Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 14.11.2019 13:15 do 31.12.2019 13:24.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.127.2019
Data dokumentu:08.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dnia 08.11.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.127.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm., dalej Kpa),w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiskaoraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081ze zm.), zawiadamia się,  że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 08.11.2019 r. wydał decyzję Nr 49/U/2019 ośrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie garaży podziemnych oraz parkingów naziemnych wraz z niezbędnąinfrastrukturą techniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 56 lit. brozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawieprzedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t.Dz. U. z 2016 r. Nr 71, zwanym dalej rozporządzeniem ooś) w związku z budową zespołu zabudowy mieszkaniowej przy ul.Piotrkowskiej (nr dz. ew. 77/28, 76/8, 77/26, 77/27 w obrębie S-9).

Informuję osoby, którymprzysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in.zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww.decyzji  została zamieszczona wpublicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacjąsprawy, w tym z: opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi,opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią PaństwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibieWydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszymobwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zupoważnienia
PrezydentaMiasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o.Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawęprowadzi:  inspektor Malwina Macherzyńskatel. (042) 638 47 79                                                                 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska
Data opracowania:08.11.2019
DPS-OŚR-I.6220.184.2019
Data dokumentu:08.11.2019
Treść:

Łódź, dn. 08.11.2019 r. 

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 
Łódź 

DPS-OŚR-I.6220.184.2019  

Obwieszczenie 

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył – pełnomocnik EKO-VIT Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Technicznej 16/18, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych, parkingów naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz drogi o nawierzchni twardej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 54 lit. b, pkt 58 lit. b oraz pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) na działkach nr ew. 3/4, 3/2, 5, 99/22, fragmentach działek nr ew. 3/5, 3/8, a także działkach drogowych nr ew. 230/4 i 4/5 w obrębie W-7

 Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań. 

 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 61) w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 13 listopada 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi:  inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79  Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska
Data opracowania:08.11.2019
DPS-OŚR-I.6220.197.2019
Data dokumentu:06.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 10490-926 Łódź
 

Łódź, dn. 6.11.2019 r. 

DPS-OŚR-I.6220.197.2019  

Obwieszczenie 

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA) w związku z art. 74 ust. 3ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.), żena wniosek Pani Ewy Szczepaniak– pełnomocnika ATAL S.A z siedzibą w Cieszynie przy ul. Stawowej 27, zostało wszczęte postępowanie w sprawiewydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającegona:

budowie zabudowy mieszkaniowej, garażypodziemnych, parkingów naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz wylesieniu mającym na celu zmianęsposobu użytkowania terenu w granicach administracyjnych miast, o którychmowa w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret drugie, pkt 58 lit. b oraz pkt 88 lit. drozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znaczącooddziaływać na środowisko  (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) napotrzeby realizacji  zespołu zabudowymieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Pienistej / Maczka w Łodzi na działkachnr ew. 43/10, 43/13 oraz części działek o nr ew. 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5,43/6, 43/9, 43/12 w obrębie P-34.  

Informuję osoby, którym przysługuje status strony oprawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie sięprzed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonychżądań. 

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznaćsię w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w DepartamenciePolityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 61) w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznymumówieniu spotkania.   

Obwieszczenieuważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj.od dnia 12 listopada 2019 r.     

z up. Prezydenta Miasta Łodzi  
Piotr Bugajakp.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa    

Sprawęprowadzi:  inspektor Malwina Macherzyńskatel. (042) 638 47 79 

Administratorem danych osobowych jestPrezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynnościurzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczeniaprzetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięciawyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzulainformacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl pod każdą ze sprawrealizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska
Data opracowania:12.11.2019
DPS-OŚR-I.6220.42.2019
Data dokumentu:05.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104, 90-926  Łódź

Łódź, dnia 5 listopada 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.42.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodekspostępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.,dalej KPA), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października2008 r. o udostępnianiu informacjio środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.),zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 28.10.2019 r. wydał decyzję Nr57/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,polegającego na:

budowie hali magazynowo-produkcyjnej wraz zzapleczem socjalno-biurowym oraz infrastrukturą techniczną towarzyszącą nadziałkach nr ewidencyjny 120/6, 121/27, 121/29, 160/1 w obrębie P-37 oraz nadziałkach nr ewidencyjny 353/25, 354/58, 354/65, 354/66 w obrębie P-23 przy ul.Maratońskiej w Łodzi.

Informuję osoby, którymprzysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających m.in. zapoznaniesię z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

 Informacja o wydaniu ww. decyzji  została zamieszczona w publicznie dostępnymwykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z: opiniąRegionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią PaństwowegoGospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego InspektoraSanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiskai Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi,Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

 

zup. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o.Zastępcy Dyrektora
Wydziału OchronyŚrodowiska i Rolnictwa

  

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna MonikaTomczak tel. 42 638-47-79, 42 272-63-31

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Daneprzetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo dodostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięciadanych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadachokreślonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna nastronie https://bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez UrządMiasta Łodzi.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska
Data opracowania:05.11.2019
DPS-OŚR-I.6220.176.2019
Data dokumentu:29.10.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dnia 29.10.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.176.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek z dnia 20.09.2019 r., uzupełniony w dniu 02.10.2019 r. oraz w dniu 25.10.2019 r. pełnomocnika Trei Real Estate Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 47/49, 00-684 Warszawa, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia określonego w § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b, rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71), w związku z§ 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839),polegającego na:

budowie garaży podziemnych na potrzeby realizacji budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Łodzi przy ul. Traktorowej – działki nr ew. 130/1, 130/2, 130/3, 72/4, obręb P-1.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 70) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału
 Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Klaudia Wróbel, tel. 42-272-63-30, 42-638-47-79

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska; Klaudia Wróbel
Data opracowania:29.10.2019
DPS-OŚR-I.6220.146.2019
Data dokumentu:28.10.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 28 października 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.146.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2018r., poz. 2081 ze zm., zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się,żePrezydent Miasta Łodzi w dniu 28 października 2019r. wydał decyzję Nr 55/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami wraz z zewnętrznymi instalacjami, drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, w Łodzi, ul. Hetmańska/ul. Borowieckiego.

Decyzja została wydana dla Inwestora: Budomal Development Sp. z o.o. S.K., 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 141 reprezentowanego przez pełnomocnika.

Informacja o wydaniu ww. decyzjizostała zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym zopinią: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dniod dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy
Dyrektora Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 42 638-47-03

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi. 

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Jolanta Małek
Data opracowania:28.10.2019
DPS-OŚR-I.6220.185.2019
Data dokumentu:24.10.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dn. 24.10.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.185.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek Pani Ewy Szczepaniak (uzupełnionym w dniu 23.10.2019 r.) – pełnomocnika SPD MACZKA – SPP SP. Z O.O. S. K. A z siedzibą w Łodzi przy ul. Fabrycznej 17, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zabudowy mieszkaniowej, garaży podziemnych, parkingów naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, dróg o nawierzchni twardej, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b tiret drugie, pkt 58 lit. b oraz pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko(j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) na potrzeby realizacjizespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Pienistej / Maczka w Łodzi na działkach nr ew. 4, 5, 6, 7, 9/1, 43/11 oraz na fragmentach działek nr ew. 2/6, 3/2, 43/1, 43/2, 43/3, 43/4, 43/5, 43/6, 43/9, 43/12 w obrębie P-34.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 61) w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 28 października 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi:inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska
Data opracowania:24.10.2019
DPS-OŚR-I.6220.81.2019 MT
Data dokumentu:23.10.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 23.10.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.81.2019
MT

Zawiadomienie
o zebranych dowodach w sprawie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) – dalej jako KPA, zawiadamia się, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

realizacji zabudowy przemysłowej, tj. Centrum Produkcyjno-Magazynowo-Biurowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą wŁodzi przy ul. Tomaszowskiej, Przyjacielskiej, Małego Rycerza na działkach o nr ew. 42/11, 42/17, 43/5, 44/6, 44/7, 45/6, 45/7, 47/5, 48/7, 50/16, 50/3, 50/17, 51/17, 51/18, 52/11, 53/3, 53/2, 54/18, 54/3, 54/4, 54/5, 54/19, 55/9, 56/25 oraz fragmentach działek nr ew. 53/4, 53/7, 56/10, 56/14, obręb G-31.

Zgodnie zart. 10 KPA informuje się, że Stronom przysługuje czynny udział w tym postępowaniu. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją, tj. załączoną do wniosku Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Departament Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pokój nr 60 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku, o którym wyżej mowa, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje skutek prawny, tj. uznaje się je za doręczone.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie należy składać (na piśmie lub osobiście) na adres tutejszego Wydziału w terminie 7 dni od daty odbioru niniejszego zawiadomienia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora
Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjnaMonika Tomczak:
tel. 42 638 47 79; tel. 42 272 63 31

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska
Data opracowania:23.10.2019
DPS-OŚR-I.6220.25.2019
Data dokumentu:22.10.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926Łódź

Łódź, dnia 22.10.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.25.2019

Zawiadomienie
o wydaniu decyzji

Zgodnie z art. 74 ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.) Prezydent Miasta Łodzi informuje osoby będące właścicielami działek ewidencyjnych o numerze 8/51 oraz 31/4 w obrębie W-14, że w dniu 21.10.2019 r. została wydana decyzja Nr 53/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

realizacji zabudowy usługowej, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dróg oraz lotniska, o jakich mowa w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b, 56 lit.b, 59 oraz 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), w związku z realizacją „Drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym” w Łodzi na działce o nr ew. 411 oraz fragmentach działek o nr ew. 8/63 i 8/51 w obrębie W-14.

Informacja o wydaniu ww. decyzjizostała zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać sięw siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, przyal. Piłsudskiego 100, pok. 60, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu terminu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dniod dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjnaMonika Tomczak tel. 42 638 47 79; tel. 42 272 63 31

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl , pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska
Data opracowania:22.10.2019
DPS-OŚR-I.6220.25.2019
Data dokumentu:22.10.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926Łódź

Łódź, dnia 22.10.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.25.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska orazo ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Łodzi informuje, że w dniu 21.10.2019 r. została wydana decyzja Nr 53/U/2019o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

realizacji zabudowy usługowej, parkingów naziemnych wraz z towarzyszącą infrastrukturą, dróg oraz lotniska, o jakich mowa w § 3 ust. 1 pkt 55 lit. b, 56 lit.b, 59 oraz 60 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), w związku z realizacją „Drugiego etapu budowy Centrum Kliniczno Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym” w Łodzi na działce o nr ew. 411 oraz fragmentach działek o nr ew. 8/63 i 8/51 w obrębie W-14.

Informacja o wydaniu ww. decyzjizostała zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać sięw siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, przyal. Piłsudskiego 100, pok. 60, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu terminu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dniod dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi
Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjnaMonika Tomczak: tel. 42 638 47 79; tel. 42 272 63 31

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl , pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska
Data opracowania:22.10.2019
DPS-OŚR-I.6220.109.2019
Data dokumentu:21.10.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dnia 21.10.2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.109.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r.poz. 2096 ze zm., dalej KPA), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się,żePrezydent Miasta Łodzi w dniu 17.10.2019 r. wydał decyzję Nr 54/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pn.:

budowa miejsc parkingowych wraz z niezbędną infrastrukturą na potrzeby realizacji zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łodzi przy ul. Legionów 60/66 – działki nr ew. 232/5, 232/6, część 219/4, obręb P-9.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzjizostała zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pok. 70, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Klaudia Wróbel,
tel. 42 272-63-30, 42 638-47-79

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska; Klaudia Wróbel
Data opracowania:21.10.2019
DPS-OŚR-I.6220.170.2019
Data dokumentu:18.10.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, 2019-10-18

DPS-OŚR-I.6220.170.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r.poz. 20