Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zgodnie z ustawą z dnia 14.06.1960 o decyzjach i innych czynnościach organu administracji architektoniczno-budowlanej, jeżeli w postępowaniu bierze udział więcej niż dwadzieścia stron (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.)

DAR-UA-VIII.6730.372.2017 AJ
Data: 20.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 20 grudnia 2018 r.

DAR-UA-VIII.6730.372.2017
AJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), po ponownym rozpatrzeniu wniosku złożonego przez inwestora PEIRA Sp.z.o.o. Sp.k. oraz po uwzględnieniu rozstrzygnięcia zawartego w decyzji SKO znak:SKO.4150.276-277.2018, SKO.4250.282.2018 z dnia 19.09.2018 r.

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z wbudowanymi garażami, wjazdu / wyjazdu z ul. Okoniowej, wewnętrznego układu komunikacji i parkowania oraz urządzeń budowlanych, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Łososiowej na fragmencie działki o nr ewid. 321/5 i 308/5 w obrębie B-08.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-44-02).

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 27.12.2018 r do 09.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Bożenna Nowacka – Pytel
Data opracowania: 20.12.2018
DAR-UA-VII.6740.770.2018 498578.PM
Data: 19.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi

90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
Łódź, dnia 19.12.2018 r.

DAR-UA-VII.6740.770.2018
498578.PM

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora COMFORTIME Łódź sp. z o.o. wydano decyzję nr DAR-UA-VII.2575.2018 z dnia 05.12.2018 roku

orzekającą o

zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych nr A (9 budynków w zabudowie szeregowej), nr E (10 budynków w zabudowie szeregowej) i nr D (19 budynków w zabudowie szeregowej i bliźniaczej) z instalacjami zewnętrznymi: elektryczną, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, układu komunikacji wewnętrznej oraz miejsc gromadzenia odpadów w obszarze oznaczonym symbolami od 1 do 43, na nieruchomości położonej przy ul. Szaserów b.n. (dawniej Złotno 97/101) w Łodzi - działki ew. nr: 88/30, 88/31, 88/32, 88/34 w obrębie P-3,

oraz

stwierdzeniu wygaśnięciu decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-II.778.2018 z dnia 19.07.2018 roku zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę:

  1. zespołów budynków mieszkalnych jednorodzinnych (zespoły: A, B, C, D, E, F, G i H) z instalacjami wewnętrznymi: wodociągowymi, kanalizacji sanitarnej, gazowymi, grzewczymi, elektrycznymi wraz z garażami,
  2. instalacji zewnętrznych na terenie nieruchomości: wodociągowych, kanalizacji sanitarnych i deszczowych, gazowych i elektrycznych,
  3. przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i gazowego,
  4. budynku portierni (pomieszczenie techniczne i wiata wejściowa),
  5. dróg wewnętrznych i małej architektury,
  6. zjazdu z ulicy Podchorążych,

na terenie nieruchomości przy ul. Złotno 97/101 (obecnie ul. Szaserów b.n.) w Łodzi –działki: nr 53/7, nr 88 (obecnie dz. ew. nr: od 88/1 do 88/34) obrębu P-3 i działka drogowa nr 24/9 obrębu P-2, w części, która jest objęta zatwierdzonym projektem budowlanym o jakim mowa wyżej.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 48a (tel. 42 / 638-52-46).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 02.01.2018 r. do 15.01.2018 roku. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego

Danuta Lachman-Łuczak

Informację opracował(a): Piotr Maciejewski
Data opracowania: 19.12.2018

Informację wprowadził(a): Adrian Beer (27.12.2018 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Adrian Beer (27.12.2018 09:34)

Ilość odwiedzin: 477