Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VI.6733.28.2020 MS
Data dokumentu: 24.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.28.2020
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.79.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Legnickiej na działkach nr 54/18 i 53/322 w obrębie P-02.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i związaną z tym nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie zawiadamiam, że o informacje dotyczące treści decyzji Strony mogą wystąpić drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu 42 / 638-57-45, a także za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie odpowiedniego wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 110.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 25.03.2020 r. do 07.04.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 24.03.2020
DAR-UA-VI.6733.101.2020 207721.KUW
Data dokumentu: 24.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.101.2020
207721.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 17 marca 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Szarej Piechoty, w granicach działek ewidencyjnych nr: 6/7, 9/17 obręb geodezyjny B-39.

W związku ze stanem epidemii i związaną z tym nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie zawiadamiam, że o informacje dotyczące prowadzonego postępowania można wystąpić drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu (42) 638-47-58. Uwagi i wnioski należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 110.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 25.03.2020 r. do 08.04.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 24.03.2020
DAR-UA-VI.6733.25.2020 MS
Data dokumentu: 23.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.25.2020
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 i 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.77.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Widnej, na działkach nr 254/15, 254/19, 254/24, 254/25, 254/26, 254/27, 254/32 i 254/33 w obrębie G-25.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i związaną z tym nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie zawiadamiam, że o informacje dotyczące treści decyzji Strony mogą wystąpić drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu 42 638-57-45, a także za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie odpowiedniego wniosku w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 110.

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 25.03.2020r. do 07.04.2020r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 23.03.2020
DAR-UA-VI.6733.39.2020 92123.KUW
Data dokumentu: 23.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.39.2020
92123.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 23 marca 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.76.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Mysłowickiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 287, 86/14, 86/8 obręb geodezyjny G-19.
 W związku ze stanem epidemii i związaną z tym nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie zawiadamiam, że o informacje dotyczące treści decyzji można wystąpić drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu (42) 638-47-58. Uwagi i wnioski należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 110.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 24.03.2020 r. do 07.04.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 23.03.2020
DAR-UA-VI.6733.50.2020 106661.TG
Data dokumentu: 20.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 20 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.50.2020
106661.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, Miasta Łodzi, Zarząd Inwestycji Miejskich 90-447 Łódź, ul. Piotrkowska 175 złożonego w dniu 10 lutego 2020 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI. 75.P.2020 z dnia 20 marca 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie systemu retencyjno-infiltracyjnego, składającego się z wpustów ulicznych wraz ze studzienkami betonowymi, przykanalików, studni rewizyjnych, kanału deszczowego oraz komór, realizowanego w ramach projektu „przebudowy pasa drogowego ul. Wieńcowej w rejonie Przedszkola Miejskiego Nr 230 w Łodzi wraz z odwodnieniem” na terenie przy ul. Wieńcowej w rejonie ul. Przylesie w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 959/6, 961/1, 959/4, 967/8, 961/4, 966/7, 960/2, obr. W-40.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie od 23 marca do 6 kwietnia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i związaną z tym nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie zawiadamiam, że z treścią decyzji strony mogą się zapoznać drogą elektroniczną po uprzednim zgłoszeniu na adres e-mail: wuia@uml.lodz.pl lub pod numer telefonu 42 638 47 58.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 20.03.2020
DAR-UA-VI.6730.52.2019 BW
Data dokumentu: 19.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6730.52.2019
BW

Obwieszczenie

o wydaniu postanowienia ŁWKZ i zebraniu dowodów i materiałów w sprawie

Na podstawie art. 49 § 1 i § 2 oraz art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 ze zm.) oraz zgodnie z art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) zawiadamiam, że w toku postępowania w sprawie

ustalenia warunków zabudowy

dla inwestycji, polegającej na budowie wielorodzinnego budynku mieszkalnego z częścią usługową w parterze, garażem i wbudowaną stacją transformatorową, układem komunikacyjnym i instalacjami zewnętrznymi (energetyczną, wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjnym) wraz z przebudową zjazdu z ul. Pomorskiej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej 24 (działka nr 181 i fragment działki drogowej 128/8 w obrębie S-01).

  • w dniu 11.03.2020 r. wydane zostało postanowienie Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr WUOZ-PP.5151.176.2020.KBR, uzgadniające projekt decyzji o warunkach zabudowy;
  • zebrano materiały i dowody w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy dla ww. inwestycji. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i związaną z tym nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie zawiadamiam, że o informacje dotyczące prowadzonego postępowania można wystąpić drogą elektroniczną pod adresem e-mailowym: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu 42 / 638-57-45. Uwagi i wnioski należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 110 do dnia 9.04.2020 r.

Obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20.03.2020 r. do 2.04.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 19.03.2020
DAR-UA-VI.6733.98.2020 200135.TG
Data dokumentu: 19.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.98.2020
200135.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 13 marca 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Krakowskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 449/20, 504/15, obr. P-15.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20 marca do 3 kwietnia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i związaną z tym nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie zawiadamiam, że o informacje dotyczące prowadzonego postępowania można wystąpić drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu 42 638-47-58. Uwagi i wnioski należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 110.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 19.03.2020
DAR-UA-VI.6733.94.2020 192719.KUW
Data dokumentu: 19.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.94.2020
192719.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 11 marca 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Herbowej, ul. Opolskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 192/4, 206/2, 207/3, 206/9, 207/13, 210/3 obręb geodezyjny W-1.

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i związaną z tym nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie zawiadamiam, że o informacje dotyczące prowadzonego postępowania można wystąpić drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu (42) 638-47-58. Uwagi i wnioski należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 110.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20.03.2020 r. do 3.04.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 19.03.2020
DAR-UA-IX.6730.15.2020 KTW
Data dokumentu: 19.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19-03-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.15.2020
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.01.2020 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.430.2020

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie do 3 budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z urządzeniami budowlanymi (w tym bodową: ujęcia wody, kanalizacji lokalnej, instalacji elektroenergetycznej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Orzelskiej, na fragmencie działki nr 88 w obrębie W-1.
 W związku zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym i nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie informuję, że z ww. decyzją o warunkach zabudowy strony postępowania mogą zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem e-mailowym: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu (42) 638-53-49.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20.03.2020 r. do 03.04.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 19.03.2020
DAR-UA-VI.6733.58.2020 M
Data dokumentu: 19.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.58.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – TB Energia Sp. z o. o., ul. Wróblewskiego 86, 94-103 Łódź, złożony w dniu 14 lutego 2020 r., wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji transformatorowej 15 / 0,4 kV oraz budowie linii kablowej SN–15kV, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Drewnowskiej na działce o numerze: 57/27 w obrębie B-46.

Zgodnie z art. 73 § 1 i 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie zawiadamiam, że o informacje dotyczące prowadzonego postępowania można wystąpić drogą elektroniczną pod adresem e-mailowym: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu (tel. 42 638 43 17). Uwagi i wnioski należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 110.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 20 marca 2020 r. do 3 kwietnia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 19.03.2020
DAR-UA-IX.6730.35.2020 KS
Data dokumentu: 18.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18-03-2020 r.

DAR-UA-IX.6730.35.2020
KS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 265) zawiadamiam, że w dniu 18.03.2020 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.428.2020 ustalającą warunki zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch hal produkcyjno-magazynowych z częściami socjalno-biurowymi wraz z infrastrukturą techniczną i urządzeniami budowlanymi przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Śnieżnej/ul. Stokowskiej na działkach numer 3/2, 3/4 ,3/15, 5, 99/22, części działki nr 3/5 oraz częściach działek drogowych nr 4/5 i 230/4 w obrębie W-7.

W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym i nową organizacją pracy UMŁ uprzejmie informuję, że z zabranymi materiałami i dowodami można zapoznać się pod numerem telefonu 42 638 44 80.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 18.03.2020 r. do 01.04.2020 r.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Katarzyna Skowrońska-Sobczak
Data opracowania: 18.03.2020
DAR-UA-VI.6733.45.2020 M
Data dokumentu: 18.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 90-926
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 18 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.45.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 6 lutego 2020 r., wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej SN oraz kanalizacji kablowej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi na terenie w rejonie ul. Spadkowej / ul. Bruzdowej w granicach działki ewidencyjnej nr 52/14 w obrębie geodezyjnym B-37.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 i 1a ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Stronom przysługuje możliwość czynnego udziału w przedmiotowym postępowaniu. W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie zawiadamiam, że o informacje dotyczące prowadzonego postępowania można wystąpić drogą elektroniczną pod adresem e-mailowym: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu (tel. 42 638 43 17). Uwagi i wnioski należy składać elektronicznie, za pośrednictwem poczty lub poprzez umieszczenie w pojemniku ustawionym przy wejściu do Urzędu przy ul. Piotrkowskiej 110.

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19 marca 2020 r. do 2 kwietnia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 18.03.2020
DAR-UA-VI.6733.89.2020 183234.TG
Data dokumentu: 17.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.89.2020
183234.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 9 marca 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm i długości 340 m na terenie w rejonie ul. Byszewskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działki, 65/15 obr. W-46.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 18 marca do 1 kwietnia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i związaną z tym nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie zawiadamiam, że o informacje dotyczące prowadzonego postępowania można wystąpić drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu (42 638 47 58). Uwagi i wnioski przyjmowane są w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi – Łódź, Piotrkowska 104.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 17.03.2020
DAR-UA-VI.6733.26.2020 74259BN
Data dokumentu: 17.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.26.2020
74259BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora Varitex Sp. z o.o. Sp. K w dniu 17 marca 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.72.P.2020,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z sięgaczami do granicy działek przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Chocianowickiej, Południowej dz. nr: 32/3, 31, 2/1, 1/2 obręb G-34; dz. nr: 3/8, 3/11 obręb G-21; dz. nr 292/2 obręb G-53.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.03.2020 r. do 30.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.03.2020
DAR-UA-VI.6733.11.2020 45689BN
Data dokumentu: 17.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.11.2020
45689BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w dniu 17 marca 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.73.P.2020,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie i przebudowie linii kablowych SN 15kv wraz z wymianą transformatora w stacji 50555 przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Obywatelskiej, Cieszkowskiego, Pięknej dz. nr: 325/41, 260/37, 325/42, 319/9, 319/6, 317/18, 319/8, 259/18, 247/5 obręb G-1.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.03.2020 r. do 30.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.03.2020
DAR-UA-VI.6733.23.2020 66825BN
Data dokumentu: 17.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 17 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.23.2020
66825BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora PGE Dystrybucja S.A. w dniu 17 marca 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.74.P.2020,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na skablowaniu odcinka linii napowietrznej 15KV (od P4 do 70104/5/1), budowa kontenerowej stacji transformatorowej, linii kablowych SN 15KV, linii kablowych nN 0,4 kV, linii napowietrznej SN-15kV wraz z słupami, linii napowietrznej nN 0,4 kV wraz z słupami przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pomorskiej, Armiki dz. nr: 21/12, 22, obręb W-17, dz. nr 47/2 obręb W-44.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.03.2020 r. do 30.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 17.03.2020
DAR-UA-VI.6733.90.2020 183233.TG
Data dokumentu: 17.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 17 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.90.2020
183233.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 9 marca 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 40 mm i długości 180 m na terenie przy ul. Grodzkiej, ul. Nowogrodzkiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 8/19, 279, obr. W-15.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 18 marca do 1 kwietnia 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 W związku z zagrożeniem epidemiologicznym i związaną z tym nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie zawiadamiam, że o informacje dotyczące prowadzonego postępowania można wystąpić drogą elektroniczną pod adresem e-mail: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu 42 638 47 58. Uwagi i wnioski przyjmowane są w kancelarii głównej Urzędu Miasta Łodzi – Łódź, Piotrkowska 104.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 17.03.2020
DAR-UA-VIII.6730.336.2019 AJ
Data dokumentu: 16.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.03.2020 r.

DAR-UA-VIII.6730.336.2019
AJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 – tekst jednolity)

obwieszczam

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.11.2019 r. wydano w dniu 16.03.2020 r. decyzję Nr DAR-UA-VIII.411.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Żółwiowej 28 na działce nr ewid. 257 w obr. B-17.

W związku zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym i nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie informuję, że z ww. decyzją o warunkach zabudowy strony postępowania mogą zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem e-mailowym: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu (42) 638-44-02.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 17.03.2020 r. do 30.03.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 16.03.2020
DAR-UA-VIII.6730.335.2019 AJ
Data dokumentu: 16.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16.03.2020 r.

DAR-UA-VIII.6730.335.2019
AJ

Obwieszczenie

Na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49a i art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r., poz.2096 – tekst jednolity)

obwieszczam

Działając w trybie art. 49 a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku osoby fizycznej z dnia 19.11.2019 r. wydano w dniu 16.03.2020 r. decyzję Nr DAR-UA-VIII.409.2020 o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku rekreacji indywidualnej wraz z urządzeniami budowlanymi, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Żółwiowej 28 na działce nr ewid. 256 w obr. B-17.

W związku zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem epidemiologicznym i nową organizacją pracy UMŁ, uprzejmie informuję, że z ww. decyzją o warunkach zabudowy strony postępowania mogą zapoznać się drogą elektroniczną pod adresem e-mailowym: wuia@uml.lodz.pl oraz pod numerem telefonu (42) 638-44-02.
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ w terminie: od 17.03.2020 r. do 30.03.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 16.03.2020
DAR-UA-I. 6740.66.2020 780896.GG
Data dokumentu: 13.03.2020
Treść:

Łódź, dnia 13.03.2020 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-I. 6740.66.2020
780896.GG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam, że w dniu 13.03.2020 r. Prezydent Miasta Łodzi wydał decyzję nr DAR-UA-I.721.2020

orzekającą

o odmowie uchylenia decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-I.1585.2019 z dnia 23.07.2019 r. zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną, w tym instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacją elektryczną na terenie dz. nr 70 obręb P-1 przy ul. Krzysztofa Cedry w Łodzi ze względu na brak podstaw do jej uchylenia na podstawie art. 145 § 1 pkt. 4 Kpa.

 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, ul. Piotrkowska 104 (budynek F, parter pok. 044a).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl, w terminie: 16.03.2020 r. - 30.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału 
Architektoniczno-Budowlanego I

Lidia Zysiak

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Gabriela Grabowska
Data opracowania: 13.03.2020
DAR-UA-VI.6733.54.2020 126335.TG
Data dokumentu: 13.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.54.2020
126335.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 17 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu średniego ciśnienia o średnicy 160 mm na terenie przy ul. Śląskiej, ul. Młynek, ul. Wełnianej, ul. Kotoniarskiej, ul. Tomaszowskiej oraz przy Rondzie Zbigniewa Zakrzewskiego w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 27/15, 27/7, 48/15, 203/20, 285/8, 220/20, 220/18, 220/17, 231/1, 239/7, 119/1, 119/3, 279/1, 280/1, 119/5, 119/6, 4/1, 114/13, 113/6, obr. G-19, 1/149, obr. G-32.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16 do 30 marca 2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 13.03.2020
DAR-UA-II.6740.81.2020 145513.MAP
Data dokumentu: 13.03.2020
Treść:

Łódź, dnia 13.03.2020 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-II.6740.81.2020
145513.MAP

Obwieszczenie o wznowieniu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że w dniu 11.03.2020 roku Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie NR DAR-UA-II.414.2020, którym wznowił postępowanie w sprawie zakończonej ostateczną decyzją Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-II.151.2020 z dnia 20.01.2020 r., udzielającą pozwolenia na budowę

dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z dwoma mieszkaniami i zewnętrznych instalacji: elektrycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz utwardzeń, na nieruchomości położonej przy ul. Widokowej 1 w Łodzi, działka nr 3/183 w obrębie B-21.

Obwieszczenie o wydaniu ww. postanowienia zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.03.2020 r. - 30.03.2020 r.
Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 057 (parter, tel. 42 272 62 59).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Wiesław Makal 

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marcin Pogorzała
Data opracowania: 13.03.2020
DAR-UA-II.6740.81.2020 145513.MAP
Data dokumentu: 13.03.2020
Treść:

Łódź, dnia 13.03.2020 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-II.6740.81.2020
145513.MAP

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że w dniu 11.03.2020 roku Prezydent Miasta Łodzi wydał postanowienie NR DAR-UA-II.415.2020, którym odmówił wstrzymania wykonania ostatecznej decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-II.151.2020 z dnia 20.01.2020 r., udzielającej pozwolenia na budowę

dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej z dwoma mieszkaniami i zewnętrznych instalacji: elektrycznej, gazowej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz utwardzeń, na nieruchomości położonej przy ul. Widokowej 1 w Łodzi, działka nr 3/183 w obrębie B-21.

Obwieszczenie o wydaniu ww. postanowienia zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.03.2020 r. - 30.03.2020 r.
Z treścią postanowienia strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 057 (parter, tel. 42 272 62 59).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Wiesław Makal 

Podstawa prawna: Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Marcin Pogorzała
Data opracowania: 13.03.2020
DAR-UA-VI.6733.30.2020 M
Data dokumentu: 13.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.30.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że na wniosek inwestora - PGE Dystrybucja S.A., Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowych SN–15kV, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Karpackiej / ul. Kosmonautów w granicach działek ewid. o numerach: 49/18, 49/34, 50/11, 63/14, 62, 61/1, 59/1, 58/12, 58/13, 58/14, 58/6, 57/18, 57/19, 51/51, 41/13, 41/6, 37/21, 38/4, 39/6 w obr. G-11.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 13.03.2020
DAR-UA-VI.6733.10.2020 M
Data dokumentu: 13.03.2020
Treść:

Łódź, dnia 13 marca 2020 r.

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-VI.6733.10.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora wydano decyzję Nr DAR UA VI.71.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Wójtowskiej w granicach działek ewid. o numerach: 370/31, 370/14 w obr. G-12.
Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17). Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16 marca 2020 r. do 30 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 13.03.2020
DAR-UA-VI.6733.60.2020 BW
Data dokumentu: 13.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 13.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.60.2020
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18, w dniu 13.03.2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.70.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Paradnej, ul. Przesmyk i ul. Obszernej (działki nr 578/9, 43 i 123/26 w obrębie G-44).
Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 16.03.2020 r. do 29.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 13.03.2020
DAR-UA-VI.6733.52.2020 BW
Data dokumentu: 12.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 12.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.52.2020
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - VEOLIA ENERGIA Łódź S.A., 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5, w dniu 12.03.2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.68.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie, przebudowie i rozbudowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Fabrycznej i Targowej (działki nr 42/6 i 42/12 w obrębie W-25).

 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.03.2020 do 29.03.2020 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 12.03.2020
DAR-UA-VI.6733.51.2020 BW
Data dokumentu: 12.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 12.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.51.2020
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - VEOLIA ENERGIA Łódź S.A., 92-550 Łódź, ul. Andrzejewskiej 5, w dniu 12.03.2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.67.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Oblęgorskiej 7 (działka nr 13/1 w obrębie B-54).
 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.03.2020 do 29.03.2020 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 12.03.2020
DAR-UA-VI.6733.82.2020 MS
Data dokumentu: 12.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.82.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działkach nr 1/37, 1/38, 1/39, 1/40, 1/41, 1/43, 7/50, 7/51, 7/45, 7/43, 7/41, 7/35, 7/36, 7/16, 7/39, 7/9, 7/8 w obrębie B-42 usytuowanego przy ul. Grabieniec, al. Pasjonistów polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych SN, linii kablowych nN wraz ze złączami nN dla przyłączenia budynków mieszkalnych wielolokalowych przy ul. Grabieniec 17.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.03.2020 r. do 30.03.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 12.03.2020
DAR-UA-VI.6733.19.2020 MS
Data dokumentu: 12.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.19.2020
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.69.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej Ø 160 przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Kryształowej na działkach nr 24/4, 25/5, 25/4 w obrębie B- 20.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).
Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 17.03.2020 r. do 30.03.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 12.03.2020
DAR-UA-VI.6733.69.2020 MS
Data dokumentu: 11.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi 90-926
Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.69.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działce nr 612 w obrębie G-55 usytuowanego przy ul. Marcowej polegającego na budowie linii kablowych 0,4kV ze złączami kablowo-pomiarowymi dla zasilania działek przy ul. Bocznej/Marcowej.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 13.03.2020 r. do 26.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 11.03.2020
DAR-UA-IX.6730.468.2019 KTW
Data dokumentu: 11.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11.03.2020 r.

DAR-UA-IX.6730.468.2019
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.10.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.385.2020

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 14 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej, na działkach nr 27/21, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 26/8, 26/15, działkach drogowych nr 27/19, 27/18, 27/12, 26/14 oraz fragmencie działki drogowej nr 42/6 w obrębie W-4.
 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638 53 49).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 12.03.2020 r. do 26.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 11.03.2020
DAR-UA-VI.6733.85.2020 164029.TG
Data dokumentu: 11.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.85.2020
164029.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 2 marca 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV wraz z kanalizacją teletechniczną na terenie przy ul. Przewozowej, ul. Olechowskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 209, 203/1, 34/32, 34/20, 34/19, obr. W-36, 90/1, 92/4, obr. W-35.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 12 do 26 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 11.03.2020
DAR-UA-VI.6733.86.2020 165610.KUW
Data dokumentu: 11.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.86.2020
165610.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 3 marca 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii kablowej niskiego napięcia wraz ze złączem kablowym, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Bratysławskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 595/82, 109/12, 109/21 obręb geodezyjny P-27.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12.03.2020 r. do 26.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 11.03.2020
DAR-UA-IX.6730.469.2019 KTW
Data dokumentu: 11.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11.03.2020 r.

DAR-UA-IX.6730.469.2019
KTW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Na podstawie art. 59 ust. 1 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 293), działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.10.2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-IX.386.2020

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie zespołu do 22 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie bliźniaczej wraz z urządzeniami budowlanymi i uzbrojeniem terenu (w tym: budową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej), przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Beskidzkiej, na działkach nr 27/21, 27/2, 27/3, 27/4, 27/5, 26/2, 26/3, 26/11, 26/5, 26/8, 26/15, 26/14, działkach drogowych nr 27/19, 27/18, 27/12 oraz fragmencie działki drogowej nr 42/6 w obrębie W-4.
 Z decyzją strony postępowania mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 205 (II p. tel. 42 638 53 49).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 12.03.2020 r. do 26.03.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Krzysztof Wroński
Data opracowania: 11.03.2020
DAR-UA-VIII.6733.1.2020 MBO
Data dokumentu: 11.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 11.03.2020 r.

DAR-UA-VIII.6733.1.2020
MBO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 poz. 293 t.j.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 t.j.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, wydano w dniu 10 marca 2020 r. decyzję Nr DAR-UA-VIII.66.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parkingu dla samochodów osobowych: ok. 60 miejsc postojowych, utwardzona droga dojazdowa, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Lutomierskiej 116/118. na dz. nr 143/313 i 143/314 w obr. B-45.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 638 44 02).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 12.03.2020 r. do 26.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Borowiec
Data opracowania: 11.03.2020
DAR-UA-VI.6733.33.2020 86965BN
Data dokumentu: 11.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.33.2020
86965BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora TDG 15 Sp. z o.o., Sp. K. złożony w dniu 03.02.2020 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 77 dz. nr: 76/64, 6/1 obręb B-46.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.03.2020 r. do 24.03.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 11.03.2020
DAR-UA-VI.6733.29.2020 83286BN
Data dokumentu: 11.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 11 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.29.2020
83286BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora PSG Sp. z o.o., złożony w dniu 31.01.2020 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. . Kolumny 375 dz. nr: 91/1, 127/15, obręb G-55.

Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.03.2020 r. do 24.03.2020 r.
Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi
Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 11.03.2020
DAR-UA-XIV.6740.268.2019 766381.MK
Data dokumentu: 11.03.2020
Treść:

Łódź, dnia 11.03.2020 r.

Prezydent Miasta Łodzi 90-926
Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-XIV.6740.268.2019
766381.MK

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Działając w trybie art. 95 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013 r. poz..1235 z późn. zm.) zawiadamia się, że w dniu 09.03.2020 r. została wydana decyzja Nr DAR-UA-XIV.654.2020

zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca 7R Projekt 10 sp. z o.o. , 30-331 Kraków, ul. Ludwikowska 7 pozwolenia na budowę

hali magazynowo-produkcyjnej z zapleczem socjalno-biurowym wraz z zewnętrznymi instalacjami: elektroenergetyczną, wodociągową, gazową, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjną, zbiornikiem retencyjno-odparowującym, naziemnym zbiornikiem przeciwpożarowym, stanowiskami do czerpania wody, przepompownią, murami oporowymi, instalacją oświetlenia zewnętrznego z linią zasilającą, układem komunikacji wewnętrznej, miejscami postojowymi, budynkiem portierni wjazdowej, 2 pylonami reklamowymi, 3 masztami flagowymi, oraz rozbiórką istniejących 4 budynków, 4 zbiorników podziemnych i instalacji zewnętrznych: energetycznej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, deszczowej, telekomunikacyjnej, fragmentu ciepłociągu, na nieruchomości przy ul. Maratońskiej 96, dz. nr 120/6, 121/29 w obrębie P-37 i 353/25 w obrębie P-23
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl w terminie: od 16.03.2020 r. - 29.03.2020 roku.
 Akta sprawy znajdują się w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 045b (parter, tel. 42 638 43 65).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

p.o. Kierownika 
Oddziału Architektoniczno-Budowlanego V

Daria Kmiecik

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Kędzierska
Data opracowania: 11.03.2020
DAR-UA-VI.6733.80.2020 160393.TG
Data dokumentu: 10.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.80.2020
160393.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora złożony w dniu 28 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie przy ul. Herbowej w rejonie ul. Opolskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 192/4, 206/2, 206/9, 207/13, obr. W-1.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11 do 25 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 10.03.2020
DAR-UA-VI.6733.408.2019 776352BN
Data dokumentu: 10.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 10 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.408.2019
776352BN

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora ŁSI Sp. z o.o. w dniu 9 marca 2020 r., wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.64.P.2020,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Jaskółczej oraz przepompowni ścieków w ul. Jaskółczej z kanałem tłocznym wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową kolizji z istniejącym uzbrojeniem przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Jaskółczej, Mrówczej, Pszczelnej dz. nr: 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 9/1, 9/2, 25/11, 25/12, 25/13 obręb B-11.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p., tel. 42/6385742).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.03.2020 r. do 23.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Nowakowska
Data opracowania: 10.03.2020
DAR-UA-VI.6733.81.2020 S
Data dokumentu: 10.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.81.2020
S

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź), z dnia 28 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie sieci gazowej, przewidzianego do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Parkowej na fragmencie działki o numerze: 1/1 w obrębie P -29.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638-43-17) oraz składać uwagi wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w dniach: od 11.03.2020 r. do 24.03.2020 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania: 10.03.2020
DAR-UA-VI.6733.35.2020 87875.KUW
Data dokumentu: 10.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 10 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.35.2020
87875.KUW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora, w dniu 10 marca 2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.65.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Blokowej, w granicach działki ewidencyjnej nr: 163/6 obręb geodezyjny G-40.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 11.03.2020 r. do 25.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 10.03.2020
DAR-UA-V.6740.2.4.2020 70110.RJ
Data dokumentu: 09.03.2020
Treść:

Obwieszczenie

Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 256), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożonego w dniu 28 stycznia 2020 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ulic: Pomorskiej, Edwarda i Krokusowej wraz z rozbudową ul. Pomorskiej na odcinku od ulicy Krokusowej do ulicy Giewont w Łodzi”.
 Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

  1. działki położone w całości lub w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb W-12: dz. nr 304/3; obręb W-16: dz. nr 1/3, 14/6, 14/9, 17/2, 18/3, 18/6;
  2. działka położona w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęta projektem podziału: obręb W-16: dz. nr 18/4 (18/9, 18/10); (w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
  3. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb W-12: dz. nr 181/6, 181/29, 181/30, 181/31, 289/2, 289/3, 294/1, 299/3, 299/4, 300/3, 301/1, 302/2, 303/2, 304/2, 226/29; obręb W-16: 11/3, 11/6, 12/7, 13/3, 13/5, 14/7, 1/4, 16/6;
  4. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla której Inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb W-12: dz. nr 181/30, 181/38; obręb W-16: dz. nr 1/15, 16/3, 16/6;
  5. działka położona poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania rozbiórki istniejących obiektów budowlanych kubaturowych, nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: W-16: dz. nr 18/5.

Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna. Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-46-77. Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia. Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 12 marca 2020 r. Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.4.2020
70110.RJ

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Rafał Jendrys
Data opracowania: 09.03.2020
DAR-UA-VI.6733.71.2020 152717.KUW
Data dokumentu: 09.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.71.2020
152717.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S. A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 26 lutego 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie złącza kablowego średniego napięcia, linii kablowych średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową, słupów średniego napięcia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Łabędziej, ul. Kreciej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 142/2, 143/1, 146/1, 91/2, 80/18, 74, 59/36 obręb geodezyjny B-10.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.03.2020 r. do 24.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 09.03.2020
DAR-UA-VI.6733.64.2020 139151.TG
Data dokumentu: 09.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.64.2020
139151.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożony w dniu 20 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 110 mm na terenie przy ul. Nad Stawem w rejonie ul. Kolumny, ul. Gościniec w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 172, 180/5, 181/2, 127/15, obr. G-55.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10 do 24 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 09.03.2020
DAR-UA-VI.6733.24.2020 M
Data dokumentu: 09.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 09.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.24.2020
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamiam, że na wniosek złożony przez Inwestora, wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Judyma w granicach działek ewid. o numerach: 48/5, 46/2, 49/4, 49/5, 46/1, 50/5 w obr. B-42
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.03.2020 r. do 24.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 09.03.2020
DAR-UA-VI.6733.53.2020 BW
Data dokumentu: 06.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.53.2020
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Urzędu Komunikacji Elektronicznej, ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie budynku biurowego wraz z infrastrukturą techniczną i układem komunikacji wewnętrznej z miejscami postojowymi dla samochodów osobowych oraz budowie zjazdów z ul. Północnej i ul. Wschodniej, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Wschodniej 10/12 (działki nr 165 i 166 w obrębie S-01).
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 10.03.2020 r. do 23.03.2020 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 06.03.2020
DAR-UA-VI.6733.72.2020 152718.TG
Data dokumentu: 06.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.72.2020
152718.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 złożony w dniu 26 lutego 2020 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie infrastruktury elektroenergetycznej w postaci kontenerowej stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych średniego napięcia wraz z kanalizacją światłowodową, linii kablowych niskiego napięcia, słupów średniego i niskiego napięcia dla zadania pn: „Skablowanie LNSN w relacji: BRZE_P.3_ZK Śnieżna od sł.71003/22/1 do sł. 71003/20/2 w Łodzi”) na terenie przy ul. Okólnej, ul. Balsamowej, ul. Aksamitnej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 33, 154/1, 153/2, 71/2, obr. B-60, 45/9, 44/3, 30, 29/2, obr. W-1.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 9 do 23 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 06.03.2020
DAR-UA-VI.6733.79.2020 153428.KUW
Data dokumentu: 06.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 6 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.79.2020
153428.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 26 lutego 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kolumny, w granicach działek ewidencyjnych nr: 168/1, 170/20 obręb geodezyjny G-56.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 09.03.2020 r. do 23.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 06.03.2020
DAR-UA-VI.6733.5.2020 M
Data dokumentu: 06.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.5.2020
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Veolia Energia Łódź S.A., ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź, wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.62.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ulicy Tokarskiej w granicach działek o numerach ewidencyjnych 46/1, 41/2, 41/8, 35/2, 34/2, 34/4 obręb B-47.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 10.03.2020 r. do 23.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Małgorzata Matusiak
Data opracowania: 06.03.2020
DAR-UA-III.6740.727.2019 703844.IG
Data dokumentu: 06.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 06 marca 2020 r.

DAR-UA-III.6740.727.2019
703844.IG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) zawiadamia się, że w dniu 05 marca 2020 r. została wydana decyzja nr DAR-UA-III.622.2020 o pozwolenia na budowę:

  • wieży telekomunikacyjnej wraz ze stacją bazową WLD_LODZ_MILESZKI 116/27893 na nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Mileszki 116, działka ewid. o numerze 203/5, obręb W-48.

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę w ww. sprawie zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06 marca 2020 r. do 20 marca 2020 r.
Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 104, pok. 054 (parter, tel. 42 638 53 50) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046) do dnia 30 grudnia 2019 r.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik Oddziału
Architektoniczno-Budowlanego III

Agnieszka Chmielewska

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Igor Grzegory
Data opracowania: 06.03.2020
DAR-UA-VI.6733.17.2020 BW
Data dokumentu: 05.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 05.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.17.2020
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, w dniu 05.03.2020 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.61.P.2020

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

polegającej na budowie linii kablowych 0,4 kV ze złączami kablowo - pomiarowymi, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Granatowej (działka nr 315/32 w obrębie W-47).
 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.03.2020 do 19.03.2020 r. (zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 05.03.2020
DAR-UA-VI.6733.47.2020 MS
Data dokumentu: 05.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 05.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.47.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działce nr 193/4 w obrębie G-52 usytuowanego przy ul. Altanowej, polegającego na rozbudowie sieci wodociągowej.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.03.2020 r. do 20.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 05.03.2020
DAR-UA-VI.6733.63.2020 MS
Data dokumentu: 05.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 05.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.63.2020
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia zlokalizowanego w Łodzi na działkach nr 161/129, 161/131, 161/133, 161/135, 161/137, 161/139, 182/2, 161/153 w obr. G-13 przy ul. Rymanowskiej polegającego na budowie sieci wodociągowej.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.03.2020 r. do 20.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Monika Sobolewska
Data opracowania: 05.03.2020
DAR-UA-VI.6733.78.2020 153426.KUW
Data dokumentu: 05.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 5 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.78.2020
153426.KUW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 26 lutego 2020 r. wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Pojezierskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 106/41, 254/6, 254/7 obręb geodezyjny B-28.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. tel. (42) 638-47-58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 06.03.2020 r. do 20.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Karolina Włodarek
Data opracowania: 05.03.2020
DAR-UA-VI.6733.36.2020 87876.TG
Data dokumentu: 05.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 5 marca 2020 r.

DAR-UA-VI.6733.36.2020
87876.TG

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamia się, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 złożonego w dniu 3 lutego 2020 r. wydano decyzję NR DAR-UA-VI.60.P.2020 z dnia 5 marca 2020 r.

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia o średnicy 63 mm na terenie przy ul. Lewarowej, ul. Czechosłowackiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 44/31, 44/32, obr. W-15, 371/4, 371/2, 374, obr. W-14.
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej https//bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie od 6 do 20 marca 2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p., tel. 42 / 638-47-58).

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 05.03.2020
SKO.4 151.20.2020; DAR-UA-VI.40.P.2020
Data dokumentu: 05.03.2020
Treść:

Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi zawiadamiające o utrzymaniu w mocy decyzji Prezydenta Miasta Łodzi nr DAR-UA-I. 40.P.2020 z dnia 12 lutego 2020 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie wodociągu o średnicy 150 mm wraz z niezbędną infrastrukturą i przebudową kolizji z istniejącym uzbrojeniem na terenie ul. Edwarda, ul. Lawinowej w rejonie ul.Pomorskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewidencyjnych działek: 318/42 w obrębie W-14 i 16/5, 16/6, 16/3, 14/6, 14/9 w obrębie W-16

Pliki do pobrania: WUA_obw_sko_edwarda_20200313.pdf
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Teresa Głowacka
Data opracowania: 05.03.2020
DAR-UA-VIII.6733.3.2020 AJ
Data dokumentu: 05.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 05.03.2020 r.

DAR-UA-VIII.6733.3.2020
AJ

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 – tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. r. poz. 256 – tekst jednolity) zawiadamiam, że na wniosek inwestora: Miasta Łódź reprezentowanego przez Wydział Edukacji w Departamencie Pracy, Edukacji i Kultury UMŁ wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie obiektu hali sportowej wraz z łącznikiem z istniejącym budynkiem szkoły, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Łozowej 9 na terenie obejmującym działki nr 128/1, 128/2, 130, 131, 132/1 i 129/2 z obr. B-8.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p. tel. 42 638-44-02) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 09.03.2020 r. do 22.03.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania: 05.03.2020
DAR-UA-VI.6733.83.2020 BW
Data dokumentu: 05.03.2020
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 05.03.2020 r.

DAR-UA-VI.6733.83.2020
BW

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora - PGE Dystrybucja S.A., ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin, Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź - wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN, linii kablowych SN oraz linii kablowych nN wraz ze złączami nN dla przyłączenia hali biurowo - produkcyjnej w Łodzi przy ul. Brukowej 14, przeznaczonej do realizacji w Łodzi przy ul. Brukowej - działki nr 173/12, 173/13, 63/7, 63/24 i 63/9 w obrębie B-31.
 Z aktami sprawy Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 42 / 638 43 69), a także składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń WUiA DAiR UMŁ w terminie: od 10.02.2020 r. do 23.02.2020 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a): Beata Woźniak
Data opracowania: 05.03.2020

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (03.06.2020 10:54)

Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 41166

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
03.06.2020 10:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.06.2020 10:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
20.08.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:34 Tomasz Wilk Utworzenie strony