Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VI.6733.351.2019 M
Data dokumentu: 11.12.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.12.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.351.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie przy ul. Strykowskiej w Łodzi nr działki 87/13 w obr. B-18.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12.12.2019 r. do 27.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 11.12.2019
DAR-UA-VI.6733.325.2019 S
Data dokumentu: 10.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.325.2019
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 17 października 2019 r. złożonym przez Inwestora (– Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18, 90-042 Łódź) – w dniu 10 grudnia 2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.398.P.2019 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi w/przy ul. Mrówczej, na działce o nr 116/3 oraz na części działki 120/16 znajdujących się w obrębie B-11.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w okresie: od 11.12.2019 r. do 24.12.2019 r. 
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 10.12.2019
DAR-UA-VI.6733.388.2019 BW
Data dokumentu: 10.12.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10.12.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.388.2019
BW                                                   

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora -  VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A., 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie nowego odcinka i przebudowie odcinka istniejącego osiedlowej sieci cieplnej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wrześnieńskiej i ul. Limanowskiego - na działkach o nr ewidencyjnych 125/34, 132/11, 132/13, 132/18, 132/19 i 114 w obrębie B-46.
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.12.2019 r. do 24.12.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 10.12.2019
DAR-UA-VI.6733.364.2019 BW
Data dokumentu: 10.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 10.12.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.364.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, w dniu 10.12.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.397.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Rentownej (na działkach o nr. 1070/32, 1102/4 i 1159/15 w obrębie G-26).
 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 11.12.2019 do 24.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 10.12.2019
DAR-UA-VI.6733.321.2019 S
Data dokumentu: 09.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.321.2019
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 września 2019 r. Inwestora (– PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź), z dnia 16 października 2019 r - w dniu 9 grudnia 2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.395.P.2019 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi planowanej w Łodzi przy ul. Czajewskiego na działce o numerze 218/2 oraz przy ul. Czajewskiego 9, 9A, 9B, 9C, 11, 11A, 11B, 11C na działkach o numerach 216/2, 216/3, 216/4, 216/5, 216/6, 216/7, 216/8, 216/9 znajdujących się w obrębie W-38.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w okresie: od 11.12.2019 r. do 24.12.2019 r. 
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 09.12.2019
DAR-UA-VI.6733.324.2019 M
Data dokumentu: 09.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  09.12.2019 r 

DAR-UA-VI.6733.324.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18,  wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.394.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Kolumny w granicach działek ewid. o nr: 10/3, 10/4, 11/3, 11/4 w obr. G-55

oraz

o umorzeniu postępowania

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi w granicach działek ewid. o nr: 39/11, 39/12 w obr. G-32.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.12.2019 r. do 24.1.2019 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 09.12.2019
DAR-UA-VI.6733.381.2019 725545.TG
Data dokumentu: 09.12.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.381.2019
725545.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 2 grudnia 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm na terenie przy ul. Morenowej, ul. Zagrodowej, ul. Kolumny w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 53/8, 54/27, 53/9, 54/26, 92, 289/2, 91/1, obr. G-55.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10 do 24 grudnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.12.2019
DAR-UA-VI.6733.374.2019 S
Data dokumentu: 09.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.374.2019
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora (– PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź), z dnia 26 listopada 2019 r. - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej SN oraz kanalizacji światłowodowej w Łodzi przy ul. Konstantynowskiej, ul. Krańcowej na działkach o numerach 77/16, 77/15, 77/12, 78/4, 73/2, 73/1, 40/1 (znajdujących się w obrębie P-14); 1/27, 1/4 (znajdujących się w obrębie P-15); 2/9, 2/8, 2/7 (znajdujących się w obrębie P-21); 2/34, 6/18, 2/32 (znajdujących się w obrębie P-25).
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.12.2019 r. do 23.12.2019 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 09.12.2019
DAR-UA-VI.6733.359.2019 689848BN
Data dokumentu: 09.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 9 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.359.2019
689848BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora, złożony w dniu 15.11.2019 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Podchorążych dz. nr: 32/11 obręb P-40
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-6385742) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 209). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 09.12.2019 r. do 23.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Wydziału Urbanistyki
Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 09.12.2019
DAR-UA-VI.6733.360.2019 589847BN
Data dokumentu: 09.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 9 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.360.2019
589847BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora, złożony w dniu 15.11.2019 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Hyrnej dz. nr: 96/5, 96/4 obręb W-11.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-6385742) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 209). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 09.12.2019 r. do 23.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Wydziału Urbanistyki
Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 09.12.2019
DAR-UA-X.6730.214.2019/ŻGJ
Data dokumentu: 06.12.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06.12.2019 r.

DAR-UA-X.6730.214.2019/ŻGJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm.),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, szeregowej i grupowej wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przewidzianej do  realizacji w Łodzi, ul. Narcyzy Żmichowskiej – na działkach o nr ewid. 389/3 i 330/35  oraz fragmentach działek drogowych 330/46, 555/7 i 555/1 obręb G-17.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 202. 
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 06.12.2019 r. do 19.12.2019 r. Prosimy o usunięcie w/w obwieszczenia po wskazanym okresie.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Żaklina Gawot-Janiak
Data opracowania: 06.12.2019
DAR-UA-X.6730.316.2019 JR
Data dokumentu: 05.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 05.12.2019 r.

DAR-UA-X.6730.316.2019
JR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 05.12.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-X.2039.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, oraz budowie dwóch budynków garażowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Naturalnej, na działce o numerze ewidencyjnym 123/29 w obrębie G-56.
Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42-638-54-44). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 05.12.2019 r. do 19.12.2019 r. (w tym dniu uznaje się je za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 05.12.2019
DAR-UA-VI.6733.333.2019 634514.TG
Data dokumentu: 05.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 5 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.333.2019
634514.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 18 października 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.386.P.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Tuszyńskiej, ul. Dachowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 361/16, 1204, 597/83, 597/84, 597/89, 597/90, 597/58, 725/2, 749/1obr. G-26.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 6 do 20 grudnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 05.12.2019
DAR-UA-VI.6733.356.2019 674076.TG
Data dokumentu: 05.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 5 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.356.2019
674076.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 7 listopada 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.390.P.2019 z dnia 5 grudnia 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Zjednoczenia, ul. Pawła w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 86/17, 86/3, 86/4, 61/4, 61/6, 86/12, 86/5, obr. G-40.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 6 do 20 grudnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 05.12.2019
DAR-UA-VI.6733.350.2019 M
Data dokumentu: 05.12.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 05.12.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.350.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia na terenie przy ul. Okólnej w Łodzi nr działki 84, 1/3 w obr B-18 i dz. nr 2/2, 2/3, 3/3 w obr. B-60.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.12.2019 r. do 20.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 05.12.2019
DAR-UA-VI.6733.311.2019 593433BN
Data dokumentu: 05.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 5 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.311.2019
593433BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PSG Sp. z o.o. w dniu 2 grudnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.385.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Biwakowej, Ikara, Szkutniczej, Załogowej, Pilotów, Latawcowej, Gwarków, Żaglowej, Bystrej w Łodzi dz. nr: 177/3, 177/2, 239/4, 243, 241, 240, 206, 227/1, 191/1, 190/2, 218/2, 219, 248, 262, 256/20, 256/19, 256/10, 273/1, 273/2, 274, 275/1 obręb P-37.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106(I p., tel. 42/6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 05.12.2019 r. do 18.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 05.12.2019
DAR-UA-VI.6733.307.2019 580538BN
Data dokumentu: 05.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 5 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.307.2019
580538BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Commercial Properties Sp. z o.o. w dniu 5 grudnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.387.P.2019, 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 110 dz. nr: 180/5, 245/21, 245/28 obręb W-28
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 05.12.2019 r. do 18.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 05.12.2019
DAR-UA-VI.6733.339.2019 643404BN
Data dokumentu: 05.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 5 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.339.2019
643404BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PGE S.A. w dniu 5 grudnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.388.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przy ul. Sołeckiej, Pigwowej dz. nr: 96, 97, 98, 99, 100, 86/1, 95/7, 95/5, 92/13, 92/11, 84/22, 84/18, 84/17, 84/16, 84/2, 84/1, 83/1, 94/8, 94/7, 94/6, 94/13, 94/16, 93/3, 94/4, 94/3, 5, obręb W-18
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/6385742).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 05.12.2019 r. do 18.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 05.12.2019
DAR-UA-VI.6733.337.2019 645758BN
Data dokumentu: 05.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 5 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.337.2019
645758BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PGE S.A. w dniu 5 grudnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.389.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej Sn i nn wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi nn, kontenerowej stacji dwutransformatorowej SN/nn przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Hetmańskiej dz. nr 140/24 obręb W-34
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106(I p., tel. 42/6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 05.12.2019 r. do 18.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 05.12.2019
DAR-UA-VI.6733.375.2019 BW
Data dokumentu: 03.12.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 03.12.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.375.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

 Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Krańcowa (fragment działki nr 1/20 w obrębie P-13).
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 05.12.2019 r. do 18.12.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 03.12.2019
DAR-UA-VII.6733.15.2019 L
Data dokumentu: 03.12.2019
Treść:

Łódź, dnia 03-12-2019 r.

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-VII.6733.15.2019
L

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora złożony w dniu 02.12.2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału sieci wodociągowej przy ulicy Listopadowej w Łodzi na terenie obejmującym działki nr 77/9, 77/13, 77/25 i fragment działki nr 77/24 w obrębie W-10 oraz fragment działki drogowej nr 334/52 w obrębie W-9
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p. tel. 42-638-42-34) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 04.12.2019 r. do 18.12.2019 r. 
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 03.12.2019
DAR-UA-III.6740.654.2019 584303.AC
Data dokumentu: 02.12.2019
Treść:

Łódź, dnia 2 grudnia 2019 r.

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104


DAR-UA-III.6740.654.2019
584303.AC

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Quantum Development 10 Sp. z o.o. Sp.K., ul. Książęca 17 lok. 19, 00-498 Warszawa, wydano decyzję nr DAR-UA-III.2537.2019 z dnia 02 grudnia 2019 r.

orzekającą

o udzieleniu pozwolenia na budowę: 

  • trzech hal magazynowych z zapleczami socjalno-biurowymi, 
  • wewnętrznego układu komunikacyjnego z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych, 
  • obiektów towarzyszących: portiernia, zbiorniki na wodę pożarową, pompownia, mury oporowe i ogrodzenie, instalacje zewnętrzne: wodociągową, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikami na nieczystości ciekłe, kanalizacji deszczowej ze zbiornikami retencyjnymi, elektroenergetyczną z oświetleniem terenu, teletechniczną i gazową, 

na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Brzezińskiej, działki ewid. o numerach: 126/3 (fragment), 581/4, 581/6, 581/7, 124/1, 603/1, 602, 601, 600, 599, 123/1, 122, 418/1, 580, 121, 589, 588, 120, 417/7, 119/6, 118/6, 598/7, 117/10 w obrębie W-48.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, ul. Piotrkowska 104 (budynek G, parter, pok. 049).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl, w terminie: 03.12.2019 r. - 17.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.


Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Architektoniczno
Budowlanego III

Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Chmielewska
Data opracowania: 02.12.2019
DAR-UA-VI.6733.368.2019 706903TG
Data dokumentu: 02.12.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.368.2019
706903TG


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 22 listopada 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm na terenie przy ul. Józefów w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 1/5, obr. G-47, 49/6, 49/7, 49/9, 49/8,49/4, obr. G-46.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 3 do 17 grudnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 02.12.2019
DAR-UA-VI.6733.340.2019 646099.TG
Data dokumentu: 02.12.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 2 grudnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.340.2019
646099.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Veolia Energia Łódź SA 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5 złożonego w dniu 24 października 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.384.P.2019 z dnia 2 grudnia 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej rozdzielczej na terenie przy ul. Gdańskiej, ul. kpt. Pilota Franciszka Żwirki w rejonie ul. Stefana Żeromskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 110/2, 110/5, 110/6, 110/7, 110/8, 110/16, 110/17, 110/18, 110/19, 110/20, 110/21, obr. P-30.

 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 3 do 17 grudnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 02.12.2019
DAR-UA-V.6740.2.18.2019 649911.RJ
Data dokumentu: 02.12.2019
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożonego w dniu 25 października 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji nr DAR-UA-V.5.2019 z dnia 5 lipca 2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Zawilcowej w Łodzi  na odcinku od ul. Wałbrzyskiej do ul. Daliowej oraz skrzyżowania ulic Wałbrzyskiej i Zawilcowej.
Zmiana dotyczy rozszerzenia zakresu inwestycji o budowę drenażu wraz z usunięciem kolizji.
Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od otrzymania niniejszego zawiadomienia, w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-46-77.  
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 2 grudnia 2019 r.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.18.2019  
649911.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 02.12.2019
DAR-UA-VI.6730.50.2019 BW
Data dokumentu: 29.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 29.11.2019 r.

DAR-UA-VI.6730.50.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

 Działając w trybie art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie

o ustalenie warunków zabudowy

dla inwestycji, polegającej na budowie budynku usługowo (biura, hotel) – mieszkalnego wraz z infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w  Łodzi przy ul. Sienkiewicza 82/84 i ul. Wigury 24 (nr działek 123/4, 123/5, 127/3 w obrębie S-07), zostało wydane postanowienie nr DAR-UA-VI.624.2019 z dnia 29.11.2019 r.
 Z treścią postanowienia Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
Obwieszczenie o wydaniu ww. postanowienia zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 09.12.2019 do 23.12.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 29.11.2019
DAR-UA-VI.6733.365.2019 703419.TG
Data dokumentu: 29.11.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.365.2019
703419.TG


Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 21 listopada 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych 0,4kV wraz ze złączami kablowo-pomiarowymi na terenie w rejonie ul. Paprociowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 64/24, obr. G-54.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 2 do 16 grudnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 29.11.2019
DAR-UA-VI.6733.344.2019 BW
Data dokumentu: 28.11.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.11.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.344.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN, elektroenergetycznych linii kablowych SN i nN oraz złączy kablowo - pomiarowych, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Sarniej (działki nr 54/14, 54/16 i fragment działki drogowej  nr 56/7 w obrębie W-26).   
Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.11.2019 r. do 12.12.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 28.11.2019
DAR-UA-VI.6733.338.2019 646101.TG
Data dokumentu: 28.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 28 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.338.2019
646101.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Veolia Energia Łódź SA 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5 złożonego w dniu 24 października 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI. 381. P. 2019 z dnia 28 listopada 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej rozdzielczej na terenie przy ul. Kurczaki, ul. Sąsiedzkiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 56/54, 56/52, 641, 640, obr. G-30.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 29 listopada do 13 grudnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 28.11.2019
DAR-UA-VI.6733.310.2019 M
Data dokumentu: 28.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia  28.11.2019 r. 

DAR-UA-VI.6733.310.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.382.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie i przebudowie linii kablowej SN-15kV relacji stacja transformatorowo-rozdzielcza nr 11047 ul. Sierakowskiego 63astacja nr 11177 ul. Zgierska 142 przeznaczonej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. ks. St. Brzóski - Urzędnicza, na działkach: nr 204/19, 204/15, 207/17, 207/16, 207/14, 235/2, 235/3, 235/22, 235/33, 237/1, 253/2, 253/6, 253/10, 264/5, 278/7, 294/2 w obrębie B-28.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.11.2019 r. do 13.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Matusiak Małgorzata
Data opracowania: 28.11.2019

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (14.11.2019 13:15)

Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 21085