Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia zgodnie z ustawą z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073, z późn. zm.)

DAR-UA-VII.6733.11.2018 L
Data: 31.12.2018
Treść:

Łódź, dnia 31.12.2018 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-VII.6733.11.2018
L

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Sądu Apelacyjnego w Łodzi wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 
dla przedsięwzięcia polegającego na

budowie budynku Sądu Rejonowego Łódź-Widzew z uzbrojeniem terenu oraz dwoma zjazdami z ulicy 6-go Sierpnia, przewidzianej do realizacji na terenie obejmującym fragmenty działek o numerach ewidencyjnych 16/88,16/92, 16/93, 16/94 i 16/139 oraz fragmenty działek drogowych o numerach 32/12 i 32/4 w obrębie P-17 przy ul. 6-go Sierpnia 69 w Łodzi.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p. tel. 42 638 42 34) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 02.01.2019 r. do 16.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II

Jolanta Knul

Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 31.12.2018
DAR-UA-IX.6730.406.2017 AMS
Data: 28.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 28 grudnia 2018 r.

DAR-UA-IX.6730.406.2017
AMS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że w dniu 28.12.2018 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.2344.2018 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie centrum logistycznego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Brzezińskiej, na działkach nr 581/4, 581/6, 581/7, 124/1, 603/1, 602, 601, 600, 599, 123/1, 122, 418/1, 580, 121, 589, 588, 120 oraz fragmentach działek nr 126/3, 417/1, 119, 118, 598/1 i 117/1 w obrębie W-48

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 204 (II p. tel. 42 638-54-49).
Obwieszczenie o wydanym ww. postanowieniu zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.12.2018 - 11.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Anna Szałkowska
Data opracowania: 28.12.2018
DAR-UA-VIII.6733.10.2018 BNP
Data: 28.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27.12.2018 r.

DAR-UA-VIII.6733.10.2018
BNP

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 - tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. r. poz. 2096) zawiadamiam, że wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku szkolnego na cele przedszkola publicznego, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wrześnieńskiej 64 na terenie obejmującym działki nr ewid. 256/10 i 271/4 w obr. B-45.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42 638-51-21) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 28.12.2018 r. do 11.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Informację opracował(a): Bożenna Nowacka – Pytel
Data opracowania: 27.12.2018
DAR-UA-VII.6733.10.2018 L
Data: 27.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 27 grudnia 2018 r.

DAR-UA-VII.6733.10.2018
L

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26.11.2018 r. złożonego przez Sąd Okręgowy w Łodzi reprezentowany przez Pełnomocnika – Pana Dariusza Makucha wydano decyzję Prezydenta Miasta Łodzi Nr DAR-UA-VII.370.P.2018 z dnia 27.12.2018 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia związanego z budową budynku Sądu Rejonowego Łódź-Bałuty z uzbrojeniem terenu oraz dwoma zjazdami z ulicy 6-go Sierpnia, przewidzianą do realizacji na terenie obejmującym fragmenty działek o numerach ewidencyjnych 16/88,16/92, 16/93, 16/94 i 16/139 oraz fragmenty działek drogowych o numerach 32/12, 32/3 i 32/4 w obrębie P-17 przy ul. 6-go Sierpnia 69 w Łodzi.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 208 (II p., tel. 42 638-42-34).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 27.12.2018 r. do 10.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki II
Jolanta Knul

Informację opracował(a): Larysa Arska
Data opracowania: 27.12.2018
DAR-UA-VI.6733.113.2018 558429.PAB
Data: 21.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 grudnia 2018 r.

DAR-UA-VI.6733.113.2018
558429.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, w dniu 21 grudnia 2018 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.369.P.2018,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oświetlenia ulicznego (słupy oświetleniowe oraz kabel ziemny zasilający niskiego napięcia 0,4 kV), na terenie przy ul. Alabastrowej i ul. Wiskickiej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 576/2, 67/8 obr. G-55. 
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.12.2018 r. do 07.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 21.12.2018
DAR-UA-VI.6733.111.2018 MS
Data: 21.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 21.12.2018 r.

DAR-UA-VI.6733.111.2018
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.366.P.2018

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej SN przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Łagiewnickiej, na fragmentach działek nr 264/76, 264/77, 347, 328/75 obręb B-49
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45). 
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.12.2018 r. do 07.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 21.12.2018
DAR-UA-VI.6733.127.2018 575400.PAB
Data: 21.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 grudnia 2018 r.

DAR-UA-VI.6733.127.2018
575400.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, w dniu 21 grudnia 2018 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.367.P.2018,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami wpustów ulicznych, realizowanego w ramach projektu „Przebudowy ulicy Mierzejowej w Łodzi (dzielnica: Łódź Górna), na odcinku od ul. Pabianickiej (droga krajowa nr 14) do ul. Konnej wraz z przebudową ul. Poziomej na odcinku od ul. Konnej do ul. Albańskiej”, na terenie przy ul. Mierzejowej, ul. Ciechocińskiej, ul. Solankowej i ul. Długiej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 118/1, 123/1, 123/2, 123/3, 129/3 obr. G-49 oraz nr: 271/5, 38/10, 161/3 obr. G-39.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.12.2018 r. do 07.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 21.12.2018
DAR-UA-VI.6733.114.2018 558430.PAB
Data: 21.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 21 grudnia 2018 r.

DAR-UA-VI.6733.114.2018
558430.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Zarząd Inwestycji Miejskich, ul. Piotrkowska 175, 90-447 Łódź, w dniu 21 grudnia 2018 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.368.P.2018,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji oświetlenia zatoki autobusowej Brzezińska-Olkuska (słupy oświetleniowe oraz kabel ziemny zasilający niskiego napięcia 0,4 kV), na terenie przy ul. Olkuskiej, ul. Brzezińskiej i ul. Hanuszkiewicza w Łodzi, w granicach działek ewid.: nr 1/4 obr. W-10; nr 388/9 obr. W-47; nr 300/11, 949/10, 949/11 obr. W-45.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.12.2018 r. do 07.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 21.12.2018
DAR-UA-X.6730.427.2018 MJS
Data: 19.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 18.12.2018 r.

DAR-UA-X.6730.427.2018
MJS

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie 6 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących wraz z infrastrukturą techniczną oraz niezbędnymi urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej 89, na działkach o numerach ewidencyjnych 109/3, 109/2 oraz na części dz. nr 77/19 (dz. drogowa) i części dz. nr 63/3 w obrębie W-5.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 204.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19.12.2018 r. do 02.01.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi 

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Maria Siemaszko
Data opracowania: 18.12.2018
DAR-UA-VI.6733.157.2018
Data: 19.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.12.2018 r.

DAR-UA-VI.6733.157.2018

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie/rozbudowie sieci gazowej na terenie w Łodzi przy ul. Szeregowej na działkach nr 293/2, 293/3 (fragm.) w obrębie P-4.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 21.12.2018 r. do 03.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 19.12.2018
DAR-UA-VI.6733.153.2018 636992.PAB
Data: 19.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 grudnia 2018 r.

DAR-UA-VI.6733.153.2018
636992.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - LEXUS Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Pomorska 106A, 91-402 Łódź, złożony w dniu 13 grudnia 2018 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznego kabla ziemnego średniego napięcia 15kV, w ramach „przebudowy linii napowietrzno - kablowej 15kV w miejscu kolizji z projektowanym salonem samochodowym marki LEXUS”, na terenie przy ul. Rokicińskiej, ul. Józefiaka i ul. Kątnej w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 27/8, 26/7, 28/4, 29/6, 48/7, 34, 35, 36/3, 37/11, 37/9, 30/6 obr. W-39.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.12.2018 r. do 03.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 19.12.2018
DAR-UA-X.6730.366.2018 AKO
Data: 19.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 19.12.2018 r.

DAR-UA-X.6730.366.2018
AKO

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 z późn. zm),

zawiadamiam

że została wydana Decyzja o warunkach zabudowy nr DAR-UA-X.2307.2018 dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z urządzeniami budowlanymi oraz budowie/rozbudowie sieci wodociągowej i gazowej oraz budowie dojazdu z działki nr 105/21 na działkę nr 605, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Czternastu Straconych na działkach nr 605, 608, 603 i częściach działek nr 105/21 i 106/35 w obrębie G-55.

Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 201.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20.12.2018 r. do 02.01.2019 r. (od tego dnia uważa się za dokonane).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Aleksandra Komar
Data opracowania: 19.12.2018
DAR-UA-X.6730.412.2018 JR
Data: 19.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dn. 19.12.2018 r.

DAR-UA-X.6730.412.2018
JR

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2018 poz. 2096),

zawiadamiam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla planowanej przez wnioskodawcę inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi i infrastrukturą techniczną (w tym siecią wodociągową), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ulicy Czternastu Straconych, na działce o numerze ewidencyjnym 105/50, i fragmentach działek nr 105/21, 104/13, 104/14 w obrębie G-55.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20.12.2018 r. do 03.01.2019 r.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowska 104 – budynek G (wejście z Pasażu Schillera) w pok. 204. oraz wypowiedzieć na piśmie do dnia 10.12.2019 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Joanna Redzyńska
Data opracowania: 19.12.2018
DAR-UA-VI.6733.143.2018 615980.TG
Data: 19.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 grudnia 2018 r.

DAR-UA-VI.6733.143.2018
615980.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 4 grudnia 2018 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 110 mm PEHD na terenie przy ul. Zakładowej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 10/4, 12/2, 13/2, 14/2, 71/63, 87/1, 88/9, 88/17, 88/4, obr.W-35. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20 grudnia 2018 r. do 3 stycznia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 19.12.2018
DAR-UA-VI.6733.133.2018 592000.PAB
Data: 19.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 grudnia 2018 r.

DAR-UA-VI.6733.133.2018
592000.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora, KM Eden – Dom Sp. z o.o., ul. Brzezińska 107, 92-118 Łódź, złożony w dniu 22 listopada 2018 r. (zmodyfikowany dnia 17 grudnia 2018 r.), wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, na terenie przy ul. Rataja i ul. Gajcego w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 142/16, 142/17, 142/18, 154/75, 154/37, 154/68 obr. W-42.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 19.12.2018 r. do 02.01.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 19.12.2018
DAR-UA-VI.6733.142.2018 615981.TG
Data: 18.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 grudnia 2018 r.

DAR-UA-VI.6733.142.2018
615981.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 4 grudnia 2018 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 40 mm PEHD na terenie przy ul. Grabińskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 401/1, 401/9, 401/11, obr. W-46, 375/1, obr.W-45. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 19 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 18.12.2018
DAR-UA-VIII.6730.214.2018 BH
Data: 18.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18.12.2018 r.

DAR-UA-VIII.6730.214.2018
BH

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 – tekst jednolity)

obwieszczam

że zostały zebrane dowody i materiały w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku wielofunkcyjnego (zbór, mieszkalny wielorodzinny, biurowy, handlowy, dom studencki) z usługami w parterze, niezbędnych urządzeń budowlanych oraz przebudowie instalacji technicznych, przewidzianej do realizacji w Łodzi, przy ul. Łagiewnickiej 26 na dz. nr ewid. 54/1, obr B-47.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 19.12.2018 r. do 02.01.2019 r.

Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W związku z powyższym informuję, że w przedmiotowym postępowaniu stronom przysługuje możliwość zapoznania się, zgodnie z art. 73 §1 i 1a Kpa w siedzibie Wydziału Urbanistyki i Architektury UMŁ, ul. Piotrkowska 104 w pok. 301, z zebranymi materiałami i dowodami oraz możliwość wypowiedzenia się na piśmie co do zebranych materiałów i dowodów w sprawie, do dnia 09.01.2019 r.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Beata Hańce
Data opracowania: 18.12.2018
DAR-UA-VI.6733.93.2018 486075.PAB
Data: 17.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 grudnia 2018 r.

DAR-UA-VI.6733.93.2018
486075.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w dniu 17 grudnia 2018 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.365.P.2018,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia (SN 15kV) i złącza kablowego średniego napięcia (SN 15kV), na terenie przy ul. Lodowej i ul. Ossendowskiego w Łodzi, w granicach działek ewid. nr: 21/9 obr. G-19 oraz nr: 218/17, 218/18, 218/19, 218/31, 206/3, 206/5 obr. G-18.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/272-63-96).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.12.2018 r. do 31.12.2018 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Piotr Bończak
Data opracowania: 17.12.2018
DAR-UA-VI.6733.141.2018 615982.TG
Data: 17.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 grudnia 2018 r.

DAR-UA-VI.6733.141.2018
615982.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 4 grudnia 2018 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 63 mm PEHD na terenie przy ul. Pomorskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 47/2, 29/9, 29/8, 29/10, 29/25, obr. W-44, 31, obr.W-17. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18 grudnia 2018 r. do 2 stycznia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia. 
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 17.12.2018
DAR-UA-VI.6733.149.2018 S
Data: 17.12.2018
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 grudnia 2018 r.

DAR-UA-VI.6733.149.2018
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora –– PSG Sp. z o. o. adres: ul. Krucza 6/14, 00-537 Warszawa, Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, z dnia 11 grudnia 2018 r. - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie gazociągu średniego ciśnienia DN 63 PE-RC przewidzianego do realizacji w Łodzi przy Złotno 125/127 na działkach o numerach 76/2, 76/31 znajdujących się w obrębie P-03.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046). 
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.12.2018 r. do 31.12.2018 r. 
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 17.12.2018

Informację wprowadził(a): Migracja danych (22.08.2017 15:15)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (28.08.2018 13:00)

Źródło: Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 31566

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
28.08.2018 13:00 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
28.08.2018 12:51 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
16.01.2018 11:50 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
16.01.2018 11:48 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
17.11.2017 12:01 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
28.08.2017 14:48 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:10 Migracja danych Modyfikacja strony
23.08.2017 10:03 Migracja danych Modyfikacja treści
23.08.2017 09:31 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:30 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
23.08.2017 09:29 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
22.08.2017 22:54 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:53 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:53 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 22:52 Migracja danych Modyfikacja treści
22.08.2017 15:15 Migracja danych Utworzenie strony