Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury

DAR-UA-VI.6733.117.2019 212581.TG
Data: 04.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 4 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.117.2019
212581.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 28 marca 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm na terenie przy ul. Szaserów w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 88/9, 88/30, 88/31, 88/32, 88/34, obr. P-3.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 5 do 19 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 04.04.2019
DAR-UA-VIII.6730.376.2018 AJ
Data: 04.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.04.2019 r.

DAR-UA-VIII.6730.376.2018
AJ

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Leotre Sp. z o.o. 1 Sp. k. z dnia 06.12.2018 r. wydano w dniu 03.04.2019 r. decyzję nr DAR-UA-VIII.531.2019 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, nadbudowie i przebudowie budynku magazynowo-biurowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania części pomieszczeń z funkcji magazynowej na funkcję usługową (biurową), budowie parkingu oraz urządzeń budowlanych dla potrzeb firmy LEOTRE Sp. z o.o. 1 sp. k., przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Zbąszyńskiej bn. i przy ul. Zbąszyńskiej 3 i 3H na działkach nr 75/6, 75/49, 75/71, 75/14, 75/47, 75/48 i 75/72 w obr. B-31. 
Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42 638-44-02). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 05.04.2019 r. do 18.04.2019 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 04.04.2019
DAR-UA-VI.6733.124.2019 MS
Data: 04.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.124.2019
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A., ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza kablowego SN oraz linii kablowych SN na terenie przy ul. Dąbrowskiego 208/210 w Łodzi, na działce nr 198 w obrębie G-07.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 08.04.2019 r. do 22.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 04.04.2019
DAR-UA-VI.6733.93.2019
Data: 04.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 04.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.93.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy DN 90PE, DN 63 PE-RC, DN40 PE-RC na terenie przy ul. Rokicińskiej w Łodzi na działkach nr 372/9, 372/7, 371/7, 371/14, 371/13, 371/15, 214/6, 777/2, 794/1, 812/4, 823/1, 371/12, 840/5, 840/6, 840/1, 840/2, 840/3, 850/1, 214/1, 214/2, 865, 905/4, 905/3, 905/5, 905/6, 253/1, 919/6, 273/5, 273/1, 933/6, 933/7, 304/4, 332/1, 176 w obrębie W-40. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 08.04.2019 r. do 22.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 04.04.2019
DAR-UA-VI.6733.139.2018 611259.PAB
Data: 03.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 03 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.139.2018
611259.PAB

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że w dniu 03 kwietnia 2019 r. wydano postanowienie Nr DAR-UA-VI.177.2019,

o wznowieniu postępowania administracyjnego

zakończonego decyzją ostateczną Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-VI.47.P.2019 z dnia 12 lutego 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie przy ul. Rąbieńskiej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 34/17, 36/12, 41/3, 41/4, 41/5, 41/6, 41/7, 41/8, 42/4 obr. P-1 oraz nr: 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 14/5, 14/10, 15, 21/14, 22/5, 22/2, 22/3, 22/4, 18/16, 23/1, 23/4, 23/6, 23/7, 23/16, 23/17, 23/18, 23/19, 23/20, 23/21, 23/22 obr. P-2. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 03.04.2019 r. do 17.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 03.04.2019
DAR-UA-VII.6730.220.2018 MT
Data: 03.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 03-04-2019 r.

DAR-UA-VII.6730.220.2018
MT

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że zostały ustalone warunki zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę (ekstraDACH sp. z o.o. sp.k., ul. Krakowska 61A w Szczecinie) inwestycji:

budowa dwóch hal magazynowych 
w Łodzi przy ul. BRUKOWEJ 16/18, 
na działce nr 52/1 w obrębie B-31.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się, zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa – w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, ul. Piotrkowska 110, pok. 206 (budynek G, II p., tel. 42 / 638-52-43), z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag w Kancelarii ww. Wydziału (budynek D, parter, pok. 046).
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 03-04-2019 r. do 17-04-2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marek Trubowicz
Data opracowania: 03.04.2019
DAR-UA-VII.6730.19.2019 EO
Data: 03.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 3 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VII.6730.19.2019
EO

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49a oraz art. 131 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że

wniesiono odwołanie

od decyzji nr DAR-UA-VII.403.2019 z dnia 19-03-2019 r. o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 2 budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą, układem komunikacji wewnętrznej i siecią wodociągową, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Złotno, na działkach o numerach 76/13, 76/14, 76/15, 76/16, 76/17, 76/18, 76/31 oraz na fragmentach działek drogowych nr 76/2 i 32/3 w obrębie P-3.
W związku z powyższym odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 03.04.2019
SKO.4151.7.2019; DAR-UA-VI.24.P.2019
Data: 03.04.2019
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawiadamiające o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 22 stycznia 2019 r. nr DAR-UA-VI.24.P.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ul. Orzechowej na odcinku od ul. Jarzynowej 16A do ul. Jarzynowej 2A, na działkach nr ewid. 11/17, 11/18, 11/4, 11/15, 5/43, 5/38, 5/25, 5/23 i 21/2 w obrębie P-16.

Treść ogłoszenia >>>

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 03.04.2019
DAR-UA-IX.6733.4.2018 KTW
Data: 03.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 03-04-2019 r.

DAR-UA-IX.6733.4.2018
KTW

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie budynku publicznego żłobka wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym: komunikacji wewnętrznej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej 6, na działce nr 527/1 w obrębie W-47

zostało podjęte

postanowieniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-IX.178.2018 z dnia 03.04.2019 r. 
Z treścią postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 305a (II p. tel. 42 638 54 57). 
Obwieszczenie o ww. postanowienia zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 04.04.2019 r. do 18.04.2019 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 03.04.2019
DAR-UA-IX.6733.2.2019 KTW
Data: 03.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 03-04-2019 r.

DAR-UA-IX.6733.2.2019
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Miasta Łodzi, w dniu 03.04.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-IX.104.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie ośrodka kulturalno-sportowego na Olechowie-Janowie wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu, przebudową istniejącego uzbrojenia terenu oraz budową wjazdu/wyjazdu, przewidzianej do realizacji w Łodzi pomiędzy ul. Piasta Kołodzieja i ul. Rocha Kowalskiego, na działkach nr 44/18, 46/19, 47/27, 48/26, 49/22, fragmentach działek nr 44/19, 45/19, 46/20, 47/20, 48/21, 49/23 i 50/18, działce drogowej nr: 44/22 i fragmentach działek drogowych nr 45/18, 46/32, 50/7 i 52/8 w obrębie W-35. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. pok. 205 (tel. (42) 638 53 49). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 04.04.2019 r. do 18.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 03.04.2019
DAR-UA-VI.6733.96.2019 MS
Data: 02.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.96.2019
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. ) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora - Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 95-550 Łódź wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej na terenie przy ul. Wschodniej 24 w Łodzi, na działkach ewid. nr 191/1 i nr 191/2 w obrębie S-01. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 04.04.2019 r. do 18.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 02.04.2019
DAR-UA-VI.6733.104.2019 195843.TG
Data: 02.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 2 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.104.2019
195843.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 20 marca 2019 r., skorygowany w dniu 1 kwietnia 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm na terenie przy ul. Jana Kiepury w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 79/23, 79/36, 78/31, obr. W-10. 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 3 do 17 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 02.04.2019
DAR-UA-VIII.6733.3.2019 AJ
Data: 02.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 02.04.2019 r.

DAR-UA-VIII.6733.3.2019
AJ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 – tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Akademii Sztuk Pięknych im. Wł. Strzemińskiego w Łodzi wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie przedszkola publicznego, miejsc postojowych, wewnętrznych dróg jezdnych i ciągów pieszych, placu zabaw i do zajęć rekreacyjno-sportowo-dydaktycznych, budowie zjazdu oraz infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 121 na działkach nr ewid. 1/46, 1/27, 1/61, 1/30, 64/34, 64/16, 64/17, 64/18, 64/19 oraz na fragmentach działek 64/29 i 64/25 w obr. B-54. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42 638-44-02) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 04.04.2019 r. do 17.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 02.04.2019
SKO.4151.6.2019; DAR-UA-VI.15.P.2019
Data: 01.04.2019
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawiadamiające o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 15 stycznia 2019 r. nr DAR-UA-VI.15.P.2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 63 mm PEHD na terenie przy ul. Pomorskiej w Łodzi, w granicach nieruchomości oznaczonych jako działki nr ewid. 47/2, 29/9, 29/8, 29/10 i 29/25 w obrębie W-44 oraz nr 31 w obrębie W-17

Treść obwieszczenia >>>

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 29.03.2019
DAR-UA-IX.6730.7.2016 MSZ
Data: 01.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 1 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-IX.6730.7.2016
MSZ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 29.03.2019 r wydano decyzję nr DAR-UA-IX.506.2019

odmawiającą zmiany
decyzji o ustaleniu warunków zabudowy Nr DAR-UA-IX.536.2016 z dnia 18.04.2016 r.

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą (w tym sieć wodociągowa oraz droga dojazdowa), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Malowniczej na działce o numerze ewidencyjnym 143/3 oraz części działki o numerze ewidencyjnym 147 w obrębie W-43.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 305a (III p. tel.638 54 57).
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora  
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Szewczyk
Data opracowania: 01.04.2019
DAR-UA-VI.6733.63.2019 143499BN
Data: 01.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 1 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.63.2019
143499BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora WALKO DEVELOPMENT Sp. Z o.o. WK Sp. z o.o. Siedlisko Złotno Sp. k., złożony w dniu 28.02.2019 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Cieplarnianej, Cedry, Judyma w Łodzi dz. nr: 15/6, 59/14, 59/23, 59/21, 59/22, 59/30, 59/31, 59/6, 56, 57, 71/7 obręb P-1, dz. nr: 50/5, 47/4, 51/1 obręb B-42.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 01.04.2019 r. do 14.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 01.04.2019
DAR-UA-VI.6733.113.2019 BW
Data: 01.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 01.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.113.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190 - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Okrętowej (na działkach drogowych nr 100/5 100/6 w obrębie W-5) i ul. Beskidzkiej (działka drogowa nr 77/19 w obrębie W-5). 
Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 02.04.2019 r. do 15.04.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 01.04.2019
DAR-UA-VI.6733.15.2019 S
Data: 01.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 1 kwietnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.15.2019
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.)

zawiadamiam

że po rozpatrzeniu sprawy wszczętej wnioskiem Inwestora, złożonym w dniu 16 stycznia 2019 r wydano decyzję nr DAR-UA-VI.103.P.2019 z dnia 29 marca 2019 r. o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: rozbudowie i przebudowie drogi: ul. Czeremoskiej od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do zjazdu na teren szpitala, obejmującej: jezdnię, zjazdy publiczne i indywidualne, chodniki, oświetlenie i odwodnienie (kanalizacja deszczowa), mury oporowe, przepust cieku wodnego pod drogą i inne niezbędne towarzyszące urządzenia budowlane oraz usunięcia kolizji w tym m.in. przebudowa istniejących kolidujących linii i słupów energetycznych i oświetleniowych, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Czeremoskiej / Wojska Polskiego, na działkach drogowych znajdujących się w obrębie B-54 o numerach 49/1, 49/2 (ul. Czeremoska), na fragmentach działek drogowych 1/86 (ul. Wojska Polskiego), 1/14, 34/1, 1/39 oraz fragmentach działek 34/2, 35/1, 48/2. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel.42 638 43 17). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od dnia 02.04.2019 r. do 15.04.2019 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 01.04.2019
DAR-UA-VI.6733.99.2019 M
Data: 01.04.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 01.04.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.99.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora z dnia 18.03.2019 r., skorygowany w dniu 29.03.2019 r., wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanego w Łodzi w rejonie ul. Ziarnistej na terenie w granicach działek nr ewid. 439, 215/3, 215/20 obręb W-38 oraz nr ewid. 1004/28, 1004/27, 1004/24, 1004/10, 1002/13 obręb W-40.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (tel.42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 02.04.2019 r. do 15.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 01.04.2019
DAR-UA-VI.6733.82.2019 170794.PAB
Data: 29.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 marca 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.82.2019
170794.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Veolia Energia Łódź S.A. ul. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, złożony w dniu 11 marca 2019 r. (uzupełniony dnia 22 marca 2019 r.), wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, na terenie przy ul. Radwańskiej w Łodzi, w granicach działek ewidencyjnych nr: 43, 42, 41/1, 40, 39 obręb geodezyjny P-29.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.03.2019 r. do 12.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 29.03.2019
DAR-UA-IX.6730.483.2018 MJS
Data: 28.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.03.2019 r.

DAR-UA-IX.6730.483.2018
MJS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 28.03.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.493.2019, ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na:

  • rozbudowie istniejącego budynku salonu samochodowego o warsztat samochodowy,
  • budowie nowego budynku salonu samochodowego z warsztatem samochodowym,
  • budowie urządzeń budowlanych w tym komunikacji wewnętrznej z parkingiem, instalacji zewnętrznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińskiej 33/35 na działkach nr 29/58; 29/59; 24/10; 28/2; 29/55 w obrębie W 7.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42 638 54 49).
Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 29.03.2019 do 11.04.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Maria Siemaszko
Data opracowania: 28.03.2019
DAR-UA-IX.6730.10.2019 MJS
Data: 28.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.03.2019 r.

DAR-UA-IX.6730.10.2019
MJS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 26.03.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.466.2019 - ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolno-stojących z częścią gospodarczo-garażową wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Ananasowej, na działce nr 948/6 w obrębie W-46.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42 638 54 49).
Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 28.03.2019 - 10.04.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-Ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Maria Siemaszko
Data opracowania: 28.03.2019
DAR-UA-VI.6733.105.2019 M
Data: 28.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.03.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.105.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 20.03.2019 r., sprostowany w dniu 25.03.2019 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Rąbieńskiej w granicach działek ewid. o nr: 4/28, 5/5 w obr. P-4. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.03.2019 r. do 11.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 28.03.2019
DAR-UA-VI.6733.43.2019 85879.TG
Data: 28.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 28 marca 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.43.2019
85879.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o. 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 190 z dnia 8 lutego 2019 r. skorygowanego w dniu 27.02. i 6.03 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI. 99. P 2019 z dnia 28 marca 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie przy ul. Zygmunta, ul. Kolumny, ul. Wrzecionowej, ul. Małego Rycerza w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 142/1, 141/16, 55/2, 140/5, 139/7, 138/9, 137/15, 137/13, 136/8, 128/5, 127/8, 126/7, 125/6, 124/8, 123/7, 122/4, 113/23, 113/21, 112/5, 111/5, 109/8, 108/8, 107/9, 105/6, 104/5, 103/11, 103/13, 102/5, 101/7, 79/8, 78/1, 77/5, 54/14, 54/12, 53/3, 120/7, 119/6, 118/5, 117/13, 117/11, 116/6, 115/7, 114/15, 114/13, 76/6, 59/14, 59/6, 56/8, obr. G-48, 165/2, 162/4, 160/8, 158/5, 154/12, 154/13, 154/11, 154/4, 154/10, 146/5, 144/16, 143/4, obr. G-54, 57/2, 57/3, obr. G-31. Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 29 marca do 12 kwietnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 28.03.2019
DAR-UA-VI.6733.107.2019 BW
Data: 28.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.03.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.107.2019
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190 - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Okrętowej (na działkach drogowych nr 100/5, 100/6 i 100/8 w obrębie W-5).
Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 29.03.2019 r. do 11.04.2019 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 28.03.2019
DAR-UA-VI.6733.42.2019 85135.PAB
Data: 28.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 marca 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.42.2019
85135.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 28 marca 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.102.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie przy ul. Piasta w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 163/59, 163/24, 163/25, 163/26, 163/27, 163/40, 163/56, 163/39, 163/38, 163/37, 163/36, 163/35, 163/34, 163/33, 163/55, 163/32, 163/31, 163/42, 360 obr. G-1. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.03.2019 r. do 12.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 28.03.2019
DAR-UA-VI.6733.47.2019 MS
Data: 28.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 28.03.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.47.2019
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18 90-042 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.101.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Drużynowej na fragmencie działki nr 454/13 w obrębie P-05.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 29.03.2019 r. do 12.04.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 28.03.2019
DAR-UA-VI.6733.69.2019 148828.PAB
Data: 28.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 marca 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.69.2019
148828.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 28 marca 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.100.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie przy ul. Kotarbińskiego, ul. Romera i ul. Cieplarnianej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 1015/4, 515/68 obr. B-40 oraz nr 15/7 obr. P-1. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.03.2019 r. do 12.04.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończa
Data opracowania: 28.03.2019
DAR-UA-X.6730.425.2018 MCH
Data: 28.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.03.2019 r.

DAR-UA-X.6730.425.2018
MCH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na rozbudowie, przebudowie i nadbudowie budynku mieszkalnego, budowie garażu, pomieszczeń gospodarczych i altany, oraz budowie / przebudowie / rozbudowie urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Sejmowej 14, na dz. nr 458 w obrębie G-12. 
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 29.03.2019 r. do 12.04.2019 r. (od tego dnia uważa się za dokonane). 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 204. oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 19.04.2019 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Chmiel
Data opracowania: 28.03.2019
DAR-UA-VI.6733.23.2019 S
Data: 27.03.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 marca 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.23.2019
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku złożonego w dniu 23 stycznia 2019 r. przez Inwestora - w dniu 27 marca 2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.97.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie wodociągu przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Gościniec na działce o numerze 360/15 oraz fragmencie działki nr 189/1, znajdujących się w obrębie G-55. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel.42 638 43 17). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 28.03.2019 r. do 10.04.2019 r.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 27.03.2019


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 4729