Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2020 r.

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2019 r.

DSS-OŚR-I.6220.112.2019
Data dokumentu: 22.08.2019
Treść:

Łódź, dnia 22.08.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.112.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek z dnia 21.05.2019 r. (data wpływu do tut. Wydziału 29.05.2019 r.) pełnomocnika inwestora, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie parkingów samochodowych oraz instalacji do naziemnego magazynowania ropy naftowej, o jakich mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 oraz 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), w związku z cyt: ”przebudową, nadbudową i rozbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą zespołu budynków Widzewskiej Manufaktury przy ul. Piłsudskiego 135 w Łodzi, na działkach nr ew. 1/43, 1/47, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, obręb W-27”.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pokój nr 60 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 26 sierpnia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Monika Tomczak tel. 42 638 47 79 tel. 42 272 63 31

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania: 22.08.2019
DPS-OŚR-I.6220.25.2019
Data dokumentu: 22.08.2019
Treść:

Łódź, dnia 22.08.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.25.2019

Zawiadomienie 
o niezałatwieniu sprawy w terminie

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na realizacji zabudowy usługowej, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dróg oraz lotniska, o jakich mowa w § 3 ust. 1 pkt 55, 56, 59 oraz 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), w związku z realizacją „Drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”, tut. organ – zgodnie z art. 36 § 1 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia osoby będące właścicielami działek ewidencyjnych o numerze 8/51 oraz 31/4 w obrębie W-14, iż rozstrzygnięcie w sprawie może nastąpić z przekroczeniem terminu, określonego przepisami prawa z przyczyn niezależnych od tut. organu. Jako nowy termin załatwienia sprawy w przypadku braku konieczności przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedmiotowego przedsięwzięcia, tut. organ wskazuje 30 dni od doręczenia opinii Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Łodzi. W przypadku określenia obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia, tut. organ uzależnia termin załatwienia sprawy od zgromadzenia pełnego materiału dowodowego wynikającego z ww. procedury oraz z odrębnych przepisów prawa.
 Zgodnie z art. 10 KPA informuje się, że ww. osobom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Monika Tomczak 
 tel. 42 638 47 79 
 tel. 42 272 63 31

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania: 22.08.2019
DSS-OŚR-I.6220.141.2019
Data dokumentu: 12.08.2019
Treść:

Łódź, dnia 12.08.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DSS-OŚR-I.6220.141.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek z dnia 15.07.2019 r. (data wpływu do tut. Wydziału 16.07.2019 r.) pełnomocnika inwestora, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 realizacji zabudowy przemysłowo-magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, budowie parkingów samochodowych, dróg o nawierzchni twardej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji do wytwarzania produktów, o jakich mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 52 lit. b, 56 lit. b, 60 oraz 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), w związku z budową cyt. „Zespołu zabudowy przemysłowo-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Chocianowickiej i DK14 na działkach nr ew. 160/3, 159/3, 162/5, 167/2, 168/3, 170/4, 172/3, 173/3 i fragmentach działek nr ew. 158/6, 161, 165/3, 166, 167/1, 171, 174, 175/8 oraz w zakresie infrastruktury zewnętrznej na fragmentach działek nr ew. 122, 176/1, 158/1, 158/2, 173/1, 175/6, 176/5 w obrębie G-36”.

 Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pokój nr 60 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 14 sierpnia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła 
Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Monika Tomczak
tel. 42 638 47 79 
tel. 42 272 63 31 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania: 12.08.2019
DPS-OŚR-I.6220.146.2019
Data dokumentu: 07.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-08-07

DPS-OŚR-I.6220.146.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pełnomocnika reprezentującego Inwestora Budomal Development Sp. z o.o. S.K. zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami wraz z zewnętrznymi instalacjami, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, w Łodzi, ul. Hetmańska/ul. Borowieckiego (dz. ew. nr 138/14, 140/23, 140/31, 141/16, 141/20 obręb W-34).

 Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła 
Dyrektor Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 07.08.2019
DPS-OŚR-I.6220.149.2019
Data dokumentu: 07.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-08-07

DPS-OŚR-I.6220.149.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pana Henryka Gosa reprezentującego RAIL INVEST Sp. z o.o., ul. Traktorowa 196, 90-218 Łódź zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie hali magazynowej, budynku socjalno-biurowego, bocznicy kolejowej, utwardzonych placów pod kontenery, komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi, zjazdem z ul. Sw. Teresy od Dzieciątka Jezus 130 wraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi (dz. ew. nr 192/14, 192/15, 192/16, 191/2, 31/3, 31/4 w obrębie B-32 i dz. nr ewid. 1/7 w obrębie B-31 oraz fragment działki 193/10 i 193/5 w obrębie B-32).

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 07.08.2019
DPS-OŚR-I.6220.78.2019
Data dokumentu: 02.08.2019
Treść:

Łódź, dnia 02.08.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.78.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej KPA), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 02.08.2019 r. wydał decyzję Nr 37/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pn.:

Budowa budynku produkcyjno – magazynowego z zapleczem socjalnym w Łodzi przy ul. Dąbrowskiego 180/194, na działkach nr ew. 45, 46/2, 20/7, 19/3, 18/3, 17/3, 16/4, 16/5 oraz część działek ew. o nr 15/4, 14/6 i 10/6 w obrębie G-7.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.
Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pok. 70, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Klaudia Wróbel, tel. 
42 272-63-30, 
42 638-47-79 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska, Klaudia Wróbel
Data opracowania: 02.08.2019
DPS-OŚR-I.6220.19.2019
Data dokumentu: 01.08.2019
Treść:

Łódź, dnia 01.08.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.19.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej KPA), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 29.07.2019 r. wydał decyzję Nr 34/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie hali produkcyjno – magazynowo – usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo – socjalnym planowanego do realizacji w Łodzi na działkach o nr ewidencyjnych 10/1, 9/1, 9/2, 9/3, 8/2, 8/3, 7, 6, 5/2, obręb P-38.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Monika Tomczak 
tel. 42 638 47 79 
tel. 42 272 63 31 

Podstawa prawna:
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania: 01.08.2019
DPS-OŚR-I.6220.49.2019
Data dokumentu: 31.07.2019
Treść:

Łódź, dnia 31.07.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.49.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej KPA), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 31.07.2019 r. wydał decyzję Nr 36/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pn.:

Budowa Centrum Produkcyjno - Magazynowo - Biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Łodzi, przy ul. Dostawczej na działkach ew. nr 13/18 i 16/9, obręb G-7

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pok. 70, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Michał Baryła
Dyrektor Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Klaudia Wróbel, tel. 42 272-63-30, 42 638-47-79

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska, Klaudia Wróbel
Data opracowania: 31.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.93.2019
Data dokumentu: 29.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 
Łódź

29.07.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.93.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 29.07.2019 r. wydał decyzję Nr 35/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie instalacji obejmującej:

  • uruchomienie nowego dopalacza katalitycznego Epsilon MEGTEC, o przepustowości 70 000m3/h, który zastąpi obecnie działające dopalacze: RTO 25/4 (Krantz) oraz RTO 40 (Eisenmann),
  • demontaż dopalacza katalitycznego RTO 40 (Eisenmann). Odłączenie i rozbiórka dopalacza katalitycznego nastąpi po uruchomieniu nowego dopalacza Epsilon MEGTEC Dopalacz RTO 25/4 (Krantz) pozostanie zimną rezerwą dla instalacji rotograwiurowej,
  • budowę 3 wiat na odpady niebezpieczne, które zastąpią obecną wiatę. Konieczność budowy nowych wiat wynika z faktu, że w miejscu obecnej wiaty planowana jest budowa nowego dopalacza Epsilon MEGTEC,

przewidzianej do realizacji na terenie AMCOR SPECIALTY CARTONS POLSKA Sp. z o.o. w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 55.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 29.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.39.2019
Data dokumentu: 26.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-07-26

DPS-OŚR-I.6220.39.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., zwanej dalej: ustawą Kpa), w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), że w postępowaniu prowadzonym na wniosek Pana Henryka Gosa reprezentującego Inwestorów: Szymona Arabskiego i Mariusza Makowskiego prowadzących działalność gospodarczą w ramach Pracowni Projektowej ,,BLOK-ART” S.C. Sz.Arabski, M.Makowski, 90-302 Łódź, ul. Wigury 7, w dniu 26.07.2019 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w sprawie zmiany planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, w Łodzi przy ul. Pryncypalnej 94 w zakresie wskazanym we wniosku.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 Kpa prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi w Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna:
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 26.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.25.2019
Data dokumentu: 25.07.2019
Treść:

Łódź, dnia 25.07.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DPS-OŚR-I.6220.25.2019

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

W związku z toczącym się postępowaniem w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na realizacji zabudowy usługowej, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dróg oraz lotniska, o jakich mowa w § 3 ust. 1 pkt 55, 56, 59 oraz 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), w związku z realizacją „Drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”, tut. organ – zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia osoby będące właścicielami działek ewidencyjnych o numerze 8/51 oraz 31/4 w obrębie W-14, że w związku z pismem z dnia 18.07.2019 r., pełnomocnika Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zakres wnioskowanego żądania został rozszerzony i dotyczy również wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia w kontekście:

 - §3 ust 1 pkt 59 rozporządzenia ooś tj.: „lotniska inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 30 lub lądowiska, z wyłączeniem lądowisk centrów urazowych, o których mowa w ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 757, z późn. zm.), przeznaczonych wyłącznie dla śmigłowców ratunkowych”,

 - §3 ust 1 pkt 60 rozporządzenia ooś tj.: „drogi o nawierzchni twardej o całkowitej długości przedsięwzięcia powyżej 1 km inne niż wymienione w § 2 ust. 1 pkt 31 i 32 oraz obiekty mostowe w ciągu drogi o nawierzchni twardej, z wyłączeniem przebudowy dróg oraz obiektów mostowych, służących do obsługi stacji elektroenergetycznych i zlokalizowanych poza obszarami objętymi formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody”.

 Zgodnie z art. 10 KPA informuje się, że ww. osobom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.
 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Monika Tomczak
tel. 42 638 47 79 
tel. 42 272 63 31 

Podstawa prawna:
Źródło:
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania: 25.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.10.2019
Data dokumentu: 18.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-07-18

DPS-OŚR-I.6220.10.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 18 lipca 2019 r. wydał decyzję Nr 33/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

rozbudowie instalacji do obróbki tworzyw sztucznych przy użyciu rozpuszczalników organicznych wraz z instalacjami pomocniczymi na terenie zakładu BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o. w Łodzi, przy ul. Papierniczej 1.
Decyzja została wydana dla Inwestora : BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183.

 Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 18.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.25.2019
Data dokumentu: 18.07.2019
Treść:

Łódź, dnia 18.07.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DPS-OŚR-I.6220.25.2019

Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami – zwanej dalej KPA) – zawiadamiam osoby będące właścicielami działek ewidencyjnych o numerze 8/51 oraz 31/4 w obrębie W-14, że na wniosek pełnomocnika, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Inwestora, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy usługowej, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz lotniska, o jakich mowa w § 3 ust. 1 pkt 55 oraz 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), w związku z realizacją „Drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”.

 Zgodnie z art. 10 KPA informuje się, że ww. osobom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

 Ponadto tut. organ informuje, iż o dalszych etapach postępowania ww. osoby będą informowane poprzez publicznie dostępny wykaz UMŁ BIP/Urząd Miasta/Ogłoszenia i zawiadomienia/Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Monika Tomczak 
tel. 42 638 47 79
tel. 42 272 63 31

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania: 18.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.6.2019
Data dokumentu: 16.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 16.07.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.6.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami – zwanej dalej ustawą OOŚ), że w postępowaniu wszczętym na wniosek pełnomocnika, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Inwestora,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 12 lipca 2019 r. wydał decyzję Nr 31/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji miejsc parkingowych i garaży podziemnych na potrzeby inwestycji dot. „budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budynkiem portierni, miejscami parkingowymi/garażami, zjazdem z ulicy Pienistej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą na terenach zlokalizowanych w Łodzi przy ulicy Pienistej (działki ewidencyjne o numerach 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/5 i 45/6 w obrębie geodezyjnym P-35)”.
 Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 63), w godzinach pracy urzędu. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 17 lipca 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
(-)

Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Izabela Zelcer
Data opracowania: 16.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.18.2019
Data dokumentu: 15.07.2019
Treść:

Łódź, dnia 15.07.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska
104 90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.18.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 11.07.2019 r. wydał decyzję Nr 27/U/2019 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na produkcyjno-magazynową, położonej w Łodzi przy ul. Nasiennej 18/20 (nr dz. ew. 124/2, 123/3 w obrębie B-36) z uwagi na niezgodność lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla terenu, na którym ww. przedsięwzięcie jest planowane.

 Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami. 
 Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu. 
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska
Data opracowania: 15.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.88.2019
Data dokumentu: 12.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
Łódź, ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, 2019-07-12

DPS-OŚR-I.6220.88.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pani Agnieszki Baczyńskiej pełnomocnika dalszego PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Ruda wraz z wprowadzeniem liniowym 110 kV na działkach nr ew. 13/7, 13/13, 12, 632/6, 18/9 100/4, 631/49, 40/4 oraz 100/7 w obr. G-23 w Łodzi przy ul. Dubois.

 Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 12.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.58.2019
Data dokumentu: 12.07.2019
Treść:

Łódź, dnia 12.07.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.58.2019

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami – zwanej dalej KPA) – zawiadamiam spadkobierców po zmarłym właścicielu działki ewidencyjnej o numerze 8/4 w obrębie geodezyjnym G-31, że na wniosek pełnomocnika, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Inwestora, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Tomaszowska/Jędrzejowska (działki ewidencyjne o numerach 4/4, 5/5, 6/5, 7/3, 8/4 i 9/8 w obrębie geodezyjnym G-31).

 Informuję ponadto, że ww. osobom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 63) w godzinach pracy Urzędu.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
(-) 
 Michał Baryła 
Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Izabela Zelcer
Data opracowania: 12.07.2019
SKO.4170.70-71.2019
Data dokumentu: 10.07.2019
Treść:
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania: 10.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.19.2019
Data dokumentu: 09.07.2019
Treść:

Łódź, dnia 09.07.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.19.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek z dnia 03.01.2019 r. (data wpływu do tut. Wydziału 10.01.2019 r.) pełnomocnika Panattoni Europe Sp. z o.o., w dniu 08.07.2019 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie hali produkcyjno – magazynowo – usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo – socjalnym planowanego do realizacji w Łodzi na działkach o nr ewidencyjnych 10/1, 9/1, 9/2, 9/3, 8/2, 8/3, 7, 6, 5/2, obręb P-38.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Monika Tomczak 
tel. 42 638 47 79 
tel. 42 272 63 31 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania: 09.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.12.2019
Data dokumentu: 05.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104 
90-926

Łódź, 2019-07-05

DPS-OŚR-I.6220.12.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U. 2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 5 lipca 2019 r. wydał decyzję Nr 32/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

zmianie lokalizacji instalacji do magazynowania i dystrybucji czynników chłodniczych na terenie zakładu Linde Gaz Polska Sp. z o.o. Oddział w Łodzi, przy ul. Traktorowej 145.
Decyzja została wydana dla Inwestora : Linde Gaz Polska Sp. z o.o., 31-864 Kraków, ul. prof. M. Życzkowskiego 17.

 Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a): Jolanta Małek
Data opracowania: 05.07.2019

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:22)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (07.01.2020 10:05)

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ilość odwiedzin: 9441

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
07.01.2020 10:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:56 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2020 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.12.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
26.07.2019 08:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:22 Tomasz Wilk Utworzenie strony