Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VI.6733.234.2019 M
Data dokumentu: 28.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28.08.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.234.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.281.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowych elektroenergetycznych SN i nN wraz z budową złącz kablowych, budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie kanalizacji teletechnicznej dla światłowodu przewidzianej do realizacji w Łodzi w rejonie ul. Opolskiej w granicach działek ewid. o numerach: 132/22, 132/49, 132/36, 132/37 w obrębie W-2 oraz 75/8, 75/9, 75/10, 75/11, 75/12, 75/13, 75/14, 75/15, 75/16, 75/17 w obrębie W-4.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 29.08.2019 r. do 11.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 28.08.2019
DAR-UA-VI.6733.213.2019 BW
Data dokumentu: 27.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 27.08.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.213.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku DIASFERA sp. z o.o., sp. k., 60-278 Poznań, ul. Palacza 144, w dniu 27.08.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.277.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej między ulicami Targową i Kilińskiego, przeznaczonej do realizacji na terenie w Łodzi przy ul. Targowej i ul. Kilińskiego – działki o nr. ewidencyjnych: 132/10, 132/11 w obrębie S-07 oraz 16/2, 16/3, 18/5 i 45/8 w obrębie W-25.
 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 27.08.2019 r. do 10.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca  Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 27.08.2019
DAR-UA-VI.6733.252.2019 455383.TG
Data dokumentu: 27.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.252.2019
455383.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 26 lipca 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm na terenie przy ul. Taborowej, ul. Jana Szancera w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 112/14, 112/13, 55/1 obr. W-41.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 27 sierpnia do 11 września 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 27.08.2019
DAR-UA-VI.6733.172.2019 312076.PAB
Data dokumentu: 27.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.172.2019
312076.PAB

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – HE2 LODZ 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, w dniu 27 sierpnia 2019 r. wydano postanowienie Nr DAR-UA-VI.490.2019,

o sprostowaniu oczywistej omyłki

w decyzji Nr DAR-UA-VI.244.P.2019 z dnia 24 lipca 2019 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Rolniczej, ul. Ary Sternfelda, ul. Społecznej, ul. Kurczaki, ul. Wł. Łokietka, ul. Powszechnej, ul. Strzeleckiej, ul. Mulinowicza, ul. Nadwodnej, ul. Św. Wojciecha, ul. Mieszczańskiej, ul. Rzgowskiej, ul. Kolumny i ul. Józefów, w granicach działek ewidencyjnych nr: 352/4, 355/3, 464/1, 464/3, 464/18, 464/14, 464/13, 474/4, 474/3, 473/4, 472/3, 478/10, 479/11, 491/3, 492/20, 494/6, 526/20, 535/8, 539/8, 540/20, 541/15, 553/5, 554/1, 555/1, 556/8, 556/6, 584/11, 586/2, 587/5, 589/6, 592/2, 606/13, 606/4, 463/84, 463/72, 463/36, 463/37 obręb geodezyjny G-28; nr: 310, 312, 311, 296/6, 296/5, 328/2, 327, 326, 340/14, 340/15, 340/16, 340/53, 340/25, 340/24, 340/23, 362/1, 363, 364, 378/3, 377/1, 388/13, 388/14, 388/15, 388/45, 388/24, 388/23, 388/22, 421/4, 422, 423, 418/3, 414/2, 413/2, 415/1, 431/12, 431/13, 431/53, 431/29, 431/30, 431/31, 434/2, 435/1, 436/2, 437/2, 470/6, 469/1, 468/3, 467/3, 477/49, 477/21, 480/4, 481/5, 483/3, 495/1, 495/4, 494/5, 533/4, 492/4, 491/6, 499/2, 499/19, 491/4, 490/2, 499/18, 501/35, 501/31, 501/15, 530/2, 138/45, 138/72, 501/30, 532/25, 532/23, 531/8, 531/25, 78/2, 76/1, 74/7, 75/6, 77/2, 75/4 obręb geodezyjny G-29; nr: 417/150, 746/20, 746/18, 746/16, 751/2, 754/5, 788/14, 788/13, 788/9, 788/8, 788/7, 788/5, 788/4, 782/63, 788/2 obręb geodezyjny G-27; nr: 444/49, 444/58, 444/11, 444/63, 444/61, 444/59, 444/15, 444/16, 444/18, 444/19, 444/17, 444/20 obręb geodezyjny G-44; oraz nr: 20/4, 43/6, 63/12, 85/6, 152/6, 152/7, 152/13, 152/15, 153/2, 156/7, 157/2, 160/2, 161/11, 161/5 obręb geodezyjny G-45
 Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96). 
 Obwieszczenie o wydaniu ww. postanowienia zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.08.2019 r. do 11.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 27.08.2019
DAR-UA-VI.6732.2.2019 480640.PAB
Data dokumentu: 27.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6732.2.2019
480640.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Top Mart P.H.U. Stanisław Szewczyk, ul. Morgowa 10, 91-223 Łódź, w dniu 27 sierpnia 2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.279.P.2019,

o stwierdzeniu wygaśnięcia

decyzji Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-V.55.2018 z dnia 19 lutego 2018 r., wydanej na rzecz Top Mart P.H.U. Stanisław Szewczyk, ul. Morgowa 10, 91-223 Łódź, ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV – w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Usunięcie kolizji – skablowanie fragmentu linii napowietrznej SN-15 kV w miejscowości Łódź, ul. Zbójnicka”, w Łodzi przy ul. Zbójnickiej, w granicach działki ewidencyjnej nr 103/2 obręb geodezyjny W-8.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.08.2019 r. do 11.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 27.08.2019
DAR-UA-VI.6733.207.2019 M
Data dokumentu: 27.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.08.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.207.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.278.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Rataja w granicach działek ewid. o numerach: 280/1, 154/16, 154/17, 154/18, 167/10 w obrębie W 42.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.08.2019 r. do 10.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 27.08.2019
DAR-UA-VI.6733.204.2019 M
Data dokumentu: 26.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26.08.2019 r

DAR-UA-VI.6733.204.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.276.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie / rozbudowie sieci gazowej przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Przyjaznej w granicach działek ewid. o nr: 185/3, 185/2, 187/3 w obr. W-36.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 27.08.2019 r. do 02.09.2019 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 26.08.2019
DAR-UA-V.6740.2.5.2019 84335.RJ
Data dokumentu: 26.08.2019
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamia się, że w dniu 10 lipca 2019 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.8.2019 – o zmianie decyzji nr DAR-UA-V.2.2018 z dnia 1 czerwca 2018 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta w Łodzi na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olchówki.
 Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 272-64-79).
 Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-46-77.
 Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
 Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 26 sierpnia 2019 r.
 Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.5.2019
84335.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 22.08.2019
DAR-UA-V.6740.2.13.2019 346807.RJ
Data dokumentu: 26.08.2019
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 6 czerwca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na:

a) rozbudowie ul. Zgierskiej od połączenia z ul. Zachodnią do ul. Stefana po stronie wschodniej;

b) rozbudowie ul. Zachodniej od ul. Krótkiej do posesji nr 6;

realizowanej w ramach budowy drogi rowerowej wzdłuż ul. Zgierskiej i Zachodniej na odcinku od ul. Pojezierskiej do ul. Północnej. Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

  1. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb B-47: dz. nr 2/20, 174/38, 176/6; obręb B-49: dz. nr 204/51; obręb B-28: dz. nr 646/8;
  2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: obręb B-47: dz. nr 2/21 (2/59, 2/60); obręb B-49: dz. nr 204/57 (204/59, 204/60), 215/9 (215/18, 215/19), 215/10 (215/20, 215/21), 216/6 (216/8, 216/9), 216/7 (216/10, 216/11), 251/16 (251/18, 251/19); (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
  3. działki położone w części poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb B-47: dz. nr 1/73; obręb B-49: dz. nr 250/32, 250/28; obręb B-28: dz. nr 646/90;
  4. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb B-49: dz. nr 251/17, 257/18, 257/28.

 Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
 Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-46-77.
 Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.13.2019
346807.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 22.08.2019
DAR-UA-VI.6733.258.2019 474372BN
Data dokumentu: 26.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.258.2019
474372BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora Blue Developer Sp. z o.o., złożony w dniu 07.08.2019 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Popielarnia 29, w Łodzi dz. nr: 147, 148/1 obręb W-44.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 26.08.2019 r. do 09.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 26.08.2019
DAR-UA-VI.6733.242.2019 S
Data dokumentu: 26.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 26 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.242.2019
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora (Miasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich, z dnia 19 lipca 2019 r. (ostatecznego w dniu 13 sierpnia 2019 r.) wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii napowietrznej nN oraz linii kablowej ziemnej nN, planowanego przy ul. Rąbieńskiej, ul. Obronnej, ul. Czwartaków na działkach o numerach 1/3(część), 3/3 (część), 3/4(część), 2/33, 134/10(część) znajdujących się w obrębie geodezyjnym P-2 oraz o numerach 49, 37/1(cześć) ) znajdujących się w obrębie geodezyjnym P-41.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.08.2019 r. do 10.09.2019 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 26.08.2019
DAR-UA-VI.6733.270.2019 M
Data dokumentu: 23.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.08.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.270.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. 3 Maja w granicach działek ewid. o numerach: 309/15, 309/5, 309/6 w obr. G-24.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 26.08.2019 r. do 09.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 23.08.2019
DAR-UA-VI.6733.226.2019 412604.TG
Data dokumentu: 23.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 23 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.226.2019
412604.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Miasto Łódź - Zarząd Inwestycji Miejskich 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 złożonego w dniu 8 lipca, skorygowanego w dniu 25.07.2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.275.P.2019 z dnia 23 sierpnia 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału deszczowego o średnicy 300 mm wpustów ulicznych, odwodnienia liniowego i przykanalików w ramach przebudowy ul. Kolarskiej i ul. Piłkarskiej, na terenie przy ul. Kolarskiej i ul. Piłkarskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 1749/17, 1749/22, 26/22, 1748/38, 1748/37, 1748/49, 346/23, obr. P-23.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 26 sierpnia do 9 września 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 23.08.2019
DAR-UA-VI.6733.215.2019 400967.TG
Data dokumentu: 22.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 22 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.215.2019
400967.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp.z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 3 lipca 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI. 273. P 2019 z dnia 22 sierpnia 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm PE na terenie przy ul. Henrykowskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 51/5, 11/7, obr. W-17.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 23 sierpnia do 6 września 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 22.08.2019
DAR-UA-VI.6733.256.2019 466221BN
Data dokumentu: 22.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.256.2019
466221BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestorów., złożony w dniu 01.08.2019 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przy ul. Kolarskiej, w Łodzi dz. nr: 1761/1, 4/9, 1743/4, 1742/8 obręb P-23.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 22.08.2019 r. do 03.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 22.08.2019
DAR-UA-VI.6733.193.2019 MS
Data dokumentu: 22.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 22.08.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.193.2019
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 95-550 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.274.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji na terenie przy ul. Rąbieńskiej, Cieplarnianej, Judyma w Łodzi, na działkach ewid. nr 51, 15/6, 50/2 w obrębie P-01 oraz 48/5, 46/2, 46/1, 39/24 w obrębie B-42.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 23.08.2019 r. do 05.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 22.08.2019
DAR-UA-X.6730.115.2019 AKO
Data dokumentu: 22.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-X.6730.115.2019
AKO

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096 z późn. zm),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny na działce nr 50/11 w obrębie G-55.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 201.
Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 22.08.2019r. do 4.09.2019r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 7 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Aleksandra Komar
Data opracowania: 22.08.2019
DAR-UA-VI.6733.272.2019 497317.PAB
Data dokumentu: 22.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 22 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.272.2019
497317.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – osoby fizycznej, złożony w dniu 20 sierpnia 2019 r., wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny, w granicach działki ewidencyjnej nr 127/15 obręb geodezyjny G-55.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 23.08.2019 r. do 06.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 22.08.2019
DAR-UA-IX.6730.331.2019 KTW
Data dokumentu: 21.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21-08-2019 r.

DAR-UA-IX.6730.331.2019
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 05.07.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.1411.2019

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: budową studni głębinowej i kanalizacji lokalnej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Barytowej, na działkach nr 261/18 i 261/19 w obrębie W-1.
 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638 53 49).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 21.08.2019 r. do 04.09.2019 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 21.08.2019
DAR-UA-X.6730.153.2019 JR
Data dokumentu: 21.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 21.08.2019 r.

DAR-UA-X.6730.153.2019
JR

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że w dniu 21.08.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-X.1412.2019

o warunkach zabudowy

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku handlowo-usługowo-biurowego, o powierzchni sprzedaży do 700 m2, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Białostockiej 1 na działkach o numerach ewidencyjnych 1134/3, 1198/2, 1198/3 i 1198/4 w obrębie G-26.
 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42-638-54-44).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 21.08.2019 r. do 04.09.2019 r. (w tym dniu uznaje się je za dokonane).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 21.08.2019
DAR-UA-VI.6733.249.2019 445550.TG
Data dokumentu: 21.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.249.2019
445550.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 23 lipca 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm 40 mm PEHD na terenie przy ul. Spornej, ul. Zagajnikowej, ul. Okopowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 134/31, 134/30, 134/29, 134/28, 134/27, 134/26, 134/21, 134/33, 134/32, obr. B-50, 558/27, 558/26, 810, 722/21, obr. B-23.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 22 sierpnia do 5 września 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 21.08.2019
DAR-UA-VI.6733.230.2019 S
Data dokumentu: 21.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.230.2019
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10 lipca 2019 r. Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o. o., adres: 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190) - w dniu 21 sierpnia 2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.272.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej z odejściami do nieruchomości w ul. Szaniawskiego wraz z ewentualną przebudową kolizji, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. J. Szaniawskiego na działce o numerze 232 oraz na fragmentach działek o numerach 214/5 i 1/18, znajdujących się w obrębie W-40.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel.42 638 43 17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 23.08.2019 r. do 05.09.2019 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 21.08.2019
DAR-UA-VIII.6730.35.2019 KAC/PK
Data dokumentu: 21.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21.08.2019 r.

DAR-UA-VIII.6730.35.2019
KAC/PK

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – tekst jednolity)

obwieszczam

że został zmieniony przedmiot wniosku oraz ponownie zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Warszawskiej 75 na działce nr ewid. 516 obręb B-22.
 Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 23.08.2019 r. do 06.09.2019 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się, zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 w pok. 301, z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, do dnia wydania decyzji.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Korwek
Data opracowania: 21.08.2019
DAR-UA-VI.6733.269.2019 MS
Data dokumentu: 20.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20.08.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.269.2019
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. ) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora, jakim jest PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na działkach nr 504/40, 504/12, 439/12, 439/13, 439/15, 438/14 w obrębie P-04 usytuowanego przy ul. Złotno i ul. Garnizonowej polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nn, linii kablowych elektroenergetycznych SN i nn oraz złącz kablowo-pomiarowych.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 21.08.2019 r. do 03.09.2019 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 20.08.2019
DAR-UA-VI.6733.247.2019 444726.PAB
Data dokumentu: 20.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 20 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.247.2019
444726.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 23 lipca 2019 r. (uzupełniony dnia 12 sierpnia 2019 r.), wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej - elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączami elektroenergetycznymi, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Spacerowej, ul. Pasterskiej, ul. Młynarskiej i ul. Franciszkańskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 135/6, 136/15, 89/31, 114/20, 114/17, 114/13, 114/1 obręb geodezyjny B-47 oraz nr 1/46 obręb geodezyjny B-48.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 21.08.2019 r. do 04.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 20.08.2019
DAR-UA-IX.6730.293.2019 KTW
Data dokumentu: 20.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 20.08.2019 r.

DAR-UA-IX.6730.293.2019
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz.1945), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.06.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.1405.2019

o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego i budynku gospodarczego wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: studnią głębinową i kanalizacją lokalną), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Barytowej / Okólnej, na działkach nr 261/21 i 261/22 w obrębie W-1.
 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638 53 49).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 21.08.2019 r. do 04.09.2019 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 20.08.2019
DAR-UA-VI.6733.202.2019 385687.TG
Data dokumentu: 20.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 20 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.202.2019
385687.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora złożony w dniu 26 czerwca 2019 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.270. P 2019 z dnia 20 sierpnia 2019 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią, niezbędną infrastrukturą i przebudową istniejących kolizji przewidzianego do realizacji na terenie przy ul. Zakładowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 55/1, 55/2, 83/30, 83/18, 83/33, 113/3, 120/7, 120/9, 134/17, 117/28, 117/27, obr. W-37.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 21 sierpnia do 4 września 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 20.08.2019
SKO.4151.14 -15.2019; DAR-UA-VI.80.P2019
Data dokumentu: 19.08.2019
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi zawiadamiające o  wydaniu decyzji SKO.4151.14 -15.2019 utrzymującej w mocy decyzję Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-VI.80.P2019 z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego, polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną planowanej do realizacji na części działki nr 239 przy ul. Czapli 18

Treść obwieszczenia >>>

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Woźniak Beata
Data opracowania: 19.08.2019
DAR-UA-VI.6733.229.2019 S
Data dokumentu: 19.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.229.2019 
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia, Inwestora Łódzkiej Spółki Strukturalnej Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź - w dniu 19 sierpnia 2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.268.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie linii kablowej średniego napięcia (SN) 15kV, rozgałęzionego złącza kablowego SN typu ZK-4 15kV, przewidzianego do realizacji w Łodzi na/przy ul. Gen. Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, na fragmentach działek o numerach 5/7, 5/5, 21/1, 21/2, 34/16, znajdujących się w obrębie B-7.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 21.08.2019 r. do 04.09.2019 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 19.08.2019
DAR-UA-V.6740.2.4.2019 36306.RJ
Data dokumentu: 19.08.2019
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamia się, że w dniu 2 sierpnia 2019 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.11.2019 – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Miłosza (dawniej ul. Sawickiej) w Łodzi (dzielnica: Łódź Widzew), na odcinku od ulicy Powstańców Śląskich do ulicy Raszyńskiej.
Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 272-64-79).
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-46-77.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 22 sierpnia 2019 r. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.4.2019
36306.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 19.08.2019

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (20.08.2019 09:56)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 17137