, 39, 40/1 obręb G-31.

Decyzja została wydana dla Panattoni Europe sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1, reprezentowaną przez Pana Henryka Gosa.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79 
godziny pracy: poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 9.00-16.00, środa – piątek: 8.00-15.00 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 04.02.2019
DPS-OŚR-I.6220.2.2018 (dotychczas DSS-OŚR-I.6220.105.2018)
Data dokumentu: 04.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 lutego 2019 r.
DPS-OŚR-I.6220.2.2018
(dotychczas DSS-OŚR-I.6220.105.2018)
Obwieszczenie
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 4.02.2019 r. wydał decyzję Nr 6/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:
budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z miejscami parkingowymi naziemnymi i garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Listopadowej, nr dz. ew. 126/19, 126/22, 126/24, 126/25, 126/26, 126/29, 126/30, 126/31 obręb W-11.
Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.
Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 04.02.2019
DPS-OŚR-I.6220.5.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.110.2018)
Data dokumentu: 01.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-02-01

DPS-OŚR-I.6220.5.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.110.2018)

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył reprezentującej Inwestora: Panattoni Construction Europe Sp. z o.o. Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, w dniu 01.02.2019 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie hali produkcyjno-magazynowej (produkcja sprzętu AGD) wraz z częścią biurową oraz niezbędną infrastrukturą, w Łodzi przy ul. Jędrzejowskiej w zakresie zmiany przewidzianej we wniosku.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 01.02.2019
DPS-OŚR-I.6220.2.2019 (wcześniej znak: DSS-OŚR-II.6220.116.2014, DI-OŚR-II.6220.34.2011 oraz OŚR.III.7626/4/11)
Data dokumentu: 25.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 stycznia 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.2.2019
(wcześniej znak: DSS-OŚR-II.6220.116.2014, DI-OŚR-II.6220.34.2011 oraz OŚR.III.7626/4/11)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 25 stycznia 2019 r. wydał decyzję Nr 5/U/2019 umarzającą w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie warsztatu mechanicznego, bazy transportowej, stacji paliw, parkingu i związanej z tym infrastruktury, w Łodzi, przy ul. Strykowskiej 251/253/255/257 (dz. nr 126/2, 127/3, 127/4, 128/3, 129/2; obręb B-59).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638-47-03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 25.01.2019
DPS-OŚR-I.6220.30.2018 (dot. DSS-OŚR-II.6220.247.2016)
Data dokumentu: 24.01.2019
Treść:

Łódź, dnia 24.01.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi ul.
Piotrkowska 104
90-926 
Łódź

DPS-OŚR-I.6220.30.2018 
(dot. DSS-OŚR-II.6220.247.2016)

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Rafała Płocicy reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Zarząd Inwestycji Miejskich w Łodzi oraz Zarząd Dróg Wojewódzkich w Łodzi, Prezydent Miasta Łodzi w dniu 23 stycznia 2019 r. wydał decyzję Nr 60/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie Trasy Górna III” w ramach inwestycji pn.: „Opracowanie dokumentacji na budowę dojazdu do węzła „Brzeziny” na autostradzie A1 oraz na budowę Trasy Górna III- zadanie 2 –opracowanie dokumentacji na budowę Trasy Górna III, oraz inwestycji pn.: Budowa drogi wojewódzkiej Nr 714 w śladzie drogi powiatowej Nr 1164E na terenie gminy Brójce”.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 28 stycznia 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272 63 31

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 24.01.2019
DPS-OŚR-I.6220.19.2018 dot. DSS-OŚR-I.6220.112.2018
Data dokumentu: 16.01.2019
Treść:

Łódź, dnia 16.01.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.19.2018
dot. DSS-OŚR-I.6220.112.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 16.01.2019 r. wydał decyzję Nr 4/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami, parkingami i garażami, urządzeniami budowlanymi wraz z niezbędną infrastrukturą w Łodzi na działkach nr ew. 52, 53 oraz 54/14 w obrębie W-26

Decyzja została wydana dla Inwestora: PD Spółka Akcyjna Inwestycje 3 S.K.A, ul. Szczęśliwa 33, 53-455 Wrocław, reprezentowanego przez Panią Angelikę Woźniak-Wszędybył.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79
godziny pracy: poniedziałek: 8.00-15.00, wtorek: 9.00-16.00, środa – piątek: 8.00-15.00 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 16.01.2019
DPS-OŚR-I.6220.4.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.103.2018)
Data dokumentu: 03.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-01-03

DPS-OŚR-I.6220.4.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.103.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 03 stycznia 2019 r. wydał decyzję Nr 1/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie ośmiu budynków wielorodzinnych mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Łodzi, między ul. Kwiatową i ul. Traktorową.
Decyzja została wydana dla Inwestora : ARA Nieruchomości „GRASS” Sp. z o.o. S.K., 50-514 Wrocław, ul. Międzyleska 2, reprezentowanego przez Pana Henryka Gosa

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 03.01.2019
DPS-OŚR-I.6220.1.2019
Data dokumentu: 02.01.2019
Treść:

Łódź, dnia 02.01.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.1.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), że na wniosek z dnia 17.09.2018 r. Pana Henryka Gosa, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Panattoni Europe sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b, 56 lit. b, 60 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) dotyczących:

budowy Centrum Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego – 4 hale produkcyjno – magazynowo – biurowe wraz z infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej/ Jędrzejowskiej – dz. ew. nr 10/14, 10/21, 11/12, 11/13, 14/4, 12/5, 13/3, 15/6, 16/13, 16/14, 17/8, 18/15, 19/7, 20/9, 20/15, 23/10, 23/9, 25/5, 29/7, 29/13, 31/1, 30/10, 32/4, 28/2, 28/3, 34/12, 34/4, 34/5, 35/6 oraz fragmenty działek: 22/4, 23/11, 27, 36/2, 37/2, 37/1, 38/4, 39, 40/1 obręb G-31.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 04 stycznia 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 02.01.2019

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:22)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (26.07.2019 08:54)

Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ilość odwiedzin: 5721