Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VI.6733.322.2019 M
Data dokumentu: 19.11.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.11.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.322.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Chłodnikowej / ul. Kurczaki / sięgacz do ul. Bałtyckiej w granicach działek ewid. o nr: 164/38, 164/51, 164/46, 164/48, 164/47, 387/21, 387/27, 387/26, 411, 410/5, 410/6, 408 w obr. G-30.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.11.2019 r. do 04.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusia
Data opracowania: 19.11.2019
DAR-UA-VI.6733.294.2019 S
Data dokumentu: 19.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

Łódź, dnia 19 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.294.2019
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że postanowieniem nr DAR-UA-VI.614.2019 z dnia 19 listopada 2019 r. sprostowano oczywistą omyłkę w decyzji nr DAR-UA-VI.360.P.2019 z dnia 8 listopada 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w ul. Dzikich Pól wraz z przebudową ewentualnych kolizji, planowanej w Łodzi w pasie drogi - ul. Dzikich Pól na działce (fragment) o numerze 107/9 znajdującej się w obrębie G-55.
 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.11.2019 r. do 03.12.2019 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 19.11.2019
DAR-UA-VI.6733.339.2019 643404BN
Data dokumentu: 18.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.339.2019
643404BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora PSG Sp. z o.o., złożony w dniu 23.10.2019 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Sołeckiej, Pigwowej dz. nr: 96, 97, 98, 99, 100, 86/1, 95/7, 95/5, 92/13, 92/11, 84/22, 84/18, 84/17, 84/16, 84/2, 84/1, 83/1, 94/8, 94/7, 94/6, 94/13, 94/16, 93/3, 94/4, 94/3, 5, obręb W-18
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.11.2019 r. do 02.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 18.11.2019
DAR-UA-VI.6733.307.2019 580538BN
Data dokumentu: 18.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.307.2019
580538BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora Commercial Properties Sp. z o.o., złożony w dniu 27.09.2019 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie sieci gazowej przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Przybyszewskiego 110 dz. nr: 180/5, 245/21, 245/28 obręb W-28
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.11.2019 r. do 02.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 18.11.2019
DAR-UA-X.6730.285.2019 JR
Data dokumentu: 18.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18.11.2019 r.

DAR-UA-X.6730.285.2019
JR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 15.11.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-X.1933.2019 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Kolumny, na działce o numerze ewidencyjnym 255 w obrębie G-57.
 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42-638-54-44). 
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 18.11.2019 r. do 02.12.2019 r. (w tym dniu uznaje się je za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 18.11.2019
DAR-UA-VI.6733.314.2019 607873.TG
Data dokumentu: 18.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.314.2019
607873.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożonego w dniu 8 października 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.372.P.2019 z dnia 18 listopada 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych średniego napięcia oraz kanalizacji światłowodowej na terenie przy ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego, ul. Polarnej, ul. Stanisława Dubois w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 135/42, 135/43, obr. G-9, 189/8, obr. P-35, 180/1, 1/13, 1/33, 164/24, 164/17, obr. G-22, 1/20, 179/12, 179/11, obr. G-23.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 19 listopada do 2 grudnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 18.11.2019
DAR-UA-VI.6733.328.2019 631054.TG
Data dokumentu: 18.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 18 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.328.2019
631054.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 17 października 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.373.P.2019 z dnia 18 listopada 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 160 mm i długości 24 mb na terenie przy ul. Szczecińskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 1/32, obr. B-35.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 19 listopada 3 grudnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 18.11.2019
DAR-UA-VI.6733.334.2019 M
Data dokumentu: 18.11.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

Łódź, dnia 18.11.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.334.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i  zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora z dnia 16.10.2019 r., skorygowany w dniu 15.11.2019 r., wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej zlokalizowanego w Łodzi w rejonie ul. Górniczej na terenie w granicach działek nr ewid. 60/66, 60/41, 60/42, 60/43, 60/44, 60/37, 60/38, 60/39, 60/86, 60/14, 73/2 obręb B-50.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (tel.42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 19.11.2019 r. do 03.12.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 18.11.2019
DAR-UA-III.6740.663.2019 600946/2019.KC
Data dokumentu: 15.11.2019
Treść:

Łódź, dnia 15 listopada 2019 r.

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-III.6740.663.2019
600946/2019.KC

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 15.11 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosku o zatwierdzenie projektu budowlanego i  udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z  instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, elektryczną i przyłączem wodociągowym, na terenie nieruchomości w Łodzi przy ul. Pejzażowej b.n. działki nr 202/22 fragment działki nr 202/7 w obrębie W-01.

 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18 listopada 2019 r. do  02 grudnia 2019 r.  Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 052 (parter, tel. 42 638 54 47) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 02 grudnia 2019 r.  

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego III

Agnieszka Chmielewska


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krystyna Cyrczak
Data opracowania: 15.11.2019
DAR-UA-VI.6733.356.2019 674076.TG
Data dokumentu: 15.11.2019
Treść:

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 15 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.356.2019
674076.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 7 listopada 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Zjednoczenia, ul. Pawła w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 86/17, 86/3, 86/4, 61/4, 61/6, 86/12, 86/5, obr. G-40.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18 listopada do 2 grudnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046). 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 15.11.2019
DAR-UA-VI.6733.303.2019 573404BN
Data dokumentu: 15.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.303.2019
573404BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PSG Sp. z o.o. w dniu 13 listopada 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.366.P.2019, 

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci wodociągowej przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Paprociowej dz. nr: 64/11, 64/24 obręb G-54
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106(I p., tel. 42/272-63-96).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 15.11.2019 r. do 28.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 15.11.2019
DAR-UA-VI.6733.301.2019 572369BN
Data dokumentu: 15.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 15 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.301.2019
572369BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PSG Sp. z o.o. w dniu 14 listopada 2019 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.370.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazowej niskiego ciśnienia przy ul. Mazurskiej, Kilińskiego dz. nr: 3/59, 3/18, 3/19 obręb G-16.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106(I p., tel. 42/272-63-96).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 15.11.2019 r. do 28.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 15.11.2019
DAR-UA-XIII.6740.150.2019 (DAR-UA-III.6740.252.2019) 213783.TO
Data dokumentu: 15.11.2019
Treść:

Łódź, dnia  15.11.2019 r.

Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-XIII.6740.150.2019
(DAR-UA-III.6740.252.2019)
213783.TO  

Obwieszczenie o odwołaniu do Wojewody Łódzkiego 
od decyzji Prezydent Miasta Łodzi DAR-UA-XIII.2278.2019 z dn. 21.10.2019 r.

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.), zawiadamiam, że Miasto Łódź reprezentowane przez Pana Marka Piórka, Zastępcę Dyrektora ds. Technicznych Zarządu Lokali Miejskich, al. Kościuszki 47, 90-514 Łódź, wniosło odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-XIII.2278.2019 z dnia 21.10.2019 r. orzekającej o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów budynków gospodarczych, na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Czechosłowackiej 5, działka ewid. nr 14/5 w obrębie W-15 do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi, Dyrektora Wydziału Urbanistyki i  Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju Urzędu Miasta Łodzi.
 Z treścią odwołania strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, ul. Piotrkowska 104 (budynek G, parter, pok. 044b).  
 Obwieszczenie o odwołaniu od ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl, w terminie: 19.11.2019 r. - 03.12.2019 r. Zawiadomienie o odwołaniu uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.   

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Wiesław Makal

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Tomasz Oleśny
Data opracowania: 15.11.2019
DAR-UA-III.6740.662.2019 600949/2019.KC
Data dokumentu: 14.11.2019
Treść:
Prezydent  Miasta  Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 14 listopada 2019 r.

DAR-UA-III.6740.662.2019
600949/2019.KC

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 14.11 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i  udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z  instalacjami zewnętrznymi: kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem szczelnym, elektryczną i przyłączem wodociągowym, na terenie nieruchomości w Łodzi przy ul. Pejzażowej b.n. działki nr 202/24 fragment działki nr 202/7 w obrębie W-01.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 15 listopada 2019 r. do  29 listopada 2019 r. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 052 (parter, tel. 42 638 54 47) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 22 listopada 2019 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego III

Agnieszka Chmielewska
Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krystyna Cyrczak
Data opracowania: 14.11.2019
DAR-UA-IX.6730.460.2019 KTW
Data dokumentu: 14.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 14 listopada 2019 r.

DAR-UA-IX.6730.460.2019
KTW

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 62 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że postępowanie w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla  inwestycji polegającej na budowie do 8 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: instalacji wodnych ze studni głębinowych, instalacji kanalizacji wewnętrznych do szczelnych zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe, instalacji elektrycznych) przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Malowniczej 122, na fragmencie działki nr 138 w obrębie W-43

zostało zawieszone z urzędu

postanowieniem Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-IX.608.2019 z dnia 14.11.2019 r.

Z treścią postanowienia strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638-53-49).
Obwieszczenie o ww. postanowienia zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 15.11.2019 r. do 29.11.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 14.11.2019
DAR-UA-V.6740.2.14.2019 459035.RJ
Data dokumentu: 14.11.2019
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

 Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.  poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamia się, że w dniu 8 listopada 2019 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi  – nr DAR-UA-V.14.2019 zmieniająca decyzję nr DAR-UA-V.2.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta w Łodzi na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olchówki.

 Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-46-77.  
 Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 14 listopada 2019 r. 
 Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.14.2019
459035.RJ 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 14.11.2019
DAR-UA-X.6730.316.2019 JR
Data dokumentu: 13.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn.  13.11.2019 r.

DAR-UA-X.6730.316.2019
JR 

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096), 

zawiadamiam 

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej, oraz budowie dwóch budynków garażowych wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Naturalnej, na działce o numerze ewidencyjnym 123/29 w obrębie G-56.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 13.11.2019 r. do 27.11.2019 r.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 204. oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 04.12.2019 r. 

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 13.11.2019
DAR-UA-VI.6733.318.2019 BW
Data dokumentu: 13.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13.11.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.318.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

 Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora w dniu 13.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.369.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Łucji (działki nr 98/6, 98/9, 99/50, 112/18 i 112/20 w obrębie B-9).
 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 15.11.2019 do 28.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. Prosimy o usunięcie ww. obwieszczenia po wskazanym okresie.   

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 13.11.2019
DAR-UA-VI.6733.317.2019 BW
Data dokumentu: 13.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13.11.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.317.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

 Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 - w dniu 13.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.368.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Popiela (działki nr 251/2, 251/4, 251/5, 251/9 i 243/48 w obrębie B-45) oraz ul. Lutomierskiej (działki nr 243/66 i 243/101 w obrębie B-45).
 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 15.11.2019 do 28.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 13.11.2019
DAR-UA-VI.6733.323.2019 S
Data dokumentu: 13.11.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104 

Łódź, 13 listopada 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.323.2019
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że wnioskiem z dnia 17 października 2019 r.  Inwestora (- Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18) wszczęto postępowanie administracyjne w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianego do realizacji w Łodzi przy ul. Kryształowej na częściach działek o numerach 19/9 i 17/14 znajdujących się w obrębie B-20.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel.42 638 43 17). 
Obwieszczenie o wszczęciu ww. postępowania zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.11.2019 r. do 27.11.2019 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca  Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
   Data opracowania: 13.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.298.2019 M
   Data dokumentu: 13.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia  13.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.298.2019
   M

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18,  wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.367.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ulicy Złotno w granicach działek ewid. o numerach: 35/2, 35/3, 35/10, 36/2, 36/14 w obr. P-3.     
    Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).  Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.11.2019 r. do 28.11.2019 r.  Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14  dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca  Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
   Data opracowania: 13.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.313.2019 607874.TG
   Data dokumentu: 13.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, 13 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.313.2019
   607874.TG

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożonego w dniu 8 października 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.364.P.2019 z dnia 13 listopada 2019 r.

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia oraz kanalizacji światłowodowej na terenie przy ul. Lodowej, ul. Andrzejewskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 130/76, 51/11, 29/35, 29/33, 29/41, 29/40, 107, 106/1, obr. W-31.
    Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 14 do 28 listopada 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
    Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108(I p., tel. 42 / 638-47-58). 

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Teresa Głowacka
   Data opracowania: 13.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.330.2019 S
   Data dokumentu: 13.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 13 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.330.2019
   S

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18 października 2019 r.(ostatecznego w dniu 23 października) Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział w Łodzi, adres: ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź - w dniu 13 listopada  2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.365.P.2019 

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na: przebudowie stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ruda wraz z urządzeniami budowlanymi (układem komunikacyjnym i infrastrukturą techniczną) oraz budowie zjazdu, planowanego w/przy ul. Stanisława Dubois nr 90/94, nr 88 na działce o numerze 13/7 oraz na częściach działek o numerach 1/20, 12, 13/13, 13/9 i 13/12, znajdujących się w obrębie G-23.
   Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel.42 638 43 17). 
   Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 14.11.2019 r. do 27.11.2019 r.
   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka


   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
   Data opracowania: 13.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.340.2019 646099.TG
   Data dokumentu: 12.11.2019
   Treść:

   Prezydent  Miasta  Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 12 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.340.2019
   646099.TG 

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Veolia Energia Łódź SA 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5 z dnia 24 października 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej rozdzielczej na terenie przy ul. Gdańskiej, ul. kpt. Pilota Franciszka Żwirki w rejonie ul. Stefana Żeromskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 110/2, 110/5, 110/6, 110/7, 110/8, 110/16, 110/17, 110/18, 110/19, 110/20, 110/21, obr. P-30.
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://www.bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 13 do 27 listopada 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
    Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).   

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Teresa Głowacka
   Data opracowania: 12.11.2019
   DAR-UA-VII.6733.355.2019 M
   Data dokumentu: 12.11.2019
   Treść:

   Prezydent  Miasta  Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 12-11-2019 r.

   DAR-UA-VII.6733.355.2019

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego 

   Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. - Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 31 października 2019 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji, 

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 

   dla przedsięwzięcia polegającego na budowie odcinka sieci gazociągu średniego ciśnienia na terenie przy ul. Bałtyckiej w obrębie G-30, działki: nr 514/13, 498/1, 497/1 (497/4),  496/1 (496/2), 495/1 (495/2), 494 (494/1), 493/2 (493/5), 493/1 (493/3), 481/6 (481/7), 480/6  (480/7), 479/2 (479/3), 478/1 (478/3) - w nawiasach podano nr działek inwestycji po podziale  zgodnie z decyzją ZRiD nr DAR-UA-V.7.2019 z dnia 10 lipca 2019 r.,
    Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p. tel. 42-638-42-34) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).  
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 13.11.2019 r. do 27.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
   Data opracowania: 12.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.308.2019 BW
   Data dokumentu: 12.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104  
                                                                                  

   Łódź, 12.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.308.2019
   BW

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora w dniu 12.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.362.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   polegającej na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Rataja 95, na działce o nr. 190/8 i fragmencie działki drogowej nr 154/70 w obrębie W-42.
    Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
    Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 14.11.2019 do 27.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Beata Woźniak
   Data opracowania: 12.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.331.2019 BW
   Data dokumentu: 12.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, 12.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.331.2019
   BW

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, w dniu 12.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.361.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej SN oraz stanowiska słupowego 15 kV, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Jugosłowiańskiej (działka drogowa nr 390/7 w obrębie W-47).
   Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69). 
   Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 14.11.2019 do 27.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka


   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Beata Woźniak
   Data opracowania: 12.11.2019
   DAR-UA-III.6740.679.2019 604617/2019.KC
   Data dokumentu: 12.11.2019
   Treść:

   Łódź, dnia 12 listopada 2019 r.

   Prezydent  Miasta  Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104 

   DAR-UA-III.6740.679.2019
   604617/2019.KC

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

   Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 34a ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) zawiadamia się, że w dniu 31.10 2019 r. zostało wszczęte postępowanie w sprawie :

   • stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-III.2489.23017 z dnia 11.12.2017 r. w części obejmującej zatwierdzenie projektu budowlanego i  udzielenie pozwolenia na budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z  instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy  Targowej 53 (działki nr ew. 14/3, 18/3 i część działki nr 16, obręb W-25)
   • zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę trzech budynków mieszkalnych wielorodzinnych wraz z instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, teletechniczną, wodociągową, gazową, kanalizacyjną i deszczową na nieruchomości położonej w Łodzi przy ulicy Targowej 53 (działki  nr ewid. 14/3, 18/4, 18/5, 16/1, 16/2 w obrębie W-25).

   Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12 listopada 2019 r. do 26 listopada 2019 r.
    Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 052 (parter, tel. 42 638 54 47) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 22 listopada 2019 r. 

   Z upoważnienia 
   Prezydenta Miasta Łodzi

   p.o. Kierownika
   Oddziału Architektoniczno-Budowlanego V

   Daria Kmiecik

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Krystyna Cyrczak
   Data opracowania: 12.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.320.2019 BW
   Data dokumentu: 12.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi 
   90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

   Łódź, 12.11.2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.320.2019
   BW

   Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

    Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa - w dniu 12.11.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.363.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura BT31322 LDZ_FREDRY_2, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Grunwaldzkiej 33 - działka nr 209/42 w obrębie B-29.
    Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
    Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 14.11.2019 do 27.11.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Beata Woźniak
   Data opracowania: 12.11.2019
   DAR-UA-VI.6733.294.2019 S
   Data dokumentu: 08.11.2019
   Treść:

   Prezydent Miasta Łodzi
   90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

   Łódź, dnia 8 listopada 2019 r.

   DAR-UA-VI.6733.294.2019
   S  

   Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego

   Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 12 września 2019 r. (ostatecznego w dniu 30 września 2019 r.) Inwestora (– Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190) - w dniu 8 2019 r. 8 listopada 2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.360.P.2019

   o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

   dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci wodociągowej w ul. Dzikich Pól wraz z przebudową ewentualnych kolizji, planowanej w Łodzi w pasie drogi - ul. Dzikich Pól na działce (fragment) o numerze 107/9 znajdującej się w obrębie G-55.
    Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12.11.2019 r. do 25.11.2019 r.
    Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

   Z upoważnienia
   Prezydenta Miasta Łodzi

   Z-ca Dyrektora
   Wydziału Urbanistyki i Architektury

   Jolanta Kubacka

   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
   Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
   Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
   Data opracowania: 08.11.2019

   Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

   Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (14.11.2019 13:15)

   Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

   Ilość odwiedzin: 21312