Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury

DAR-UA-VIII.6733.6.2019 MBO
Data dokumentu: 31.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 31 maja 2019 r.

DAR-UA-VIII.6733.6.2019
MBO

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora: Sąd Okręgowy w Łodzi wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku użyteczności publicznej na potrzeby wymiaru sprawiedliwości, budowie dwóch zjazdów publicznych z ul. Wojska Polskiego, układu komunikacji wewnętrznej, miejsc parkingowych oraz budowie urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wojska Polskiego 180, na działkach nr 133/2, 133/3, 133/4, 133/5, fragmencie dz. nr 135/2 oraz fragmencie dz. drogowej nr 247/33, w obrębie B-52.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42 638-44-02) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 4.06.2019 r. do 18.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 31.05.2019
DAR-UA-VI.6733.112.2019 MS
Data dokumentu: 30.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 30 maja 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.112.2019
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PGE Dystrybucja S.A., ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.179.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej SN, stacji wnętrzowej i kanalizacji światłowodowej przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicach: Pustynnej, Lazurowej, Basenowej, Czahary na działce nr 159/7 w obrębie P-36 oraz na działkach nr 69/78, 69/65, 69/51, 69/53, 194, 237/24, 28/2, 41/1, 42/4, 43/4, 42/3, 43/3, 18/5, 18/6, 43/1, 44/1, 45/1, 69/79, 42/1, 42/10, 42/7, 42/6, 42/5, 42/9, 42/8, 46/1, 69/10, 48/1, 49/19, 51/8, 69/77, 69/73 w obrębie G-08.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 3.06.2019 r. do 17.06. 2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 30.05.2019
DAR-UA-VII.6740.727.2019 471608.PM
Data dokumentu: 30.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 maja 2019 r.

DAR-UA-VII.6740.727.2019
471608.PM

Obwieszczenie o przesłaniu odwołania
od decyzji nr DAR-UA-II.886.2019 z dnia 23.04.2019 r.

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), informuję, że zgodnie z art. 133 tej ustawy, przesyłam do Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi, odwołanie z dnia 27.05.2019 r. od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-II.886.2019 z dnia 23.04.2019 roku, udzielającej REAL DEVELOPMENT GROUP sp. z o.o. sp. k. pozwolenia na budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami nr W1, nr W2 i nr W3 z instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, układu komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych, na nieruchomości położonej przy ul. Generalskiej i ul. Marszałkowskiej b.n. (dawniej ul. Podchorążych 49) w Łodzi. obejmującej działki ew. nr działki ew. nr: 53/136, 53/138, 53/139, 53/140, 53/141, 53/142, 53/143, 53/144, 53/145, 53/146, 53/147, 53/148, 53/178, 53/179, 53/180, 53/181, 53/182, 53/183, 53/184, 53/185, 53/186, 53/187, 53/188 i 53/189 oraz działki przeznaczone pod wydzielenie drogi nr ew. 53/137 i 53/208 w obrębie P-2 oraz stwierdzającej wygaśnięcie ostatecznej decyzji nr DR-UA-V.456.2013 z dnia 07.06.2013 r., wydanej REAL DEVELOPMENT GROUP sp. z o.o. sp. k. zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu dla zespołu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usługowej przy ul. Podchorążych 49 w Łodzi – etap II i III (na działkach nr 53/79 – 53/96, 53/102 – 53/119, 53/125 – 53/131, 53/135 – 53/157, 53/161 – 53/167, 53/178 – 53/197, 53/209, 53/124, 53/208 w obrębie P-2) i udzielającej pozwolenia na budowę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej i sanitarnej, zewnętrznej instalacji elektrycznej i teletechnicznej, oświetlenia terenu, komunikacji wewnętrznej oraz zjazdu dla osiedla zabudowy mieszkaniowej przy ul. Podchorążych 49 w Łodzi na ww. działkach, zmienionej decyzjami nr: DAR-UA-V.193.14 z dnia 18.03.2014 r., DAR-UA-V.360.15 z dnia 07.05.2015 r., DAR-UA-V.289.17 z dnia 28.04.2017 r., DAR-UA-V.133.18 z dnia 15.02.2018 r. i DAR-UA-V.1185.18 z dnia 29.10.2018 roku, w części dotyczącej zatwierdzenia projektu zagospodarowanie terenu w granicach wyznaczonych w projekcie zagospodarowania terenu o jakim mowa w pkt 1 tj. oznaczonych symbolami A, B, C, D, E, F i G.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie od 05.06.2019 r. do 21.06.2019 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego II
Danuta Lachman-Łuczak

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Maciejewski
Data opracowania: 30.05.2019
DAR-UA-VI.6733.155.2019 268998.PAB
Data dokumentu: 30.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 maja 2019 r.
DAR-UA-VI.6733.155.2019
268998.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora –PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 29 kwietnia 2019 r. (uzupełniony dnia 28 maja 2019 r.), wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi, przeznaczonego do realizacji w Łodzi, przy ul. Rokicińskiej i ul. Andrzejki, w granicach działek ewidencyjnych nr: 985/5, 370/1, 989/14 obręb geodezyjny W-40.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42 / 272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 31.05.2019 r. do 14.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 30.05.2019
DAR-UA-VI.6733.95.2019 BW
Data dokumentu: 30.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 30 maja 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.95.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - SKARBU PAŃSTWA – Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa, Delegatura UKE w Łodzi, ul. Nawrot 85, 90-039 Łódź - w dniu 30.05.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.180.P.2019

o odmowie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie budynku biurowo – usługowego na cele administracji rządowej wraz z przebudową budynku magazynowego ze zmianą sposobu użytkowania na budynek gospodarczo – garażowy oraz budową niezbędnej infrastruktury technicznej, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Wschodniej 10/12 (działki nr 165 i 166 w obrębie S-01).

Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o odmowie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 31.05.2019 do 13.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 30.05.2019
DAR-UA-VI.6733.173.2019 315868.TG
Data dokumentu: 30.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 maja 2019 r.
DAR-UA-VI.6733.173.2019
315868.TG
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 23 maja 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Okręgowej, w rejonie ul. Kluczowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 121/7, obr. G-26.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://www.bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 31 maja do 14 czerwca 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 30.05.2019
DAR-UA-VI.6733.116.2019 M
Data dokumentu: 30.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 30 maja 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.116.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, wydano decyzję Nr DAR UA VI.178.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie / rozbudowie sieci gazowej - gazociągu średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Św. Franciszka z Asyżu w granicach działki ewid. o nr: 98/51 w obr. G-9.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 31.05.2019 r. do 13.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 30.05.2019
DAR-UA-IX.6730.38.2019 SW
Data dokumentu: 29.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29-05-2019 r.

DAR-UA-IX.6730.38.2019
SW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 29.05.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.826.2019 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Gminnej na działkach o numerach ewidencyjnych nr 24/10 i 24/14 i części dz. 22/20 w obrębie W-38.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 207 (II p. tel. 42 638 55 67).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: 30.05.2019 - 13.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Sebastian Witulski
Data opracowania: 29.05.2019
DAR-UA-VI.6733.165.2019 283561BN
Data dokumentu: 29.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29 maja 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.165.2019
283561BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział w Łodzi, złożony w dniu 08.05.2019 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej Sn/nn, linii kablowych Sn i nn wraz ze złączami oraz kanalizacją kablową przewidzianego do realizacji w Łodzi ul. Kilara, Hipoteczna, dz. nr: 279/20, 268/2, 228/1, 219/2, 211/14, 211/15, 211/7, 210/1, 210/2, 210/24, obręb B-29 oraz dz. nr: 108/23, 108/67, 107/7 obręb B-28.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42 / 272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.05.2019 r. do 11.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 29.05.2019
DAR-UA-VI.6733.141.2019 BW
Data dokumentu: 29.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 29.05.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.141.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A., 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, w dniu 29.05.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.176.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wodnej i ul. Nawrot, na działkach nr 77/16, 77/17 i 84 w obrębie W-24.

Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 30.05.2019 do 12.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 29.05.2019
DAR-UA-VI.6733.92.2019 M
Data dokumentu: 29.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 29.05.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.92.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, wydano decyzję Nr DAR UA VI.177.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej - gazociągu niskiego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Malarskiej w granicach działek ewid. o nr:446/43, 503/7 w obr. B-49.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 30.05.2019 r. do 12.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 29.05.2019
DAR-UA-VII.6733.7.2019 EP
Data dokumentu: 28.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28-05-2019 r.

DAR-UA-VII.6733.7.2019
EP

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora - Zarządu Inwestycji Miejskich reprezentowanego przez Panią Dyrektor Agnieszkę Kowalewską-Wójcik, złożony w dniu 9 maja 2019 r. ( który został uzupełniony w dniu 20.05.2019 r.) wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na kanału deszczowego DN 300 w ul. Minerskiej i Krakowskiej na odcinku od rzeki Łódki do ul. Zyndrama realizowanej w ramach projektu „przebudowy ulicy Minerskiej na odcinku od ul. Krakowskiej do ul. Krańcowej” w pasie drogowym ul. Krakowskiej, ul. Minerskiej na działkach o numerach ewidencyjnych 610/7, 449/8, 449/9, 513/4 oraz fragmencie działki 449/16, fragmencie działki 449/15, fragmencie działki 449/22, fragmencie działki 449/23, fragmencie działki 513/1, w obrębie P-15.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p. tel. 42 638-42-34) oraz składać uwagi, wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Kierownik Oddziału Urbanistyki II
Jolanta Knul

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Piątek
Data opracowania: 28.05.2019
DAR-UA-VI.6733.111.2019 206484.PAB
Data dokumentu: 28.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 maja 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.111.2019
206484.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w dniu 28 maja 2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.174.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia wraz z budową kanalizacji światłowodowej i dwóch stacji transformatorowych (roboty ziemne), na terenie przy ul. Pienistej, ul. Komandorskiej, ul. Dennej i ul. Laskowickiej w Łodzi, w granicach działek ewidencyjnych nr: 85/231, 85/232, 85/234, 85/154, 85/139, 85/134, 85/158 obręb geodezyjny P-33; nr: 1/1, 4, 156/6, 150/1, 150/2, 150/3, 151/5, 151/7, 151/8, 159/1, 160/1, 162, 164, 165, 166, 167, 168, 173/2, 174, 231, 233/1, 233/2, 156/3, 151/4, 151/3, 151/2, 151/1, 152, 163, 232 obręb geodezyjny P-35 oraz nr: 101/1, 102/2 obręb geodezyjny P-36.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.05.2019 r. do 11.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 28.05.2019
DAR-UA-VIII.6730.121.2018 BH
Data dokumentu: 28.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.05.2019 r.

DAR-UA-VIII.6730.121.2018
BH

Obwieszczenie
o przesłaniu odwołania od decyzji o warunkach zabudowy

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) Wydział Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przesyła do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi:

  • odwołanie od wydanej w dniu 14.05.2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-VIII.733.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Świtezianki b.n. na fragmencie działki nr 93/80 (dawniej dz. nr 93/57) oraz fragmencie dz. dr nr 93/44 w obrębie B-9.
  • akta postępowania.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 29.05.2019 r. do 12.06.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Hańce
Data opracowania: 28.05.2019
DAR-UA-VI.6733.151.2019 BW
Data dokumentu: 28.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 28.05.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.151.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, w dniu 28.05.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.175.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci gazociągowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Miarki (na fragmencie działki drogowej o nr ewidencyjnym 809/1 w obrębie B-23).

Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 30.05.2019 do 12.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 28.05.2019
DAR-UA-V.6740.2.20.2018 572887.RJ
Data dokumentu: 28.05.2019
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 131 w związku z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) i art. 11c ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), zawiadamia się, że zostało wniesione odwołanie od wydanej w dniu 11 lutego 2019 r. decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-V.1.2019 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Wydmowej w Łodzi na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej”.
W związku z powyższym zawiadamia się, że odwołanie wraz z dokumentacją sprawy, przekazane zostało do Wojewody Łódzkiego.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.20.2018
572887.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 28.05.2019
DAR-UA-VI.6733.136.2019 240709.TG
Data dokumentu: 27.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 27 maja 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.136.2019
240709.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora z dnia 9 kwietnia 2019 r., skorygowanego w dniu 18 kwietnia 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.171.P 2019 z dnia 27 maja 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 160 mm na terenie przy ul. Safrina w rejonie ul. Klinowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 47/5, 68/9, obr. B-38.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https://bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 28 maja do 11 czerwca 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 27.05.2019
DAR-UA-VI.6733.120.2019 214799.PAB
Data dokumentu: 27.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 maja 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.120.2019
214799.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - PANATTONI CONSTRUCTION EUROPE SP. Z O.O., Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, w dniu 27 maja 2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.172.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej DN 200 mm i budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi, przy ul. Jędrzejowskiej oraz ul. bez nazwy, w granicach działek ewidencyjnych nr: 2/6 obręb geodezyjny G-32 oraz nr: 71/75, 71/78, 71/79, 74, 75/1, 76/1, 78/1, 79/1, 80/1, 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 86/1, 87/1, 88/1, 89/1, 90/1, 91/1, 92/1, 93/1, 94/1, 95/1, 96/1, 97/1 obręb geodezyjny W-36.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.05.2019 r. do 11.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 27.05.2019
DAR-UA-VI.6733.135.2019 240856.PAB
Data dokumentu: 27.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 maja 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.135.2019
240856.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 27 maja 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.170.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi, przy ul. Traktorowej, ul. Judyma, ul. Cedry i ul. Cieplarnianej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 54/46, 54/41, 54/48, 55/2, 47/10, 47/8, 47/4, 50/5 obręb geodezyjny B-42 oraz nr: 56, 57, 59/6, 59/31, 59/30, 59/23, 59/22, 59/21, 59/14, 59/17, 59/19 obręb geodezyjny P-1.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.05.2019 r. do 11.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 27.05.2019
DAR-UA-VI.6733.129.2019 BW
Data dokumentu: 27.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 27.05.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.129.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, w dniu 27.05.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.173.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie / rozbudowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pszczelnej (na działkach o nr ewid. 217/18, 216/4 i 215/2 w obrębie B-11).

Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.05.2019 do 11.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 27.05.2019
DAR-UA-VII.6730.52.2019 EO
Data dokumentu: 27.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 maja 2019 r.

DAR-UA-VII.6730.52.2019
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora wydano decyzję nr DAR-UA-VII.806.2019 z dnia 27-05-2019 r.

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, sieciami, wewnętrznym układem komunikacyjnym i zjazdem, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rąbieńskiej 132, na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 131/1 oraz na fragmencie działki drogowej nr 49 w obrębie P-41.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 206 (budynek G, II p., tel. 42 / 638-52-43).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 28-05-2019 r. do 11-06-2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Zastępca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Olejnik
Data opracowania: 27.05.2019
DAR-UA-VI.6733.157.2019 MS
Data dokumentu: 27.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.05.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.157.2019
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. ) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej nN wraz ze złączem kablowym na terenie przy ul. ul. Łukaszewskiej i Moskuliki w Łodzi, na działkach nr 115/2, 114, 112 w obrębie W-02. Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.05.2019r. do 10.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 27.05.2019
DAR-UA-VI.6733.168.2019 MS
Data dokumentu: 27.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.05.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.168.2019
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzenia służącego do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej (nn) na terenie przy ul. Przyjacielskiej w Łodzi, na działce nr 228/2 w obrębie G-30. Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.05.2019r. do 10.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 27.05.2019
DAR-UA-VI.6733.109.2019 200012BN
Data dokumentu: 27.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 maja 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.109.2019
200012BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PGE Dystrybucja S.A., w dniu 23 maja 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.165.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci linii kablowej SN, stanowiska słupowego SN, kontenerowej stacji transformatorowej, SN/nn, linii kablowych nn, złączy kablowo-pomiarowych przy ul. Henrykowskiej, Lawinowej, w Łodzi dz. nr: 29/1, 52, 51/2, 50/3, 50/4, 50/6 obręb W-16.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 26.05.2019 r. do 10.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 27.05.2019
DAR-UA-VII.6733.5.2019 EP
Data dokumentu: 27.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 maja 2019 r.

DAR-UA-VII.6733.5.2019
EP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Lidię Kowalczyk, złożony w dniu 15 kwietnia 2019 r. (który został uzupełniony w dniach 13.05.2019 r. i 23.05.2019 r.), wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wodociągu o średnicy 160 PEHD na fragmencie działki o numerze ewidencyjnym 650/14, obręb G-53 przy ul. Dedala oraz na fragmencie działki o numerze 3/12, obręb P-37 przy ul. Biwakowej w Łodzi.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p. tel. 42-638-42-34) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 27.05.2019 r. do 10.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Ewa Piątek
Data opracowania: 27.05.2019
DAR-UA-VIII.6733.5.2019 (AJ)
Data dokumentu: 24.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 maja 2019 r.

DAR-UA-VIII.6733.5.2019
(AJ)

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 - tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora: Miasta Łódź reprezentowanego przez Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Sportu UMŁ wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie szklarni dla potrzeb uczniów Szkoły Podstawowej nr 65 im. Juliusza Słowackiego w Łodzi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pojezierskiej 10 na fragmencie działki nr 200/10 obr. B-28.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42/638-44-02) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 27.05.2019 r. do 9.06.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 24.05.2019
DAR-UA-VI.6733.130.2019 235907.TG
Data dokumentu: 24.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 24 maja 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.130.2019
235907.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożonego w dniu 9 kwietnia 2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.168.P 2019 z dnia 24 maja 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej o średnicy 110 mm w rejonie ul. Byszewskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 3/1, obr. W-46.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https://bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 27 maja do 10 czerwca 2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 24.05.2019
DAR-UA-VI.6733.166.2019 S
Data dokumentu: 24.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 maja 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.166.2019
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek z dnia 10 maja 2019 r. Inwestora wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na wodociągu ø110 PE HD, PN 10 przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Feliksińskiej (na fragmentach działek drogowych o numerach 273/6, 302/1 oraz na działce o numerze 250/4, znajdujących się w obrębie W-38).

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42/638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 27.05.2019 r. do 10.06.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 23.05.2019
DAR-UA-V.6740.2.22.2018 641419.RJ
Data dokumentu: 23.05.2019
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 14 grudnia 2018 r. i zmieniony w dniu 28 stycznia 2019 r. i w dniu 30 kwietnia 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa ulicy Zawilcowej w Łodzi na odcinku od ulicy Wałbrzyskiej do ulicy Daliowej oraz skrzyżowania ulic Wałbrzyskiej i Zawilcowej”.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb B-24: dz. nr 46/38, 46/107, 47/5, 50/7, 50/14, 50/16, 50/17, 50/19, 50/20, 50/21, 50/22, 50/23, 50/24, 50/25, 50/26, 50/27, 50/28, 50/29, 50/30 i 106/11;

II. działka położona w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęta projektem podziału: obręb B-24: dz. nr 51/1 (51/4, 51/5); (w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działka położona w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb W-B-24: dz. nr 47/4;

IV. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb B-24: dz. nr 105, 106/1, 106/4, 117, 118, 122/1, 125/1, 127/1 i 127/2.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-46-77.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.22.2018
641419.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 22.05.2019
DAR-UA-VI.6733.103.2019 MS
Data dokumentu: 23.05.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 23.05.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.103.2019
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.166.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej nN 0,4kV przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny działkach nr 37/8, 81/2, 108/6, 108/7 w obrębie G-57.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 24.05.2019 r. do 06.06.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 23.05.2019


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 8617