Urząd Miasta Łodzi BIP UMŁ

UWAGA! To nieaktualna wersja strony, wyświetlana w przeszłości od 20.08.2019 09:56 do 11.11.2019 19:54.
W celu przejścia do aktualnej wersji strony kliknij tutaj.
Zawiadomienia Wydziału Urbanistyki i Architektury
DAR-UA-VI.6733.231.2019 BW
Data dokumentu:19.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 19.08.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.231.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Łódzkiej Spółki Infrastrukturalnej Sp. z o.o., 90-368 Łódź, ul. Piotrkowska 190, w dniu 19.08.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.266.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci wodociągowej dn150, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Cyprysowej, na działkach o numerach ewidencyjnych 38/7, 40/5, 8/5, 180, 40/1, 39/1, 38/8 w obrębie B-07.
 Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.08.2019 r. do 02.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Woźniak
Data opracowania:19.08.2019
DAR-UA-VI.6733.195.2019 373528.PAB
Data dokumentu:19.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 19 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.195.2019
373528.PAB

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, w dniu 19 sierpnia 2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.265.P.2019,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi, przy ul. Rejtana, w granicach działek ewidencyjnych nr: 186/25, 186/29, 186/21, 186/22 obręb geodezyjny G-1.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106(I p., tel. 42/272-63-96).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.08.2019 r. do 03.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Piotr Bończak
Data opracowania:19.08.2019
DAR-UA-VI.6733.192.2019 M
Data dokumentu:19.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia19.08.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.192.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18,wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.267.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej - gazociągu średniego ciśnienia wraz z przyłączami, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przy ul. Króla / ul. Sumowej / ul. Bratysławskiej / ul. Sieciowej w granicach działek ewid. o numerach: nr91/3, 102/5, 108, 126/2 w obr. P-33 i nr 28/9 w obr. P-36.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 20.08.2019 r. do 02.09.2019 r.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
Data opracowania:19.08.2019
DAR-UA-VI.6733.188.2019 MS
Data dokumentu:16.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 16.08.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.188.2019
MS

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki GazownictwaSp. z o.o., Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi ul. Targowa 18 90-042 Łódź wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.263.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia przewidzianej do realizacji wŁodzi przy ul. Obozowej na działcenr 131/1 w obrębie P-4.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-57-45).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 19.08.2019 r. do 02.09.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki

Marek Gromski

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Monika Sobolewska
Data opracowania:16.08.2019
DAR-UA-VI.6733.214.2019 S
Data dokumentu:16.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 16 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.214.2019 
S

Obwieszczenie o wydaniu decyzji

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku z dnia, Inwestora Łódzkiej Spółki Strukturalnej Sp. z o. o., ul. Piotrkowska 190, 90-368 Łódź- w dniu 16 sierpnia 2019 r. wydano decyzję nr DAR-UA-VI.264.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanału sanitarnego grawitacyjnego wraz z odejściami bocznymi w ul. Karkonoskiej, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Karkonoskiej na częściach działek o numerach 61/1 i 59, znajdujących się w obrębie W-3.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p. tel. 42 638 43 17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej www.bip.uml.lodz.pl w terminie: od 19.08.2019 r. do 01.09.2019 r.
 Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Kierownik
Oddziału Urbanistyki I

Marek Gromski

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Magdalena Saloni-Marczewska
Data opracowania:16.08.2019
DAR-UA-VI.6733.225.2019BW
Data dokumentu:14.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, 14.08.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.225.2019
BW

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A., 92-550 Łódź, ul. J. Andrzejewskiej 5, w dniu 14.08.2019 r. wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.261.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej, przewidzianej do realizacji w Łodzi przy ul. Wróblewskiego - na działkach o nr ewid. 51/2, 52 i 61/2 w obrębie G-01 i ul. Piasta - na działkach o nr ewid. 53, 58/6, 58/8, 58/9, 58/16 w obrębie G-01.

Z treścią decyzji Strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 210 (II p., tel. 42 / 638-43-69).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.08.2019 r. do 29.08.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury
Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Woźniak
Data opracowania:14.08.2019
DAR-UA-VI.6733.185.2019 M
Data dokumentu:14.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia14.08.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.185.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora wydano decyzję NrDAR-UA-VI.262.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie linii kablowej elektroenergetycznej 15 kV wraz z budową złącza kablowego 15kV (w związku z rozbiórką linii napowietrznej 15kV) zlokalizowanego w Łodzi przy ulicy: Arniki 26, na terenie w granicach działki o numerze ewidencyjnym 21/12 w obrębie W-17.

Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).

Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 16.08.2019 r. do 29.08.2019 r.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
Data opracowania:14.08.2019
DAR-UA-VI.6733.255.2019 462504BN
Data dokumentu:13.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.255.2019
462504BN

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945) oraz art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamia się, że na wniosek Inwestora Veolia Energia Łódź S.A., złożony w dniu 31.07.2019 r, wszczęto postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie osiedlowej sieci ciepłowniczej przy ul. Słowiańska, w Łodzi dz. nr: 80/1, 88 obręb G-4.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 13.08.2019 r. do 26.08.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Beata Nowakowska
Data opracowania:13.08.2019
DAR-UA-VI.6733.194.2019 M
Data dokumentu:13.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia13.08.2019 r.

DAR-UA-VI.6733.194.2019
M

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku Inwestora - Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, 90-042 Łódź, ul. Targowa 18,wydano decyzję Nr DAR-UA-VI.260.P.2019

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia, polegającego na budowie sieci gazowej - gazociągu niskiego ciśnienia wraz z przyłączami, przewidzianej do realizacji w Łodzi na terenie przyul.Platanowej / ul. Gościniec w granicach działek ewid. o numerach: nr 143/21, 143/12, 143/9 w obr. G-57.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 211 (II p., tel. 42 / 638-43-17).
 Obwieszczenie o wydanej ww. decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.08.2019 r. do 27.08.2019 r.Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-caDyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Małgorzata Matusiak
Data opracowania:13.08.2019
DAR-UA-VI.6733.254.2019 460998.PAB
Data dokumentu:13.08.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 13 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.254.2019
460998.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Łodzi, ul. Targowa 18, 90-042 Łódź, złożony w dniu 30 lipca 2019 r. (zmodyfikowany dnia 12 sierpnia 2019 r.), wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie gazociągu niskiego ciśnienia, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Srebrnej, w granicach działki ewidencyjnej nr: 228/1 obręb geodezyjny B-29.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 14.08.2019 r. do 28.08.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Piotr Bończak
Data opracowania:13.08.2019
DAR-UA-VI.6733.253.2019 457203.PAB
Data dokumentu:12.08.2019
Treść:

PrezydentMiastaŁodzi
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 12 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VI.6733.253.2019
457203.PAB

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) oraz art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że na wniosek Inwestora – PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź, ul. Tuwima 58, 90-021 Łódź, złożony w dniu 29 lipca 2019 r. (uzupełniony dnia 09 sierpnia 2019 r.), wszczęto i jest prowadzone postępowanie w przedmiocie wydania decyzji,

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia polegającego na budowie: stacji transformatorowej SN/nN (15kV/0,4kV); elektroenergetycznych linii kablowych średniego napięcia (15kV) i niskiego napięcia (0,4kV) oraz złączy kablowo-pomiarowych, przeznaczonego do realizacji w Łodzi przy ul. Kilińskiego i ul. Kaliskiej, w granicach działek ewidencyjnych nr: 310/1, 310/2 obręb geodezyjny G-4 oraz nr: 22/25, 22/35, 22/22 obręb geodezyjny G-5.
 Z aktami sprawy strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 106 (I p. tel. 42-272-63-96) oraz składać uwagi i wnioski w kancelarii ww. Wydziału, (parter, pok. 046).
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego zamieszcza się na stronie internetowej bip.uml.lodz.pl oraz na tablicy ogłoszeń w terminie: od 13.08.2019 r. do 27.08.2019 r. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od daty publicznego obwieszczenia.

Z upoważnienia
Prezydenta Miasta Łodzi

Z-ca Dyrektora
Wydziału Urbanistyki i Architektury

Jolanta Kubacka

Podstawa prawna:Art. 49a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Źródło:Departament Architektury i Rozwoju, Wydział Urbanistyki i Architektury
Informację opracował(a):Piotr Bończak
Data opracowania:12.08.2019
DAR-UA-VIII.6732.10.2019
Data dokumentu:09.08.2019
Treść:

Prezydent Miasta Łodzi
90-926 Łódź ul. Piotrkowska 104

Łódź, dnia 9 sierpnia 2019 r.

DAR-UA-VIII.6732.10.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej

Działając w trybie art. 53 ust. 1 ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945) oraz art. 49 § 1 ustawyz dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096) zawiadamiam, że po rozpatrzeniu wniosku inwestora, wydano w dniu 9 sierpnia2019 r. decyzjęNr DAR-UA-VIII.259.P.2019,

stwierdzająca wygaśnięcie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego
 Nr DAR-UA-VIII.22.P.2019 z dnia 17 stycznia 2019 r.,

dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie, przebudowie i zmianie sposobuużytkowania budynku szkolnego na cele przedszkola publicznego, przewidzianejdo realizacji w Łodzi przy ul. Wrześnieńskiej 64 na terenie obejmującym działkinr ewid. 256/10 i 271/4 w obr. B-45.
 Z treścią decyzji strony mogą się zapoznać w Wydziale Urbanistyki i Architektury w Departamencie Architektury i Rozwoju UMŁ, przy ul. Piotrkowskiej 110, pok. 303 (III p., tel. 42 / 638-51-33).
 Obwieszczenie o wy


Informację wprowadził(a): Tomasz Wilk (15.01.2019 09:34)

Informację zmodyfikował(a): Tomasz Wilk (03.06.2020 10:54)

Źródło: Wydział Urbanistyki i Architektury

Ilość odwiedzin: 38509

Historia zmian
Data Redaktor Akcja
03.06.2020 10:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
03.06.2020 10:49 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:55 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:54 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:52 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
22.05.2020 14:51 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:08 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
19.02.2020 15:06 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
21.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:57 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:55 Tomasz Wilk Modyfikacja strony
02.01.2020 12:32 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:30 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:29 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:28 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:27 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
02.01.2020 12:26 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:35 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:33 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:22 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:19 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:18 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:17 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:15 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:14 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
31.12.2019 13:12 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
14.11.2019 13:15 Adrian Beer Modyfikacja strony
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
11.11.2019 19:54 Migracja danych Modyfikacja treści
20.08.2019 09:56 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
26.07.2019 08:57 Tomasz Wilk Modyfikacja treści
15.01.2019 09:34 Tomasz Wilk Utworzenie strony