Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 26.07.2019 08:57 do 20.08.2019 09:56.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.

Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury

DAR-UA-VIII.6733.7.2019 AJ
Data dokumentu:25.07.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25.07.2019 r.

DAR-UA-VIII.6733.7.2019
AJ

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 – tekst jednolity) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 – tekst jednolity) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi z siedzibą przy ul. Pomorskiej 251 w dniu 25.07.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VIII.245.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na rozbudowie budynków szpitala o dźwigi osobowe wraz z nadbudową łączników oraz zagospodarowaniem terenuprzewidzianej do realizacji na terenie Uniwersyteckiego Centrum PediatriiCentralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi przy ul. Pankiewicza 16 na terenie obejmującym działki nr ewid. 59/6, 59/5, 59/4, 59/14, 59/3, 59/2, 59/30, 59/31, 59/32, 59/33, 59/17, 59/35, 59/34, 59/15, 59/9, 60/20, 60/10 i fragmenty działek nr ewid. 59/7, 59/8, 59/19, 59/22, 59/11 i 59/21 z obrębu B-54.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 302 (III p., tel. 42 / 638-44-02).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 26.07.2019 r. do 08.08.2019 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Agnieszka Jędrzejczak
Data opracowania:25.07.2019
DAR-UA-VI.6733.226.2019 412604.TG
Data dokumentu:25.07.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 lipca 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.226.2019
412604.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora złożony w dniu 8 lipca 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kanału deszczowego o średnicy 300 mm wpustów ulicznych, odwodnienia liniowego i przykanalików w ramach przebudowy ul. Kolarskiej i ul. Piłkarskiej, na terenie przy ul. Kolarskiej i ul. Piłkarskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 1749/17, 1749/22, 26/22, 1748/38, 1748/37, 1748/49, 346/23, obr. P-23.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http://bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 26 lipca do 9 sierpnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Teresa Głowacka
Data opracowania:25.07.2019
DAR-UA-I.6740.264.2019288859.RW
Data dokumentu:25.07.2019
Treść:

Łódź, dnia 25.07.2019 r.

PrezydentMiastaŁodzi 
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

DAR-UA-I.6740.264.2019
288859.RW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku STARHEDGE S.A., wydano decyzję nr DAR-UA-I.1585.2019 z dnia 23.07.2019 r.

orzekającą

o zatwierdzeniu projektu budowlanego i udzieleniu pozwolenia na budowę dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną, w tym instalacją wodociągową, kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz instalacją elektryczną na terenie dz. nr 70 obręb P-1 przy ul. Krzysztofa Cedry w Łodzi.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, ul. Piotrkowska 104 (budynek F, parter pok. 034a).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl, w terminie: 26.07.2019 r. - 08.08.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Wiesław Makal

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Radosław Woźniarski
Data opracowania:25.07.2019
DAR-UA-VI.6733.195.2019 373528.PAB
Data dokumentu:25.07.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 25 lipca 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.195.2019
373528.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 19 czerwca 2019 r. (uzupełniony dnia 12 lipca 2019 r. i zmodyfikowany dnia 25 lipca 2019 r.) wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi, przy ul. Rejtana, w granicach działek ewidencyjnych nr: 186/25, 186/29, 186/21, 186/22 obręb geodezyjny G-1.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 25.07.2019 r. do 08.08.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Piotr Bończak
Data opracowania:25.07.2019
DAR-UA-VI.6733.171.2019 M
Data dokumentu:24.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia24.07.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.171.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora - PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90 021 Łódź, wydano decyzję NrDAR-UA-VI.243.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji transformatorowej SN/nN, budowie linii kablowych elektroenergetycznych SN i nN wraz z budową złącza zlokalizowanego w Łodzi przy ul. Elektronowej, na terenie w granicach działek o numerach ewidencyjnych: nr 48/41, 48/42, 56/33 w obrębie P-36.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 25.07.2019 r. do 07.08.2019 r.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
Data opracowania:24.07.2019
DAR-UA-VI.6733.172.2019 312076.PAB
Data dokumentu:24.07.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 lipca 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.172.2019
312076.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – HE 2 ŁÓDŹ 1 Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 56C, 00-803 Warszawa, w dniu 24 lipca 2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.244.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi, przy ul. Rolniczej, ul. Ary Sternfelda, ul. Społecznej, ul. Kurczaki, ul. Wł. Łokietka, ul. Powszechnej, ul. Strzeleckiej, ul. Mulinowicza, ul. Nadwodnej, ul. Św. Wojciecha, ul. Mieszczańskiej, ul. Rzgowskiej, ul. Kolumny i ul. Józefów, w granicach działek ewidencyjnych nr: 352/4, 355/3, 464/1, 464/3, 464/18, 464/14, 464/13, 474/4, 474/3, 473/4, 472/3, 478/10, 479/11, 491/3, 492/20, 494/6, 526/20, 535/8, 539/8, 540/20, 541/15, 553/5, 554/1, 555/1, 556/8, 556/6, 584/11, 586/2, 587/5, 589/6, 592/2, 606/13, 606/4, 463/84, 463/72, 463/36, 463/37 obr. G-28; nr: 310, 312, 311, 296/6, 296/5, 328/2, 327, 326, 340/14, 340/15, 340/16, 340/53, 340/25, 340/24, 340/23, 362/1, 363, 364, 378/3, 377/1, 388/13, 388/14, 388/15, 388/45, 388/24, 388/23, 388/22, 421/4, 422, 423, 418/3, 414/2, 413/2, 415/1, 431/12, 431/13, 431/53, 431/29, 431/30, 431/31, 434/2, 435/1, 436/2, 437/2, 470/6, 469/1, 468/3, 467/3, 477/49, 477/21, 480/4, 481/5, 483/3, 495/1, 495/4, 494/5, 533/4, 492/4, 491/6, 499/2, 499/19, 491/4, 490/2, 499/18, 501/35, 501/31, 501/15, 530/2, 138/45, 138/72, 501/30, 532/25, 532/23, 531/8, 531/25, 78/2, 76/1, 74/7, 75/6, 77/2, 75/4 obr. G-29; nr: 417/150, 746/20, 746/18, 746/16, 751/2, 754/5, 788/14, 788/13, 788/9, 788/8, 788/7, 788/5, 788/4, 782/63, 788/2 obr. G-27; nr: 444/49, 444/58, 444/11, 444/63, 444/61, 444/59, 444/15, 444/16, 444/18, 444/19, 444/17, 444/20 obr. G-44; nr: 20/4, 43/6, 63/12, 85/6, 152/6, 152/7, 152/13, 152/15, 153/2, 156/7, 157/2, 160/2, 161/11, 161/5 obr. G-45.

 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106(I p., tel. 42/272-63-96).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.07.2019 r. do 07.08.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Piotr Bończak
Data opracowania:24.07.2019
DAR-UA-VII.6730.70.2019 EO
Data dokumentu:24.07.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 24 lipca 2019 r.

DAR-UA-VII.6730.70.2019
EO

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora wydano decyzję nr DAR-UA-VII.1196.2019 z dnia 24-07-2019 r.

o warunkach zabudowy

dla inwestycji polegającej na budowie boiska sportowego do celów rekreacyjnych wraz z ogrodzeniem i oświetleniem, przewidzianej do realizacji w Łodzi na działkach onumerach ewidencyjnych 437/53 przy ul. Złotno oraz 437/52 przy ul. Jagodnica 3E, obręb P-4.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 206 (budynek G, II p., tel. 42 / 638-52-43).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o warunkach zabudowy zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 24-07-2019 r. do 07-08-2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik 
Oddziału Urbanistyki II

Jolanta Knul

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Ewa Olejnik
Data opracowania:24.07.2019
DAR-UA-V.6740.2.9.2019 216634.RJ
Data dokumentu:24.07.2019
Treść:

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Łodzi

Zgodnie z art. 11d ust. 5 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zawiadamiam, że na wniosek Prezydenta Miasta Łodzi, reprezentowanego przez Dyrektora Zarządu Dróg Inwestycji Miejskich, złożony w dniu 29 marca 2019 r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla budowy ulicy Podchorążych na odcinku od rzeki Jasieniec do posesji nr 54 w Łodzi.
Inwestycja obejmuje swym zakresem nieruchomości lub ich części położone w Łodzi na działkach ewidencyjnych, zgodnie z poniższym wykazem:

  1. działka położona w całości lub w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji: obręb P-2: dz. nr 24/13, 48/45, 51/31, 52/15, 53/25, 53/42, 24/4, 24/3, 24/5, 24/12, 45/21, 45/5, 46/16, 47, 52/16 53/101, 53/124, 53/134, 53/161, 53/209, 53/8, 53/323, 55/1, 55/2; obręb P-3: dz. nr 91;
  2. działki położone w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, objęte projektem podziału: obręb P-2: dz. nr 45/21 (45/23, 45/24), 45/5 (45/25, 45/26), 46/16 (46/19, 46/20), 47 (47/3, 47/4), 53/101 (53/212, 53/213), 53/124 (54/214, 53/215), 53/134 (53/216, 53/217), 53/161 (53/218, 53/219), 53/209 (53/220, 53/221), 53/8 (53/222, 53/223), 53/323 (53/326, 53/327), 55/2 (55/3, 55/4); obręb P-3: dz. nr 91 (91/1, 91/2);(w nawiasach podano nr działki po podziale, nr działek przeznaczonych pod drogę podkreślono);
  3. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do przebudowy/budowy sieci uzbrojenia terenu, w przypadkuktórych nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb P-3: dz. nr 47/3, 48/1, 48/2, 49/1, 49/2, 50, 51/1, 51/2, 53/3, 53/4, 53/5, 53/13, 53/8, 90; obręb P-2: dz. nr 48/41, 48/16, 51/11, 52/14, 53/327(53/323 – nr dz. przed podziałem), 55/4 (55/2 – nr dz. przed podziałem);
  4. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnymdo przebudowy istniejących dróg publicznych, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb P-2: dz. nr 54/18, 24/13; obręb P-4: dz. nr 535/10, 535/12, 40/57, 40/18;
  5. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na terenie niezbędnym do budowy/przebudowy zjazdów, w przypadku których nie następuje przeniesienie prawa własności: obręb P-2: dz. nr 48/47, 51/32, 53/11;
  6. działki położone poza liniami rozgraniczającymi teren inwestycji, na obszarze niezbędnym do dokonania przejścia przez tereny wód płynących: obręb P-2: dz. nr 24/8 i 45/22;
  7. działka położona w części w liniach rozgraniczających teren inwestycji, dla której Inwestor przedłożył oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane: obręb P-2: dz. nr 24/13.

 Zgodnie z art.11d ust. 9 i 10 ustawy z 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach (…), z dniem zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie takiej decyzji, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem powyższego zakazu jest nieważna.
 Jednocześnie zawiadamia się, że z aktami sprawy strony mogą zapoznać się w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 107 (wejście od Pasażu Schillera), tel. (42) 638-46-77.
 Zawiadomienie niniejsze uważa się za doręczone po upływie czternastu dni od daty publicznego ogłoszenia.
 Data publicznego ogłoszenia obwieszczenia: 24 lipca 2019 r.
 Ewentualne uwagi i wnioski można składać w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia.

Znak sprawy: DAR-UA-V.6740.2.9.2019
216634.RJ

Z upoważnienia 
Prezydenta Miasta Łodzi

Dyrektor 
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Małgorzata Kasprowicz

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Rafał Jendrys
Data opracowania:19.07.2019
DAR-UA-VI.6733.241.2019 M
Data dokumentu:23.07.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.07.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.241.2019
M

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 19.07.2019 r., skorygowany w dniu 23.07.2019 r., wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia Φ 125mm PEHD przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ulicy Odyńca w granicach działek ewid. o numerach: nr 73/17, 73/16, 73/15, 73/42, 73/14, 73/13, 73/12, 73/11, 74/24, 74/23, 74/12 w obr. G-16.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.07.2019 r. do 07.08.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
Data opracowania:23.07.2019
DAR-UA-VI.6733.243.2019 MS
Data dokumentu:23.07.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23.07.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.243.2019
MS

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm. ) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora, jakim jest Miasto Łódź, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia przewidzianego do realizacji na działkach nr 564/10, 564/11, 305/13, 314/19 w obrębie G-40 przy ul. Marii, ul. Woźniczej polegającego na montażu opraw oświetleniowych wraz z posadowieniem słupów i budową linii kablowej ziemnej (nN).
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p. tel. 638-57-45) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24.07.2019 r. do 07.08.2019 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Monika Sobolewska
Data opracowania:23.07.2019
DAR-UA-VI.6733.215.2019 400967.TG
Data dokumentu:23.07.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 23 lipca 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.215.2019
400967.TG

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamia się, że na wniosek inwestora Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Zakład w Łodzi 90-042 Łódź, ul. Targowa 18 z dnia 3 lipca 2019 r. wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia o średnicy 63 mm PE na terenie przy ul. Henrykowskiej w Łodzi w granicach nieruchomości o nr ewid. działek, 51/5, 11/7, obr. W-17.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej http:// bip.uml.lodz.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 24 lipca do 7 sierpnia 2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 108 (I p. Tel. 42 638 47 58) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (03.06.2020 10:54)

Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 39224

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
03.06.2020 10:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.06.2020 10:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
20.08.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:34 Tomasz Wilk Utworzenie strony