Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VI.6733.128.2018 S
Data dokumentu: 09.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.128.2018
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz.1945 ze zm.)

obwieszczam

że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 listopada 2018 r., który złożył Inwestor - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź - Prezydent Miasta Łodzi w dniu wydał decyzję nr DAR-UA-VI.7.P.2019 o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV RPZ Nowa/Przejazd oraz infrastruktury towarzyszącej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. S. Kopcińskiego na działce o numerze 300/6 w obrębie W-24.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi, w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 110 – budynek G pok. 211, tel. (42) 638 43 17).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 10 do 23 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 09.01.2019
DAR-UA-VI.6733.144.2018 BW
Data dokumentu: 09.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 09.01.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.144.2018
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, w dniu 09.01.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.6.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Ø63 PE, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kąkolowej na działkach drogowych nr 50/16 i 297 w obrębie B-56.

Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.01.2019 do 23.01.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 09.01.2019
DAR-UA-VI.6733.151.2018 M
Data dokumentu: 09.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 9 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.151.2018
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 12.12.2018 r. złożony przez Uniwersytet Medyczny w Łodzi, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowych SN-15kV, linii kablowych nN-0,4kV wraz z budową złącza kablowego nN-0,4kV zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Pomorska 251 na terenie w granicach działek nr 411, 53/1, 403/2 w obrębie W-14.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (tel.42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 11.01.2019 r. do 24.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 09.01.2019
DAR-UA-VI.6733.120.2018 561127.PAB
Data dokumentu: 08.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 08 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.120.2018
561127.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 08 stycznia 2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.4.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie przy ul. Laskowickiej i ul. Dennej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 102/2, 150/4, 150/6, 104 obr. P-36 oraz nr 156/6, 155, 180/3, 180/2, 180/4, 133/2, 124/13 obr. P-35.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 09.01.2019 r. do 23.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 08.01.2019
DAR-UA-IX.6730.466.2018 KTW
Data dokumentu: 08.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 08.01.2019 r.

DAR-UA-IX.6730.466.2018
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.10.2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.27.2018

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie do pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (w tym: utwardzeniem drogi, budową sieci wodociągowej i szczelnych zbiorników na nieczystości ciekłe), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Barytowej / Okólnej, na działkach nr 261/4, 261/5, fragmentach działek nr 260/13, 261/6 i fragmencie działki drogowej nr 45/6 w obrębie W-1.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 305a (II p. tel. 42 638 54 57).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 08.01.2019 r. do 22.01.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 08.01.2019
DAR-UA-VI.6733.135.2018 M
Data dokumentu: 07.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 07.01.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.135.2018
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek z dnia 22.11.2018 r. złożony przez Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej wody gorącej zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy Al. Władysława Bartoszewskiego – ul. Postępowa na terenie w granicach działek nr 120, 121/3, 121/2, 123, 124, 125, 126, 134, 135/4 obręb G-43.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (tel.42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 08.01.2019 r. do 21.12.2018 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 07.01.2019
DAR-UA-VI.6733.118.2018 558428.PAB
Data dokumentu: 07.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.118.2018
558428.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, w dniu 07 stycznia 2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.2.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oświetlenia ulicznego, na terenie przy ul. Strykowskiej, ul. Okólnej i ul. Sawickiego w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 74/25, 91, 1/3 obr. B-18 oraz nr: 192/4, 33, 34/1, 192/5, 9, 155/2, 156/1, 156/3, 156/5, 156/6, 8/1 obr. B-60.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 07.01.2019 r. do 21.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 07.01.2019
DAR-UA-VI.6733.112.2018 554954.PAB
Data dokumentu: 07.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 07 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.112.2018
554954.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. ul. Warszawska 165, 05-520 Konstancin-Jeziorna, w dniu 07 stycznia 2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.3.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznego słupa na linii elektroenergetycznej 220 kV Janów-Zgierz-Adamów, w ramach „zamierzenia inwestycyjnego polegającego na modernizacji linii elektroenergetycznej 220 kV Janów-Zgierz-Adamów – etap I”, na terenie przy ul. Moskule w Łodzi, w granicy działki ewid. nr 109/1 obr. B-58.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 08.01.2019 r. do 22.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Bończak Piotr
Data opracowania: 07.01.2019
DAR-UA-VI.6733.155.2018 641411.TG
Data dokumentu: 07.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.155.2018
641411.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 14 grudnia 2018 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm PEHD na terenie przy ul. Sołeckiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 343/1, 347/1, 333/2, 333/5, 329/17, 329/6, obr.W-44.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 8 do 22 stycznia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 07.01.2019
DAR-UA-IX.6730.427.2018 MJS
Data dokumentu: 07.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 7 stycznia 2019 r.

DAR-UA-IX.6730.427.2018
MJS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 89, na działkach o numerach ewidencyjnych 109/3, 109/2 oraz na części dz. nr 77/19 (dz. drogowa) i części dz. nr 63/3 w obrębie W-5.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 204.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 7.01.2019 r. do 21.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Maria Siemaszko
Data opracowania: 07.01.2019
DAR-UA-VI.6733.149.2018 S
Data dokumentu: 04.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.149.2018
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 grudnia 2018 r., Prezydent Miasta Łodzi w dniu 4 stycznia 2019 r. wydał decyzję nr DAR-UA-VI.1.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE-RC przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Złotno 125/127 na działkach o numerach 76/2 (część), 76/31 znajdujących się w obrębie P-03.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17)
Obwieszczenie zakończeniu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 8.01.2019 r. do 21.01.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 04.01.2019
DAR-UA-VI.6733.160.2018
Data dokumentu: 04.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.160.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Veolia Energia Łódź S.A. z siedzibą w Łodzi przy ul. J. Andrzejewskiej 5, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej kanałowej wody gorącej wysokich parametrów 2x DN100 oraz DN65 zasilającej budynki na terenie posesji przy ul. Kilińskiego 89 i ul. Tuwima 38 na sieć cieplną preizolowaną na fragmentach działek nr 177/1, 178/1, 179/1 w obrębie S-6.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 7.01.2019 r. do 21.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I
Marek Gromski

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 04.01.2019
DAR-UA-VI.6733.146.2018 624368.TG
Data dokumentu: 03.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.146.2018
624368.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Mirosławski i Spółka „Kamir” Sp. J. 92-516 Łódź, ul. Puszkina 80 z dnia 7 grudnia 2018 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie doziemnej linii kablowej SN 15kV z RPZ „Lodowa” przy ul. Lodowej 83 do stacji abonenckiej „Kamir” przy ul. Puszkina 80 na terenie przy ul. Puszkina, Dostawczej, Lodowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 125/13, 125/14, 125/17, 197, obr. G-7, 169, 131/9, 131/10, 131/11, 131/12, 131/20, 131/21, 131/28, 131/29, 131/30, 131/33, 131/31, 131/32, 137/15, 137/24, 137/33, 137/36, 137/37, 174/7, obr. W-31, 12/28, 12/128, 12/129, 119, 121, obr. W-32.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 4 do 18 stycznia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 03.01.2019
DAR-UA-VI.6733.161.2018 S
Data dokumentu: 03.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.161.2018
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora – VEOLIA ENERGIA S.A., (adres: ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź), w imieniu którego działa pełnomocnik - Pan Zdzisław Kramm (adres: PPHU „PLANT” Sp. z o. o., 90-310 Łódź, ul. H. Sienkiewicza 101/109), wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie sieci ciepłowniczej kanałowej wody gorącej wysokich parametrów 2xDN100 oraz 2xDN65 zasilającej budynek przy ul. Zawiszy Czarnego 8/10, w Łodzi na sieć cieplną preizolowaną 2xDN80 oraz 2xDN40, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicach Zawiszy Czarnego oraz Organizacji WiN, na fragmentach działek o numerach 238/12, 238/4, 238/3, 237/1, znajdujących się w obrębie B-47.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 04.01.2019 r. do 17.01.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Jolanta Knul 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 03.01.2019
DAR-UA-VI.6733.166.2018 BW
Data dokumentu: 03.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.166.2018
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci - gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy ø110 mm, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Piasta, na działkach drogowych o nr ewidencyjnych 163/9, 163/44, 163/45, 163/46, 163/48, 163/51, 163/52, 163/53, 163/57, 163/58, 163/59, 163/60, 163/61, 163/62 i 177/2 w obrębie G-1.

Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 638-43-69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 4.01.2019 r. do 17.01.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Jolanta Knul

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 03.01.2019
DAR-UA-VI.6733.154.2018 BW
Data dokumentu: 03.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.154.2018
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - MIASTA ŁÓDŹ, w imieniu którego działa Pani Agnieszka Kowalewska-Wójcik - Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich, 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanału kanalizacji deszczowej DN315 wraz z przykanalikami wpustów ulicznych, przewidzianego do realizacji w Łodzi, w pasach drogowych ulic Antoniewskiej, Białoruskiej i Czechosłowackiej - działki nr 208/3, 208/12, 208/13 i 221 w obrębie W-14 oraz 44/32 w obrębie W-15 (realizowanego w ramach projektu: „Przebudowy ulicy Antoniewskiej na odcinku od ul. Czechosłowackiej do ul. Lawinowej”).

Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 638-43-69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 4.01.2019 r. do 17.01.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Jolanta Knul

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 03.01.2019
DAR-UA-VI.6733.156.2018 S
Data dokumentu: 02.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.156.2018
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora – Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (adres: 01-224 Warszawa, ul. M. Kasprzaka 25, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi adres: 90-042 Łódź, ul. Targowa 18), w imieniu którego działa pełnomocnik - Pan Krzysztof Izydorczyk (adres korespondencyjny: Projektowanie – Wykonawstwo – Nadzory KADIBUD, 92-407 Łódź, ul. S. Rogowicza 29/31), wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie/rozbudowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Ekonomicznej i Żwawej, na fragmentach działek o numerach 497/18, 388/3, 388/19, znajdujących się w obrębie G-41.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 03.01.2019 r. do 16.01.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki II

Jolanta Knul

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 02.01.2019

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Migracja danych (11.11.2019 19:54)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 18855