Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-III.6740.662.2019 600949/2019.KC
Data dokumentu: 14.11.2019
Treść:
Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 listopada 2019 r.

DAR-UA-III.6740.662.2019
600949/2019.KC

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 14.11 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i  udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z  instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, elektryczną i przyłączem wodociągowym, na terenie nieruchomości w Łodzi przy ul. Pejzażowej b.n. działki nr 202/24 fragment działki nr 202/7 w obrębie W-01.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 15 listopada 2019 r. do  29 listopada 2019 r. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 052 (parter, tel. 42 638 54 47) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 22 listopada 2019 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego III

Agnieszka Chmielewska
Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krystyna Cyrczak
Data opracowania: 14.11.2019
DAR-UA-IX.6730.460.2019 KTW
Data dokumentu: 14.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 14 listopada 2019 r.

DAR-UA-IX.6730.460.2019
KTW

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 62 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla  inwestycji polegającej na budowie do 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: instalacji wodnych ze studni głębinowych, instalacji kanalizacji wewnętrznych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, instalacji elektrycznych) przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Malowniczej 122, na fragmencie działki nr 138 w obrębie W-43

zostało zawieszone z urzędu

postanowieniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-IX.608.2019 z dnia 14.11.2019 r.

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638-53-49).
Obwieszczenie o ww. postanowienia zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15.11.2019 r. do 29.11.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 14.11.2019
DAR-UA-V.6740.2.14.2019 459035.RJ
Data dokumentu: 14.11.2019
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

 Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamia się, że w dniu 8 listopada 2019 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi  – nr DAR-UA-V.14.2019 zmieniająca decyzję nr DAR-UA-V.2.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta w Łodzi na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olchówki.

 Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-46-77.  
 Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 14 listopada 2019 r. 
 Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.14.2019
459035.RJ 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 14.11.2019
DAR-UA-X.6730.316.2019 JR
Data dokumentu: 13.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn.  13.11.2019 r.

DAR-UA-X.6730.316.2019
JR 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096), 

zawiadamiam 

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, oraz budowie dwóch budynków garażowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Naturalnej, na działce o numerze ewidencyjnym 123/29 w obrębie G-56.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 13.11.2019 r. do 27.11.2019 r.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 204. oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 04.12.2019 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 13.11.2019
DAR-UA-VI.6733.318.2019 BW
Data dokumentu: 13.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13.11.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.318.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

 Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora w dniu 13.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.369.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Łucji (działki nr 98/6, 98/9, 99/50, 112/18 i 112/20 w obrębie B-9).
 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 15.11.2019 do 28.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. Prosimy o usunięcie ww. obwieszczenia po wskazanym okresie.   

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 13.11.2019
DAR-UA-VI.6733.317.2019 BW
Data dokumentu: 13.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13.11.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.317.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

 Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 - w dniu 13.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.368.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Popiela (działki nr 251/2, 251/4, 251/5, 251/9 i 243/48 w obrębie B-45) oraz ul. Lutomierskiej (działki nr 243/66 i 243/101 w obrębie B-45).
 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 15.11.2019 do 28.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 13.11.2019
DAR-UA-VI.6733.323.2019 S
Data dokumentu: 13.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104 

Łódź, 13 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.323.2019
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 17 października 2019 r.  Inwestora (- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18) wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Kryształowej na częściach działek o numerach 19/9 i 17/14 znajdujących się w obrębie B-20.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel.42 638 43 17). 
Obwieszczenie o wszczęciu ww. postępowania zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.11.2019 r. do 27.11.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca  Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
   Data opracowania: 13.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.298.2019 M
   Data dokumentu: 13.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia  13.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.298.2019
   M

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18,  wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.367.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ulicy Złotno w granicach działek ewid. o numerach: 35/2, 35/3, 35/10, 36/2, 36/14 w obr. P-3.     
    Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).  Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.11.2019 r. do 28.11.2019 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca  Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
   Data opracowania: 13.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.313.2019 607874.TG
   Data dokumentu: 13.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, 13 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.313.2019
   607874.TG

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożonego w dniu 8 października 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.364.P.2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia oraz kanalizacji światłowodowej na terenie przy ul. Lodowej, ul. Andrzejewskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 130/76, 51/11, 29/35, 29/33, 29/41, 29/40, 107, 106/1, obr. W-31.
    Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 14 do 28 listopada 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
    Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58). 

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Teresa Głowacka
   Data opracowania: 13.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.330.2019 S
   Data dokumentu: 13.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 13 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.330.2019
   S

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października 2019 r.(ostatecznego w dniu 23 października) Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział w Łodzi, adres: ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź - w dniu 13 listopada  2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.365.P.2019 

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ruda wraz z urządzeniami budowlanymi (układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną) oraz budowie zjazdu, planowanego w/przy ul. Stanisława Dubois nr 90/94, nr 88 na działce o numerze 13/7 oraz na częściach działek o numerach 1/20, 12, 13/13, 13/9 i 13/12, znajdujących się w obrębie G-23.
   Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel.42 638 43 17). 
   Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.11.2019 r. do 27.11.2019 r.
   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka


   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
   Data opracowania: 13.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.340.2019 646099.TG
   Data dokumentu: 12.11.2019
   Treść:

   Prezydent  Miasta  Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 12 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.340.2019
   646099.TG 

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Veolia Energia Łódź SA 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5 z dnia 24 października 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej rozdzielczej na terenie przy ul. Gdańskiej, ul. kpt. Pilota Franciszka Żwirki w rejonie ul. Stefana Żeromskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 110/2, 110/5, 110/6, 110/7, 110/8, 110/16, 110/17, 110/18, 110/19, 110/20, 110/21, obr. P-30.
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://www.bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 13 do 27 listopada 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
    Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).   

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Teresa Głowacka
   Data opracowania: 12.11.2019
   DAR-UA-VII.6733.355.2019 M
   Data dokumentu: 12.11.2019
   Treść:

   Prezydent  Miasta  Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 12-11-2019 r.

   DAR-UA-VII.6733.355.2019

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 31 października 2019 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, 

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazociągu średniego ciśnienia na terenie przy ul. Bałtyckiej w obrębie G-30, działki: nr 514/13, 498/1, 497/1 (497/4),  496/1 (496/2), 495/1 (495/2), 494 (494/1), 493/2 (493/5), 493/1 (493/3), 481/6 (481/7), 480/6  (480/7), 479/2 (479/3), 478/1 (478/3) - w nawiasach podano nr działek inwestycji po podziale  zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.7.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.,
    Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p. tel. 42-638-42-34) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).  
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 13.11.2019 r. do 27.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
   Data opracowania: 12.11.2019
   DAR-UA-III.6740.679.2019 604617/2019.KC
   Data dokumentu: 12.11.2019
   Treść:

   Łódź, dnia 12 listopada 2019 r.

   Prezydent  Miasta  Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

   DAR-UA-III.6740.679.2019
   604617/2019.KC

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

   Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 31.10 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie :

   • stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-III.2489.23017 z dnia 11.12.2017 r. w części obejmującej zatwierdzenie projektu budowlanego i  udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z  instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy  Targowej 53 (działki nr ew. 14/3, 18/3 i część działki nr 16, obręb W-25)
   • zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Targowej 53 (działki  nr ewid. 14/3, 18/4, 18/5, 16/1, 16/2 w obrębie W-25).

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12 listopada 2019 r. do 26 listopada 2019 r.
    Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 052 (parter, tel. 42 638 54 47) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 22 listopada 2019 r. 

   Z upoważnienia 
   Prezydenta Miasta Łodzi

   p.o. Kierownika
   Oddziału Architektoniczno-Budowlanego V

   Daria Kmiecik

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Krystyna Cyrczak
   Data opracowania: 12.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.308.2019 BW
   Data dokumentu: 12.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104  
                                                                                  

   Łódź, 12.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.308.2019
   BW

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora w dniu 12.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.362.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   polegającej na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Rataja 95, na działce o nr. 190/8 i fragmencie działki drogowej nr 154/70 w obrębie W-42.
    Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
    Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 14.11.2019 do 27.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Beata Woźniak
   Data opracowania: 12.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.331.2019 BW
   Data dokumentu: 12.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, 12.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.331.2019
   BW

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, w dniu 12.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.361.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz stanowiska słupowego 15 kV, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej (działka drogowa nr 390/7 w obrębie W-47).
   Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69). 
   Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 14.11.2019 do 27.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka


   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Beata Woźniak
   Data opracowania: 12.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.320.2019 BW
   Data dokumentu: 12.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, 12.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.320.2019
   BW

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

    Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - w dniu 12.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.363.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura BT31322 LDZ_FREDRY_2, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Grunwaldzkiej 33 - działka nr 209/42 w obrębie B-29.
    Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
    Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 14.11.2019 do 27.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Beata Woźniak
   Data opracowania: 12.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.294.2019 S
   Data dokumentu: 08.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 8 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.294.2019
   S  

   Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 września 2019 r. (ostatecznego w dniu 30 września 2019 r.) Inwestora (– Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190) - w dniu 8 2019 r. 8 listopada 2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.360.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w ul. Dzikich Pól wraz z przebudową ewentualnych kolizji, planowanej w Łodzi w pasie drogi - ul. Dzikich Pól na działce (fragment) o numerze 107/9 znajdującej się w obrębie G-55.
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12.11.2019 r. do 25.11.2019 r.
    Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
   Data opracowania: 08.11.2019
   DAR-UA-VIII.6730.121.2018 BH
   Data dokumentu: 07.11.2019
   Treść:

   Prezydent  Miasta  Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia  07.11.2019 r.

   DAR-UA-VIII.6730.121.2018
   BH

   Obwieszczenie
   o przesłaniu odwołania od decyzji o warunkach zabudowy    
             

   Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przesyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi:

   • odwołanie od wydanej w dniu 18.10.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-VIII.1768.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Świtezianki b.n. na fragmencie działki nr 93/80 (dawniej dz. nr 93/57) oraz fragmencie dz. dr nr 93/44 w obrębie B-9.
   • akta postępowania.

   Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 08.11.2019 r. do 21.11.2019 r. 
   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.  

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi 

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury 

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Beata Hańce
   Data opracowania: 07.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.338.2019 646101.TG
   Data dokumentu: 07.11.2019
   Treść:

   Prezydent  Miasta  Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 7 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.338.2019
   646101.TG 

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Veolia Energia Łódź SA 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5 z dnia 24 października 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej rozdzielczej na terenie przy ul. Kurczaki, ul. Sąsiedzkiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 56/54, 56/52, 641, 640, obr. G-30.
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://www.bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 8 do 22 listopada 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
    Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).   

   Z upoważnienia 
   Prezydenta Miasta Łodzi 

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury 

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Teresa Głowacka
   Data opracowania: 07.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.309.2019 S
   Data dokumentu: 07.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 7 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.309.2019
   S

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 1 października 2019 r. (ostateczny w dniu 5 listopada 2019 r.) Inwestora (– Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna ul. Dr. Seweryna Sterlinga 26, 90-212 Łódź) - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie/przebudowie sieci elektroenergetycznych SN i nN związanych z zasilaniem posesji przy ul. Dr. S. Sterlinga 26 w Łodzi przewidzianej do realizacji przy ul. St. Jaracza/ul. Dr. S. Sterlinga (na częściach działek o numerach: 138/7, 138/8, 138/10, 147/14, 147/16, 147/26, 149/24, 164/13, 164/17, 164/18, 164/19, 164/25 w obrębie S-2.
    Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 8.11.2019 r. do 21.11.2019 r.
    Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
   Data opracowania: 07.11.2019
   DAR-UA-III.6740.654.2019 584303.AC
   Data dokumentu: 07.11.2019
   Treść:

   Łódź, dnia 7 listopada 2019 r.

   Prezydent  Miasta  Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

   DAR-UA-III.6740.654.2019
   584303.AC

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego  

   Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 7 listopada 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę:

   • trzech hal magazynowych z zapleczami socjalno-biurowymi,
   • wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych,
   • obiektów towarzyszących: portiernia, zbiorniki na wodę pożarową, pompownia, mury oporowe i ogrodzenie, instalacje zewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami na nieczystości ciekłe, kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi, elektroenergetyczną z oświetleniem terenu, teletechniczną i gazową,

   na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Brzezińskiej, działki ewid. o numerach: 126/3 (fragment), 581/4, 581/6, 581/7, 124/1, 603/1, 602, 601, 600, 599, 123/1, 122, 418/1, 580, 121, 589, 588, 120, 417/7, 119/6, 118/6, 598/7, 117/10 w obrębie W-48.
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 8 listopada 2019 r. do 22 listopada 2019 r.
    Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 049 (parter, tel. 42 638 52 48) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 22 listopada 2019 r. 

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Kierownik 
   Oddziału Architektoniczno Budowlanego III

   Agnieszka Chmielewska

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Agnieszka Chmielewska
   Data opracowania: 07.11.2019
   DAR-UA-IX.6730.423.2019 KTW
   Data dokumentu: 06.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 6 listopada 2019 r.

   DAR-UA-IX.6730.423.2019
   KTW

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji

   Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.09.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.1888.2019

   o warunkach zabudowy

   dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym: budową studni głębinowej i kanalizacji lokalnej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Barytowej, na działce nr 261/20 w obrębie W-1.

   Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638-53-49).
   Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 7.11.2019 r. do 21.11.2019 r.
   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi
   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
   Data opracowania: 06.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.311.2019 593433BN
   Data dokumentu: 06.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, 6 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.311.2019
   593433BN

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego


    Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora PSG Sp. z o.o., złożony w dniu 03.10.2019 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Biwakowej, Ikara, Szkutniczej, Załogowej, Pilotów, Latawcowej, Gwarków, Żaglowej, Bystrej dz. nr: 291/2, 177/3, 177/2, 239/4, 243, 241, 240, 206, 227/1, 191/1, 190/2, 217/1, 218/2, 219, 248, 262, 256/20, 256/19, 256/10, 273/1, 273/2, 274, 275/1 obręb P-37 oraz dz. nr 627/1 obręb G-53.

    Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.11.2019 r. do 19.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

    

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

    Z-ca  Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Beata Nowakowska
   Data opracowania: 06.11.2019
   DAR-UA-VII.6733.10.2019 L
   Data dokumentu: 05.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 5 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VII.6733.10.2019
   L

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 25.09.2019 r., w dniu 4.11.2019 r. wydano decyzję Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-VII.358.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla inwestycji polegającej na budowie wodociągu o średnicy 160 PEHD na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 121/1 przy ul. Moskuliki w Łodzi oraz na fragmencie działki drogowej nr 175/4 obręb W-2.

   Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p., tel. 42 / 638-42-34).
   Obwieszczenie o ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 5.11.2019 r. do 19.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi
   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Larysa Arska
   Data opracowania: 05.11.2019
   DAR-UA-VIII.6732.14.2019 AJ
   Data dokumentu: 05.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 05.11.2019 r.

   DAR-UA-VIII.6732.14.2019
   AJ

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 – tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w dniu 29.10.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VIII.352.P.2019

   stwierdzającą 
   wygaśnięcie decyzji NR DAR-UA-VIII.136.P.2019 z dnia 26.04.2019 r. 
   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie przedszkola publicznego, obiektów małej architektury, układu komunikacji i parkowania, zjazdu oraz urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego na działkach nr 1/27, 1/30, 1/46, 1/61, 64/16, 64/17, 64/18, 64/19, 64/34 oraz na fragmentach działek nr 64/29 i 64/25 w obr. B-54.
    Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-44-02).
    Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji stwierdzającej wygaśnięcie decyzji NR DAR-UA-VIII.136.P.2019 z dnia 26.04.2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.11.2019 r. do 19.11.2019 r.
    Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
   Data opracowania: 05.11.2019
   DAR-UA-VIII.6733.8.2019 AJ
   Data dokumentu: 05.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 05.11.2019 r.

   DAR-UA-VIII.6733.8.2019
   AJ

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 – tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w dniu 29.10.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VIII.353.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie przedszkola publicznego (wg. makiety Katarzyny Kobro), miejsc postojowych, wewnętrznych dróg jezdnych i ciągów pieszych, placu zabaw i do zajęć rekreacyjno-sportowo-dydaktycznych, budowie zjazdu publicznego oraz infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego na działkach nr ewid. 64/16, 64/17, 64/18, 64/19, 1/27, 1/61, 1/30 oraz na fragmentach działek 64/29, 64/25, 64/24, 64/7, 64/27, 1/86 i 1/46 w obr. B-54.
    Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-44-02).
    Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.11.2019 r. do 19.11.2019 r.
    Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
   Data opracowania: 05.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.333.2019 634514.TG
   Data dokumentu: 05.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 5 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.333.2019
   634514.TG

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 18 października 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Tuszyńskiej, ul. Dachowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 361/16, 1204, 597/83, 597/84, 597/89, 597/90, 597/58, 725/2, 749/1, obr. G-26.
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 6 do 20 listopada 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
    Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Teresa Głowacka
   Data opracowania: 05.11.2019
   DAR-UA-IX.6730.350.2019 KS
   Data dokumentu: 05.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 5 listopada 2019 r.

   DAR-UA-IX.6730.350.2019
   KS
   wg

   Obwieszczenie

   Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 05.11.2019 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-IX.1881.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania lokalu usługowego nr 32U i 1U 32/214 (apteka) z przeznaczeniem na żłobek, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Anny Jagiellonki 2 na części działki nr 182/21 w obrębie W-35.

   Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p., tel. 42 638 55 67).
   Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 06.11.2019 r. do 19.11.2019 r.
   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi
   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury
   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
   Data opracowania: 05.11.2019
   DAR-UA-V.6740.2.9.2019 216634.RJ
   Data dokumentu: 05.11.2019
   Treść:

   Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

    Zgodnie z art. 131 w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 11c ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r.  poz. 1474), zawiadamia się, że zostało wniesione odwołanie od wydanej w dniu 4 października 2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.13.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do posesji nr 54 w Łodzi.
    W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołanie wraz z dokumentacją sprawy, przekazane zostało do Wojewody Łódzkiego.
    Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. 

   Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.9.2019                        
   216634.RJ     

   Z upoważnienia 
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Dyrektor
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Małgorzata Kasprowicz


   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Rafał Jendrys
   Data opracowania: 05.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.300.2019 BW
   Data dokumentu: 04.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, 04.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.300.2019
   BW

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 04.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.357.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   polegającej na budowie kanału sanitarnego grawitacyjnego z odejściami bocznymi w ul. Beskidzkiej (na odcinku od ul. Karkonoskiej do ul. Hanuszkiewicza) oraz na fragmentach ul. Karkonoskiej i ul. Hanuszkiewicza, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej (działki nr 24/7, 24/11, 28/9, 30/5, 30/6, 31/11, 31/13, 34/10, 34/12, 36/5, 36/7, 38/13, 38/14, 38/16, 38/27, 38/28, 38/30, 38/35, 64/1, 65/1, 71/1 w obrębie W-3), ul. Karkonoskiej (działka nr 59 w obrębie W-3) i ul. Hanuszkiewicza (działki nr 949/10 i 949/11 w obrębie W-45).
    Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
    Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 06.11.2019 do 19.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Kierownik
   Oddziału Urbanistyki I

   Marek Gromski

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Beata Woźniak
   Data opracowania: 04.11.2019

   Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

   Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (14.11.2019 13:15)

   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

   Ilość odwiedzin: 19375