Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa - archiwum 2005-2018

DPS-OŚR-I.6220.40.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.50.2018)
Data: 21.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-12-21

DPS-OŚR-I.6220.40.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.50.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 21 grudnia 2018 r. wydał decyzję Nr 73/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Nowa/Przejazd, w Łodzi, przy ul. Kopcińskiego.
Decyzja została wydana dla Inwestora: PGE DYSTRYBUCJA S.A. ODDZIAŁ ŁÓDŹ, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58, reprezentowanego przez Panią Karolinę Bernacką.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Łódzkiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 21.12.2018
DPS-OŚR-I.6220.22.2018 dot. DSS-OŚR-I.6220.105.2018
Data: 21.12.2018
Treść:

Łódź, dnia 21.12.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 
Łódź

DPS-OŚR-I.6220.22.2018
dot. DSS-OŚR-I.6220.105.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 21.12.2018 r. wydał decyzję Nr 69/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie obiektu magazynowo-usługowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr ew. 93, 94/12 i 94/14 w obrębie W-37, przy ul. Zakładowej 105-107 w Łodzi;

Decyzja została wydana dla Inwestora: CL PROPERTY Sp. z o.o., 00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 87, reprezentowanego przez Pana Pawła Pomianowskiego.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi i Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sieradzu można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 21.12.2018
DPS-OŚR-I.6220.12.2018 (dotychczas DSS-OŚR-I.6220.12.2018)
Data: 18.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 grudnia 2018 r.

DPS-OŚR-I.6220.12.2018
(dotychczas DSS-OŚR-I.6220.12.2018)

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) i art. 63 ust.1, 4, 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej ustawą OOŚ), że w postępowanie wszczętym na wniosek z dnia 26.02.2018 r. Pana Tomasza Cellera, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Panattoni Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1,
Prezydent Miasta Łodzi w dniu 18 grudnia 2018 r. wydał postanowienie, w którym organ zawiesił postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie dwóch hal magazynowo-produkcyjno-usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Tomaszowskiej w Łodzi zlokalizowanego na działkach nr: 25/3, 27, 29/2, 29/5, 29/11, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/8, 32/2, 33, 34/10, 34/3, 35/2, 36/2, 37/2, 38/1, 38/4, 39, 40/1, 40/2, obręb G-31.
Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.
Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 19 grudnia 2018 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Z-cy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Piotr Bugajak 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 18.12.2018
DPS-OŚR-I.6220.19.2018 Dot. DSS-OŚR-I.6220.112.2018
Data: 18.12.2018
Treść:

Łódź, dnia 18.12.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.19.2018
Dot. DSS-OŚR-I.6220.112.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył, reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa PD Spółka Akcyjna Inwestycje 3 S.K.A, ul. Szczęśliwa 33, 53-455 Wrocław, w dniu 04.12.2018r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie zespołu budynków mieszkaniowych wielorodzinnych z usługami, parkingami i garażami, urządzeniami budowlanymi wraz z niezbędną infrastrukturą, dla którego realizowane będą garaże podziemne oraz parkingi naziemne, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (j.t. Dz. U. z 2016 r. Nr 71).

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w Łodzi na działkach nr ew. 52, 53 oraz 54/14 w obrębie W-26.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 61) w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 18.12.2018
DPS-OŚR-I.6220.33.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.4.2017)
Data: 12.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-12-12

DPS-OŚR-I.6220.33.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.4.2017)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018r. poz. 2096), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 12 grudnia 2018r. wydał decyzję Nr 70/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami w parterze, parkingiem naziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową, Łodzi, przy ul. Wazów. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa reprezentowanego przez Pana Pawła Kośnika.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081)
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 12.12.2018
DPS-OŚR-I.6220.12.2018
Data: 11.12.2018
Treść:

Łódź, dnia 11.12.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.12.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Tomasza Cellera reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Panattoni Europe Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 29 listopada 2018 r. wydał postanowienie, w którym organ stwierdził obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch hal magazynowo- produkcyjno- usługowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w rejonie ul. Tomaszowskiej w Łodzi, zlokalizowanego na działkach nr: 25/3, 27, 29/2, 29/5, 29/11, 30/1, 30/2, 30/3, 30/4, 30/8, 32/2, 33, 34/10, 34/3, 35/2, 36/2, 37/2, 38/1, 38/4, 39, 40/1, 40/2 obręb G-31

i tym samym określił elementy wymagające szczegółowej analizy w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 12 grudnia do 27 grudnia 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
DPS-OŚR-I.6220.17.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.98.2018)
Data: 06.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-12-06

DPS-OŚR-I.6220.17.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.98.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 06 grudnia 2018 r. wydał decyzję Nr 68/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z pomieszczeniem usługowym w parterze jednego z budynków, z garażami na poziomie parterów i miejscami postojowymi na terenie, zjazdem z ul. Rąbieńskiej i ul. Cieplarnianej, dróg wewnętrznych, wewnętrznych sieci infrastruktury i urządzeń budowlanych, w Łodzi, przy ul. Cieplarnianej. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : ARCHICOM POLSKA S. A., 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173 reprezentowanego przez Pana Henryka Gosa

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 06.12.2018
DPS-OŚR-I.6220.21.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.78.2018 )
Data: 30.11.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-11-30

DPS-OŚR-I.6220.21.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.78.2018 )

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 30 listopada 2018 r. wydał decyzję Nr 67/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

przetwarzaniu odpadów, w Łodzi, przy ul. Informatycznej 1. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : DELL PRODUCTS (POLAND) Sp. z o.o., 92-410 Łódź, ul. Informatyczna 1, reprezentowanego przez Pana Krzysztofa Hornickiego.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 30.11.2018
DPS-OŚR-I.6220.4.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.103.2018)
Data: 28.11.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-11-22

DPS-OŚR-I.6220.4.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.103.2018)

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096, zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Henryka Gosa reprezentującego Inwestora : ARA Nieruchomości „GRASS” Sp. z o.o. S.K., 50-514 Wrocław, ul. Międzyleska 2, w dniu 22.11.2018 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie ośmiu budynków wielorodzinnych mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Łodzi, między ul. Kwiatową i ul. Traktorową.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 28.11.2018
DSS-OŚR-II.6220.189.2016
Data: 21.11.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
 

Łódź, dnia 21 listopada 2018 r.

DSS-OŚR-II.6220.189.2016

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z 113 § 1 oraz art. 126 KPA, iż w związku z wydaną przez Prezydenta Miasta Łodzi decyzją nr 54/U/2018 z dnia 10.10.2018 r. znak: DSS-OŚR-II.6220.189.2016 zmieniającą ostateczną decyzję Prezydenta Miasta Łodzi o środowiskowych uwarunkowaniach nr 39/U/2016 z dnia 06.07.2016 r. znak: DSS-OŚR-II.6220.58.2016 w zakresie ostatecznie przyjętych rozwiązań techniczno – technologicznych dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie magazynu centralnego firmy Rossmann Supermarkety Drogeryjne Polska Sp. z o.o. przy ul. Świętej Teresy 109:

  • o budynek magazynowy wysokiego składowania z łącznikiem wraz z przebudową instalacji zewnętrznych oraz wewnętrznego układu komunikacyjnego na fragmencie działki 6/358 oraz działkach o nr ew. 6/330, 6/363, 6/365, 6/331 obręb B-33 z całego terenu inwestora po stronie północnej tj. na działkach ew. nr 6/358, 3/26, 3/46, 6/330, 6/331, 6/332, 6/333, 6/334, 6/108, 6/322, 6/323, 6/363, 6/365, 3/29, 3/47, 6/357,
  • o budynek magazynowy z częścią wysokiego składowania, częścią socjalno – biurową i techniczną, instalacjami zewnętrznymi oraz układem komunikacyjnym:
    • budynek biurowy;
    • budynek myjni dla samochodów TIR
      na działkach 42/72 i 42/73 obręb B-33
  • o galerię transportową nad działkami pasa drogowego o nr ew. 27/23, 27/24, 27/25, 27/50, 27/54, 27/63, 27/79 obręb B-33 oraz działkami firmy Rossmann SDP Sp. z o.o. o nr ew. 42/72, 6/358 obręb B-33.

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 19 listopada 2018 r. wydał postanowienie prostujące oczywistą omyłkę pisarską w zakresie zapisu odnoszącego się do powierzchni terenów utwardzonych w tabeli na stronie 3 oraz w załączniku do decyzji: zamiast: 1 633 m2 winno być: 16 533 m2.

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 23 listopada 2018 r.

Z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy
Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 21.11.2018
DSS-OŚR-I.6220.95.2018
Data: 19.11.2018
Treść:

Łódź, dnia 19.11.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.95.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Henryka Gosa, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa VARITEX Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi przy ul. Żeromskiego 96,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 15 listopada 2018 r. wydał decyzję Nr 65/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z usługami, garażami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy al. Mickiewicza – dz. ew. nr 86/8, 86/9 obręb P-18

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 20 listopada 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 19.11.2018
DSS-OŚR-I.6220.38.2018
Data: 19.11.2018
Treść:

Łódź, dnia 19.11.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.38.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Dariusza Kaniorskiego,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 13 listopada 2018 r. wydał decyzję Nr 64/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków produkcyjno – usługowo – magazynowych w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego – dz. ew. nr 1/12, 93, 97, 92/6, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 202/2, 202/4, 202/6, 217/138 oraz części działek nr 201/1, 122/3, 199/70 obręb G-7.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 19 listopada 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 19.11.2018
DSS-OŚR-I.6220.58.2018
Data: 13.11.2018
Treść:

Łódź, dnia 13.11.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.58.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Karoliny Bernackiej reprezentującej na mocy udzielonego pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Grabarskiej 21A,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 02 listopada 2018 r. wydał decyzję Nr 61/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji elektroenergetycznej 110/15/6kV RPZ Śródmieście w Łodzi przy ul. Kilińskiego 68 – dz. ew. nr 180/43 oraz część działek ew. nr 180/78 i 180/77 obręb S-6.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu. 
Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 13.11.2018
DSS-OŚR-I.6220.88.2018
Data: 13.11.2018
Treść:

Łódź, dnia 13.11.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.88.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Krzysztofa Koguciuka, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie przy ul. Grabarskiej 21A,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 06 listopada 2018 r. wydał decyzję Nr 62/U/2018, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pola liniowego 110 kV Śródmieście – Stacja WN/SN Drewnowska w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 81 – dz. ew. nr 143/307 obręb B-45.

Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (IV piętro, pokój 60), w godzinach pracy urzędu. Obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Łodzi oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Łodzi.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 13.11.2018
DSS-OŚR-I.6220.66.2018
Data: 09.11.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-11-09

DSS-OŚR-I.6220.66.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm.), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 09 listopada 2018 r. wydał decyzję Nr 63/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami (w tym handel o pow. sprzedaży do 390 m2), z garażem podziemnym, rozbiórką istniejącego budynku garażowego z zewnętrznymi instalacjami: wodno-kanalizacyjnymi, elektrycznymi (kategoria obiektu XIII), z wew. układem komunikacyjnym (kategoria obiektu IV), naziemnymi miejscami parkingowymi (kategoria obiektu XXII), murkami oporowymi (kategoria obiektu VIII), w Łodzi, przy ul. Przędzalnianej 64/66a. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : ARTOM BUDOWNICTWO Sp. z o.o., 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Ks. J. Popiełuszki 64/66 reprezentowanego przez Panią Ewę Szczepaniak.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 09.11.2018
DSS-OŚR-I.6220.98.2018
Data: 29.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-29

DSS-OŚR-I.6220.98.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Henryka Gosa reprezentującego Inwestora : ARCHICOM POLSKA S. A., 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 173, w dniu 29.10.2018 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z pomieszczeniem usługowym w parterze jednego z budynków, z garażami na poziomie parterów i miejscami postojowymi na terenie, zjazdem z ul. Rąbieńskiej i ul. Cieplarnianej, dróg wewnętrznych, wewnętrznych sieci infrastruktury i urządzeń budowlanych, w Łodzi, przy ul. Cieplarnianej.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 29.10.2018
DSS-OŚR-II.6220.4.2017
Data: 25.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-25

DSS-OŚR-II.6220.4.2017

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 r. poz. 1257 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Pawła Kośnika reprezentującego Inwestora: PKP S.A., ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa, w dniu 25.10.2018 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o niestwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami w parterze, parkingiem naziemnym oraz infrastrukturą techniczną i drogową, Łodzi, przy ul. Wazów.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 25.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.91.2018
Data: 24.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2018-10-24

DSS-OŚR-I.6220.91.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017 r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 24 października 2018 r. wydał decyzję Nr 59/U/2018 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie budynku biurowo-usługowego wraz z przebudową istniejących budynków zabytkowych o numerach ewidencyjnych 925 i 926 na cele biurowo-usługowe, w Łodzi, przy ul. Targowej 2. 
Decyzja została wydana dla Inwestora : POLKOM INVESTMENT XXXIII SP. Z O.O., ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, reprezentowanego przez Pana Bartłomieja Zgorzelskiego.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 24.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.53.2018
Data: 22.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź 2018.10.22

DSS-OŚR-I.6220.53.2018

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2017r., poz. 1405 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 22 października 2018r. wydał decyzję Nr 58/U/2018 umarzającą w całości postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

realizacji wiaty magazynowej wraz infrastrukturą towarzyszącą na terenie Hydro Extrusion Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Trzciance, ul. Kopernika 18, 64-980 Trzcianka, Zakład w Łodzi, ul. Graniczna 64/66, 93-428 Łódź, zlokalizowanego na działkach nr ewidencyjny: 431/1, 361/14, 362/11 oraz 363/17, obręb G-43 w Łodzi.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 22.10.2018
DSS-OŚR-I.6220.38.2018
Data: 19.10.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.10.2018 r.

DSS-OŚR-I.6220.38.2018

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek Pana Dariusza Kaniorskiego,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 15 października 2018 r. wydał postanowienie, w którym organ nie stwierdził obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków produkcyjno – usługowo – magazynowych w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego – dz. ew. nr 1/12, 93, 97, 92/6, 90/3, 90/4, 90/5, 90/6, 91/1, 91/2, 91/3, 91/4, 202/2, 202/4, 202/6, 217/138 oraz części działek nr 201/1, 122/3, 199/70 obręb G-7

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Spraw Społecznych Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 60), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 19 października 2018 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna: Zawiadomienie zgodnie z ustawą z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.)
Źródło: Departament Spraw Społecznych, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Joanna Olempska
Data opracowania: 23.10.2018

Informację wprowadził(a): Sylwia Stańczyk (19.01.2016 00:00)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:29)

Informację opracował(a): Sylwia Stańczyk (19.01.2016)

Ilość odwiedzin: 16064

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
15.01.2019 09:29 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
15.01.2019 09:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:23 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:20 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:16 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2019 12:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2017 14:48 Migracja danych Modyfikacja strony
19.01.2016 00:00 Sylwia Stańczyk Utworzenie strony