Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 26.07.2019 08:54 do 14.11.2019 13:15.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.25.2019
Data dokumentu:18.07.2019
Treść:

Łódź, dnia18.07.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DPS-OŚR-I.6220.25.2019

Zawiadomienie 
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami – zwanej dalej KPA) – zawiadamiam osoby będące właścicielami działek ewidencyjnych o numerze 8/51 oraz 31/4 w obrębie W-14, że na wniosek pełnomocnika, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Inwestora, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na realizacji zabudowy usługowej, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz lotniska, o jakich mowa w § 3 ust. 1 pkt 55 oraz 56 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), w związku z realizacją „Drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym”.

 Zgodnie zart. 10 KPA informuje się, że ww. osobom przysługuje prawo do czynnego udziałuw każdym stadium postępowania.

 Ponadto tut. organ informuje, iż o dalszych etapach postępowania ww. osoby będą informowane poprzez publicznie dostępny wykaz UMŁ BIP/Urząd Miasta/Ogłoszenia i zawiadomienia/Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa.

 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjnaMonika Tomczak 
tel. 42 638 47 79
tel. 42 272 63 31

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania:18.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.6.2019
Data dokumentu:16.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 16.07.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.6.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami – zwanej dalej ustawą OOŚ), że w postępowaniu wszczętym na wniosek pełnomocnika, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Inwestora,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 12 lipca 2019 r. wydał decyzję Nr 31/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach planowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji miejsc parkingowych i garaży podziemnych na potrzeby inwestycji dot. „budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budynkiem portierni, miejscami parkingowymi/garażami, zjazdem z ulicy Pienistej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą na terenach zlokalizowanych w Łodzi przy ulicy Pienistej (działki ewidencyjne o numerach 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/5 i 45/6 w obrębie geodezyjnym P-35)”.
 Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 63), w godzinach pracy urzędu. Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 17 lipca 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
(-)

Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Izabela Zelcer
Data opracowania:16.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.18.2019
Data dokumentu:15.07.2019
Treść:

Łódź, dnia 15.07.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska
10490-926Łódź

DPS-OŚR-I.6220.18.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r.poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się,żePrezydent Miasta Łodzi w dniu 11.07.2019 r. wydał decyzję Nr 27/U/2019 odmawiającą ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na zmianie sposobu użytkowania hali magazynowej na produkcyjno-magazynową, położonej w Łodzi przy ul. Nasiennej 18/20 (nr dz. ew. 124/2, 123/3 w obrębie B-36) z uwagi na niezgodność lokalizacji przedmiotowego przedsięwzięcia z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego dla terenu, na którym ww. przedsięwzięcie jest planowane.

 Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami. 
 Informacja o wydaniu ww. decyzjizostała zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu. 
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dniod dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska
Data opracowania:15.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.58.2019
Data dokumentu:12.07.2019
Treść:

Łódź, dnia12.07.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

DPS-OŚR-I.6220.58.2019

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami – zwanej dalej KPA) – zawiadamiam spadkobierców po zmarłym właścicielu działki ewidencyjnej o numerze 8/4 w obrębie geodezyjnym G-31, że na wniosek pełnomocnika, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Inwestora, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu hal produkcyjno-magazynowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Tomaszowska/Jędrzejowska (działki ewidencyjne o numerach 4/4, 5/5, 6/5, 7/3, 8/4 i 9/8 w obrębie geodezyjnym G-31).

 Informuję ponadto, że ww. osobom przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 
 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 63) w godzinach pracy Urzędu.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
(-) 
 Michał Baryła 
Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Izabela Zelcer
Data opracowania:12.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.88.2019
Data dokumentu:12.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
Łódź, ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, 2019-07-12

DPS-OŚR-I.6220.88.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018r.poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2018r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), że na wniosek Pani Agnieszki Baczyńskiej pełnomocnika dalszego PGEDystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin zostało wszczęte postępowanie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Ruda wraz z wprowadzeniem liniowym 110 kV na działkach nr ew. 13/7, 13/13, 12, 632/6, 18/9 100/4, 631/49, 40/4 oraz 100/7 w obr. G-23 w Łodzi przy ul. Dubois.

 Informuję osoby, którym przysługuje status strony o wynikającym z treści art. 10 KPA prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o prawie wypowiedzenia się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 64), w godzinach pracy urzędu.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dniod dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Jolanta Małek
Data opracowania:12.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.19.2019
Data dokumentu:09.07.2019
Treść:

Łódź, dnia 09.07.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 10490-926Łódź

DPS-OŚR-I.6220.19.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA),w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek z dnia 03.01.2019 r. (data wpływu do tut. Wydziału 10.01.2019 r.) pełnomocnika Panattoni Europe Sp. z o.o., w dniu 08.07.2019 r. Prezydent Miasta Łodzi wydałpostanowienie o nie stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia, polegającego na :

budowie hali produkcyjno – magazynowo – usługowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zapleczem biurowo – socjalnym planowanego do realizacji w Łodzi na działkach o nr ewidencyjnych 10/1, 9/1, 9/2, 9/3, 8/2, 8/3, 7, 6, 5/2, obręb P-38.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w dniach od poniedziałku do piątkuw godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dniod dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjnaMonika Tomczak 
tel. 42 638 47 79 
tel. 42 272 63 31 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania:09.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.12.2019
Data dokumentu:05.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104 
90-926

Łódź, 2019-07-05

DPS-OŚR-I.6220.12.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się,żePrezydent Miasta Łodzi w dniu 5 lipca 2019 r. wydał decyzję Nr 32/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

zmianie lokalizacji instalacji do magazynowania i dystrybucji czynników chłodniczych na terenie zakładu Linde Gaz PolskaSp. z o.o. Oddział w Łodzi, przy ul. Traktorowej 145.
Decyzja została wydana dla Inwestora : Linde Gaz Polska Sp. z o.o.,31-864 Kraków, ul. prof. M. Życzkowskiego 17.

 Informacja o wydaniu ww. decyzjizostała zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dniod dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak 
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Jolanta Małek
Data opracowania:05.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.34.2019
Data dokumentu:01.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 01.07.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.34.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zmianami – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zmianami – zwanej dalej ustawą OOŚ), że w postępowaniu wszczętym na wniosek pełnomocnika, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Inwestora,
 Prezydent Miasta Łodzi w dniu 25 czerwca 2019 r. wydał decyzję Nr 26/U/2019, o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego budowie Centrum Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Duńskiej – dz. ew. nr 101/12, 111/13, 171/14, 171/15, 171/17, 171/19, 171/21, 171/22, 171/30, 171/32, 171/34 (fragment), 171/38, 171/39, 171/40, 171/41 i 172/10 w obrębie B-32. 
 Z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 63), w godzinach pracy urzędu. 
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 02 lipca 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Izabela Zelcer
Data opracowania:01.07.2019
DSS-OŚR-I.6220.42.2019
Data dokumentu:28.06.2019
Treść:

Łódź, dnia 28.06.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 10490-926

DSS-OŚR-I.6220.42.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek z dnia 18.01.2019 r. (data wpływu do tut. Wydziału 04.02.2019 r.) pełnomocnika 7R Projekt 10 Sp. z o.o., zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz z zapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą na działkach nr ewidencyjny 120/6, 121/27, 121/29, 160/1 w obrębie P-37 oraz na działkach nr ewidencyjny 353/25, 354/58, 354/65, 354/66 w obrębie P-23 przy ul. Maratońskiej w Łodzi

 Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.
 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pokój nr 60 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 05 lipca.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
WydziałuOchrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjnaMonika Tomczak 
 tel. 42 638 47 79 
 tel. 42 272 63 31 

Podstawa prawna:
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania:28.06.2019
DPS-OŚR-I.6220.44.2019 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.128.2018)
Data dokumentu:27.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-06-27

DPS-OŚR-I.6220.44.2019
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.128.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się,żePrezydent Miasta Łodzi w dniu27 czerwca 2019 r. wydał decyzję Nr 29/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie nowej instalacji gospodarki oleju transformatorowego w zakładzie ABB Sp. z o.o. zlokalizowanym w Łodzi przy ul. Aleksandrowskiej 67/92.
Decyzja została wydana dla Inwestora : ABB Sp. z o.o., 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1.

 Informacja o wydaniu ww. decyzjizostała zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy strony mogą zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dniod dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Jolanta Małek
Data opracowania:27.06.2019
DPS-OŚR-I.6223.5.2019
Data dokumentu:26.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź

Łódź, dnia 26 czerwca 2019 r.

DPS-OŚR-I.6223.5.2019

Obwieszczenie

Podaje się do publicznej wiadomości na podstawie art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 799 ze zmianami) oraz art. 33 ust. 1ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.), że na wniosek pełnomocnika SUPERDROB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Karczewie przy ul. Armii Krajowej 80, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania
pozwolenia zintegrowanego dla instalacji do obróbki i przetwórstwa, poza wyłącznym pakowaniem, produktów spożywczych lub paszy z przetworzonych lub nieprzetworzonych surowców pochodzenia zwierzęcego innych niż wyłącznie mleko o zdolności produkcyjnej ponad 75 ton wyrobów gotowych na dobę, zlokalizowanej w Łodzi przy ul. Traktorowej 180 i 182.
 Informuję, że z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 69) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.
 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 01 lipca 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi podinspektor Katarzyna Robak , tel. 42 638-47-08 pok. 69 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Katarzyna Robak
Data opracowania:26.06.2019
DPS-OŚR-I.6220. 6.2019
Data dokumentu:24.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

Łódź, dnia 24.06.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220. 6.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.– zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że w postępowaniu wszczętym na wniosek pełnomocnika, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Inwestora,

Prezydent Miasta Łodzi w dniu 21 czerwca 2019 r. wydał postanowienie, w którym organ nie nakłada obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na realizacji miejsc parkingowych i garaży podziemnych na potrzeby inwestycji dot. „budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z budynkiem portierni, miejscami parkingowymi/garażami, zjazdem z ulicy Pienistej wraz z wewnętrznym układem komunikacyjnym i infrastrukturą towarzyszącą na terenach zlokalizowanych w Łodzi przy ulicy Pienistej (działki ewidencyjne o numerach 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45/5 i 45/6 w obrębie geodezyjnym P-35)”.

Z treścią wydanego postanowienia oraz dokumentacją w przedmiotowej w tym sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100, 92-326 Łódź (IV piętro, pok. 63),w godzinach pracy urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 24 czerwca 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi: podinspektor Izabela Zelcer, tel. 42 638-47-33

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Izabela Zelcer
Data opracowania:24.06.2019
DPS-OŚR-I.6220.20.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.139.2018)
Data dokumentu:19.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-06-19

DPS-OŚR-I.6220.20.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.139.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się,żePrezydent Miasta Łodzi w dniu 19 czerwca 2019 r. wydał decyzję Nr 25/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie zakładu produkcyjno – magazynowego z częścią biurową i socjalną w Łodzi przy ul. Stokowskiej.
Decyzja została wydana dla Inwestora : BAKLES POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Dostawczej 12.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzjizostała zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dniod dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Jolanta Małek
Data opracowania:16.07.2019
DPS-OŚR-I.6220.36.2018 (wcześniej DSS-OŚR-II.6220.211.2017)
Data dokumentu:18.06.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-06-18

DPS-OŚR-I.6220.36.2018
(wcześniej DSS-OŚR-II.6220.211.2017)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2018 r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się,żeSamorządowe Kolegium Odwoławcze w Łodzi wydało w dniu 4 czerwca 2


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:22)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (22.07.2020 14:35)

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ilość odwiedzin: 17639

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
22.07.2020 14:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.07.2020 14:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.07.2020 14:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.02.2020 10:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 10:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:56 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2020 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.12.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
26.07.2019 08:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:22 Tomasz Wilk Utworzenie strony