Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury

DAR-UA-VII.6730.228.2018 EO
Data: 18.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VII.6730.228.2018
EO

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że

wniesiono odwołanie

od decyzji nr DAR-UA-VII.402.2019 z dnia 19-03-2019 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, sieciami, wewnętrznym układem komunikacyjnym i zjazdem, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej 132, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 131/1 oraz na fragmencie działki drogowej nr 49 w obrębie P-41. 
W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 18.04.2019
DAR-UA-VI.6733.129.2019 BW
Data: 17.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.129.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie / rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pszczelnej, na działkach o nr ewid. 217/18, 216/4 i 215/2 w obrębie B-11.
Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 19.04.2019 r. do 02.05.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 17.04.2019
DAR-UA-VI.6733.107.2019 BW
Data: 17.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.107.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.129.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Okrętowej (na działkach drogowych nr 100/5, 100/6 i 100/8 w obrębie W-5).
Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 19.04.2019 r. do 02.05.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 17.04.2019
DAR-UA-IX.6730.13.2019 SW
Data: 17.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17-04-2019 r.

DAR-UA-IX.6730.13.2019
SW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 17.04.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.626.2019 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z uzbrojeniem terenu, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej na działce o numerze ewidencyjnym 31/22 w obrębie W-3. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p. tel. 42 638 55 67). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.04.2019 - 02.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 17.04.2019
DAR-UA-VI.6733.80.2019 S
Data: 17.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.80.2019
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 8 marca 2019 r. Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź w dniu 17 kwietnia 2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.128.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia planowanego przy ul. Kolumny, na działce o numerze 178/3 w obrębie G-56, polegającego na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, mającej na celu umożliwienie mieszkańcom – właścicielom posesji przyłączenie nieruchomości znajdującej się w miejscowości Łódź przy ul. Kolumny do czynnej sieci gazowej. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel.42 638 43 17). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 18.04.2019 r. do 02.05.2019 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 17.04.2019
DAR-UA-IX.6733.1.2019 KTW
Data: 17.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17-04-2019 r.

DAR-UA-IX.6733.1.2019
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez Miejskie Centrum Terapii i Profilaktyki Zdrowotnej im. Rafała Chylińskiego w Łodzi wydano decyzję Nr DAR-UA-IX.130.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

realizowanego w ramach projektu p.n. PORT-Pomoc Opieka Ratunek Terapia, polegającego na przebudowie, rozbudowie i nadbudowie części dawnego hostelu pozostałej po rozbiórce oraz zmianie sposobu użytkowania z przeznaczeniem na budynek Miejskiego Centrum Terapii i Profilaktyki dla osób w stanie intoksykacji oraz noclegownię, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 253 w Łodzi, na części działki o numerze 3/8 w obrębie W-31. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. pok. 205 (tel. (42) 638 53 49). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.04.2019.r. do 02.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 17.04.2019
DAR-UA-VI.6733.127.2019 M
Data: 17.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.127.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 03.04.2019 r., skorygowany w dniu 05.04.2019 r., złożony przez PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90 021 Łódź, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowych elektroenergetycznych SN i nN wraz z budową złączy zlokalizowanego w Łodzi w rejonie ulic: Lodowej / Bławatnej, na terenie w granicach działek o numerach ewidencyjnych: nr 218/42, 218/30, 233, 231 w obrębie G-18, nr 48/10, 17/10 w obrębie G-19.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (tel.42 638-43-17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.04.2019 r. do 02.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 17.04.2019
DAR-UA-VI.6733.126.2019 223539.TG
Data: 17.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.126.2019
223539.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 z dnia 3 kwietnia 2019 r., skorygowany w dniu 16.04.2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznych linii oraz złącz kablowych niskiego napięcia dla zadania o nazwie „Wykonanie projektu przyłącza nN, Łódź, ul. Kolumny 447/449, dz. od nr 360/3 do 360/14” na terenie przy ul. Gościniec w rejonie ul. Kolumny w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 360/14, 360/15, 189/1, 368/21, obr. G-55.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18 kwietnia do 2 maja 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 17.04.2019
DAR-UA-VI.6733.102.2019 193568BN
Data: 16.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.102.2019
193568BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi, w dniu 15 kwietnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.121.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci linii kablowej 0,4kV przy ul. Paprociowej, w Łodzi dz. nr: 49, 47/1, 65/7, 64/2, 64/11 obręb G-54.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.04.2019 r. do 30.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 16.04.2019
DAR-UA-VI.6733.48.2019 MS
Data: 16.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.48.2019
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18 90-042 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.127.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny na działce nr 92/8 oraz fragmentach działek nr 168/1, 92/12 w obrębie G-56.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 18.04.2019 r. do 2.05.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 16.04.2019
DAR-UA-VI.6733.75.2019 157929BN
Data: 16.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.75.2019
157929BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 15 kwietnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.122.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej kV przy ul. Szpitalnej, Św. Kazimierza, Niciarnianej, Teodora, w Łodzi dz. nr: 19/1, 22/30, 22/34, 32/7, 36/14, 36/10 obręb W-22
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.04.2019 r. do 30.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 16.04.2019
DAR-UA-VI.6733.67.2019 148826BN
Data: 16.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.67.2019
148826BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 16 kwietnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.125.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej w ul. Rataja, w Łodzi dz. nr: 177/16, 177/19, 177/7, 177/9 obręb W-42.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.04.2019 r. do 30.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 16.04.2019
DAR-UA-X.6730.5.2019 MCZ
Data: 15.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.04.2019 r.

DAR-UA-X.6730.5.2019
MCZ

Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), w związku art. 59 ust.1 i art. 60 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 04.01.2019 r., złożonego przez:
- Genesis Property Sp. z o. o.

wydano w dniu 12.04.2019 r. decyzję o warunkach zabudowy numer DAR-UA-X.595.2019, dla przedsięwzięcia polegającego na:
- budowie budynków usługowych (handlowych) wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu

na terenie położonym w Łodzi przy ulicy Ciasnej 21a, obejmującym część działki o numerze ewidencyjnym 99/6 w obrębie geodezyjnym numer G-11

Obwieszczenie o zebranych w sprawie dowodach i materiałach zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 16.04.2019 r. do 29.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydział Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Michał Czechowski
Data opracowania: 15.04.2019
DAR-UA-VI.6733.88.2018 180170.TG
Data: 15.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.88.2018
180170.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 14 marca 2019 r., wydano w dniu 15 kwietnia 2019 r. decyzję NR DAR-UA-VI.120.P 2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm PE w rejonie ul. Byszewskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 3/1, obr. W-46.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 16 do 30 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42/638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.04.2019
DAR-UA-VI.6733.85.2018 180171.TG
Data: 15.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.85.2018
180171.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 14 marca 2019 r., wydano w dniu 15 kwietnia 2019 r. decyzję NR DAR-UA-VI.119.P 2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm PE w rejonie ul. Byszewskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 7/24, obr. W-46.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 16 do 30 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42/638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.04.2019
DAR-UA-VI.6733.70.2019 148827BN
Data: 15.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.70.2019
148827BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 15 kwietnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.123.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej w ul. Rąbieńskiej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 1/3, 1/4, 1/5, 22/5, 18/16, 23/21, 23/20, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19 obręb P-2. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 15.04.2019 r. do 29.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 15.04.2019
DAR-UA-VI.6733.44.2019 M
Data: 15.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15.04.2019 r

DAR-UA-VI.6733.44.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.124.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Aroniowej na działkach nr 93/20, 93/18 w obrębie B-8
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.04.2019 r. do 30.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 15.04.2019
DAR-UA-VI.6733.110.2019 201704.PAB
Data: 12.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.110.2019
201704.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 22 marca 2019 r. (uzupełniony dnia 10 kwietnia 2019 r.), wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie przy ul. Okręgowej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 121/3 i 121/7 obr. G-26. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 15.04.2019 r. do 29.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 12.04.2019
DAR-UA-IX.6730.549.2018 AKL
Data: 11.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11-04-2019 r.

DAR-UA-IX.6730.549.2018
AKL

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 10.04.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.577.2019 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pejzażowej na działce numer 201/26 oraz części działki numer 202/7 w obrębie W-1. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42 638 54 49).
Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.04.2019 - 25.04.2019 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Klata
Data opracowania: 11.04.2019
DAR-UA-IX.6730.12.2019 AMS
Data: 11.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.04.2019 r.

DAR-UA-IX.6730.12.2019
AMS

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że w związku z odwołaniem wnioskodawcy od wydanej w dniu 13.02.2019 r. decyzji nr DAR-UA-IX.406.2019 odmawiającej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych wraz z uzbrojeniem terenu, przewidzianej do realizacji przy ul. Strykowskiej w Łodzi, na części działek o numerach ewidencyjnych 163/1, 164/1, 165/2, 165/3, 169/1, 170/4, 171/4, 173/5 i 174/2 w obrębie W-6 oraz na części działek nr 444/4, 444/8 i 252/102 w obrębie B-21, akta postępowania przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego ul. Piotrkowska 86, 90-103 Łódź.
Z treścią odwołania strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42 638 54 49).
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12.04.2019 - 26.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Anna Szałkowska
Data opracowania: 11.04.2019
DAR-UA-VI.6733.81.2018 166771.TG
Data: 11.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.81.2018
166771.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 8 marca 2019 r., wydano w dniu 11 kwietnia 2019 r. decyzję NR DAR-UA-VI. 118. P 2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm na terenie przy ul. prof. Jana Molla w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 48/47, obr. P-2
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 12 do 26 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 11.04.2019
DAR-UA-VI.6733.53.2019 108520.PAB
Data: 10.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.53.2019
108520.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 10 kwietnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.116.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie przy ul. Sabały, ul. Jarowej i ul. Kraterowej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 121/2, 97/4, 120/3, 87/2, 88/2, 89/2, 97/3, 91/2, 92/2, 69/2 obręb geodezyjny W-6. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.04.2019 r. do 25.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 10.04.2019
DAR-UA-VI.6733.95.2019 BW
Data: 10.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.95.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Skarbu Państwa - Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Delegatura UKE w Łodzi, ul. Nawrot 85, 90-039 Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku biurowo – usługowego na cele administracji rządowej wraz z przebudową budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo – garażowy oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Wschodniej 10/12 (działki nr 165 i 166 w obrębie S-01). 
Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 11.04.2019 r. do 24.04.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 10.04.2019
DAR-UA-VI.6733.59.2019 116981.TG
Data: 10.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 10 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.59.2019
116981.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 z dnia 20 lutego 2019 r. wydano w dniu 10 kwietnia 2019 r. decyzję NR DAR-UA-VI. 115. P 2019.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie złącza kablowego średniego napięcia oraz linii kablowych średniego napięcia – zasilanie podstawowe na terenie przy ul. Rembielińskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 63/3, 64/122, 64/91, 64/84, obr. P-29. 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 11 do 25 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 10.04.2019
DAR-UA-VI.6733.58.2019 116982.TG
Data: 10.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 10 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.58.2019
116982.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 z dnia 20 lutego 2019 r. wydano w dniu 10 kwietnia 2019 r. decyzję NR DAR-UA-VI. 114. P 2019.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie złącza kablowego średniego napięcia oraz linii kablowych średniego napięcia – zasilanie rezerwowe na terenie przy ul. Rembielińskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 63/3, 64/122, 64/91, 64/84, obr. P-29
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 11 do 25 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 10.04.2019
DAR-UA-VII.6733.3.2019 EP
Data: 10.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10-04-2019 r.

DAR-UA-VII.6733.3.2019
EP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej, złożony w dniu 3 kwietnia 2019 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Wydmowej na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej w Łodzi na terenie przy ul. Okrętowej nr działki 100/6, 100/8, obręb W-5, przy ul. Zjazdowej nr działki 32/6, 1/33, 1/45 obręb W-4, przy ul. Wydmowej nr działki 121/9, 121/10, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/15, 121/16, 121/17, 121/20, 121/22, 121/23, 121/24, 121/25, 120/9 (nr 120/12 po podziale zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11.02.2019 r.), 122/2 (nr 122/3 po podziale zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11.02.2019 r.), 108/1 (nr 108/2 po podziale zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11.02.2019 r.), 110/1 (nr 110/2 po podziale zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11.02.2019 r.), 111/19 (nr 111/22 po podziale zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11.02.2019 r.), 111/21 (nr 111/24 po podziale zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11.02.2019 r.), 111/12 (nr 111/26 po podziale zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11.02.2019 r.), 111/16 (nr 111/28 po podziale zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11.02.2019 r.), 112/6 (nr 112/7 po podziale zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11.02.2019 r.), 113/11 (nr 113/12 po podziale zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.1.2019 z dnia 11.02.2019 r.), obręb W-5.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p. tel. 42-638-42-34) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Piątek
Data opracowania: 10.04.2019
DAR-UA-V.6740.2.6.2019 116980.RJ
Data: 10.04.2019
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 20 lutego 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Budowie ulicy Karkonoskiej w Łodzi na odcinku od ulicy Brzezińskiej do ulicy Beskidzkiej”. 
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działka położona w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb W-3: dz. nr 59;

II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: W-3: dz. nr 56/8 (56/9, 56/10), 58/1 (58/2, 58/3), 60 (60/3, 60/4), 61/1 (61/4, 61/5), 62 (62/1, 62/2); (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-3: dz. nr 38/24, 38/25, 38/26, 38/35 oraz obręb W-10: dz. nr 1/4.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-46-77. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.6.2019
116980.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 10.04.2019
DAR-UA-VII.6730.315.2017 EO
Data: 09.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VII.6730.315.2017
EO

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że

wniesiono odwołanie

od decyzji nr DAR-UA-VII.352.2019 z dnia 08-03-2019 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, sieciami, drogą wewnętrzną i zjazdem, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej 132, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 131/1 oraz na fragmencie działki drogowej nr 49 w obrębie P-41. 
W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 09.04.2019
DAR-UA-VI.6733.101.2019 192398.PAB
Data: 09.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.101.2019
192398.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - PANATTONI CONSTRUCTION EUROPE SP. Z O.O., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, złożony w dniu 19 marca 2019 r. (uzupełniony dnia 08 kwietnia 2019 r.), wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału sanitarnego d 200 mm wraz z odejściami bocznymi, na terenie przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 46/4, 47/6, 48/6, 50/4, 51/6, 46/5, 47/8, 51/2, 52/2, 53/2 obr. G-20. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.04.2019 r. do 24.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 09.04.2019
DAR-UA-VI.6733.125.2019 BW
Data: 09.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.125.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w imieniu której działa Pełnomocnik - Pan Dominik Militowski, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych SN, linii kablowych nN wraz ze złączami kablowymi nN, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Cedry i ul. Rąbieńskiej (fragment działki nr 70 w obrębie P-1 oraz działki nr 5/5 i 8/31 w obrębie P-4).
Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.04.2019 r. do 23.04.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 09.04.2019


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 4517