Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 z późn. zm.)

DAR-UA-V.6740.2.19.2018 570612.EK
Data: 07.12.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 i art. 11f ust. 7 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 9 listopada 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zmianie decyzji nr DAR-UA-V.3.2017 z dnia 14.06.2017 r. - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie ul. Nowowęglowej w Łodzi na odcinku od ul. Wierzbowej do ul. Kopcińskiego wraz z rozbudową skrzyżowania z ul. Kopcińskiego.
Jednocześnie zawiadamia się strony postępowania, że mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz składać uwagi i wnioski w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.19.2018
570612.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi
Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 07.12.2018
DAR-UA-V.6740.2.20.2018 572887.RJ
Data: 21.11.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 13 listopada 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Wydmowej w Łodzi na odcinku od ul. Okrętowej do ul. Zjazdowej”.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb W-5: 121/20, 121/22, 121/23, 121/24, 121/25, 121/17, 121/16, 121/15, 121/14, 121/13, 121/9, 121/10, 121/11, 121/12;

II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: W-5: nr 108/1 (108/2, 108/3), 110/1 (110/2, 110/3), 111/19 (111/22, 111/23), 111/21 (111/24, 111/25), 111/12 (111/26, 111/27), 111/16 (111/28, 111/29), 112/6 (112/7, 112/8), 113/11 (113/12, 113/13), 113/8 (113/14, 113/15), 114/18 (114/22, 114/23), 114/20 (114/24, 114/25), 114/21 (114/26, 114/27), 116/8 (116/11, 116/12), 116/10 (116/13, 116/14), 120/9 (120/12, 120/13), 133/5 (133/6, 133/7), 122/2 (122/3, 122/4); (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-5: nr 100/6, 100/8, 133/4; obręb W-4: nr 1/45, 32/6, 8, 3/1, 1/32, 1/33.

IV. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-5: 107/1, 108/3, 100/6, 100/8, 100/9, 122/4, 123/1.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-46-77.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.20.2018
572887.RJ

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 20.11.2018
DAR-UA-V.6740.2.12.2018 356719.475176.RJ
Data: 16.11.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 9 listopada 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.12.2018 – o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ul. Chałubińskiego w Łodzi (dzielnica: Łódź Widzew), na odcinku od ul. Giewont do ul. Taterniczej”.
Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności
.

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 272-63-29). 
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-46-77. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.12.2018
356719.475176.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 14.11.2018
DAR-UA-V.6740.2.11.2018 319486.EK
Data: 11.10.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 24 września 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.11.2018 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Łucji na odcinku od al. Sikorskiego do ul. Świtezianki w Łodzi. 
Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 272-63-29). 
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.11.2018
319486.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 10.10.2018
DAR-UA-V.6740.2.12.2018 356719.RJ
Data: 09.10.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 19 lipca 2018 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 19 września 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ul. Chałubińskiego w Łodzi (dzielnica: Łódź Widzew), na odcinku od ul. Giewont do ul. Taterniczej”.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb W-9: 343/26, 343/31, 343/32, 343/24, 343/23, 343/18, 343/17, 343/20, 343/36, 343/37, 343/38, 343/39, 343/40, 343/41, 343/13, 343/12, 343/11, 343/10, 343/9, 343/8, 343/42, 343/43, 343/44, 343/6, 343/16, 343/27, 343/2, 343/34;
II. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-9: nr 18/16, 375/25, 379/10;
III. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-9: nr 331/21, 28/11; obręb W-8: nr 35/3.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.

Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-46-77.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Znak sprawy:
DAR-UA-V.6740.2.12.2018
356719.RJ

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 09.10.2018
DAR-UA-V.6740.2.9.2018 272813.EK
Data: 20.09.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 24 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.9.2018 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Gajcego na odcinku od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Rataja w Łodzi
 Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 638-63-29).
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
DAR-UA-V.6740.2.9.2018
272813.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 20.09.2018
DAR-UA-V.6740.2.6.2018 179549.284874.EK
Data: 20.09.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 3 września 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.9.2018 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Lechickiej do ul. Warzywnej w Łodzi.
Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 638-63-29).
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
DAR-UA-V.6740.2.6.2018
179549.284874.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 20.09.2018
DAR-UA-V.6740.2.10.2018 317463/2018.EK
Data: 20.09.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 18 września 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.10.2018 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi publicznej (bez nazwy) na odcinku od ul. Jędrzejowskiej do działek nr 39/8 obręb G-32 i 120 obręb W-36 w Łodzi.
Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 638-63-29).
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy:
DAR-UA-V.6740.2.10.2018
317463/2018.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 20.09.2018
DAR-UA-V.6740.2.4.2018 125302.276792.EK
Data: 13.09.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 27 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.8.2018 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Stokowskiej na odcinku od ul. Kerna do ul. Taterniczej w Łodzi. 
Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności. 

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 638-63-29). 
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.4.2018
125302.276792.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 13.09.2018
DAR-UA-V.6740.2.8.2018 237388.31299.EK
Data: 24.08.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 6 sierpnia 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.6.2018 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Giewont na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Czecha w Łodzi. 
Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 638-63-29).
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.8.2018
237388.31299.EK

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 23.08.2018
DAR-UA-V.6740.2.6.2018 179549.284874.EK
Data: 10.08.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez p. o. Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 6 kwietnia 2018 r., uzupełniony pod względem formalnym w dniu 6 czerwca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: „Rozbudowa ul. Kujawskiej na odcinku od ul. Lechickiej do ul. Warzywnej w Łodzi”. 
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych obrębie B-36, zgodnie z poniższym wykazem:
I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: 
- nr 97/4, 66/9, 93/2, 94/2, 96/9, 108/5, 112/12, 96/10 i 97/1; 
II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: 
- nr 66/17(66/18, 66/19); 96/14(96/15, 96/16); 111/9(111/10, 111/11); 110/2(110/8, 110/9) i 110/4(110/10, 110/11);
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono); 
III. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: nr 97/3, 66/16, 107/6, 108/4, 92/5 i 92/6; 
IV. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy zjazdu, w przypadku której nie następuje przeniesienie prawa własności: 112/3.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.6.2018
179549.284874.EK

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 09.08.2018
DAR-UA-V.6740.2.3.2018 115310.276796.EK
Data: 02.08.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 17 lipca 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.5.2018 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie: ul. Jędrzejowskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej do rzeki Olechówki i ulicy bez nazwy oznaczonej symbolem 1KDGP w Łodzi. 
Decyzji tej nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 638-55-03, 42 638-49-81). 
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.3.2018
115310.276796.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 02.08.2018
DAR-UA-V.6740.2.11.2018 319486.EK
Data: 01.08.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez p. o. Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 27 czerwca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pod nazwą „Rozbudowa ul. Łucji na odcinku od al. Sikorskiego do ul. Świtezianki w Łodzi”. 
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych obrębie B-9, zgodnie z poniższym wykazem: 
I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: 
- nr 112/8, 105/6, 112/11, 112/18, 112/19, 112/20, 98/9, 99/50 i 99/35;
II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: 
- nr 93/72(93/81, 93/82); 93/57( 93/78, 93/79, 93/80) i 93/45(93/76, 93/77); 
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono); 
III. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy istniejącej drogi publicznej, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: nr 93/38 i 93/44; 
IV. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy lub przebudowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: 106/5, 129/1, 129/4, 128/1, 128/2, 106/8, 126/1 i 123; 
V. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy lub przebudowy zjazdów, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: 98/6, 126/1, 112/10, 112/7 i 109/8.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.11.2018
319486.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 01.08.2018
DAR-UA-V.6740.2.10.2018 364790.EK
Data: 01.08.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez p.o. Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 26 czerwca 2018 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 25 lipca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie: drogi publicznej (bez nazwy) na odcinku od ul. Jędrzejowskiej do działek 30/8 w obrębie G-32 i 120 w obrębie W-36 w Łodzi ”.

Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:
I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
- obręb W-36: nr 73, 74
II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: 
obręb W-36: nr 75(75/1, 75/2); 76(76/1, 76/2); 78(78/1, 78/2); 79(79/1, 79/2); 80(80/1, 80/2); 81(81/1, 81/2); 82(82/1, 82/2); 83(83/1, 83/2); 84(84/1, 84/2); 85(85/1, 85/2); 86(86/1, 86/2); 87(87/1, 87/2); 88(88/1, 88/2); 89(89/1, 89/2); 90(90/1, 90/2); 91(91/1, 91/2); 92(92/1, 92/2); 93(93/1, 93/2); 94(94/1, 94/2); 95(95/1, 95/2); 96(96/1, 96/2); 97(97/1, 97/2); 98(98/1, 98/2); 99(99/1, 99/2); 100(100/1, 100/2); 101(101/1, 101/2); 102(102/1, 102/2); 103(103/1, 103/2); 104(104/1; 104/2); 105(105/1, 105/2); 106(106/1; 106/2); 107(107/1, 107/2); 108(108/1, 108/2); 109(109/1, 109/2); 110(110/1, 110/2); 111(111/1, 111/2); 112(112/1, 112/2); 113(113/1, 113/2); 114(114/1, 114/2); 115(115/1, 115/2); 116(116/1, 116/2); 117(117/1, 117/2); 118(118/1, 118/2); 119(119/1, 119/2), 120(120/1, 120/2),
- obręb G-32: nr 36/5(36/9, 36/10); 37/3(37/8, 37/9); 38/2(38/12, 38/13); 39/8(39/15, 39/16),
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono); 
III. działki na których inwestycja będzie realizowana na podstawie przedłożonego przez inwestora oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 71/78; 71/79; 71/80; 71/75 i 122 w obrębie W-36.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.10.2018
364790.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 01.08.2018
DAR-UA-V.6740.2.19.2017 519456.5813/20181.EK
Data: 26.07.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 29 czerwca 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.3.2018 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia pod nazwą: „Budowa ul. Nowotargowej od ul. Tuwima do skrzyżowania z ul. Targową oraz rozbudowa i przebudowa ul. Targowej od ul. Nowotargowej do skrzyżowania z al. Piłsudskiego w Łodzi”. 
Zgodnie z art. 18, ust. 1e, pkt 1 ustawy o szczególnych zasadach (…), w przypadku, w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objętych decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, znajdujących się w linii rozgraniczającej teren inwestycji, odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomość i opróżni lokal oraz inne pomieszczenie niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu niniejszej decyzji (z nadanym rygorem natychmiastowej wykonalności), wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5% wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego. W sprawie wydania nieruchomości należy się kontaktować z Zarządem Inwestycji Miejskich w Łodzi, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź (tel.42 638-55-03, 42 638-49-81). 
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera), pok.107, tel. 42-638-43-64. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.19.2017
519456.5813/20181.EK

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 26.07.2018
DAR-UA-V.6740.2.9.2018 272813.EK
Data: 12.07.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 28 maja 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Gajcego w Łodzi na odcinku od ul. Szelburg-Zarembiny do ul. Rataja.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
- obręb W-42: nr 186/1 i 187/14;

II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału:
- obręb W-42: nr 187/9(187/20, 189/21); 187/10(187/22, 187/23); 187/15(187/24, 184/25); 187/16(187/26, 187/27); 187/17(187/28, 187/29); 187/18(187/30, 187/31); 187/19(187/32, 187/33);
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy dróg publicznych, w przypadku której nie następuje przeniesienie prawa własności:
- obręb W-42: nr 154/70.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64.
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.9.2018
272813.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 12.07.2018
DAR-UA-V.6740.2.8.2018 237388.312991.EK
Data: 12.07.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 9 maja 2018 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 22 czerwca 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Giewont w Łodzi na odcinku od ul. Brzezińskiej do ul. Czecha. 
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji: 
- obręb W-9: nr 332/23, 626/1, 332/8, 332/10, 332/22, 331/20, 331/21, 331/8, 477/6, 477/7, 479/6, 479/7, 331/2, 331/12, 331/14, 484/4, 556/1, 557/1, 527/1, 528/1, 531/2, 533/3, 551/6, 552/10, 574/3 i 554/2;

II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: 
- obręb W-9: nr 475/6(475/8, 475/9); 475/7(475/10, 475/11); 481/8(481/14, 481/15); 481/12(481/16, 481/17); 482/13(482/41, 482/42); 483/10(483/33, 483/34); 486/1(486/4, 486/5); 668(668/1, 668/2), 653(653/1, 653/2); 565/1(565/5, 565/6); 569(569/1, 569/2); 580(580/1, 580/2); 582/1(581/2, 582/3) i 555/5(555/6, 555/7); 
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 564 w obrębie W -9; nr 226/41, 226/15, 226/17, 1/17, 1/16 i 1/15 w obrębie W-12;

IV. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy innych dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: nr 1/17, 1/13, 625/5, 336/18, 343/34, 488/44 i 551/5 w obrębie W-9.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.8.2018 
237388.312991.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 12.07.2018
DAR-UA-V.6740.2.4.2018 125302.276792.EK
Data: 29.06.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 9 marca 2018 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 30 maja 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie i przebudowie ul. Stokowskiej w Łodzi na odcinku od ul. Kerna do ul. Taterniczej. 
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:

- obręb W-7: nr 42/4;
- obręb W-8: nr 230/2, 230/4, 21/1, 22/1, 23/3 i 24/4;

II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału:

- obręb W-8: nr 34/3(34/11, 34/12); 33/5(33/13, 33/14); 32/3(32/8, 32/9); 31/1(31/4, 31/5); 31/2(31/6, 31/7); 30(30/1, 30/2); 29(29/1, 29/2); 28(28/1, 28/2), 27/2(27/3, 27/4) i 24/3(24/5, 24/6); 
(w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla których inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 21/1 i 230/4 w obrębie W-8;

IV. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, dla której inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 27/9 w obrębie W-7;

V. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności:

- obręb G-31: nr 9/1, 10/24, 11/22, 11/16, 11/1, 11/20, 11/19, 12/8 i 13/6;
- obręb G-32: nr 40/2.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.4.2018
125302.276792.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 28.06.2018
DAR-UA-V.6740.2.18.2017 460023.599176.EK
Data: 28.06.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11f ust. 3 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamia się, że w dniu 1 czerwca 2018 r. została wydana decyzja Prezydenta Miasta Łodzi – nr DAR-UA-V.2.2018 - o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ul. Zygmunta w Łodzi na odcinku od ul. Kolumny do rzeki Olechówki. 
Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z treścią przedmiotowej decyzji oraz treścią w/w postanowienia strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110 (wejście od Pasażu Schillera przy Domu Technika), pok.107, tel. 42-638-43-64. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego, za pośrednictwem Dyrektora Wydziału Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, działającego z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi w terminie 14 dni od daty doręczenia zawiadomienia. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.18.2017
460023.599176.EK

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 28.06.2018
DAR-UA-V.6740.2.3.2018 115310.276796.EK
Data: 14.06.2018
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1496) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 5 marca 2018 r., skorygowany pod względem formalnym w dniu 30 maja 2018 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie: ul. Jędrzejowskiej na odcinku od ul. Tomaszowskiej do rzeki Olechówki i ulicy bez nazwy oznaczonej symbolem 1KDGP w Łodzi.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

I. działki położone w całości w liniach rozgraniczających teren inwestycji:
- obręb G-31: nr 10/17, 3, 2, 10/13, 10/20, 11/11, 14/3, 15/5, 16/12, 17/7, 18/14, 19/6, 20/8, 20/14 i 25/4; 
- obręb G-30: nr 225/1;

II. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: 
- obręb G-31: nr 9/2(9/3, 9/4, 95/5, 9/6); 10/25(10/26, 10/27); 5/1(5/2, 5/3); 6/1(6/2, 6/3); 7(7/1, 7/2, 7/3); 8(8/1, 8/2, 8/3, 8/4); 4(4/1, 4/2); 22/4(22/15, 22/16, 22/17); 23/11(23/12, 23/13, 23/14) i 27(27/1, 27/2, 27/3); 
- obręb G-30: nr 228/10(228/14, 228/15); 228/9(228/16, 228/17); 228/4(228/18, 228/19); 227(227/1, 227/2) i 226/7(226/9, 226/10); (w nawiasach podano nr działek po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);

III. działka położona w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla której inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: nr 229/2 w obrębie G-30;

IV. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania przejścia przez tereny wód płynących: obręb G-30: nr 579/26, 574/2 i 579/22;

V. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: 
- obręb G-31: nr 9/1, 10/24, 11/22, 11/16, 11/1, 11/20, 11/19, 12/8 i 13/6; 
- obręb G-32: nr 40/2.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. 
Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-43-64. 
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia. 
Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.3.2018 
115310.276796.EK

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Eligia Klimek
Data opracowania: 13.06.2018

Informację wprowadził(a): Migracja danych (22.08.2017 15:20)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (28.08.2018 13:05)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 13258

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
28.08.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
28.08.2018 13:05 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2018 12:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
17.11.2017 12:02 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
28.08.2017 14:48 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:10 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:03 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 09:32 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:31 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.08.2017 23:02 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 23:02 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 23:02 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 23:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 23:01 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 15:20 Migracja danych Utworzenie strony