Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury

DAR-UA-VI.6730.149.2017
Data: 24.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.01.2019 r.

DAR-UA-VI.6730.149.2017

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 22.11.2017 r. inwestora – Pana Pawła Siwińskiego, w którego imieniu występuje pełnomocnik, wydano decyzję nr DAR-UA-VI.59.2019 z dnia 11.01.2019 r. o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwóch budynków: frontowego mieszkalno- biurowego z usługami w parterze i mieszkalnego wielorodzinnego z usługami w parterze oraz przebudowie istniejącego budynku gospodarczego wraz z budową i przebudową urządzeń budowlanych i zagospodarowaniem terenu przewidzianej do realizacji na terenie przy ul. Piotrkowskiej 223 na działce nr 39 w obrębie S-08.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 638 57 45).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 24.01.2019 r. do 07.02.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Kierownik Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 24.01.2019
DAR-UA-VII.6740.420.2018 272701.PM
Data: 23.01.2019
Treść:

Łódź, dnia 23.01.2019 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-VII.6740.420.2018
272701.PM

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Pasaż 1 sp. z o.o., wydano decyzję nr DAR-UA-II.143.2018 z dnia 22.01.2019 roku

orzekającą

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 5 z garażami w parterze budynku, zewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, układu komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowym dla samochodów osobowych oraz skablowanie odcinka napowietrznej linii nn, w ramach III etapu inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na nieruchomości położonej przy ul. Rąbieńskiej 60b, c, d w Łodzi (dz. ew. nr 4/28 w obrębie P-04).

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104 w Łodzi, pok. 48a (tel. 42 638-52-46).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl, w terminie od 28.01.2019 r. do 11.02.2019 roku. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego II

Danuta Lachman-Łuczak


Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Maciejewski
Data opracowania: 23.01.2019
DAR-UA-V.6740.1417.2018 582928.TH
Data: 23.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23-01-2019 r.

DAR-UA-V.6740.1417.2018
582928.TH

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 22.01.2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-V.63.2019 pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowę stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowej SN i nN wraz ze złączami nN w Łodzi przy ul. Opolskiej (dz. 210/3, 211/7, 226/17 obr. W-1 oraz 2/7 obr. W-5)

Zgodnie z art. 49b Kpa decyzje, które podlegają zaskarżeniu na wniosek strony, organ, który wydał decyzję, niezwłocznie, nie później niż w terminie trzech dni od dnia otrzymania wniosku, udostępnia stronie odpis decyzji w sposób i formie określonej we wniosku, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje organ, nie umożliwiają udostępnienia w taki sposób lub takiej formie. Odwołanie wnosi się do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło publiczne obwieszczenie.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Tomasz Hajdys
Data opracowania: 23.01.2019
DAR-UA-VIII.6730.372.2017 (AJ)
Data: 22.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22.01.2019 r.

DAR-UA-VIII.6730.372.2017
(AJ)

Obwieszczenie

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: PEIRA Sp. z o.o. Sp. k. z dnia 31.10.2017 r. wydano w dniu 18.01.2019 r. decyzję nr DAR-UA-VIII.98.2019 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami, wjazdu / wyjazdu z ul. Okoniowej, wewnętrznego układu komunikacji i parkowania oraz urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Łososiowej na działkach nr 321/9 i 321/8 (dawniej fragment działki nr ewid. 321/5 w obr. B-8) i fragmencie działki drogowej nr 308/5 w obr. B-8.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42 638-44-02).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 24.01.2019 r. do 06.02.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 22.01.2019
DAR-UA-VI.6733.137.2018 M
Data: 22.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104 

Łódź, dnia 22.01.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.137.2018
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Miasto Łódź, reprezentowane przez Pana Grzegorza Misiornego, Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, 90-447 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.24.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi ul. Orzechowej przewidzianej do realizacji na działkach nr ewid. 11/17, 11/18, 11/4, 11/15, 5/43, 5/38, 5/25, 5/23, 21/2 w obrębie P-16 w Łodzi.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 23.01.2019 r. do 05.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 22.01.2019
DAR-UA-VI.6733.1.2019 662272.PAB
Data: 22.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.1.2019
662272.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 28 grudnia 2018 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, na terenie przy ul. Kotarbińskiego, ul. Romera i ul. Cieplarnianej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 1015/4, 515/68 obr. B-40 oraz nr 15/7, 29 obr. P-1.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 23.01.2019 r. do 06.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury 

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 22.01.2019
DAR-UA-VI.6733.2.2019 662273.PAB
Data: 21.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.2.2019
662273.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 28 grudnia 2018 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie przy ul. Rogowskiej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 1/28 i 61/13 obr. B-19.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 22.01.2019 r. do 05.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 21.01.2019
DAR-UA-X.6730.384.2018 DM
Data: 21.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.01.2019 r.

DAR-UA-X.6730.384.2018
DM

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie linii kablowej SN-15kV, kontenerowej stacji transformatorowej i linii kablowej nN dla zasilania w energie elektryczną firmy LEMIS GROUP przy ul. Kolumny 221 dz. nr 133/6 w Łodzi, na obszarze obejmującym fragmenty działek o numerze ewidencyjnym 153/9, 153/6, 154/11, 154/8, 156/38 w obrębie G-54 oraz 133/1 i 133/6 w obrębie G-33 i działki o numerze ewidencyjnym 4/4, 124/13, w obrębie G-33
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 22.01.2019 r. do 05.02.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się, (zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa) w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 110 – budynek G w pok. 202 - z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie, co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Kowalczyk
Data opracowania: 21.01.2019
DAR-UA-VI.6733.165.2018 656668.TG
Data: 21.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.165.2018
656668.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 24 grudnia 2018 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm i 40 mm na terenie przy ul. Łodzianki, ul. Justyny Orzelskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 54/4, 81/5, 82/2, 82/3, 82/4, 90/4, 90/7, 90/8, 90/10, 91/4, 91/6, 91/7, 91/8, 91/9, 92/5, 92/6, 92/7, 95/8, 95/12, 96/5, 108/4, obr.W-1.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 22 stycznia do 5 lutego 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 21.01.2019
DAR-UA-VIII.6733.10.2018
Data: 18.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VIII.6733.10.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, wydano w dniu 17 stycznia 2019 r. decyzję Nr DAR-UA-VIII.22.P.2019.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na cele przedszkola publicznego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wrześnieńskiej 64 na terenie obejmującym działki nr ewid. 256/10 i 271/4 w obr. B-45.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-51-21).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 21.01.12.2019 r. do 4.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Bożenna Nowacka – Pytel
Data opracowania: 18.01.2019
DAR-UA-VI.6733.158.2018 649344.PAB
Data: 18.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.158.2018
649344.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 19 grudnia 2018 r. (zmodyfikowany w dniu 15 stycznia 2019 r.), wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia 15 kV, wraz z kanalizacją światłowodową, w ramach zadania inwestycyjnego „Wyprowadzanie linii kablowych SN-15kV z RPZ Nowa/Przejazd – etap 5”, na terenie przy ul. Kilińskiego, al. Piłsudskiego, ul. Targowej, ul. Przędzalnianej, ul. Nowej, ul. Dobrej, ul. Nawrot i ul. Kopcińskiego w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 3/2, 3/3, 45/8, 45/9 obr. W-25; nr 42/81 obr. S-7 oraz nr: 328/60, 328/62, 328/63, 328/61, 328/45, 328/44, 328/58, 327/13, 327/15, 328/26, 328/19, 328/20, 328/11, 328/9, 328/7, 328/40, 328/41, 310/16, 310/15, 310/14, 310/19, 320/2, 310/22, 275/2, 32/27, 32/33, 324/53 obr. W-24.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.01.2019 r. do 01.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 18.01.2019
DAR-UA-IX.6730.345.2018 ZM
Data: 18.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.01.2019.r.

DAR-UA-IX.6730.345.2018
ZM

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 109 § 1, w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora wydano decyzję Nr DAR-UA-IX.95.2019

ustalającą warunki zabudowy

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługowo – handlową, wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Piasta Kołodzieja, na działkach nr: 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17 i 12/1 oraz na działce drogowej nr 12/2 i części dz. dr. nr 71/63 (ul. Zakładowa) w obrębie W - 35. 

Z treścią decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638 53 49).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 21.01.2019 r. do 04.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Zofia Mackiewicz
Data opracowania: 18.01.2019
DAR-UA-IX.6730.641.2017 ZM
Data: 18.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.01.2019 r.

DAR-UA-IX.6730.641.2017
ZM

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096)

obwieszczam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Frezjowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 244/12, 244/13, 244/14, 244/15, 244/17 i 244/18, obręb W-44.

W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się, zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 205, z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie w terminie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Obwieszczenie o zebranych w sprawie dowodach i materiałach zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 21.01.2019 r. do 04.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Zofia Mackiewicz
Data opracowania: 18.01.2019
DAR-UA-VI.6733.6.2019 S
Data: 18.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.6.2019
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 4 stycznia 2019 r. Inwestora – PGE Dystrybucja S. A. ul. Garbarska 21a, 20-340 Lublin w imieniu którego działa pełnomocnik - Pan Piotr Cyran, wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie dwutorowej linii kablowej 110 kV relacji Lodowa-Starorudzka, Dąbrowska-Komorniki-Pabianice (sieć elektroenergetyczna) wraz z towarzyszącymi sieciami teletechnicznymi oraz rozbiórką, budową i przebudową obiektów kolidujących z projektowana linią, przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Ireny, Płaskiej, Zapolskiej na fragmentach działek o numerach 557/24, 557/17, 557,13 w obrębie G-17, o numerach 19, 83, 1/3, 2/8, 2/9 w obrębie G-30, o numerach 241/2, 241/1, 256/12, 366/16, 366/11, 366/12, 366/13, 355/3 w obrębie G-28.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 21.01.2019 r. do 03.02.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 18.01.2019
DAR-UA-VI.6733.131.2018 MS
Data: 18.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18.01.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.131.2018
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.23.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie/rozbudowie sieci wodociągowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Henrykowskiej na działkach nr 59/6 oraz 51/5 (fragm.) w obrębie W-17.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 22.01.2019 r. do 05.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 18.01.2019
DAR-UA-VI.6733.14.2019
Data: 17.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.01.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.14.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A., ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie linii kablowej nN 0,4kV na terenie przy ul. Kilińskiego w Łodzi, na działkach nr 462/29 (fragm.), 462/30 (fragm.), 436/1 (fragm.) w obrębie S-06.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 21.01.2019 r. do 04.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 17.01.2019
DAR-UA-VIII.6730.214.2018
Data: 17.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17.01.2019.r.

DAR-UA-VIII.6730.214.2018

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora w dniu 17.01.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VIII.89.2019

o warunkach zabudowy

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku wielofunkcyjnego (zbór, mieszkalny wielorodzinny, biurowy, handlowy, dom studencki) z usługami w parterze, niezbędnych urządzeń budowlanych oraz przebudowie instalacji technicznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 26 na dz. nr ewid. 54/1, obr B-47.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 18.01.2019 r. do 01.02.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 301 (III p., tel. (42) 638-51-29).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Hańce
Data opracowania: 17.01.2019
DAR-UA-VI.6733.133.2018 592000.PAB
Data: 17.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.133.2018
592000.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora KM Eden – Dom Sp. z o.o., ul. Brzezińska 107, 92-118 Łódź, w dniu 17 stycznia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.20.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie przy ul. Rataja i ul. Gajcego w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 142/16, 142/17, 142/18, 154/75, 154/37, 154/68 obr. W-42.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.01.2019 r. do 01.02.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.01.2019
DAR-UA-VI.6733.134.2018 S
Data: 17.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.134.2018
S

Obwieszczenie o wydanej decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, z dnia 22 listopada 2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.21.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej elektroenergetycznej 15 kV, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy Al. Włókniarzy – Al. Jana Pawła II na działkach o numerach 13/2(część), 13/6, 13/7, 13/14, 13/28, 13/29(część), 13/30, 13/38, 13/39, 13/52, 13/55(część), 13/60(część), 15/63, 15/67(część) znajdujących się w obrębie P-17, o numerach 1/7, 1/17(część), 1/19(część), znajdujących się w obrębie P-18, o numerach 1/29(część), 1/40(część) znajdujących się w obrębie P-28.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w dniach: od 18.01.2019 r. do 31.01.2019 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 17.01.2019
DAR-UA-VII.6733.1.2019 L
Data: 16.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 stycznia 2019 r.
DAR-UA-VII.6733.1.2019
L
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie, rozbudowie i termomodernizacji budynków hali sportowej i łącznika oraz rozbiórce i budowie krytej pływalni Centrum Sportu Uniwersytetu Medycznego w Łodzi oraz budowie/przebudowie urządzeń budowlanych przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym fragmenty działek o numerach ewidencyjnych 16/88, 16/93, 16/94 w obrębie P-17 przy ul. 6-go Sierpnia 69 w Łodzi.
Z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p. tel. 42 638-42-34) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.01.2019 r. do 31.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 16.01.2019
DAR-UA-VI.6733.141.2018 615982.TG
Data: 15.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.141.2018
615982.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 4 grudnia 2018 r. wydano w dniu 15 grudnia 2019 r. decyzję NR DAR-UA-VI. 15. P 2019.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 63 mm PEHD na terenie przy ul. Pomorskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 47/2, 29/9, 29/8, 29/10, 29/25, obr. W-44, 31, obr.W-17.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 16 do 30 stycznia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.01.2019
SKO.4150.431.2018; DAR-UA-VII.1923.2018
Data: 15.01.2019
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego zawiadamiające o o uchyleniu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 23 października 2018 r. nr DAR-UA-VII.1923.2018 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, sieciami, drogą wewnętrzną i zjazdem, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej 132, na fragmencie działki nr 131/1 oraz na fragmencie działki drogowej nr 49 i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji.

Treść ogłoszenia >>>

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Olejnik Ewa
Data opracowania: 15.01.2019
DAR-UA-VII.6730.315.2017 EO
Data: 15.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15-01-2019 r.

DAR-UA-VII.6730.315.2017
EO

Obwieszczenie

Na podstawie art. 61 § 4 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 11-01-2019 r., po otrzymaniu akt sprawy wraz z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi nr SKO.4150.431.2018 z dnia 07-01-2019 r.

ponownie przystąpiono do rozpatrywania

sprawy dotyczącej ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie szeregowej wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, sieciami, drogą wewnętrzną i zjazdem, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej 132, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 131/1 oraz na fragmencie działki drogowej nr 49 w obrębie P-41.

W związku z powyższym informuję, że stronom przysługuje możliwość zapoznania się, zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa – w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, ul. Piotrkowska 110, pok. 206 (budynek G, II p., tel. 42 / 638-52-43), z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość składania wniosków i uwag w Kancelarii ww. Wydziału (budynek D, parter, pok. 046). 
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15-01-2019 r. do 29-01-2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 15.01.2019
DAR-UA-VI.6733.13.2019 MG
Data: 15.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15.01.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.13.2019
MG

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że Postanowieniem Nr DAR-UA-VI.26.2019 z dnia 15.01.2019 r. odmówiono wszczęcia postępowania w sprawie wstrzymania wykonania decyzji Nr DAR-UA-V.51.2018 z dnia 12.02.2018 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wieży telekomunikacyjnej dla anten radiolinii z wyposażeniem i niezbędną infrastrukturą w Łodzi przy ul. Skrajnej 1/5 w granicach nieruchomości położonej w obrębie G-52 działka ewid. Nr 238/9.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 311 (tel.42 638 57 92) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w sprawie inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 15.01.2019 r. do 29.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marek Gromski
Data opracowania: 15.01.2019
DAR-UA-VI.6733.153.2018 636992.PAB
Data: 15.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 stycznia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.153.2018
636992.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - LEXUS Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pomorska 106A, 91-402 Łódź, w dniu 15 stycznia 2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.17.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznego kabla ziemnego średniego napięcia 15kV, w ramach „przebudowy linii napowietrzno - kablowej 15kV w miejscu kolizji z projektowanym salonem samochodowym marki LEXUS”, na terenie przy ul. Rokicińskiej, ul. Józefiaka i ul. Kątnej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 27/8, 26/7, 28/4, 29/6, 48/7, 34, 35, 36/3, 37/11, 37/9, 30/6 obr. W-39.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 15.01.2019 r. do 29.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-Ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 15.01.2019
DAR-UA-VI.6733.142.2018 615981.TG
Data: 15.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15 stycznia 2019 r.
DAR-UA-VI.6733.142.2018
615981.TG
Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej
Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 4 grudnia 2018 r. wydano w dniu 15 grudnia 2019 r. decyzję Nr DAR-UA-VI.16.P.2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm PEHD na terenie przy ul. Grabińskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 401/1, 401/9, 401/11, obr. W-46, 375/1, obr.W-45.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 16 do 30 stycznia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).
Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.01.2019
DAR-UA-VI.6733.129.2018 PAB
Data: 15.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 stycznia 2019 r.
DAR-UA-VI.6733.129.2018
PAB
Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej
Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 15 stycznia 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.19.P.2019
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie odcinka gazociągu średniego ciśnienia, na terenie przy ul. Pienistej i ul. Burzliwej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr 1/1 obr. P-35 oraz nr 84/3, 85/222 obr. P-33.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42 / 272-63-96).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.01.2019 r. do 30.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 15.01.2019
DAR-UA-VII.6740.746.2018 478866.PM
Data: 14.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14.01.2019 r.

DAR-UA-VII.6740.746.2018
478866.PM

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Pasaż 1 sp. z o.o. wydano decyzję nr DAR-UA-VII.34.2019 z dnia 09.01.2019 roku

orzekającą o

zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 4 z garażami w parterze budynku, zewnętrznych instalacji: elektrycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz układu komunikacji wewnętrznej z miejscem postojowym dla samochodu osobowego, w ramach IV etapu inwestycji polegającej na budowie zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, na nieruchomości położonej przy ul. Rąbieńskiej 60 b, c, d w Łodzi (dz. ew. nr 4/28 w obrębie P-04),

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 48a (tel. 42 / 638-52-46).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 21.01.2019 r. do 04.02.2019 roku. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego

Danuta Lachman Łuczak

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło:
Informację opracował(a): Piotr Maciejewski
Data opracowania: 19.12.2018
DAR-UA-VI.6733.160.2018 MS
Data: 14.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 14.01.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.160.2018
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Veolia Energia Łódź S.A., ul. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.13.P.2019 umarzającą postępowanie

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na przebudowie sieci ciepłowniczej kanałowej wody gorącej wysokich parametrów 2x DN100 oraz DN65 zasilającej budynki na terenie posesji przy ul. Kilińskiego 89 i ul. Tuwima 38 na sieć cieplną preizolowaną przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kilińskiego i ul. Tuwima , działki o nr 177/1, 178/1, 179/1 w obrębie S-6.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 15.01.2019 r. do 29.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 14.01.2019
DAR-UA-X.6730.412.2018 JR
Data: 14.01.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 14.01.2019 r.

DAR-UA-X.6730.412.2018
JR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 14.01.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-X.64.2019 o warunkach zabudowy dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (w tym siecią wodociągową), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Czternastu Straconych, na działce o numerze ewidencyjnym 105/50, i fragmentach działek nr 105/21, 104/13, 104/14 w obrębie G-55.
Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42-638-54-44).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15.01.2019 r. do 28.01.2019 r. (w tym dniu uznaje się je za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-Ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 14.01.2019


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 1679