Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 02.01.2020 12:58 do 07.01.2020 09:56.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2019 r.

DEK-OŚR-I.6220.24.2019dot. DPS-OŚR-I.6220.85.2019KW
Data dokumentu:23.12.2019
Treść:

Łódź, dnia 23.12.2019 r.

Prezydent MiastaŁodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DEK-OŚR-I.6220.24.2019
dot. DPS-OŚR-I.6220.85.2019
KW

Obwieszczenie

Zgodniez art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r.  poz. 2096 ze zm., dalej KPA), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy zdnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.),zawiadamia się, że  Prezydent MiastaŁodzi w dniu 23.12.2019 r. wydał postanowienie prostujące decyzję Nr 60/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pn.:

budowa budynkówmagazynowych z zapleczem socjalno – biurowym oraz budynku magazynowo –biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej – działki nr ew. 415/3, 118/8, 116/1, 119/8, 415/5, 416/13,598/9, 416/7, 117/12, 115/2, obręb W-48.

Informujęosoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10KPA, umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałamii żądaniami.

Informacjao wydaniu ww. decyzji  zostałazamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz zdokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiskai Rolnictwa UMŁ, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pok. 70, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane poupływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Z-Cy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjnaKlaudia Wróbel, tel. 42 272-63-30, 42 638-47-79

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska, Klaudia Wróbel
Data opracowania:23.12.2019
DEK-OŚR-I.6220.30.2019 (wcześniej DPS-OŚR-I.6220.146.2019)
Data dokumentu:20.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

                                      Łódź, dn. 2019-12-20

DEK-OŚR-I.6220.30.2019
(wcześniejDPS-OŚR-I.6220.146.2019)

Obwieszczenie

Zawiadamiasię,  na podstawie  art.49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. –Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2019r.  poz. 1133.; dalej jako Kpa),  w związku z art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.  2019 r., poz. 1712, zwanej dalej: ustawą OOŚ),że na wniosek Pani Angeliki Woźniak-Wszędybył reprezentującej Inwestora BudomalDevelopment Sp. z o.o. S.K., 92-318 Łódź, Al. Piłsudskiego 141, PrezydentMiasta Łodzi dnia 10.12.2018 r. wydał  postanowienieprostujące oczywiste omyłki pisarskie w decyzji z dnia 28października 2019 r. Nr 55/U/2019 znak: DPS-OŚR-I.6220.146.2019 o środowiskowychuwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie zespołu budynków mieszkalnychwielorodzinnych z wbudowanymi garażami wraz z zewnętrznymi instalacjami,drogami wewnętrznymi i miejscami postojowymi, w Łodzi, ul. Hetmańska/ul.Borowieckiego.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznaćsię w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologiii Klimatu Urzędu Miasta Łodzi w  Łodzi,Al. Piłsudskiego 100, pok. 64 (piętro IV).

Obwieszczenie uważa się za dokonane poupływie 14 dni  od dnia publicznegoogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

PiotrBugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiskai Rolnictwa

Sprawę prowadzi  inspektorJolanta Małek, tel. 638 47 03

Administratorem danych osobowych jestPrezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynnościurzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczeniaprzetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięciawyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzulainformacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl pod każdą ze sprawrealizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Jolanta Małek
Data opracowania:20.12.2019
DEK-OŚR-I.6220.42.2019 MM
Data dokumentu:19.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dn. 19.12.2019 r.

DEK-OŚR-I.6220.42.2019
MM

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm. – zwanej dalej KPA) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), że na wniosek pełnomocnika Inwestora zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

budowie garaży podziemnych, parkingów naziemnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 58 lit. b w związku z § 3 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz.U. z 2019 r. poz. 1839) na potrzeby realizacji budynku mieszkalnego wielorodzinnego (B36) w ramach zamierzenia inwestycyjnego zespołu 3 budynków wielorodzinnych (B19, B36, B20) w Łodzi przy ul. Bauma (działka o nr ew. 55/14 oraz fragment 180/9 w obrębie B-36), 

 Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, al. Piłsudskiego 100 (pokój 61) w godzinach pracy Urzędu po wcześniejszym telefonicznym umówieniu spotkania.  

 Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia, tj. od dnia 20 grudnia 2019 r.  

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi:  inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska
Data opracowania:19.12.2019
DEK-OŚR-I.6220.1.2019dot. DPS-OŚR-I.6220.150.2019 KW
Data dokumentu:16.12.2019
Treść:

Łódź, dnia 16.12.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926  Łódź

DEK-OŚR-I.6220.1.2019
dot. DPS-OŚR-I.6220.150.2019
KW

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.) Prezydent Miasta Łodzi informuje, że w dniu 16.12.2019 r. została wydana decyzja Nr 66/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

przebudowie istniejącej hali produkcyjno – magazynowo – biurowej w zakresie dostosowania dla potrzeb najemcy w Łodzi, przy ul. Niciarnianej 54 na działce ew. nr 28/3 w obrębie W-27.

Informacja o wydaniu ww. decyzji została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Łodzi, przy al. Piłsudskiego 100, pok. 70, w godzinach pracy urzędu, po wcześniejszym umówieniu terminu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi
(-)
Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl , pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Sprawę prowadzi inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Klaudia Wróbel, 
tel. 42 638 47 79, 272 63 30

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska, Klaudia Wróbel
Data opracowania:16.12.2019
DEK-OŚR-I.6220.22.2019 dot. DSP-OŚR-I.6220.13.2019 oraz DPS-OŚR-I.6220.141.2019
Data dokumentu:13.12.2019
Treść:

Łódź, dnia 13.12.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

DEK-OŚR-I.6220.22.2019
dot. DSP-OŚR-I.6220.13.2019 oraz DPS-OŚR-I.6220.141.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej KPA), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 10.12.2019 r. wydał decyzję Nr 68/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, polegającego na: 

na realizacji zabudowy przemysłowo-magazynowej wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, budowie parkingów samochodowych, dróg o nawierzchni twardej, sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacji do wytwarzania produktów, o jakich mowa w § 3 ust. 1 pkt 1, 52 lit. b, 56 lit. b, 60 oraz 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), w związku z budową cyt. „Zespołu zabudowy przemysłowo-magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Chocianowickiej i DK14 na działkach nr ew. 160/3, 159/3, 162/5, 167/2, 168/3, 170/4, 172/3, 173/3 i fragmentach działek nr ew. 158/6, 161, 165/3, 166, 167/1, 171, 174, 175/8 oraz w zakresie infrastruktury zewnętrznej na fragmentach działek nr ew. 122, 176/1, 158/1, 158/2, 173/1, 175/6, 176/5 w obrębie G-36”

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału  w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzji  została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.

Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna  Monika Tomczak
tel. 42 638 47 79
tel. 42 272 63 31

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie www.bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania:13.12.2019
DEK-OŚR-I.6220.24.2019 dot. DPS-OŚR-I.6220.85.2019 KW
Data dokumentu:13.12.2019
Treść:

Łódź, dnia 13.12.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926  Łódź

DEK-OŚR-I.6220.24.2019
dot. DPS-OŚR-I.6220.85.2019
KW

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r.  poz. 2096 ze zm., dalej KPA), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j. t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że  Prezydent Miasta Łodzi w dniu 12.12.2019 r. wydał decyzję Nr 60/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, pn.: 

budowa budynków magazynowych z zapleczem socjalno – biurowym oraz budynku magazynowo – biurowego wraz z niezbędną infrastrukturą w Łodzi przy ul. Brzezińskiej – działki nr ew. 415/3, 118/8, 116/1, 119/8, 415/5, 416/13, 598/9, 416/7, 117/12, 115/2, obręb W-48.

 Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami. 

 Informacja o wydaniu ww. decyzji  została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, al. Piłsudskiego 100, pok. 70, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu. 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

(-)

Piotr Bugajak
p.o. Z-cy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Malwina Macherzyńska i pomoc administracyjna Klaudia Wróbel, 
tel. 42 272-63-30, 42 638-47-79

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska
Data opracowania:13.12.2019
DEK-OŚR-I.6220.25.2019dot. DSP-OŚR-I.6220.27.2019dot. DPS-OŚR-I.6220.118.2019
Data dokumentu:11.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926  Łódź

DEK-OŚR-I.6220.25.2019
dot. DSP-OŚR-I.6220.27.2019
dot. DPS-OŚR-I.6220.118.2019

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r.  poz. 2096 ze zm., dalej Kpa), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz. U. 2018 r., poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się,  że  Prezydent Miasta Łodzi w dniu 11.12.2019 r. wydał decyzję Nr 64/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na realizacji:

  • zabudowy przemysłowej, o jakiej mowa w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko  (j.t. Dz. U. z 2016 r. Nr 71, zwanym dalej rozporządzeniem ooś), 
  • garaży, parkingów samochodowych – o których mowa § 3 ust. 1 pkt 56 lit. b rozporządzenia ooś,
  • instalacji,  o jakiej mowa w § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia ooś, 

w związku z budową hali magazynowej, budynku socjalno-biurowego, układu komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Traktorowej na działkach nr ew. 25/5 i 25/18 w obrębie B-33,

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami. 

Informacja o wydaniu ww. decyzji  została zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 61, w godzinach wskazanych poniżej w niniejszym obwieszczeniu. 

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni  od dnia publicznego ogłoszenia. 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi:  inspektor Malwina Macherzyńska tel. (042) 638 47 79
godziny pracy: poniedziałek: 8:00-16:00, wtorek: 9:00-17:00, środa – piątek: 8:00-16:00

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska
Data opracowania:11.12.2019
DEK-OŚR-I.6220.8.2019(wcześniej DPS-OŚR-I.6220.41.2019)
Data dokumentu:02.12.2019
Treść:

PrezydentMiasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

                                                                                                                     Łódź, 2019-12-02

DEK-OŚR-I.6220.8.2019
(wcześniejDPS-OŚR-I.6220.41.2019)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. oudostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t.Dz.U.  2018 r., poz. 2081 ze zm., zwanejdalej: ustawą OOŚ), oraz art. 4 ustawyz dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji ośrodowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz oocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.  2019 r., poz. 1712) zawiadamia się,  że  PrezydentMiasta Łodzi w dniu 02 grudnia 2019 r. wydał decyzję Nr 67/U/2019 ośrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającegona:

zbieraniu odpadów metali, w Łodzi, przy ul. Brukowej28B

Decyzjazostała wydana dla Inwestora: PPHU EXMET (…), 91-341 Łódź, ul. Brukowa 28B, reprezentowanegoprzez pełnomocnika.

Informacja o wydaniu ww. decyzji  została zamieszczona w publicznie dostępnymwykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z  opinią: Regionalnego Dyrektora OchronyŚrodowiska w Łodzi, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, PaństwowegoPowiatowego Inspektora Sanitarnego można zapoznać się w siedzibie WydziałuOchrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, wgodzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane poupływie 14 dni  od dnia publicznegoogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. ZastępcyDyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638-47-03

Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi. Daneprzetwarzane są w celu realizacji czynności urzędowych. Macie Państwo prawo dodostępu i sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, usunięciadanych, wniesienia sprzeciwu i cofnięcia wyrażonej zgody, na zasadach określonychw ogólnym rozporządzeniu. Klauzula informacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl pod każdą ze spraw realizowanych przez Urząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Jolanta Małek
Data opracowania:02.12.2019
DEK-OŚR-I.6220.3.2019dot. DSP-OŚR-I.6220.12.2019 oraz DPS-OŚR-I.6220.112.2019MT
Data dokumentu:02.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926 Łódź

Łódź, dnia 02.12.2019 r.

DEK-OŚR-I.6220.3.2019
dot. DSP-OŚR-I.6220.12.2019 oraz DPS-OŚR-I.6220.112.2019
MT

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., dalej KPA), w związku z art. 74 oraz art. 38 iart. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3października 2008 r. o udostępnianiuinformacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronieśrodowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r.,poz. 2081 ze zm.), zawiadamia się, że Prezydent Miasta Łodzi w dniu 02.12.2019 r.wydał decyzjęNr 63/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia,polegającego na:

budowie garaży, parkingów samochodowychwraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz instalacji do naziemnego magazynowaniaproduktów naftowych, o jakich mowa w § 3 ust. 1 pkt 37 oraz 56 lit. brozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięćmogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), wzwiązku z cyt: ”przebudową, nadbudową i rozbudową wraz ze zmianą sposobuużytkowania, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą zespołubudynków Widzewskiej Manufaktury przy al. Piłsudskiego 135 w Łodzi, nadziałkach nr ew. 1/43, 1/47, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, obręb W-27”.

Informujęosoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału  w każdym stadium postępowania oraz ouprawnieniach wynikających z art. 10 KPA,umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami iżądaniami.

Informacjao wydaniu ww. decyzji  zostałazamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych.Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią RegionalnegoDyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa WodnegoWody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzimożna zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa wDepartamencie Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego100 (pokój 60) w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Obwieszczenie uważa się za dokonane poupływie 14 dni  od dnia publicznegoogłoszenia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzą inspektor MalwinaMacherzyńska i pomoc administracyjna Monika Tomczak
tel. 42 638 47 79
tel. 42 272 63 31

Administratorem danych osobowych jestPrezydent Miasta Łodzi. Dane przetwarzane są w celu realizacji czynnościurzędowych. Macie Państwo prawo do dostępu i sprostowania danych, ograniczeniaprzetwarzania danych, usunięcia danych, wniesienia sprzeciwu i cofnięciawyrażonej zgody, na zasadach określonych w ogólnym rozporządzeniu. Klauzulainformacyjna jest dostępna na stronie https://bip.uml.lodz.pl, pod każdą ze spraw realizowanych przezUrząd Miasta Łodzi.

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Malwina Macherzyńska, Monika Tomczak
Data opracowania:02.12.2019
DSP-OŚR-I.6220.33.2019dot. DPS-OŚR-I.6220.113.2019MT
Data dokumentu:28.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 28.11.2019 r.

DSP-OŚR-I.6220.33.2019
dot. DPS-OŚR-I.6220.113.2019
MT

Zawiadomienie
o zebranych dowodach w sprawie

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) – dalej jako KPA, zawiadamia się, że zebrano wystarczające dowody i materiały do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na:

realizacji zabudowy usługowej, budowie garaży, parkingów samochodowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą oraz budowie instalacji do naziemnego magazynowania produktów naftowych, o jakich mowa w § 3 ust. 1 pkt 37, 55 lit. a oraz 56 lit. b rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz.71), w związku z cyt: ”przebudową, nadbudową rozbudową wraz ze zmianą sposobu użytkowania, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą zespołu budynków Widzewskiej Manufaktury przy al. Piłsudskiego 135 w Łodzi, na działkach nr ew. 1/43, 1/47, 1/49, 1/50, 1/51, 1/52, 1/53, 1/54, obręb W-27”.

Zgodnie z  art. 10 KPA informuje się, że Stronom przysługuje czynny udział w tym postępowaniu. Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją, tj. załączoną do wniosku Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Departament Polityki Społecznej Urzędu Miasta Łodzi, Al. Piłsudskiego 100, pokój nr 60 w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. KPA, w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu. W razie zaniedbania obowiązku, o którym wyżej mowa, doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem wywołuje skutek prawny, tj. uznaje się je za doręczone.

Jednocześnie informujemy, że wszelkie uwagi, wnioski, wyjaśnienia i inne dowody w sprawie należy składać (na piśmie lub osobiście) na adres tutejszego Wydziału w terminie 7 dni od daty odbioru niniejszego zawiadomienia.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydział

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:22)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (22.07.2020 14:35)

Źródło: Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Ilość odwiedzin: 18523

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
22.07.2020 14:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.07.2020 14:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.07.2020 14:34 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
10.02.2020 10:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 10:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
07.01.2020 09:56 Adrian Beer Modyfikacja treści
02.01.2020 12:58 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
31.12.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:31 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:25 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:24 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
26.07.2019 08:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:53 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:22 Tomasz Wilk Utworzenie strony