Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury

DAR-UA-VI.6733.152.2018 634233.TG
Data: 14.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 14 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.152.2018
634233.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 12 grudnia 2018 r., skorygowanego w dniu 11.01.2019 r. wydano w dniu 14 lutego 2019 r. decyzję NR DAR-UA-VI.49.P 2019.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm PEHD na terenie przy ul. Deca w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 42/3, 42/37, 42/21, 42/1, obr. P-2.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 15 lutego do 1 marca 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 14.02.2019
DAR-UA-IX.6730.641.2017 AMS
Data: 13.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 lutego 2019 r.

DAR-UA-IX.6730.641.2017
AMS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 13.02.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.236.2019 odmawiającą ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Frezjowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 244/12, 244/13, 244/14, 244/15, 244/17 i 244/18, obręb W-44.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42 / 638-54-49).
Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.02.2019 - 28.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Anna Szałkowska
Data opracowania: 13.02.2019
DAR-UA-VI.6733.139.2018 611259.PAB
Data: 12.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.139.2018
611259.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 12 lutego 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.47.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie przy ul. Rąbieńskiej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 34/17, 36/12, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 42/4 obr. P-1 oraz nr: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 14/5, 14/10, 15, 21/14, 22/5, 22/2, 22/3, 22/4, 18/16, 23/1, 23/4, 23/6, 23/7, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22 obr. P-2.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 13.02.2019 r. do 27.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 12.02.2019
DAR-UA-VI.6733.146.2018 624368.TG
Data: 12.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 12 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.146.2018
624368.TG

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 12 lutego 2019 r. wydano postanowienie Nr DAR-UA-VI.81.2019 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Nr DAR-UA-VI.41.P.2019 z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie

ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie doziemnej linii kablowej SN 15kV z RPZ „Lodowa” przy ul. Lodowej 83 do stacji abonenckiej „Kamir” przy ul. Puszkina 80 na terenie przy ul. Puszkina, ul. Dostawczej, ul. Lodowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 125/13, 125/14, 125/17, 197, obr. G-7, 169, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 131/20, 131/21, 131/28, 131/29, 131/30, 131/33, 131/31, 131/32, 137/15, 137/24, 137/33, 137/36, 137/37, 174/7, obr. W-31, 12/28, 12/128, 12/129, 119, 121, obr. W-32.

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 13 do 27 lutego 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 12.02.2019
DAR-UA-VI.6733.7.2019 BW
Data: 12.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 12 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.7.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora - VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A., 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, w dniu 12.02.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.46.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na przebudowie i budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej (przewodów i urządzeń do przesyłania i dystrybucji wody gorącej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pryncypalnej, na działkach nr: 301/14, 294/18, 301/12, 295/21, 295/22, 301/15, 300/3, 300/4, 300/5, 300/6, 147/2, 145/3, 102/20, 102/19, 102/18, 102/12, 143, 301/10, 142/3, 142/1, 142/4, 301/13, 147/3 w obrębie G-25.

Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.02.2019 do 27.02.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 12.02.2019
DAR-UA-VI.6733.41.2019 BW
Data: 11.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.41.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - 7R PROJEKT 5 Sp. z o.o., 30-331 Kraków, ul. Ludwikowska 7, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie / rozbudowie kanału sanitarnego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rokicińskiej, na działkach nr 27/6, 28/3, 29/5, 30/5, 31/3, 32, 37/9 i 48/6 w obrębie W-39.

Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 638-43-69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12.02.2019 r. do 25.02.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 11.02.2019
DAR-UA-VI.6733.8.2019 M
Data: 11.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.8.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 8.01.2019 r. złożony przez Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Okopowej – Górniczej na terenie w granicach działek nr 60/37, 570, 573 obręb B-50.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (tel.42 638-43-17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 12.02.2019 r. do 25.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 11.02.2019
DAR-UA-VI.6733.148.2018 MS
Data: 08.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 08.02.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.148.2018
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej


Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego - Łódź Sp. z o.o., ul. Tramwajowa 6, 90-132 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.43.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych elektroenergetycznych SN i nn oraz złącz kablowo-pomiarowych przewidzianej do realizacji przy ul. Wróblewskiego w Łodzi, na działkach ewid. nr 134/103, 134/106, 134/105, 134/104, 134/91, 134/92, 134/93, 134/94, 134/62 w obrębie P-29 oraz 1/27 w obrębie G-01.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12.02.2019 r. do 26.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 08.02.2019
DAR-UA-VI.6733.12.2019 BW
Data: 08.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08.02.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.12.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - P4 Sp. z o.o., 02-677 Warszawa, ul. Taśmowa 7 - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej P4 „LOD 1233A” wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Czapli 18 (na części działki nr 239 w obrębie B-11).

Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 11.02.2019 r. do 25.02.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 08.02.2019
DAR-UA-VI.6733.147.2018 BW
Data: 08.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 08.02.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.147.2018
BW

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 08.02.2019 r. wydano postanowienie nr DAR-UA-VI.75.2019 o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-VI.31.P.2019 z dnia 30.01.2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie osiedlowych sieci: kanalizacyjnej (sanitarnej i deszczowej) i wodociągowej dla zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Kusocińskiego - fragment działki nr 35/36 oraz fragmenty działek drogowych nr 89/28 i 35/26 w obrębie P-21.

Z treścią postanowienia Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69). 
Obwieszczenie o wydaniu ww. postanowienia zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.02.2019 do 25.02.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 08.02.2019
DAR-UA-VI.6733.151.2018 M
Data: 07.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07.02.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.151.2018
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, wydano decyzję Nr DAR UA VI.42.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowych SN-15kV, linii kablowych nN-0,4kV wraz z budową złącza kablowego nN-0,4kV przewidzianej do realizacji przy ulicy Pomorskiej 251 na działkach nr ewid. 411, 53/1, 403/2 w obrębie W-14 w Łodzi.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 08.02.2019 r. do 21.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 07.02.2019
DAR-UA-VI.6733.146.2018 624368.TG
Data: 07.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.146.2018
624368.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Mirosławski i Spółka „Kamir” Sp. J. 92-516 Łódź, ul. Puszkina 80, złożonego dnia 7 grudnia 2018 r. wydano w dniu 7 lutego 2019 r. decyzję Nr DAR-UA-VI.41.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie doziemnej linii kablowej SN 15kV z RPZ „Lodowa” przy ul. Lodowej 83 do stacji abonenckiej „Kamir” przy ul. Puszkina 80 na terenie przy ul. Puszkina, ul. Dostawczej, ul. Lodowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 125/13, 125/14, 125/17, 197, obr. G-7, 169, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 131/20, 131/21, 131/28, 131/29, 131/30, 131/33, 131/31, 131/32, 137/15, 137/24, 137/33, 137/36, 137/37, 174/7, obr. W-31, 12/28, 12/128, 12/129, 119, 121, obr. W-32.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 8 do 22 lutego 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 07.02.2019
DAR-UA-VII.6733.11.2018 L
Data: 07.02.2019
Treść:

Łódź, dnia 07-02-2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-VII.6733.11.2018
L

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2018 r. złożonego przez Sąd Apelacyjny w Łodzi reprezentowany przez Pełnomocnika – Pana Dariusza Makucha wydano decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-VII.40.P.2019 z dnia 07.02.2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia związanego z budową budynku Sądu Rejonowego Łódź-Widzew z uzbrojeniem terenu oraz dwoma zjazdami z ulicy 6-go Sierpnia, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym fragmenty działek o numerach ewidencyjnych 16/88,16/92, 16/93, 16/94 i 16/139 oraz fragmenty działek drogowych o numerach 32/12 i 32/4 w obrębie P-17 przy ul. 6-go Sierpnia 69 w Łodzi.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p., tel. 42 / 638-42-34). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 07.02.2019 r. do 22.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 07.02.2019
DAR-UA-VI.6733.163.2018 654863.TG
Data: 06.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 6 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.163.2018
654863.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 21 grudnia 2018 r. wydano w dniu 6 lutego 2019 r. decyzję NR DAR-UA-VI. 37. P 2019.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 110 mm i 63 mm PEHD na terenie przy ul. Złotno w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 504/40, obr.P-4, 124/9, 32/3, obr.P-3.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 7 do 21 lutego 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 06.02.2019
DAR-UA-VI.6733.164.2018 655028.TG
Data: 06.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 6 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.164.2018
655028.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora ASSICO Development Sp.z o.o. 94-315 Łódź, ul. Złotno 125/127 z dnia 21 grudnia 2018 r. wydano w dniu 6 lutego 2019 r. decyzję NR DAR-UA-VI. 38. P 2019.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Złotno 125/127 w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 32/3, 76/2, 76/31 obr.P-3.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 7 do 21 lutego 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 06.02.2019
DAR-UA-VI.6733.36.2019 BW
Data: 06.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06.02.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.36.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie / rozbudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Pabianickiej / ul. Ordona (fragmenty działek o nr.: 1/5 i 1/8 w obrębie G-12 oraz 156/2, 156/3, 156/4, 156/5, 175/11, 175/12, 175/16, 175/20, 175/22, 175/24 i 175/25 w obrębie G-2).

Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 07.02.2019 r. do 20.02.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 06.02.2019
DAR-UA-VI.6733.167.2018 S
Data: 06.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.167.2018
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi adres: 90-042 Łódź, ul. Targowa 18), w imieniu którego działa pełnomocnik - Pan Marcin Kozikowski, wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie/rozbudowie sieci gazociągowej przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. J. Kiepury na fragmencie działki o numerze 79/23 w obrębie W-10.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 07.02.2019 r. do 20.02.2019 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 06.02.2019
DAR-UA-VI.6733.161.2018 S
Data: 06.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.161.2018
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1945) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora VEOLIA ENERGIA S.A.(adres: ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź), w imieniu której działa pełnomocnik - Pan Zdzisław Kramm (adres: PPHU „PLANT” Sp. z o. o., 90-310 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 101/109)z dnia 20 grudnia 2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.39.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie-przebudowie sieci ciepłowniczej kanałowej wody gorącej wysokich parametrów 2xDN100 oraz 2xDN65, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicach Zawiszy Czarnego oraz Organizacji WiN, na fragmentach działek o numerach 238/12, 238/4, 238/3, 237/1, znajdujących się w obrębie B-47.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 638 43 17). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 07.02.2019 r. r. do 20.02.2019 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 06.02.2019
DAR-UA-VI.6733.156.2018 S
Data: 05.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.156.2018
S

Obwieszczenie o wydanej decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14.12.2018 r. złożonego przez Inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi adres: 90-042 Łódź, ul. Targowa 18), w imieniu którego działa pełnomocnik - Pan Krzysztof Izydorczyk (adres korespondencyjny: Projektowanie – Wykonawstwo – Nadzory KADIBUD, 92-407 Łódź, ul. S. Rogowicza 29/31), w dniu 5 stycznia 2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.34.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie/rozbudowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Ekonomicznej i Żwawej, na fragmentach działek o numerach 497/18, 388/3, 388/19, znajdujących się w obrębie G-41.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w dniach: od 06.02.2019 r. do 19.02.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 05.02.2019
DAR-UA-VI.6733.155.2018 641411.TG
Data: 05.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 5 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.155.2018
641411.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 14 grudnia 2018 r. wydano w dniu 5 lutego 2019 r. decyzję NR DAR-UA-VI.33.P 2019.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm PEHD na terenie przy ul. Sołeckiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 343/1, 347/1, 333/2, 333/5, 329/17, 329/6, obr.W-44.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 6 do 20 lutego 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 05.02.2019
DAR-UA-VI.6733.26.2019 50802.TG
Data: 05.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.26.2019
50802.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 z dnia 25 stycznia 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kontenerowej stacji transformatorowej 15/0,4kV linii kablowej 15kV, przyłączy i złącz kablowych 0,4kV wraz z wymianą stanowiska słupowego linii napowietrznej 15kV na terenie przy ul. Kątnej, al. Cezarego Józefiaka w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 37/9, 37/6, 36/4, 36/3, 35, 34, 33/1, 48/7, 27/8, obr. W-39.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 6 do 20 lutego 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 05.02.2019
DAR-UA-IX.6730.149.2018
Data: 04.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.02.2019 r.

DAR-UA-IX.6730.149.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 31.01.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.176.2019

o ustaleniu warunków zabudowy

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi (w tym: kanalizacja lokalna, lokalne ujęcie wody i droga dojazdowa), przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ulicy Malowniczej na działce o numerze ewidencyjnym 142/1 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 147 w obrębie W-43.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 305a (III p. tel.638 54 57). 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 04.02.2019
DAR-UA-IX.6730.130.2018
Data: 04.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.02.2019 r.

DAR-UA-IX.6730.130.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 31.01.2019 r wydano decyzję nr DAR-UA-IX.175.2019

o ustaleniu warunków zabudowy

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie do trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi (w tym: kanalizacja lokalna, lokalne ujęcie wody i droga dojazdowa), przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ulicy Malowniczej na działce o numerze ewidencyjnym 140 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 147 w obrębie W-43.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 305a (III p. tel.638 54 57). 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 04.02.2019
DAR-UA-IX.6730.150.2018
Data: 04.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.02.2019 r.

DAR-UA-IX.6730.150.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) zawiadamiam, że w dniu 31.01.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.177.2019

o ustaleniu warunków zabudowy

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi (w tym: kanalizacja lokalna, lokalne ujęcie wody i droga dojazdowa), przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ulicy Malowniczej na działce o numerze ewidencyjnym 141/1 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 147 w obrębie W-43.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 305a (III p. tel.638 54 57). 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 04.02.2019
DAR-UA-VI.6733.62.2018 M
Data: 04.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.02.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.62.2018
M

Obwieszczenie o postanowieniu

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że wydano postanowienie Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-VI.58.2019

wyjaśniające

wątpliwości co do treści decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-VI.315.P.2018 z dnia 29.10.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji na działkach nr 9/1, 27/17, 27/25, 13, 14, 15/21 w obrębie B-34 w Łodzi pomiędzy ulicami Teofilowska – Kaczeńcowa.

Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).

Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 05.02.2019 r. do 18.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 04.02.2019
DAR-UA-VI.6733.21.2019 40441.TG
Data: 04.02.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 lutego 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.21.2019
40441.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 z dnia 21 stycznia 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie słupowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych średniego i niskiego napięcia, złącz kablowych niskiego napięcia wraz z wymianą istniejącego stanowiska słupowego linii napowietrznej średniego napięcia na terenie przy ul. Macieja Rataja w rejonie ul. Tadeusza Gajcego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 177/19, 177/16, 178/3, 154/82, 154/31, 154/24, 154/37, obr. W-42.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 5 do 19 lutego 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. 42 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 04.02.2019
DAR-UA-VII.6733.2.2019 L
Data: 01.02.2019
Treść:

Łódź, dnia 01.02.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-VII.6733.2.2019
L

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Skarbu Państwa Prokuratury Regionalnej z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 151 wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla przedsięwzięcia polegającego na

  • przebudowie istniejącego budynku dydaktycznego, nadbudowie szybu windowego, zmianie sposobu użytkowania budynku na potrzeby siedziby Prokuratury Regionalnej i budowie zadaszenia wejścia głównego,
  • przebudowie, nadbudowie i zmianie sposobu użytkowania garaży na pomieszczenia pomocnicze Prokuratury Regionalnej w Łodzi,
  • przebudowie i rozbudowie infrastruktury technicznej, budowie utwardzeń i miejsc postojowych dla samochodów osobowych;

przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym działkę o numerze ewidencyjnym 68/5 w obrębie P-20 przy ul. Lipowej 81 w Łodzi.

Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p. tel. 42 638 42 34) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 01.02.2019 r. do 15.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 01.02.2019
DAR-UA-VI.6733.140.2018 M
Data: 31.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31.01.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.140.2018
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PKP Energetyka S.A. ul. Hoża 63/67, 00-681 Warszawa, wydano decyzję Nr DAR UA VI.32.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej SN-15kV wraz z budową stacji transformatorowej kontenerowej przewidzianej do realizacji przy ul. Rzgowskiej na działce nr ewid. 2/3 w obrębie G-28 w Łodzi.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 01.02.2019 r. do 14.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 31.01.2019
DAR-UA-VIII.6732.5.2019
Data: 31.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 31 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VIII.6732.5.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, wydano w dniu 30 stycznia 2019 r. decyzję Nr DAR-UA-VIII.147.2019.

stwierdzającą wygaśnięcie ostatecznej decyzji

Nr DAR-UA-VIII.347.P.2018 z dnia 30.11.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na cele przedszkola publicznego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wrześniewskiej 64 na działkach nr ewid. 256/10 i 271/4, w obrębie B-45.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-51-21).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 04.02.2019 r. do 18.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Bożenna Nowacka – Pytel
Data opracowania: 31.01.2019
DAR-UA-VIII.6733.1.2019 AJ
Data: 30.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.01.2019 r.

DAR-UA-VIII.6733.1.2019
AJ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 - tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Szkoły Podstawowej nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali widowiskowo-sportowej dla osiedla Radogoszcz na terenie Szkoły Podstawowej nr 206 wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Łozowej 9 na terenie obejmującym część działki nr 128/1 i 128/2 z obr. B-8.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42 638-44-02) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 01.02.2019 r. do 14.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 30.01.2019


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 6188