Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury

DAR-UA-IX.6730.163.2018 AMS
Data dokumentu: 30.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30-04-2019 r.

DAR-UA-IX.6730.163.2018
AMS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 30.04.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.684.2019 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi, przebudowie budynku warsztatowo-biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek mieszkalny wielorodzinny oraz budowie urządzeń budowlanych i infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji przy ul. Targowej 53 w Łodzi, na działkach nr 14/3, 18/4, 18/5, 16/1 i 16/2 w obrębie W-25.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42 638 54 49).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 2.05.2019 do 16.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Anna Szałkowska
Data opracowania: 30.04.2019
DAR-UA-X.6730.425.2018 MCH
Data dokumentu: 30.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30.04.2019 r.

DAR-UA-X.6730.425.2018
MCH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm),

zawiadamiam

że w dniu 30.04.2019 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy nr DAR-UA-X.674.2019 dla inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego, budowie garażu, pomieszczeń gospodarczych i altany, oraz budowie / przebudowie / rozbudowie urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Sejmowej 14, na dz. nr 458 w obrębie G-12.
Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 201.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 02.05.2019 r. do 15.05.2018 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 30.04.2019
DAR-UA-VI.6733.63.2019 143499BN
Data dokumentu: 29.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.63.2019
143499BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – WALKO DEVELOPMENT Sp. Z o.o. WK Sp. z o.o. Siedlisko Złotno Sp. k, w dniu 29 kwietnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.137.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cieplarnianej, Cedry, Judyma w Łodzi dz. nr: 15/6, 59/14, 59/23, 59/21, 59/22, 59/30, 59/31, 59/6, 56, 57, 71/7 obręb P-1, dz. nr: 50/5, 47/4, 51/1 obręb B-42.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.04.2019 r. do 13.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Wydziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 29.04.2019
DAR-UA-VI.6733.83.2019 174656BN
Data dokumentu: 29.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.83.2019
174656BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Łódź Sp.z o.o., w dniu 29 kwietnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.138.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci linii kablowej SN przy ul. Al. Włókniarzy, Limanowskiego, Gliniana, Rumuńska, Hipoteczna w Łodzi dz. nr: 378/4, 377/1, 2/2, 389, 5/2, 2/3, 46/1, 50/9, 50/15, 50/2, 50/9, 121, 281/3, 281/4, 279/15, 279/10, 279/18, 279/14, 279/19, 204/15, 127/32, 204/12, 204/29, 204/30 obręb B-29; dz. nr: 5/56, 5/57, 242, 243, 244/1, obręb B-44; dz. nr: 293, 294, 295, 296, 291/1, 144/40, 144/5, 144/26, 144/33, 144/35, 144/39, 144/38 obręb B-44.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.04.2019 r. do 13.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Wydziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 29.04.2019
DAR-UA-VII.6733.4.2019 EP
Data dokumentu: 29.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29-04-2019 r.

DAR-UA-VII.6733.4.2019
EP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora, złożony w dniu 12 kwietnia 2019 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PEHD DN 160, w Łodzi na terenie przy ul. Łodzianka na fragmencie działki drogowej o numerze ewidencyjnym 12/10 oraz działce drogowej o numerze ewidencyjnym 38/5, obręb B-18. Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p. tel. 42-638-42-34) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.04.2019 r. do 13.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Piątek
Data opracowania: 29.04.2019
DAR-UA-X.6730.8.2019 JR
Data dokumentu: 29.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 29.04.2019 r.

DAR-UA-X.6730.8.2019
JR

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej i szeregowej wraz budową niezbędnych urządzeń budowlanych i uzbrojenia terenu (m.in. siecią i instalacją wody), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Kolumny, na działkach o numerach ewidencyjnych 51/11, 51/12 oraz fragmentach działek nr 51/24, 50/21 w obrębie G-55
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 29.04.2019 r. do 13.05.2019 r. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 204. oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 20.05.2019 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 29.04.2019
DAR-UA-VI.6733.74.2019 153428.PAB
Data dokumentu: 29.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.74.2019
153428.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w dniu 29 kwietnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.142.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (roboty ziemne), na terenie przy ul. Koncertowej, ul. Rzgowskiej, ul. Grażyny, ul. Rentownej, ul. Łazowskiego i ul. Białostockiej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 1008/1, 986/24, 893/125, 893/73, 893/75, 1033/86, 1033/59, 1033/57, 893/88, 893/89, 893/102, 893/106, 893/107, 893/108, 893/110, 893/109, 893/23, 893/22, 893/17, 1176/2, 1070/36, 1070/34, 893/123, 893/27, 893/26, 893/25, 1090/11, 1090/9, 1090/18, 893/124, 1090/14, 893/33, 893/32, 893/31, 1090/16, 1111/21, 893/87, 893/42, 893/41, 893/40, 893/85, 893/84, 893/46, 893/58, 893/44, 893/82, 893/83, 893/103, 893/104, 893/80, 1198/2, 893/118, 893/116, 893/114, 893/112, 893/119, 893/117, 893/115, 893/113, 893/111, 1134/6, 1134/5, 1134/2, 1159/39, 1159/36, 1159/38, 1159/37, 893/79, 1159/6, 1159/16, 1159/4 obręb geodezyjny G-26 oraz nr: 477/22, 477/18, 467/3 obręb geodezyjny G-27.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 30.04.2019 r. do 14.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 29.04.2019
DAR-UA-VI.6733.80.2019 S
Data dokumentu: 29.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.80.2019
S

Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam, że

postanowieniem z dnia 29 kwietnia 2019 r. nr DAR-UA-VI.233.2019 została sprostowana oczywista omyłka w numerze (roku) decyzji wydanej dla Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. (Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź), z dnia 17 kwietnia 2019 r. nr DAR-UA-VI.128.2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia planowanego przy ul. Kolumny, na działce o numerze 178/3 w obrębie G-56, polegającego na: budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, mającej na celu umożliwienie mieszkańcom – właścicielom posesji przyłączenie nieruchomości znajdującej się w miejscowości Łódź przy ul. Kolumny do czynnej sieci gazowej.
Obwieszczenie o sprostowaniu oczywistej omyłki w numerze ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 30.04.2019 r. do 14.05.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 29.04.2019
DAR-UA-VI.6733.89.2019 S
Data dokumentu: 29.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.89.2019
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź z dnia 12 kwietnia 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu niskiego ciśnienia w celu zaopatrzenia w gaz budynków przy ul. Rycerskiej 9 w Łodzi, planowanej na działkach o numerach 18/11, 18/12 w obrębie G-26
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211(II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: w terminie: od dnia 30.04.2019 r. do 14.05.2019 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 29.04.2019
DAR-UA-VI.6733.120.2019 214799.PAB
Data dokumentu: 29.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.120.2019
214799.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - PANATTONI CONSTRUCTION EUROPE SP. Z O.O., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, złożony w dniu 29 marca 2019 r. (uzupełniony dnia 18 kwietnia 2019 r.), wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm i budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie przy ul. Jędrzejowskiej oraz ul. bez nazwy w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 2/6 obr. G-32 oraz nr: 71/75, 71/78, 71/79, 74, 75/1, 76/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1 obr. W-36
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.04.2019 r. do 13.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 29.04.2019
DAR-UA-VIII.6733.3.2019 AJ
Data dokumentu: 29.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.04.2019 r.

DAR-UA-VIII.6733.3.2019
AJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 – tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w dniu 26.04.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VIII.136.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie przedszkola publicznego, obiektów małej architektury, układu komunikacji i parkowania, zjazdu oraz urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego na działkach nr 1/27, 1/30, 1/46, 1/61, 64/16, 64/17, 64/18, 64/19, 64/34 oraz na fragmentach działek nr 64/29 i 64/25 w obr. B-54.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-44-02).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 30.04.2019 r. do 13.05.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 29.04.2019
DAR-UA-VI.6733.77.2019 166767BN
Data dokumentu: 29.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.77.2019
166767BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 29 kwietnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.139.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci w ul. Wydmowej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 121/9, 121/10, 121/11, 121/12, 121/13, 121/14, 121/15, 121/16, 121/17, 121/20, 121/22, 121/23, 121/24, 121/25 obręb W-5, oraz nr: 3/1, 1/32, 1/45 obręb W-4.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.04.2019 r. do 13.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Wydziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 29.04.2019
DAR-UA-VI.6733.101.2019 192398.PAB
Data dokumentu: 26.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.101.2019
192398.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PANATTONI CONSTRUCTION EUROPE SP. Z O.O., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, w dniu 26 kwietnia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.135.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału sanitarnego d 200 mm wraz z odejściami bocznymi, na terenie przy al. Ofiar Terroryzmu 11 Września w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 46/4, 47/6, 48/6, 50/4, 51/6, 46/5, 47/8, 51/2, 52/2, 53/2 obr. G-20.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.04.2019 r. do 13.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 26.04.2019
DAR-UA-VI.6733.152.2019 MS
Data dokumentu: 26.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.152.2019
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie/rozbudowie sieci gazowej na terenie przy ul. Klinowej w Łodzi, na działkach nr 34/10, 34/12, 34/13, 60/22 w obrębie B-38.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.04.2019 r. do 13.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 26.04.2019
DAR-UA-VI.6733.151.2019 BW
Data dokumentu: 26.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.151.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazociągowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Miarki (na fragmencie działki drogowej o nr ewid. 809/1 w obrębie B-23). 
Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 30.04.2019 r. do 13.05.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 26.04.2019
DAR-UA-X.6730.483.2018 AKO
Data dokumentu: 26.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 26.04.2019 r.

DAR-UA-X.6730.483.2018
AKO

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm),

zawiadamiam

że została wydana Decyzja o warunkach zabudowy nr DAR-UA-X.656.2019 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Dzikich Pól na dz. nr 125/15, G-55. 
Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 201. 
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 30.04.2019 r. do 13.05.2019 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Komar
Data opracowania: 26.04.2019
DAR-UA-V.6740.2.8.2019 207707.RJ
Data dokumentu: 25.04.2019
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 26 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na: „Rozbudowie i przebudowie ulicy Taterniczej w Łodzi (dzielnica: Łódź Widzew) na odcinku od ulicy Chałubińskiego do ulicy Prezydenta”. 
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb W-7: 98/9, 98/10, 98/11, 98/12, 98/13, 98/14, 98/15; obręb W-9: 2/10, 2/11, 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22;
II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb W-9: 2/5, 2/8, 2/9; 
III. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku której nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-8: 34/3; 
IV. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-9: 343/26 oraz obręb W-8: 230/2, 35/2 i 35/3.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-46-77. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.8.2019
207707.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 25.04.2019
DAR-UA-VI.6733.136.2019 240709.TG
Data dokumentu: 25.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.136.2019
240709.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora z dnia 11 kwietnia 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 160 mm na terenie przy ul. Safrina w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 47/5, 68/9, obr. B-38. 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 26 kwietnia do 10 maja 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 25.04.2019
DAR-UA-VI.6733.49.2019 M
Data dokumentu: 24.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.49.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora - PGE Dystrybucja S.A. w Lublinie Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90 021 Łódź, wydano decyzję Nr DAR UA VI.133.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej SN wraz z budową stacji transformatorowej, złącza kablowego i kanalizacji teletechnicznej dla światłowodu zlokalizowanej w Łodzi w rejonie ulic: Biegunowej / Namiotowej, na terenie w granicach działek o numerach ewidencyjnych: nr 729, 679/9, 760, 728/2, 744 w obrębie P-5, nr 2/2 w obrębie P-15, nr 263/2 w obrębie P-6.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 26.04.2019 r. do 09.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 24.04.2019
DAR-UA-IX.6732.6.2019 AMS
Data dokumentu: 24.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24-04-2019 r.

DAR-UA-IX.6732.6.2019
AMS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) zawiadamiam, że w dniu 24.04.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.134.P.2019 wygaszającą decyzję Nr DAR-UA-IX.320.P.2017 z dnia 30.10.2017 r.

ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie budynku laboratoryjnego dla potrzeb jednostek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z budową niezbędnej infrastruktury i urządzeń budowlanych w ramach "Programu Wieloletniego Projektu Inwestycyjnego na lata 2018-2023 - II etap budowy Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z Akademickim Ośrodkiem Onkologicznym", przewidzianej do realizacji przy ul. Pomorskiej 251 w Łodzi, na cz. działek o numerach 11/7, 11/8 i 401 w obrębie W-14
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42 638 54 49). 
Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 25.04.2019 do 9.05.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Anna Szałkowska
Data opracowania: 24.04.2019
DAR-UA-VI.6733.142.2019 BW
Data dokumentu: 24.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.142.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ziemiańskiej (na działkach o nr ewid.: 10/3, 123/7, 124/1, 126/10, 126/13, 126/16, 127/4, 128, 130/2, 132/1, 132/2, 132/4, 132/5, 132/10, 136 w obrębie G-56).
Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 26.04.2019 r. do 09.05.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 24.04.2019
DAR-UA-VI.6733.141.2019 BW
Data dokumentu: 24.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.141.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A., 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, w imieniu której działa Pełnomocnik – Pan Tomasz Wójcikiewicz, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wodnej i ul. Nawrot, na działkach nr 77/16, 77/17 i 84 w obrębie W-24.
Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 26.04.2019 r. do 09.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 24.04.2019
DAR-UA-VI.6733.111.2019 206484.PAB
Data dokumentu: 24.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 90-926
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.111.2019
206484.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 25 marca 2019 r. (uzupełniony dnia 18 kwietnia 2019 r., zmodyfikowany dnia 23 kwietnia 2019 r.), wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z budową kanalizacji światłowodowej i dwóch stacji transformatorowych (roboty ziemne), na terenie przy ul. Pienistej, ul. Komandorskiej, ul. Dennej i ul. Laskowickiej w Łodzi, w granicach działek ewidencyjnych nr: 85/231, 85/232, 85/234, 85/154, 85/139, 85/134, 85/158 obręb geodezyjny P-33; nr: 1/1, 4, 156/6, 150/1, 150/2, 150/3, 151/5, 151/7, 151/8, 159/1, 160/1, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 173/2, 174, 231, 233/1, 233/2, 156/3; 151/4, 151/3, 151/2, 151/1, 152, 163, 232 obręb geodezyjny P-35 oraz nr: 101/1, 102/2 obręb geodezyjny P-36
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 25.04.2019 r. do 09.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 24.04.2019
DAR-UA-III.6740.1071.2018 662193.DAK
Data dokumentu: 24.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-III.6740.1071.2018
662193.DAK
wp

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że w związku z odwołaniem stron postępowania od wydanej w dniu 22.03.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-III.659.2019 zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej MAXBUD INVESTMENTS Sp. z o.o. Sp. k., al. Piłsudskiego 143, 92-301 Łódź, pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z garażem wielostanowiskowym, układem komunikacji wewnętrznej, w tym dojazdem i instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, telekomunikacyjną, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej oraz ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Piwnika „Ponurego” 17, działka ewid. nr 196/5 i fragment działki drogowej ewid. nr 196/6 w obrębie W-30, akta sprawy przekazano do Wojewody Łódzkiego, ul. Piotrkowska 104, 90-926 Łódź. 
Z treścią odwołań strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, ul. Piotrkowska 104 (budynek G, parter, pok. 48). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl, w terminie: 25.04.2019 r. - 09.05.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Wiesław Makal

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Daria Kmiecik
Data opracowania: 24.04.2019
DAR-UA-IX.6733.3.2019 KTW
Data dokumentu: 24.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24-04-2019 r.

DAR-UA-IX.6733.3.2019
KTW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 
oraz o zebranych dowodach i materiałach w sprawie

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096)

zawiadamiam

że na wniosek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wszczęto postępowanie oraz zawiadamiam, że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającej na budowie budynku magazynu rotacyjnego na potrzeby prowadzonej działalności dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wraz z częścią biurową przewidzianą na potrzeby dydaktyczne (pomieszczenia typu „start-up”) wraz z przebudową istniejącego zjazdu z ul. Mazowieckiej, budową i przebudową urządzeń budowlanych i uzbrojenia terenu przewidzianej do realizacji w Łodzi przy Mazowieckiej, na fragmentach działek nr 403/2, 111, 113/1 i 116/7 w obrębie W-14.
W związku z powyższym informuję, że przysługuje stronom możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 25.04.2019 r. do 09.05.2019 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205 oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 16.05.2018 r.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 24.04.2019
DAR-UA-VI.6733.71.2019 151035.TG
Data dokumentu: 24.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 24 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.71.2019
151035.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 4 marca 2019 r., wydano w dniu 24 kwietnia 2019 r. decyzję NR DAR-UA-VI. 132. P 2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm na terenie przy ul. Granicznej, ul. Tabelowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 22/36, obr. G-43, 144/5, 141, obr. G-52, 614/7, 628/16, obr. G-42.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 25 kwietnia do 9 maja 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 24.04.2019
DAR-UA-V.6740.2.7.2019 178605.RJ
Data dokumentu: 24.04.2019
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 13 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy ulicy Bałtyckiej na odcinku od ul. Lotnej do ul. Szumnej.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działka położona w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb G-30: dz. nr 498/1;

II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: G-30: dz. nr 515/5 (515/6, 515/7), 497/1 (497/4, 497/5), 496/1 (496/2, 496/3), 495/1 (495/2, 495/3), 494 (494/1, 494/2), 493/2 (493/5, 493/6), 493/1 (493/3, 493/4), 481/6 (481/7, 481/8), 480/6 (480/7, 480/8), 479/2 (479/3, 479/4), 478/1 (478/3, 478/4), 476/15 (476/32, 476/33); (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb G-30: dz. nr 519, 520, 521, 523/1, 527/1, 528/2, 529/5, 530/2, 532/2, 533/5, 514/13, 539/5, 474/3, 473/2 oraz w obrębie G-29: dz. nr 476/35;

IV. działka położona w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla której Inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb G-30: dz. nr 514/13;

V. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, dla której Inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb G-29: dz. nr 476/36;

VI. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy urządzeń wodnych: obręb G-30: dz. nr 517/1;

VII. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania przejścia przez tereny wód płynących: obręb G-46: dz. nr 106/46 i 106/23.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-46-77. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.7.2019
178605.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 23.04.2019
DAR-UA-VI.6733.91.2019 M
Data dokumentu: 23.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.91.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej - gazociągu niskiego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Pryncypalnej w granicach działek ewid. o nr: 701/9, 893/125 w obr. G-26.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.04.2019 r. do 07.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 23.04.2019
DAR-UA-VI.6733.135.2019 240856.PAB
Data dokumentu: 23.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.135.2019
240856.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 11 kwietnia 2019 r. (uzupełniony dnia 19 kwietnia 2019 r.), wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, na terenie przy ul. Traktorowej, ul. Judyma, ul. Cedry i ul. Cieplarnianej w Łodzi, w granicach działek ewidencyjnych nr: 54/46, 54/41, 54/48, 55/2, 47/10, 47/8, 47/4, 50/5 obręb geodezyjny B-42 oraz nr: 56, 57, 59/6, 59/31, 59/30, 59/23, 59/22, 59/21, 59/14, 59/17, 59/19 obręb geodezyjny P-1.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.04.2019 r. do 08.05.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 23.04.2019
DAR-UA-VII.6740.727.2019 471608.PM
Data dokumentu: 23.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.04.2019 r.

DAR-UA-VII.6740.727.2019
471608.PM

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora REAL DEVELOPMENT GROUP sp. z o.o. sp. k., została wydana decyzja nr DAR-UA-II.886.2019 z dnia 23.04.2019 r.:

  1. zatwierdzającą projekt budowlany, w tym projekt zagospodarowania terenu w granicach oznaczonych symbolami A, B, C, D, E, F i G i udzielająca REAL DEVELOPMENT GROUP sp. z o.o. sp. k., pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami nr W1, nr W2 i nr W3 z instalacjami zewnętrznymi i urządzeniami, na nieruchomości położonej przy ul. Generalskiej i ul. Marszałkowskiej b.n. (dawniej ul. Podchorążych 49) w Łodzi obejmującej działki ew. nr działki ew. nr: 53/136, 53/138, 53/139, 53/140, 53/141, 53/142, 53/143, 53/144, 53/145, 53/146, 53/147, 53/148, 53/178, 53/179, 53/180, 53/181, 53/182, 53/183, 53/184, 53/185, 53/186, 53/187, 53/188 i 53/189 oraz działki przeznaczone pod wydzielenie drogi nr ew. 53/137 i 53/208 w obrębie P-2,
  2. stwierdzająca wygaśnięcie ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DR-UA-V.456.2013 z dnia 07.06.2013 r., zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu dla zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej przy ul. Podchorążych 49 w Łodzi – etap II i III (na działkach nr 53/79 – 53/96, 53/102 – 53/119, 53/125 – 53/131, 53/135 – 53/157, 53/161 – 53/167, 53/178 – 53/197, 53/209, 53/124, 53/208 w obrębie P-2) i udzielającej REAL DEVELOPMENT sp. z o.o. sp. k. pozwolenia na budowę zewnętrznych instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, oświetlenia terenu, komunikacji wewnętrznej oraz zjazdu dla osiedla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Podchorążych 49 w Łodzi na ww. działkach, zmienionej decyzjami nr: DAR-UA-V.193.14 z dnia 18.03.2014 r., DAR-UA-V.360.15 z dnia 07.05.2015 r., DAR-UA-V.289.17 z dnia 28.04.2017 r., DAR-UA-V.133.18 z dnia 15.02.2018 r. i DAR-UA-V.1185.18 z dnia 29.10.2018 roku,

w części

dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowanie terenu i udzielenia pozwolenia na budowę w granicach o których mowa w punkcie 1. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 48a (tel. 42 638-52-46). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 26.04.2019 r. do 09.05.2019 roku. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego II

Danuta Lachman-Łuczak

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Maciejewski
Data opracowania: 23.04.2019

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (26.07.2019 08:57)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 12736