Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 15.01.2019 09:22 do 26.07.2019 08:53.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Zawiadomienia Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa z 2019 r.

DPS-OŚR-I.6220.4.2018 (wcześniej DSS-OŚR-I.6220.103.2018)
Data:03.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2019-01-03

DPS-OŚR-I.6220.4.2018
(wcześniej DSS-OŚR-I.6220.103.2018)

Obwieszczenie

Zgodnie z art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r.poz. 2096), w związku z art. 74 oraz art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (j.t. Dz.U.2018 r., poz. 2081, zwanej dalej: ustawą OOŚ), zawiadamia się,żePrezydent Miasta Łodzi w dniu 03 stycznia 2019 r. wydał decyzję Nr 1/U/2019 o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na:

budowie ośmiu budynków wielorodzinnych mieszkalnych z garażami podziemnymi wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną w Łodzi, między ul. Kwiatową i ul. Traktorową.
Decyzja została wydana dla Inwestora : ARA Nieruchomości „GRASS” Sp. z o.o. S.K., 50-514 Wrocław, ul. Międzyleska 2, reprezentowanego przez Pana Henryka Gosa

Informuję osoby, którym przysługuje status strony, o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 Kpa., umożliwiających m.in. zapoznanie się z zebranymi dowodami, materiałami i żądaniami.

Informacja o wydaniu ww. decyzjizostała zamieszczona w publicznie dostępnym wykazie danych. Z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z : opinią Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi, opinią Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łodzi można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa UMŁ, Łódź, Al. Piłsudskiego 100, pok. 64, w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dniod dnia publicznego ogłoszenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektora Wydziału

Sprawę prowadzi inspektor mgr Jolanta Małek, tel. 638 47 03

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Jolanta Małek
Data opracowania:03.01.2019
DPS-OŚR-I.6220.1.2019
Data:02.01.2019
Treść:

Łódź, dnia 02.01.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
ul. Piotrkowska 104
90-926Łódź

DPS-OŚR-I.6220.1.2019

Obwieszczenie

Zawiadamia się, na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – zwanej dalej KPA), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081), że na wniosek z dnia 17.09.2018 r. Pana Henryka Gosa, reprezentującego na mocy udzielonego pełnomocnictwa Panattoni Europe sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie przy Placu Europejskim 1, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięć określonych w § 3 ust. 1 pkt 52 lit. b, 56 lit. b, 60 i 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71) dotyczących:

budowy Centrum Produkcyjno – Magazynowo – Biurowego – 4 hale produkcyjno – magazynowo – biurowe wraz z infrastrukturą techniczną w Łodzi przy ul. Tomaszowskiej/ Jędrzejowskiej – dz. ew. nr 10/14, 10/21, 11/12, 11/13, 14/4, 12/5, 13/3, 15/6, 16/13, 16/14, 17/8, 18/15, 19/7, 20/9, 20/15, 23/10, 23/9, 25/5, 29/7, 29/13, 31/1, 30/10, 32/4, 28/2, 28/3, 34/12, 34/4, 34/5, 35/6 oraz fragmenty działek: 22/4, 23/11, 27, 36/2, 37/2, 37/1, 38/4, 39, 40/1 obręb G-31.

Informuję osoby, którym przysługuje status strony o prawie do czynnego udziału w każdym stadium postępowania oraz o uprawnieniach wynikających z art. 10 KPA, umożliwiających wypowiedzenie się przed wydaniem decyzji na temat zebranych dowodów, materiałów oraz zgłoszonych żądań.

Z dokumentacją w przedmiotowej sprawie można zapoznać się w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Departamencie Polityki Społecznej i Zieleni Urzędu Miasta Łodzi, Łódź, al. Piłsudskiego 100 (pokój 60) w godzinach pracy Urzędu Miasta Łodzi.

Obwieszczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, tj. od dnia 04 stycznia 2019 r.

z up. Prezydenta Miasta Łodzi

Piotr Bugajak
p.o. Zastępcy Dyrektor Wydziału 
Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Sprawę prowadzi inspektor Joanna Olempska, tel. 42 272-63-31

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło:Departament Polityki Społecznej i Zieleni, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
Informację opracował(a):Joanna Olempska
Data opracowania:02.01.2019